บนบริษัททัวร์ นำเที่ยว : ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์พม่า ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์แอฟริกาใต้
Home บริษัททัวร์Home

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ทัวร์จีนทัวร์ จีน
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ ฮ่องกง
ทัวร์เกาหลีทัวร์ เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ ญี่ปุ่น
ทัวร์มาเลเซียทัวร์ มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์ สิงคโปร์
ทัวร์เวียดนามทัวร์ เวียดนาม
ทัวร์ลาวทัวร์ ลาว
ทัวร์กัมพูชาทัวร์ กัมพูชา
ทัวร์พม่าทัวร์ พม่า
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์ นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ ยุโรป
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์ แอฟริกาใต้

บริษัททัวร์ เอเพริล ฮอลิเดย์About us
ร่วมงานกับเรา บริษัททัวร์ร่วมงานกับเรา

รวมโปรแกรมทัวร์All Program Tour

บริษัททัวร์ เอเพริลฮอลิเดย์ทัวร์

  Home> Promotion>  Shanghai Putuoshang 2011 by MU
เซี่ยงไฮ้-หังโจว- อู๋ซี-ซูโจว  5 วัน 4 คืน

 

 

 

 

     ผู่ถ่อซาน : นอนค้างเกาะ 1 คืน จุใจไหว้เจ้าแม่กวนอิม วัดผุ่จี๋ วัดฝาอวี้
เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไปหนานไห่กวนอิม / พิเศษอาหารเจภูถ่อซาน
อู๋ซี: วัดพระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ พิเศษอาบน้ำแร่ สปามัจฉา พักหรูโรงแรม 5 ดาว

เซี่ยงไฮ้  : หอจีน งานเอ็กโปร์ 2010 หาดไหว่ทาน ตลาดเถาเป่า บุฟเฟต์สุดหรู โกลเดนท์จากัวร์

อลังการโชว์ที่สวยที่สุดในประเทศจีน อีร่าโชว์ ครบรส ลีลาอ่อนช้อย ตื่นเต้นเร้าใจ

หังโจว   : เจดีย์นางพญางูขาว  เหมาเรือล่องทะเลสาบซีหูเก่าใหม่ โชว์ราตรีแห่งหังโจว

                                    **** พักโรงแรมระดับ 4 ดาว  ****

ทางลัดไป: [วันแรกฺ] [วันที่สอง] [วันที่สาม] [วันสุดท้าย]  [วันเดินทางและราคา]
รายการทัวร์                      
 

วันแรก     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

23.00 น.

 

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D 7-12 โดยสายการบินไทย มีเจ้าหน้าที่

บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวก และคอยให้บริการ

หมายเหตุ       กรุณาแยกกระเป๋าเสื้อผ้าใบเล็กเพื่อไปค้างที่เกาะผู่ถ่อซาน 1 คืน ถ้าท่านนำกระเป๋าใบใหญ่ลงเรือไปที่เกาะจะไม่สะดวกในการขนย้ายเพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนย้าย ขึ้น-ลงเรือ

 

วันที่สอง        กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้-หนิงปอ-เกาะภูถ่อซาน-วัดผู่จี้-เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป-
                         วัดไผ่ม่วง-หนานไห่กวนอิม

01.55 น.
07.00 น.

เที่ยง

 


ค่ำ

 

