บนบริษัททัวร์ นำเที่ยว : ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์พม่า ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์แอฟริกาใต้
CAN01 กวางเจา จางเจียเจี้ย ภูเขาอวตาร ฟ่งหวง 6วัน 5คืน โดย CZ
ทางลัดไป:
[วันแรกฺ] [วันที่สอง] [วันที่สาม] [วันสุดท้าย] [วันเดินทางและราคา]

รายการทัวร์
 

วันแรก    กรุงเทพฯ - กวางเจา - จางเจียเจี้ย

09.30 น.

11.55 น.
15.30 น.

20.05 น.
21.35 น.
 

 

ค่ำ

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับ

ออกเดินทางสู่ เมืองกวางเจา โดยสายการบิน CZ เที่ยวบินที่ CZ358

ถึงสนามบินไป่หวิน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และด่านศุลกากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บริการอาหาร ณ สนามบินกวางเจา (1)
เดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย เที่ยวบินที่ CZ3381

ถึงท่าอากาศยานจางเจียเจี้ย หรือเมืองต้าหยง (ชื่อเก่า)  ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ตอนกลางตอนใต้ เป็นพื้นที่ลักษณะโดดเด่นด้านทัศนียภาพ พื้นที่กว่า 264 ตารางกิโลเมตร และ 97.7% ของพื้นที่เป็นป่าไม้ ถูกประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์ค.ศ. 1982 แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ วนอุทยานแห่งชาติ, หุบเขาซูยี่และภูเขาเทียนจื่อ ความโดดเด่นของสถานที่แห่งนี้ คือ ยอดเขาและเสาหินทรายกว่า 3,000 ยอด และสูงกว่า 200 เมตร ยังมีช่องแคบ, ลำธาร, และน้ำตก, มีถ้ำกว่า 40 ถ้ำ ซึ่งทำให้สถานที่แห่งนี้งดงามจนได้รับการประกาศให้เป็น มรดกโลกปี ค.ศ. 1992 จากองค์การ UNESCO

พักที่ JINTIAN HOTEL (4 ดาวหรือเทียบเท่า)

 

วันที่สอง    จางเจียเจี้ย – เขาเทียนจื่อซาน(นั่งกระเช้า) – สวนเฮ่อหลง - เขา AVATAR -

                ภาพเขียนสิบลี้ - ร้านบัวหิมะ         

เช้า

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง

บ่าย
 

 

 

 

ค่ำ

รับประทานอาหารเช้า  ณ ภัตตาคาร (2)

จากนั้นนำท่านเดินทางขึ้น เขาเทียนจื่อซาน (เขาจักรพรรดิ์) ซึ่งอยู่ใน เขตอุทยานเอี๋ยนเจียเจี้ย ด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง แห่งแรกของเอเชียสูง 326 เมตร (ลงด้วยกระเช้า) พร้อมกับชมทิวทัศน์อันสวยงามที่สุดแสนประทับใจมิรู้ลืม ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาสูงสุดวัดได้ถึง  1,250 เมตร ทั้งทางด้านทิศตะวันออก  ทิศใต้และทิศตะวันตกของเขาเทียนจื่อซานนั้นเต็มไปด้วยชะง่อนผาอันสูงชัน ลำห้วยลึก และป่าหิน หินยักษ์ในรูปลักษณะต่าง ๆ  ยืนตระหง่านค้ำฟ้า เสมือนหนึ่งรี้พลมากมายกำลังเคลื่อนทัพใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็ว  ต่อจากนั้นนำท่านไปยัง เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว ( สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1 )ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา ซึ่งภาพยนตร์ชื่อดัง อวตารและอีกหลายเรื่อง  ได้นำมาเป็นฉากในการถ่ายทำ ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ อันสวยงามแสนประทับใจ มิรู้ลืม  ยากที่จะหาคำบรรยายมาพรรณาได้ แล้วนำท่าน ลงเขาเทียนจื่อซาน โดยกระเช้าลอยฟ้า พร้อมกับชมทิวทัศน์ สวยงามแสนประทับใจ มิรู้ลืม  จากนั้นนำท่านชม สวนสาธารณะจอมพลเฮ่อหลง สวนแห่งนี้ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1986เพื่อเป็นเกียรติแก่นายพลเฮ่อหลง แห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน ซึ่งเป็นชาวสี่เจียและมีถิ่นกำเนิดอยู่ในบริเวณนี้ ภายในบริเวณสวนสาธารณะจะมีจุดชมวิวซึ่งสามารถชมยอดเขาและหินแปลกนับไม่ถ้วน เช่น เขาพู่กัน เขาจักรพรรดิ์ เขาสวนสวรรค์ เขานางฟ้าโปรยดอกไม้ ฯลฯ ทัศนียภาพบนเขาจะเปลี่ยนไปตลอดเวลา ในเวลาที่ท้องฟ้าแจ่มใสท่านจะเห็นทิวทัศน์สวยงามกว้างไกล ชมลานแสดงดนตรีพื้นเมืองหน้าอนุสาวรีย์นายพลเฮ่อหลง ซึ่งมีการนำเครื่องบินรบสมัยสงครามเกาหลีเหนือ และรถถังของนายพลเฮ่อหลงมาจัดแสดงไว้ด้วย 

รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (3)

จากนั้นนำท่านนั่งรถไฟฟ้าเล็ก(รวมค่ารถไฟแล้ว) ชม ระเบียงภาพเขียน 10 ลี้   (Shili Gallery) คือช่องเขาแคบๆ ด้านล่างของเทียนจื่อซาน ที่ถูกบีบด้วยภูเขาและแท่งหินขนาดใหญ่ประมาณ 200 แท่ง เรียงรายเป็นแนวทิวเขาที่ประกอบด้วยยอดเขารูปร่างแปลกตาเรียงรายกัน โดยมีลำธารเล็กๆ ไหลผ่านตามแนวทิวเขาก่อให้เกิดเป็นภาพที่สวยงามราวกับภาพเขียน นำท่านชม ยาบัวหิมะ ที่สรรพคุณในการแก้แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เป็นที่พิสูจน์สรรพคุณมาแล้วหลาย ๆ เหตุการณ์ที่เกิดไฟไหม้แล้วมีแผลไฟไหม้ร่างกาย สามารถใช้ยานี้ทาลดอาการพองหรือแสบร้อนได้

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)

 พักที่ JINTIAN HOTEL (4 ดาวหรือเทียบเท่า)


ด้านบน

 

วันที่สาม     อุทยานจางเจียเจี้ย – กระเช้าหวางซือจ้าย – ลำธารแส้ม้าทอง – ร้านมีด–

                 ล่องเรือทะเลสาบเป่าฟงหู - ร้านชา               

เช้า


 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง
บ่าย

 

 

 

ค่ำ

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (5)

จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่ เขาสิงห์โตเหลือง “ หวงซือจ้าย ”  ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด เทือกเขาแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า  83,000 ไร่  สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,300 เมตร ที่เขาสิงโตเหลืองนี้มีจุดชมวิวที่เรียงรายลดหลั่นไปตามแนวหน้าผา ที่นี่คือบริเวณธรรมชาติมหัศจรรย์แห่งหนึ่งของจีน ภาพของยอดเขาวงกตเทียมเมฆ  “จางเจียเจี้ย” ปรากฏอยู่เบื้องหน้า มียอดเขาสูงนับไม่ถ้วนโผล่ขึ้นมาบางลูกมีลักษณะคล้ายบอนไซ บางลูกมีรูปร่างเหมือนดาบเล่มมหึมาปักอยู่ทั่วไป ชมยอดเขาประตูสาวพรหมจรรย์ ยอดเขาประตูศักดิ์สิทธิ์ ยอดเขาหนังสือสวรรค์ เขาเสาเข็มมหัศจรรย์แห่งท้องสมุทร เขาเสาสวรรค์แห่งทิศใต้ ฯลฯ หวงซือจ้ายเป็นจุดท่องเที่ยวสุดยอด ยามที่ยอดเขานับร้อยเหล่านี้ถูกคลอเคลียด้วยหมอกบางๆทิวทัศน์ที่ท่านมองเห็นอยู่เบื้องหน้า เป็นความสวยงามอันสุดพรรณนา มีผู้คนไม่น้อยเปรียบเปรยว่างดงามเหมือนอยู่ในแดนสวรรค์ ถ้ามาจางเจียเจี้ยแล้วท่านไม่ขึ้นหวงซือจ้ายก็เสมือนหนึ่งท่านมาไม่ถึง ได้เวลาสมควรนำท่านลงจากภูเขาโดยกระเช้าลอยฟ้า จากนำท่านเดินทางเที่ยวชมลำธารจินเปียนซี หรือ ลำธารแส้ทอง ซึ่งเป็นลำธารที่ไหลวนไปตามช่องเขาและชะง่อนผาสูงชันเข้าไปกลางภูเขาวงกตด้วยระยะทางยาว 7.5 ก.ม. ลำธารจินเปียนซีมีน้ำในลำธารมีสีเขียวใสปราศจากมลภาวะสองฝั่งจะมีภูเขาหินรูปร่างสวยแปลกตาตั้งตระหง่านเรียงรายเป็นจำนวนมาก เช่น ผาแส้ม้าทอง ผาอรหันต์เมาเหล้า ผาช่วยมารดาลอดสี่ทวาร ฯลฯ ทั้งยังมีต้นไม้ใหญ่น้อยประดับประดาดูสวยงามเหมือนเดินเที่ยวเล่นอยู่ในดินแดนแห่งเทพนิยาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)

