บนบริษัททัวร์ นำเที่ยว : ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์พม่า ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์แอฟริกาใต้
Home บริษัททัวร์Home

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ทัวร์จีนทัวร์ จีน
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ ฮ่องกง
ทัวร์เกาหลีทัวร์ เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ ญี่ปุ่น
ทัวร์มาเลเซียทัวร์ มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์ สิงคโปร์
ทัวร์เวียดนามทัวร์ เวียดนาม
ทัวร์ลาวทัวร์ ลาว
ทัวร์กัมพูชาทัวร์ กัมพูชา
ทัวร์พม่าทัวร์ พม่า
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์ นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ ยุโรป
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์ แอฟริกาใต้

บริษัททัวร์ เอเพริล ฮอลิเดย์About us
ร่วมงานกับเรา บริษัททัวร์ร่วมงานกับเรา

รวมโปรแกรมทัวร์All Program Tour

บริษัททัวร์ เอเพริลฮอลิเดย์ทัวร์

 

AUS02 ซิดนีย์ - แคนเบอร์ร่า 5 วัน 3 คืน TG
ทางลัดไป: [วันแรก] [วันที่สอง] [วันที่สาม] [วันที่สี่] [วันสุดท้าย] [วันเดินทางและราคา]

  วันแรก กรุงเทพฯ – ซิดนีย์
22.00 น คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก (ประตูทางเข้า2) แถวที่ D12 สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวก 
  วันที่สอง ซิดนีย์ - เที่ยวชมเมือง – ล่องเรืออ่าวซิดนีย์
00.45 น.

12.15 น.


15.00 น.
ค่ำ
ออกเดินทาง สู่ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 995

เดินทางถึงสนามบินคิงส์ฟอร์ดสมิธนครซิดนีย์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองนครซิดนีย์ นำท่านสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือชมวิวอ่าวซิดนีย์

นำท่านล่องเรือ ล่องเรือชมทิวทัศน์อันงดงามแสนโรแมนติค ของอ่าวซิดนีย์ซึ่งติดอันดับหนึ่งในสิบอ่าวที่สวยที่สุดในโลก และสอดแทรกด้วยธงทิวของเรือใบต่างสีสัน พร้อมบริการคุ๊กกี้ ชา กาแฟบนเรือ จากนั้นชมรอบนครซิดนีย์ ชายหาดยอดนิยม Bondi Beach ซึ่งเป็นสถานที่ที่นิยมมาพักผ่อน และอาบแดดของชาวซิดนีย์ อยู่ทางตอนใต้ของตัวเมือง ชมอาคารบ้านเรือนที่ถูกออกแบบให้เข้ากับบรรยากาศชายทะเล แวะชม "The Gap" จุดชมวิวบริเวณปากอ่าว ทางเข้า-ออก ของเรือเดินสมุทร ชมวิวเมืองซิดนีย์ สะพานฮาเบอร์บริดจ์และโรงอุปรากรโอเปร่าเฮ้าส์ ที่ Dudley Page และสวนสาธารณะที่คู่บ่าวสาว นิยมมาถ่ายรูปมากที่สุด Mrs. Macquarie Chair ชมโรงอุปรากรซิดนีย์ Opera House ตั้งอยู่ริมอ่าวซิดนีย์อย่างโดดเด่นสวยงาม

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พัก ณ METRO SYDNEY HOTEL หรือเทียบเท่า


ด้านบน

  วันที่สาม ซิดนีย์ – โคอาล่า ปาร์ค - บลูเม้าท์เท่นส์ – แคนเบอร์ร่า
เช้า
เที่ยงค่ำ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ชมความน่ารักของสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด ถ่ายรูปคู่กับโคอาล่า และสนุกสนานกับการป้อนอาหารจิงโจ้อย่างใกล้ชิด ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงการสาธิตการตัดขนแกะและการขว้างบูมเมอแรงที่ถูกวิธี ที่โคอาล่าปาร์ค Koala Park จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชมทัศนียภาพอันสวยงามของ "อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์" ซึ่งได้รับการขนานนามว่า “หุบเขาสีน้ำเงิน” ชมความงามแปลกตาของยอดเขาสามพี่น้อง "Three Sisters Rock" และทัศนียภาพที่สวยงามอย่างใกล้ชิดบริเวณเหนือหุบเขา Jamieson และสนุกสนานตื่นเต้นกับการนั่งรถรางไฟฟ้า Scenic Railway ที่มีความชัน 52 องศา ซึ่งชันที่สุดในโลก และกระเช้าไฟฟ้า Scenic sender นำท่านเดินทางสู่แคนเบอร์ร่า เมืองหลวงของออสเตรเลียที่มีการปกครองเป็นเอกเทศ และเป็นเมืองที่ได้รับการออกแบบการวางผังเมืองได้ดีเยี่ยม 1 ใน 3 ของโลก

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พัก ณ RYDGES LAKESIDE HOTEL หรือเทียบเท่า


ด้านบน

  วันที่สี่ แคนเบอร์ร่า – ตึกรัฐสภาแห่งใหม่ – พิพิธภัณฑ์สงคราม - ซิดนีย์
เช้า


เที่ยง


ค่ำ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมรอบๆ กรุงแคนเบอร์ร่า ศูนย์กลางการปกครอง ชมตึกรัฐสภาแห่งใหม่ New Parliament House ซึ่งได้รับการออกแบบให้มีความทันสมัยและสง่างามคงทน ซึ่งรัฐบาลสร้างเป็นของขวัญวันครบรอบ 200 ปี ของประเทศออสเตรเลีย ชมพิพิธภัณฑ์สงคราม War Memorial เป็นสถานที่เก็บอาวุธยุทโธปกรณ์ในสมัยสงครามต่างๆ มากมาย พร้อมสัมผัสกับเรื่องราวของทหารผ่านศึกชาวออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในสมรภูมิต่างๆ ชมน้ำพุ Captain Cook Memorial Water Jet กลางทะเลสาบวอลเตอร์ เบอร์รี่ กิฟฟิน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อำลาเมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย นำท่านเดินทางกลับสู่ซิดนีย์

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย
พัก ณ METRO SYDNEY HOTEL หรือเทียบเท่า 


ด้านบน

  วันสุดท้าย ซิดนีย์ – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ
เช้า13.30 น.

