บนบริษัททัวร์ นำเที่ยว : ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์พม่า ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์แอฟริกาใต้
CAN02 กวางเจาเทรดแฟร์ - ล่องแม่น้ำจูเจียง 4 วัน 3 คืน TG
ทางลัดไป:
[วันแรกฺ] [วันที่สอง] [วันที่สาม] [วันสุดท้าย] [วันเดินทางและราคา]

รายการทัวร์
 

วันแรก    กรุงเทพฯ - กวางเจา

12.30 น.

1
5.25 น.
1
9.55
น. 

พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย TG เจ้าหน้าที่ของบริษัทให้การ

ต้อนรับ และบริการด้านเอกสารเช็คอิน

ออกเดินทางสู่ เมืองกวางเจา  เมืองหน้าด่านทางตอนใต้ของจีนโดยเที่ยวบินที่ TG 678

เดินทางถึงสนามบิน ไป๋หยุน เมืองกวางเจา (เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.) กวางเจาเป็นเมืองหลวง

ของมณฑลกวางตุ้ง มีประชากรประมาณ 2 ล้านคนและมีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ก่อนราชวงศ์ฉิน

มีแม่น้ำจูเจียงไหลผ่านกลางเมืองจึงทำให้มีการจราจรทางน้ำที่สะดวกยิ่งและได้กลายเป็นเมืองท่าที่มีชื่อ

เสียงของโลกในเวลาต่อมาจนได้รับขนานนามว่าเป็นประตูด้านใต้ของประเทศจีน

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  Fortuna Foshan Hotel 

 

วันที่สอง    กวางเจา-เทรดแฟร์ (Guangzhou Trade Fair)-ล่องแม่น้ำจูเจียง           

เช้า

เที่ยง
ค่ำ

รับประทานอาหารเช้า  ณ โรงแรมที่พัก (1)

นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร์”  เพื่อมองหาช่องทางทางธุรกิจงาน ผู้ประกอบการ มากกว่า 5,000 รายมารวมกัน ซึ่งเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ พบกับผู้ประกอบการ ในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลก ให้ความสนใจ China Import and Export Fair Complex แหล่งรวมสินค้าทุกประเภท อาทิเช่น สินค้าทางด้านเทคโนโลยี, การเกษตร, อุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆ  มากกว่า 100 หมวดหมู่ ให้ท่านได้อิสระกับการดูงาน 

(อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชมงาน)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)พิเศษเมนู ซีฟู้ด

นำท่านล่องแม่น้ำจูเจียง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของมณฑลกวางตุ้ง ท่านจะได้ผ่านสะพานต่างๆ พร้อม

สัมผัสบรรยากาศแสง สี เสียง 2 ฟากฝั่ง ยามค่ำคืนอันตระการตา ริมฝั่นจูเจียงทางรัฐบาลกวางเจาได้ตั้ง

ข้อกำหนดให้พัฒนาทิวทัศน์ให้ทันสมัยและสวยงาม

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  Fortuna Foshan Hotel 

 


ด้านบน

 

วันที่สาม    กวางเจาเทรดแฟร์ (Guangzhou Trade Fair)-ถนนปักกิ่ง                   

เช้า

เที่ยง
ค่ำ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (3)

หลังอาหาร นำท่านเที่ยวชมงานแสดงสินค้า กวางเจาเทรดแฟร์ (ต่อ)  

(อิสระตามอัธยาศัย อาหารกลางวัน)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4) พิเศษ..เมนูเป็ดย่าง

หลังอาหาร นำท่านจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนปักกิ่ง (ถนนคนเดิน) ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าฝาก

คนทางบ้าน สมควรแก่เวลานำท่านสู่ที่พัก

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  Fortuna Foshan Hotel


ด้านบน

 

วันสุดท้าย   กวางเจา-พิพิธภัณฑ์ ดร.ซุนยัดเซ็น-อนุสาวรีย์ 5 แพะ-ศูนย์ค้าส่ง-กรุงเทพฯ         

เช้า

 

 

เที่ยง

 

 

 

 

ค่ำ
2
0.25 น.
2
2.25 น. 
 