ออกเดินทางสู่ เซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน ไชน่าอีสเทิร์น  เที่ยวบินที่  MU548  หรือ เซี่ยงไฮ้ แอร์ไลน์
FM854
ถึง ท่าอากาศยานเมืองเซี่ยงไฮ้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  นำท่านเดินทางสู่ เมืองหนิงปอ เป็นเมืองท่าที่สำคัญ เมืองหนึ่งของมณฑลเจ๋อเจียงและยังเป็นเมืองอุตสาหกรรมทอผ้าและแปรรูปอาหารสำเร็จรูป โดยผ่าน สะพาน   หังโจววาน สะพานข้ามทะเลที่ยาวทีสุดในโลก มีความยาว 36 กม. สามารถรับน้ำหนักรถได้ถึง 1,430 ตัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านข้ามเรือสู่ เกาะผู่ถ่อซาน ที่ท่าเรือจูเจียซาน นำท่านสู่ วัดผู่จี้ เพื่อนมัสการเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของเกาะภูถ่อซาน ชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่า เฉียนซื่อ หรือ วัดก่อน  สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่งตรงกับปี ค.. 1080 ทำการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยจักรพรรดิเจิ้งแห่งราชวงศ์ชิง นำท่านนมัสการองค์พระโพธิสัตว์ เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป ซี่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวผู่ถ่อซาน ให้ความเคารพนับถือมากกว่า 2,000 ปี ประดิษฐานอยู่ที่ตำหนักริมทะเล วัดไผ่ม่วง ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหยกขาว ซึ่งอยู่ด้านหน้าของตำหนักเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไปบริเวณรอบวัดจะปลูกต้นไผ่ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือมีลำต้นเป็นสีม่วงซึ่งสามารถปลูกได้ที่เดียวคือบนเกาะภูถ่อซานเท่านั้น จากนั้นนำท่านกราบขอพร องค์หนานไห่กวนอิม เพื่อความเป็นสิริมงคล
บริการอาหารค่ำ ณ ที่พัก หลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อน XILAI HOTEL หรือเทียบเท่า
 

วันที่สาม    ผู่ถ่อซาน –หังโจว-เจดีย์นางพญางูขาว-ล่องทะเลสาบซีหู-ร้านหยก-โชว์หังโจวไนท์

 เช้า

 

 

เที่ยง 

 


ค่ำ


 

 บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว เป็นเมืองเอกขอมณฑลเจ๋อเจียงตั้งอยู่ทางทิศเหนือของมณฑลเป็น 1 ใน 6 ของนครโบราณของจีน เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการเมืองมาตั้งแต่สมัยราชวงค์ซ้ง เป็นเมืองสวรรค์บนดิน ร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  ด้วยเมนู หมูพันชั้น ไก่เศรษฐี หลังอาหารนำท่าน เจดีย์นางพญางูขาว เป็นเจดีย์ที่สะกดวิญญาณของนางพญางูขาวตามตำนานของจีนทางรัฐบาลหังโจวได้ลงทุนตกแต่งไว้อย่างสวยงามและเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นชมภายในเจดีย์ยังมีภาพแกะสลักด้วยไม้เป็นการเล่าเรื่องราวของนางพญางูขาว จากนั้นแวะเยี่ยมชม  โรงงานหยกจีน ที่มีผีซิ่ว สัตว์นำโชคที่ชาวจีนเชื่อว่าหากใครมีไว้ในครอบครองแล้วจะร่ำรวย และมีแต่โชคลาภ สมควรแก่เวลานำท่าน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบซีหู มีความยาวโดยรอบประมาณ 15 กม. น้ำลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ซีหูเป็นทะเลสาบสวยงามและมีชื่อเสียงของประเทศจีน เป็นบ่อเกิดของบทกวีและนิยายดังหลายเรื่อง กวีโบราณเคยบรรยายเปรียบเทียบซีหูเหมือนนางไซซีไซซีสวยทุกอิริยบถ ซีหูสวยทุกฤดูกาล พิเศษเหมาเรือเฉพาะคณะ นำท่านล่องชมวิวทั้งฝั่ง  ซีหูเก่า-ใหม่ ได้เก็บภาพประทับได้เยอะกว่าใคร จากนั้นเยี่ยมชม สวนใบชา หลงจิ่ง ชาเขียวที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองจีน
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม การแสดงราตรีแห่งหังโจว ให้ท่านได้ชมการแสดงเจ้าแม่กวนอิมพันมือ การแสดงกังฟู การแสดงเรื่องราวตำนานริมทะเลสาบซีหู  จบการแสดง
กลับที่พัก
DAY JOYS HOTELหรือเทียบเท่า

                                                                                                 

 

วันที่สี่       หังโจว-อู๋ซี-วัดหลิงซานต้าฝ๋อ-โรงงานไข่มุกน้ำจืด-อาบน้ำแร่ สปามัจฉา โรงแรมรามาด้า  

