บนบริษัททัวร์ นำเที่ยว : ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์พม่า ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์แอฟริกาใต้
Home บริษัททัวร์Home

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ
ทัวร์จีนทัวร์ จีน
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ ฮ่องกง
ทัวร์เกาหลีทัวร์ เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ ญี่ปุ่น
ทัวร์มาเลเซียทัวร์ มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์ สิงคโปร์
ทัวร์เวียดนามทัวร์ เวียดนาม
ทัวร์ลาวทัวร์ ลาว
ทัวร์กัมพูชาทัวร์ กัมพูชา
ทัวร์พม่าทัวร์ พม่า
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์ นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ ยุโรป
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์ แอฟริกาใต้

บริษัททัวร์ เอเพริล ฮอลิเดย์About us
ร่วมงานกับเรา บริษัททัวร์ร่วมงานกับเรา

รวมโปรแกรมทัวร์All Program Tour

บริษัททัวร์ เอเพริลฮอลิเดย์ทัวร์

 

AUS01 เพิร์ธ - พินนาเคิล 5 วัน 3 คืน TG
ทางลัดไป: [วันแรก] [วันที่สอง] [วันที่สาม] [วันสุดท้าย] [วันเดินทางและราคา]

  วันแรก           กรุงเทพฯ – เพิร์ธ
21:00 น

23:
20 น

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก  (ประตูทางเข้า2)  แถว D12 สายการ

บินไทย ตรวจเช็คที่นั่งและสัมภาระให้เรียบร้อย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยบริการ

ออกเดินทาง Q สู่นครเพิร์ธ  รัฐออสเตรเลียตะวันตก โดยเที่ยวบินที่ TG 485

  วันที่สอง         เพิร์ธ – ชมเมืองเพิร์ธ - ล่องเรือแม่น้ำสวอน - ฟรีแมนเทิล
07:05 น
เที่ยง
บ่าย

ค่ำ

คณะเดินทางถึงนครเพิร์ธ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ตรวจรับสัมภาระให้เรียบร้อยแล้ว นำท่านชมนคร

เพิร์ธ เมืองหลวงของรัฐออสเตรเลียตะวันตก เป็นรัฐที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ครอบคลุมเนื้อที่ราวหนึ่งในสามของ

ประเทศ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสวอน ผ่านชมศาลาว่าการประจำเมือง สวนสาธารณะคิงส์ปาร์ค จุดชมวิวเมืองเพิร์ธ

ที่ดีที่สุด นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือถนนบาร์แร็ก เพื่อล่องเรือแม่น้ำสวอน บริการของว่าง (ชา/กาแฟ/ของ

ขบเคี้ยว) ระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์สองฟากฝั่งที่สวยงาม สู่เมืองฟรีแมนเทิล

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชมเมืองฟรีแมนเทิล หรือ ฟรีโอ ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญสมัยอดีตจนกระทั่งปัจจุบัน และยังคงไว้ซึ่งร่องรอยของอารยธรรมตะวันตก สมัยบุกเบิกประเทศ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินเดินชมเมือง ร้านค้า

ร้านอาหารตามริมทางที่สร้างขึ้นผสมกลมกลืนกับบรรยากาศของอดีต และช้อปปิ้งสินค้าราคาถูก เช่น ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล  จากนั้นนำท่านชมศูนย์กลางธุรกิจ การคมนาคม ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่าง ๆ ร้านค้า

ปลอดภาษี ที่มีมากมายให้ท่านได้เดินช้อปปิ้ง อาทิเช่น ห้างเมเยอร์ ดาวทาวน์ดิวตี้ฟรี เป็นต้น หรือเดินเล่น

ที่ LONDON COURT ที่นี่ท่านจะพบเห็นบ้านเรือนสถาปัตยกรรมสไตล์ ELIZABETHAN       โดยตัว

อาคารเป็นแบบทรงทิวดอร์ ที่มีลวดลายสีสันของโลหะที่ทำด้วยมือ ปัจจุบันได้อนุรักษ์ให้นักท่องเที่ยวได้