นำท่านแวะ ร้านมีด ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีนจากนั้นนำท่าน ล่องเรือชม ทะเลสาบเป่าเฟิงหู ซึ่ง

เป็นทะเลสาบบนเขาสูงที่หาได้ยาก เนื้อที่ผิวน้ำรวม 30 เฮกดาร์ น้ำลึก ถึง 72 เมตร มีความยาวถึง 2.5

กิโลเมตร ล้อมด้วยยอดเขา ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามจากนั้นนำท่านช้อปปิ้งของฝากที่ ร้านชา ที่มีชื่อเสียง

แห่งหนึ่งของประเทศจีน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านใบชา ชิมชาอวู่หลง และชาที่มีชื่อเสียงเช่น ชาแดง

ชาผลไม้ ชามะลิ ชากุหลาบ ฯลฯ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7)

พักที่ JINTIAN HOTEL (4 ดาวหรือเทียบเท่า)


ด้านบน

 

วันที่สี่   จางเจียเจี้ย – เขาเทียนเหมินซาน (นั่งกระเช้า) - ถ้ำเทียนเหมินต้ง – ฟ่งหวง

เช้า 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง
บ่าย
 


ค่ำ
 

รับประทานอาหารเช้า ณ  ภัตตาคาร (8)  

นำท่านเดินทางสู่  เทียนเหมินซาน (นั่งกระเช้า) ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอุทยานจางเจียเจี้ย 8 กิโลเมตร

สถานที่แห่งนี้เป็นเขตพัฒนาใหม่ของเขตท่องเที่ยว  จางเจียเจี้ย (Zhangjiajie) เป็นที่ตั้งของภูเขาลูกใหญ่

คล้ายจอมปลวก แต่มุมหนึ่งจะเป็นโพรงถ้ำ ที่มองคล้ายช่องหน้าต่าง หรือช่องประตูขนาดมหึมา อันเป็นที่

มาของชื่อ เทียนเหมินซาน (Tianmen Shan) แปลว่า ภูผาประตูสวรรค์ (Heaven Gate Mountain) ภูเขา

หินปูนที่โดดเด่นมีความสูงถึง 1,518 เมตร ขอบนอกเป็นหน้าผาชัน มีภูมิทัศน์เสมือนคลื่นภูเขาสลับซับ

ซ้อน ทำให้เกิดภาพดั่งสรวงสวรรค์ในจินตนาการ นำท่านขึ้นกระเช้าที่มีความยาว 7.5 กิโลเมตร สร้างสูง

จากพื้นดิน 1,279 เมตร ระหว่างทางขึ้น ชมทัศนียภาพของภูมิประเทศที่หลากหลาย จากพื้นราบสู่แนวนา