 เช้า 

 

 

เที่ยง


ค่ำ

 

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซิ หรือมีฉายาว่าเซี่ยงไฮ้น้อยตั้งอยู่ในมณฑลเจียงซู เมืองโบราณที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อน เดิมชื่อ“โหย่วซี” มีความหมายว่า “มีดีบุก” ต่อมาเมื่อราชวงศ์ฮั่นขุดใช้ดีบุกจนหมดแล้ว ชื่อเมืองจึงเปลี่ยนมาเป็น“อู๋ซี” แปลว่า “ไม่มีดีบุก”   

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านไปชมพระพุทธรูปปางห้ามญาติทองสำริดองค์ใหญ่ที่เขาหลิงซาน “หลิงซานต้าฝอ” ซึ่งมีความสูง 88 เมตร ชมหอพระพุทธ ซึ่งสร้างขึ้นใหม่ได้อย่างสวยงามภายใน วัดหลิงซาน ศาลาฝานกงวัดหลิงซาน ตั้งอยู่ริมทะเลสาบไท่หูที่กว้างใหญ่ อยู่เชิงเขาหลิงซานที่สวยงาม เป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่อลังการด้านข้าง ๆของศาลาฯ เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางห้ามญาติทองสำริดที่เขาหลิงซาน หรือตามภาษาจีนเรียกว่า "หลิงซานต้าฝอ" ซึ่งมีความสูง 88 เมตร หนัก 700 ตัน ปางห้ามญาติ และมีพระพักตร์สง่างาม ศาลาฯ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง จากทิศใต้ถึงทิศเหนือ แบ่งกลุ่มสถาปัตยกรรมเป็นฝั่งตะวันออกและตะวันตก มีพื้นที่กว่า 7 หมื่นตารางเมตร มีทางเดินเชื่อมระหว่างตำหนักกับอาคารต่างๆ บนหลังคาเป็นพระเจดีย์ 5 องค์ ด้านหลังเป็นแท่นเซ่นไหว้บูชา รูปแบบสถาปัตยกรรมต่างกับวัดวาอารามทั่วไปของจีน โดยใช้หินก้อนใหญ่ทำเป็นระเบียงยาว เสาค้ำหลักและเสาโค้งยาว การสร้างหลังคาโค้งสูงและห้องโถงที่กว้างใหญ่ ไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นความยิ่งใหญ่ ลึกซึ้งและสูงส่งของพุทธศาสนาเท่านั้น หากยังนำเอาวัฒนธรรมดั้งเดิมมาผสมผสานกับปัจจัยแวดล้อมในปัจจุบัน นับได้ว่า เป็นสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาที่ยอดเยี่ยมงดงามยิ่ง ภายในศาลาฝานกงฯ มีผลงานการแกะสลักไม้ตงหยางที่ละเอียดประณีต ภาพฝาผนังด้วยฝีมือของนักเขียนภาพถ้ำตุนหวงที่มีชื่อเสียง เครื่องประดับชิ้นใหญ่ที่ทำด้วยแก้วคริสตัลสี เครื่องเขินเมืองหยางโจวที่มีฝีมือบรรจงประณีต ภาพสีน้ำมันขนาดใหญ่ รวมทั้ง รูปสลักนูนสูง แสดงพุทธประวัติ เหมือนเดินเข้าสู่พิพิธภัณฑ์ที่เก็บสะสมมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ศิลปหัตถกรรมอันล้ำค่าเหล่านี้ ต่างสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่มีประวัติอันยาวนานอย่างมีชีวิตชีวา แสดงให้เห็นถึงความสง่างามน่าเกรงขามและความยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนานำท่าน แวะเลือกซื้อไข่มุก ครีมไข่มุกบำรุงผิว ที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ สมควรแก่เวลาเข้าสู่ที่พัก โรงแรม รามาด้า พลาซ่า ให้ท่านอาบน้ำแร่หรือสปาภายในโรงแรมตามอัธยาศัย ให้เลือกอาบตามความพอใจรวมทั้งท่านที่ต้องการ สปาด้วยปลา (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วย)
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
พักที่ RAMADA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