รับประทานอาหารเช้า ณ  โรงแรมที่พัก (5)  

นำท่านเข้าสู่ พิพิธภัณฑ์ ดร.ซุนยัดเซ็น ซึ่งถือเป็นบิดาของจีน ยุคใหม่เป็นผู้ที่มีพระคุณกับชาวจีน

อย่างใหญ่หลวงเพราะเป็นผู้ที่ปลดปล่อยชาวจีน ให้รอดพ้นจากสังคม เดิมที่ล้าหลัง และ ระบบกษัตริย์

ราชวงศ์ชิง จากนั้นเข้าสู่ อนุสาวรีย์ 5 แพะ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ ของเมืองกวางเจา ให้ท่านเก็บภาพไว้เป็น

ที่ระลึก จากนั้นนำท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ยาบัวหิมะ ยาประจำบ้านที่มืชื่อเสียง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) (อาหารจีนแคระ) 

หลังอาหาร นำท่านเลือกชมสินค้าที่ระลึกของทางรัฐบาลจีน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ศูนย์ค้าส่ง”

(ตลาดยี่เต๋อ)สินค้าแหล่งที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลกวางตุ้ง เจาะลึกแหล่งค้าส่งสินค้าเมืองกวางเจา

ศูนย์ค้าส่งอิเลคโทรนิค , ของเล่น,กิ๊ฟช็อปและอื่น ๆ ท่านจะได้เลือกซื้อ / ชมสินค้าได้อย่างหลากหลาย

ชนิดในราคาโรงงาน

*** สมควรแก่เวลานำท่านไปรับประทานอาหารค่ำ***

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7)  หลังอาหารนำท่านสู่สนามบินกวางเจา

20.25 น.       ออกเดินทางโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG679

22.25 น.       ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ


ด้านบน

   
ราคาทัวร์
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ราคา
ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริมพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำ
กว่า12 ปีไม่มี
เตียงเสริม
พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่มท่านละ
         
**วันที่ออกกรุ๊ปเซ็คที่เซลล์**

Booking


ด้านบน

ราคาทัวร์นี้รวม
1.
  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด สายการบินไทย

2.  ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

3.  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

4.  ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ

5.  ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

6.  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

7.  ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทำการ (1,000 บาท)

8.  ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท)

     ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

9.  ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ

ราคาทัวร์นี้ไม่รวม
1. ค่าระวางกระเป๋าเดินทางในกรณีที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดไว้ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
2. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช่จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ( กรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี ) และ ค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 

หมายเหตุ
เอกสารจำเป็นที่ต้องนำติดตัวไปด้วย  

1. นามบัตร                        

2. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป ( เพื่อทำบัตรเข้างาน )

 

เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 

3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์

4. ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,500 บาท

5. ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท

6. สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวจีนเล่มเหลือง ต้องเพิ่มท่านละ 3,500 บาท และรูปถ่ายภาพสี 2 นิ้ว 5 รูป

7. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว

8. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี (ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน) เอกสารพาสปอร์ตพร้อม

รูปถ่าย 2 ใบ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีนรายละเอียดที่อยู่)

หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,850 บาท

9. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการ และยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

10.ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้

สำรองที่นั่ง   * ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง  

                 ** ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน  


--------------------  ทัวร์เส้นทางอื่น  --------------------
[ทัวร์จีน] [ทัวร์ฮ่องกง] [ทัวร์เกาหลี] [ทัวร์ญี่ปุ่น] [ทัวร์มาเลเซีย] [ทัวร์สิงค์โปร์] [ทัวร์เวียดนาม]
[ทัวร์ลาว] [ทัวร์กัมพูชา] [ทัวร์พม่า] [ทัวร์ออสเตรเลีย] [ทัวร์นิวซีแลนด์] [ทัวร์ยุโรป] [ทัวร์แอฟริกาใต้]

 

April Holiday  TAT No : 11/3081
90 อาคาร ฟิฟตี้ฟิฟ พลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิท ซอย 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-7149794 (20 สาย)       แฟ๊กซ์ : 02-7149733    Hotline: 086-7786218, 086-3308286
E-mail : sales@aprilholiday.com           website : www.aprilholiday.com
  

ด้านบน


Copy Rights 2003. April Holiday. All rights Reserved.