ขั้นบันได เหนือเส้นทางโค้งอันคดเคี้ยว 99 โค้ง เลียบหน้าผาชันอันแสนงดงามราวกับภาพวาดของจีน เมื่อ

ขึ้นสู่ด้านบน ชมความงามของภูผานับร้อยยอดขึ้นสู่ภูผาประตูสวรรค์ เดินขึ้นบันได 999 ขั้น สู่ช่องเขา

ประตูสวรรค์  ถ้ำเทียนเหมินต้ง หรือ ถ้ำประตูสวรรค์  เกิดจากที่ภูเขาระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลาง

เป็นถ้ำ ทำให้เกิดเป็นประตูสูง 131.5 เมตร กว้าง 57 เมตร และลึก 60 เมตร   ในอดีตเคยมีนักบินชาวรัส

เซียเคยบินลอดผ่าน ถ้ำแห่งนี จากนั้นนำท่านลงเขาเทียนเหมินซานโดยกระเช้า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)

จากนั้น นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองฟ่งหวง หรือเมืองโบราณฟ่งหวง (เมืองหงส์) เป็นเมืองที่ขึ้นอยู่กับเขา

ปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถูเจีย ตั้งอยู่ ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน เมืองโบราณหงส์ตั้งอยู่ริม

แม่น้ำถัว ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่าน ช่องแคบภูเขา ที่เด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว ที่มี

โบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิงหลายร้อย

แห่ง มีถนนที่ปูด้วยหินเขียว 20 กว่าสาย 

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (10)  

พักที่ JIANGTIANDUJIACU HOTEL (4 ดาวหรือเทียบเท่า)


ด้านบน

 

วันที่ห้า  ฟ่งหวง - ล่องเรือถัวเจียง -บ้านกวีเสิ่นฉงเหวิน - จางเจียเจี้ย - กวางเจา 

เช้า

 

 

 

เที่ยง
บ่าย
ค่ำ

22.25 น.
23.55 น.

ที่พัก

 

รับประทานอาหารเช้า ณ  ภัตตาคาร (11)  
นำท่าน ล่องเรือถัวเจียง เรือแพ ให้ท่านได้สนุก ตื่นเต้น แต่ไม่มีอันตราย ชมบ้านเรือนสองฟากฝั่งแม่น้ำ สะพานโบราณ เจดีย์วั่นหมิง หอตั๋วชุ่ย ฯลฯ อวดความเป็นธรรมชาติให้ท่านได้สัมผัสพร้อมเก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม บ้านเกิดของกวีเสิ่นฉงเหวิน อดีตนักประพันธ์            นักประวัติศาสตร์และนักการศึกษาค้นคว้าโบราณคดี นามอุโฆษของจีนบ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวินเป็นบ้านที่ปลูกล้อมรอบลานบ้านทั้งสี่ด้านก่อด้วยอิฐทนไฟที่มีสัญลักษณ์ประจำท้องถิ่น ในภาคตะวันตกของมณฑลหูหนานและได้ตกทอดมาจากปู่ของเสิ่นฉงเหวินอดีตผู้บังคับการทหารประจำมณฑลกุ้ยโจวในสมัยราชวงศ์ชิง     ต่อมาจึงสร้างเป็นบ้านเกิดหลังดังกล่าวท่านเสิ่นฉงเหวินได้จดบันทึกประวัติให้ผู้คนได้รู้จักที่มาที่ไปของเมืองฟ่งหวง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12)
นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองจางเจี่ยเจี้ย
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (13)  
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลับกวางเจา
เดินทางสู่สนามบินกวางเจาโดยสายการบิน CZ เที่ยวบินที่ CZ3382
เดินทางสู่สนามบินกวางเจา
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก ในเมืองกวางเจา
พักที่ CANTON HOTEL (4 ดาวหรือเทียบเท่า)  
 

วันที่หก  กวางเจา – อนุสาวรีย์ 5 แพะ – ถนนเป่ยจิงลู่ –  กรุงเทพฯ

เช้า

 

 


เที่ยง
บ่าย

16.00 น.
17.55 น.