                                                                                                 

 

วันที่ห้า                   อู๋ซี-เซี่ยงไฮ้-หาดไหว้ธาน-อุโมงค์เซอร์-ขึ้นหอไข่มุก-กายกรรมอีร่า    

เช้า


ที่ยง


 

 

 

ค่ำ
 

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ เมืองเศรษฐกิจสำคัญของประเทศจีน  แวะให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติ ชาผู่เอ๋อ เป็นชาก้อนที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่ หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ (หาดไหว้ธาน) ซึ่งเป็นต้นกำเนิดอันลือชื่อของตำนานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็นถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของประเทศต่างๆในสมัยอาณานิคมพร้อมชมอาคารสูงตระหง่านซึ่งเป็นศิลปกรรมสไตล์ยุโรปรวมทั้งตึกธนาคาร กรุงเทพที่ปักธงไทยปลิวไสวเด่นสง่า จากนั้นนำท่านลอด อุโมงค์เลเซอร์ ใต้แม่น้ำหวงผู่ ลงไป 50 เมตร ภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์ เป็นรูปต่างๆ ตื่นตาตื่นใจ นำท่าน ขึ้นหอไข่มุก ชมทัศนียภาพของสองความแตกต่างที่ลงตัว ระหว่าง “ผู่ตง” เมืองใหม่ที่มีตึกสูงทันสมัยระฟ้ากับฝั่ง “ผู่ซี” เมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์ตึกเก่าแก่แต่ทรงคุณค่า จากนั้นนำท่านชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของมหานครเซี่ยงไฮ้ในอดีต 
บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่าน นำท่านชม โชว์กายกรรมอีร่า โชว์ที่ดีที่สุด และลงทุนสร้างสรรค์สูงที่สุดในมหานครเซี่ยงไฮ้ ตระการตากับจินตลีลาส ผสมผสานกายกรรมลือชื่อ และความทันสมัยเข้าด้วยกันไว้อย่างลงตัวเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS HOTELหรือเทียบเท่า

 

วันสุดท้าย   หอจีน-บัวหิมะ-ตลาดร้อยปี-ตลาดเถาเป่า-รถไฟแม่เหล็ก-กรุงเทพฯ  

เช้า


 

 

 

 

 

เที่ยง

 


21
.40 น.

00.55 น.

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่าน ผ่านชม “หอจีน” หอดัง 1 ใน 10 ของงาน SHANGHAI WORLD EXPO 2010 ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก อีกหนึ่งงานที่ชาวจีนภาคภูมิใจ หอจีนนับเป็นหอนิทรรศการแห่งประเทศจีน มีความสูง 50 เมตร สีแดงสด โครงสร้างหอจีนเน้นสถาปัตยกรรมโบราณของจีนที่เรียกกันว่า "เต๋าก๋ง" ซึ่งชั้นบนใหญ่กว่าชั้นล่างลดหลั่นกันลงมา ทั้งอาคารมีเสา 56 ต้น เป็นสัญลักษณ์ความสมานสามัคคีแห่ง 56 ชนเผ่าในจีน ที่ปลายเสาแต่ละต้นล้วนแกะสลักอักษรจีนโบราณไว้คำหนึ่งตามทิศ เช่น "ตง" ซึ่งแปลเป็นไทยว่า "ตะวันออก" "ซี" ซึ่งแปลเป็นไทยว่า "ตะวันตก" " หนาน" ซึ่งแปลเป็นไทยว่า "ใต้" และ"เป๋ย "ซึ่งแปลเป็นไทยว่า "เหนือ" ผู้ออกแบบหอจีนเล่าว่า หอจีนนับได้ว่าเป็นนามบัตรแห่งประเทศจีนำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ ให้ท่านได้รับฟังการบรรยายถึงสรรพคุณของสมุนไพรจีน รับการบริการ นวดฝ่าเท้า โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการผ่อนคลาย จากนั้นพาท่านสู่ ตลาดร้อยปี หรือตลาดเฉินหวังเมี่ยว ซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ ที่ชาวเซี่ยงไฮ้นิยมมาจับจ่ายซื้อของกันที่นี่ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ของฝาก หรือแวะชิมเสี่ยวหลงเปา ต้นตำหรับได้ที่นี่