16.00 น.

22.25 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง มากมายที่ห้างสรรพสินค้าดังๆ มากมาย อาทิเช่น Mayor, David Jones, West Fields, และตึกสไตล์วิคตอเรียน อายุกว่า 100 ปี QVB ( Queen Victoria Building) ตามอัธยาศัย อาทิ เช่น ผลิตภัณฑ์จากเดวิดโจนส์ ครีมบำรุงผิวทำจากไขมันแกะ เสื้อผ้ายี่ห้อดังนำสมัยในย่านช้อปปิ้งเซ็นเตอร์

*** อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย ****

คณะพร้อมกันที่ Lobby ของโรงแรม แล้วนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

เหินฟ้า กลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 996

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ


ด้านบน

   
กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี มีเตียงเสริมพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า12 ปีไม่มีเตียงเสริม

พักเดี่ยวจ่าย

เพิ่มท่านละ

         
**วันที่ออกกรุ๊ปเซ็คที่เซลล์**

Booking


ด้านบน

price.gif (1027 bytes)
1. ค่าตั๋วเครื่องบินทั้งขาไปและกลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง
3. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ ( สองท่านต่อหนึ่งห้อง )
4. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. ค่ารถรับ - ส่งตามสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
7. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศที่ท่องเที่ยว
8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท ( ค่ารักษาพยาบาล 2 แสนบาท ) ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบรัษัทประกันชีวิต

1. ค่าระวางกระเป๋าเดินทางในกรณีที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดไว้ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
2. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช่จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ( กรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี ) และ ค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
remark.gif (977 bytes)
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือเกิน 6 เดือนขึ้นไป ( โปรดตรวจสอบด้วยตนเองอีกครั้งก่อนนำส่งบริษัท )
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า - ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง ฉากสีฟ้าอ่อน หรือ ขาว 2 รูป รูปขนาด นึ้วครึ่ง - 2 นึ้ว ต้องไม่ใช่รูปที่ปริ๊นซ์ออกมาจากคอมพิวเตอร์
4. หลักฐานการเงิน เช่น สมุดบัญชีเงินฝากเล่มจริง พร้อมสำเนาย้อนหลัง 6 เดือน
หรือ หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร พร้อมด้วยสำเนาเงินฝากประทับตรารับรองสำเนาจากธนาคาร
5. หลักฐานการทำงาน หนังสือรับรองจากบริษัทฯ,หรือใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองการจดทะเบียน (กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ)
6. กรณีเป็นนักศึกษา ใช้สำเนาบัตรนักศึกษาและหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ทั้ง 2 อย่าง)
7. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาใบสูติบัตร, สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
8. สำเนาทะเบียนสมรส,ใบหย่า หรือ ใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
9. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดา หรือคนใด คนหนึ่ง ต้องทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ ประเทศ โดยขอหนังสือยินยอมจากทางอำเภอหรือเขตที่ท่านอยู่เท่านั้น พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของบิดา หรือมารดา
10. กรณีเป็นผู้สูงอายุ อายุ 70 ปีขึ้นไป จะต้องมีใบรับรองแพทย์และแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพ ออกโดยโรงพยาบาลที่ทางสถานทูตฯ กำหนด โดยระบุว่า “ สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้” และใบประกันสุขภาพการเดิน ทางสำหรับผู้สูงอายุ (ค่าใช้จ่ายในการทำประกันสุขภาพการเดินทางสำหรับผู้สูงอายุ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการ)
หมายเหตุ – สำหรับหนังสือเดินทางจีนหรือต่างด้าวจีน ใช้เวลาในการยื่นวีซ่า 14 วันทำการ)


--------------------  ทัวร์เส้นทางอื่น  --------------------
[ทัวร์จีน] [ทัวร์ฮ่องกง] [ทัวร์เกาหลี] [ทัวร์ญี่ปุ่น] [ทัวร์มาเลเซีย] [ทัวร์สิงค์โปร์] [ทัวร์เวียดนาม]
[ทัวร์ลาว] [ทัวร์กัมพูชา] [ทัวร์พม่า] [ทัวร์ออสเตรเลีย] [ทัวร์นิวซีแลนด์] [ทัวร์ยุโรป] [ทัวร์แอฟริกาใต้]

 

April Holiday  TAT No : 11/3081
90 อาคาร ฟิฟตี้ฟิฟ พลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิท ซอย 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-7149794 (20 สาย)       แฟ๊กซ์ : 02-7149733    Hotline: 086-7786218, 086-3308286
E-mail : sales@aprilholiday.com           website : www.aprilholiday.com
  


ด้านบน


Copy Rights 2003. April Holiday. All rights Reserved.