ชมและเปิดเป็นร้านค้าขายของที่ระลึกด้วย

จากนั้นเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ   PERTH AMBASSADOR HOTEL หรือเทียบเท่า

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นอิสระเดินเล่นชมเมือง Late Night shopping ตามอัธยาศัย


ด้านบน

 

วันที่สาม         เพิร์ธ – สวนสัตว์เคเวอร์แชม – พินนาเคิล – เพิร์ธ 

เช้า


เที่ยง
บ่าย
ค่ำ

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางชมสวนสัตว์พื้นเมืองออสเตรเลีย แคเวอร์แขม ไวด์ไลฟ์ปาร์ค ชมความน่ารักของวอมแบท,

วอลลาบี้, โคอาล่าและจิงโจ้แสนรู้ พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ SAND DUNES นั่งรถ 4 WD ท่องเนินทรายมหัศจรรย์ ซึ่งเป็นการขับรถผ่านเนินทรายสีขาวขนาดใหญ่ สนุกสนานกับ   การเล่น SAND BOARD ตื่นเต้นกับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ท่ามกลางธรรมชาติที่งดงามแปลกตา

จากนั้นนำท่านเดินทางเลียบฝั่งชายฝั่งทะเลตะวันตกของประเทศออสเตรเลีย เพื่อชมความงดงามของท้องทะเลสีครามระหว่างทางสู่อุทยานแห่งชาตินัมบัง

บริการอาหารกลางวัน ä แบบปิคนิค (แบบกล่อง)

ชื่นชมกับธรรมชาติอันแปลกตาของอุทยานแห่งชาตินัมบัง (NAMBUNG NATIONAL PARK) สนุกสนาน

ผจญภัยกับการเดินทาง ท่ามกลางทะเลทราย นำท่านเที่ยวชมทะเลทรายพินนาเคิล ชมความมหัศจรรย์

ของธรรมชาติอันแปลกตาที่สร้างสรรค์ปรุงแต่งแท่งหินปูนขนาดต่างๆ ที่เกิดจากลมพัดทรายมาถมรวมกัน

เป็นเวลาหลายล้านปี อิสระให้ท่านได้เดินชมและเก็บภาพถ่ายเป็นที่ระลึก

สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่เพิร์ธ

บริการอาหารค่ำ ä ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ PERTH  AMBASSADOR HOTEL  หรือเทียบเท่า


ด้านบน

 

วันที่ี่              สวนองุ่น ชิมไวน์  - สวนผลไม้ – ทัมบูลกัมฟาร์ม

เช้าเที่ยง

บ่าย


ค่ำ

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่แหล่งผลิตไวน์ชั้นนำ ในเขต Swan Valley เชตปลูกองุ่นทำไวน์ ให้ท่านได้ชิมไวน์รส

เลิศชนิดต่างๆ เพลิดเพลิน กับทิวทัศน์อันงดงามของไร่องุ่น แวะชม Fruit Orchard สวนผลไม้หลาก

ชนิด ชม ชิมและเลือกซื้อผลไม้สดๆ ตามฤดูกาลจากไร่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ทัมบูลกัมฟาร์ม  บริการอาหารกลางวัน สไตล์ BBQ ออสซี่ ที่ขึ้นชื่อ ณ ภัตตาคารภายในฟาร์ม

ชื่นชมวิถีชีวิตตามธรรมชาติของโคบาลชาวออสซี่ กับการแสดงการสาธิตการตัดขนแกะ และสุนัขแสนรู้

คู่ใจ ท่ามกลางทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่ของ  ทัมบูลกัมฟาร์ม  Tumbulgum Farm (การเลี้ยงแกะและการตัด

ขนแกะ ถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของประเทศ) แล้วชิมของว่างของชาว

ออสซี่ Billy Tea กับขนมปัง Damper กรอบนอกนุ่มใน สนุกกับการนั่งรถเที่ยวชมฟาร์ม  

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ PERTH AMBASSADOR HOTEL     ***หรือ

เทียบเท่า


ด้านบน

 