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรู GOLDEN JAGUAR RESTAURANT มหึมาภัตตาคาร..ความจุ 6,000 ที่นั่ง www.goldenjaguar.com/food_bh.aspx ลองลิ้มอาหารกว่า 400 เมนู อาหารทะเลสด อาหารจีน เกาหลี ญี่ปุ่น อิตาเลี่ยน ไทย ฝรั่ง ฯลฯ ชิมก้ามปูหิมะ รังนก หูฉลาม หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ หอยเชลล์ ตับห่าน กุ้งสดๆ ปลาแซลมอน ขาแกะ ติ๋มซ้ำ ฯลฯ ฟรี ไวน์ เครื่องดื่ม เติมได้ตลอด หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งสินค้ายี่ห้อดังราคาถูกที่ ตลาดเถาเป่า ให้ท่านได้สนุกสนานกับเทคนิคการต่อราคาและเลือกซื้อของฝากมากมายได้ที่นี่
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน โดย รถไฟแม่เหล็ก ความเร็ว 431 กม. ต่อ ชม. เป็นนวัตกรรมใหม่ของเมืองเซี่ยงไฮ้ เพื่อเตรียมตัวกลับกรุงเทพฯ

นำท่านเหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไชน่าอีสเทิร์น  เที่ยวบินที่  MU547  หรือ  เซี่ยงไฮ้

แอร์ไลน์ FM 853

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

ราคาทัวร์
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ราคา
ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริมพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำ
กว่า12 ปีไม่มี
เตียงเสริม
พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่มท่านละ
พฤษภาคม-กันยายน 58  27,900.- 27,900 27,900 5,500.-
**วันที่ออกกรุ๊ปเซ็คที่เซลล์**

Booking


ด้านบน

ราคาทัวร์นี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด

2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

4. 5 วัน/3 คืนค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ

5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

6. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทำการ (1,000 บาท)

7. 5 วัน/3 คืนครบสูตร..พักหรูย่านช้อปปิ้ง...กินดี...เที่ยวสบายๆๆค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ย่อม

    อยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

8. ราคารวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน

9. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น , คนขับรถ

ราคาทัวร์นี้ไม่รวม

1. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท

2. ค่าทำหนังสือเดินทาง

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ

4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

5. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว

6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

7. กระเป๋าเดินทาง

หมายเหตุ
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 

3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์

4. ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,500 บาท

5. ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท

6. สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวจีนเล่มเหลือง ต้องเพิ่มท่านละ 3,500 บาท และรูปถ่ายภาพสี 2 นิ้ว 5 รูป

7. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว

8. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี (ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน) เอกสารพาสปอร์ตพร้อม

รูปถ่าย 2 ใบ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีนรายละเอียดที่อยู่)

หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,850 บาท

9. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการ และยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

10.ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้

11. คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทยรับ) ครบ 15 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ

12. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 200 หยวน / คน / วัน

สำรองที่นั่ง   * ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง   * ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน  


--------------------  ทัวร์เส้นทางอื่น  --------------------
[ทัวร์จีน] [ทัวร์ฮ่องกง] [ทัวร์เกาหลี] [ทัวร์ญี่ปุ่น] [ทัวร์มาเลเซีย] [ทัวร์สิงค์โปร์] [ทัวร์เวียดนาม]
[ทัวร์ลาว] [ทัวร์กัมพูชา] [ทัวร์พม่า] [ทัวร์ออสเตรเลีย] [ทัวร์นิวซีแลนด์] [ทัวร์ยุโรป] [ทัวร์แอฟริกาใต้]

 

April Holiday  TAT No : 11/3081
90 อาคาร ฟิฟตี้ฟิฟ พลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิท ซอย 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-7149794 (20 สาย)       แฟ๊กซ์ : 02-7149733    Hotline: 086-7786218, 086-3308286
E-mail : sales@aprilholiday.com           website : www.aprilholiday.com
 

ด้านบน


Copy Rights 2003. April Holiday. All rights Reserved.