 

รับประทานอาหารเช้า ณ  ภัตตาคาร (14)  
นำท่านชม อนุสาวรีย์ 5 แพะ สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเทพเจ้าที่ดลบันดาลให้เมืองกวางเจามีความเจริญอุดมสมบูรณ์ทางเกษตรกรรม อนุสาวรีย์ 5 แพะ ซึ่งใช้หินแกรนิต 120 ก้อน แกะสลักประกอบเป็นแพะ 5 ตัว สูง 11 เมตร แพะตัวใหญ่คาบรวงข้าว 6 รวง ยืนสง่าบนดอย ตามโบราณ เล่ากันว่า สมัยโจวหยีหวาง มีเทวดา 5 องค์สวมเสื้อสีสันที่แตกต่างกัน ขึ้นแพะ 5 ตัว แพะคาบรวงข้าวมา 6 รวง จากสวรรค์ลงมาสู่เมืองมนุษย์ และมอบพันธุ์เมล็ดข้าวอันเป็นสิริมงคลให้ชาวกวางเจา พร้อมทั้งอวยพรให้คนกวางเจาพ้นจากความอดยากตลอดกาล เมื่อสิ้นสุดคำพูดเทวดาก็หายไป แพะที่ขี่มากลายเป็นก้อนหิน 5 ก้อน อนุสาวรีย์แพะ 5 ตัว จึงเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกวางเจาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (15)
นำท่านเดินทางสู่ตลาดเป่ยจิงลู่ ท่านจะได้ชมสินค้าแบรนเนมต่าง ๆ  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสนามบินสุวรรณภูมิ
เดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน China Southern Airlines เที่ยวบินที่ CZ363
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.....................

 

ราคาทัวร์
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ราคา
ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริมพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำ
กว่า12 ปีไม่มี
เตียงเสริม
พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่มท่านละ
         
**วันที่ออกกรุ๊ปเซ็คที่เซลล์**

Booking


ด้านบน

ราคาทัวร์นี้รวม
1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด สายการบินไชน่า เซ๊าเทิร์น แอร์ไลน์

2.  ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

3.  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

4.  ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ

5.  ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

6.  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

7.  ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทำการ (1,000 บาท)

8.  ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท)

     ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

9.  ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ

ราคาทัวร์นี้ไม่รวม
1.  
 ค่าระวางกระเป๋าเดินทางในกรณีที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดไว้ 15 กิโลกรัมต่อท่าน
2.   ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
3.   ค่าใช่จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
4.   ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
5.   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ
เอกสารจำเป็นที่ต้องนำติดตัวไปด้วย  

1. นามบัตร                        

2. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป

 

เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 

3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์

4. ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,500 บาท

5. ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท

6. สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวจีนเล่มเหลือง ต้องเพิ่มท่านละ 3,500 บาท และรูปถ่ายภาพสี 2 นิ้ว 5 รูป

7. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว

8. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี (ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน) เอกสารพาสปอร์ตพร้อม

รูปถ่าย 2 ใบ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีนรายละเอียดที่อยู่)

หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,850 บาท

9. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการ และยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

10.ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้

สำรองที่นั่ง   * ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง   .

                 ** ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน  


--------------------  ทัวร์เส้นทางอื่น  --------------------
[ทัวร์จีน] [ทัวร์ฮ่องกง] [ทัวร์เกาหลี] [ทัวร์ญี่ปุ่น] [ทัวร์มาเลเซีย] [ทัวร์สิงค์โปร์] [ทัวร์เวียดนาม]
[ทัวร์ลาว] [ทัวร์กัมพูชา] [ทัวร์พม่า] [ทัวร์ออสเตรเลีย] [ทัวร์นิวซีแลนด์] [ทัวร์ยุโรป] [ทัวร์แอฟริกาใต้]

 

April Holiday  TAT No : 11/3081
90 อาคาร ฟิฟตี้ฟิฟ พลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิท ซอย 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-7149794 (20 สาย)       แฟ๊กซ์ : 02-7149733    Hotline: 086-7786218, 086-3308286
E-mail : sales@aprilholiday.com           website : www.aprilholiday.com
  

ด้านบน


Copy Rights 2003. April Holiday. All rights Reserved.