วันที่ห้า            ช้อปปิ้ง เพิร์ธ – กรุงเทพฯ

เช้า

เที่ยง
16.50 น.
22.45 น

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 482

เดินทางถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


ด้านบน

   
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ราคาท่านละ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี มีเตียงเสริมพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า12 ปีไม่มีเตียงเสริม พักเดี่ยวจ่ายเพิ่มท่านละ
         
**วันที่ออกกรุ๊ปเซ็คที่เซลล์**

Booking


ด้านบน

price.gif (1027 bytes)
1. ค่าตั๋วเครื่องบินทั้งขาไปและกลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง
3. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ ( สองท่านต่อหนึ่งห้อง )
4. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. ค่ารถรับ - ส่งตามสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
7. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศที่ท่องเที่ยว
8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท ( ค่ารักษาพยาบาล 2 แสนบาท ) ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบรัษัทประกันชีวิต

1. ค่าระวางกระเป๋าเดินทางในกรณีที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดไว้ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
2. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช่จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ( กรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี ) และ ค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
remark.gif (977 bytes)
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือเกิน 6 เดือนขึ้นไป ( โปรดตรวจสอบด้วยตนเองอีกครั้งก่อนนำส่งบริษัท )
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า - ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง ฉากสีฟ้าอ่อน หรือ ขาว 2 รูป รูปขนาด นึ้วครึ่ง - 2 นึ้ว ต้องไม่ใช่รูปที่ปริ๊นซ์ออกมาจากคอมพิวเตอร์
4. หลักฐานการเงิน เช่น สมุดบัญชีเงินฝากเล่มจริง พร้อมสำเนาย้อนหลัง 6 เดือน
หรือ หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร พร้อมด้วยสำเนาเงินฝากประทับตรารับรองสำเนาจากธนาคาร
5. หลักฐานการทำงาน หนังสือรับรองจากบริษัทฯ,หรือใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองการจดทะเบียน (กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ)
6. กรณีเป็นนักศึกษา ใช้สำเนาบัตรนักศึกษาและหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ทั้ง 2 อย่าง)
7. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาใบสูติบัตร, สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
8. สำเนาทะเบียนสมรส,ใบหย่า หรือ ใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
9. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดา หรือคนใด คนหนึ่ง ต้องทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ ประเทศ โดยขอหนังสือยินยอมจากทางอำเภอหรือเขตที่ท่านอยู่เท่านั้น พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของบิดา หรือมารดา
10. กรณีเป็นผู้สูงอายุ อายุ 70 ปีขึ้นไป จะต้องมีใบรับรองแพทย์และแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพ ออกโดยโรงพยาบาลที่ทางสถานทูตฯ กำหนด โดยระบุว่า “ สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้” และใบประกันสุขภาพการเดิน ทางสำหรับผู้สูงอายุ (ค่าใช้จ่ายในการทำประกันสุขภาพการเดินทางสำหรับผู้สูงอายุ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการ)
หมายเหตุ – สำหรับหนังสือเดินทางจีนหรือต่างด้าวจีน ใช้เวลาในการยื่นวีซ่า 14 วันทำการ)


--------------------  ทัวร์เส้นทางอื่น  --------------------
[ทัวร์จีน] [ทัวร์ฮ่องกง] [ทัวร์เกาหลี] [ทัวร์ญี่ปุ่น] [ทัวร์มาเลเซีย] [ทัวร์สิงค์โปร์] [ทัวร์เวียดนาม]
[ทัวร์ลาว] [ทัวร์กัมพูชา] [ทัวร์พม่า] [ทัวร์ออสเตรเลีย] [ทัวร์นิวซีแลนด์] [ทัวร์ยุโรป] [ทัวร์แอฟริกาใต้]

 

April Holiday  TAT No : 11/3081
90 อาคาร ฟิฟตี้ฟิฟ พลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิท ซอย 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-7149794 (20 สาย)       แฟ๊กซ์ : 02-7149733    Hotline: 086-7786218, 086-3308286
E-mail : sales@aprilholiday.com           website : www.aprilholiday.com
  


ด้านบน


Copy Rights 2003. April Holiday. All rights Reserved.