บนบริษัททัวร์ นำเที่ยว : ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์พม่า ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์แอฟริกาใต้
CAN03 กวางเจาเทรดแฟร์-เซินเจิ้น-ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน TG
ทางลัดไป:
[วันแรกฺ] [วันที่สอง] [วันที่สาม] [วันสุดท้าย] [วันเดินทางและราคา]

รายการทัวร์

 

วันแรก    กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–เซินเจิ้น-พานหยู(ฉางหลงไนท์ซาฟารี)-กวางเจา

06.00 น.


08.00 น.

11.45 น. 

 

 

กลางวัน

 

 

 

 

ค่ำ

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAIAIRWAYS เพื่อทำการ

เช็คอินตั๋ว   เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับ

เหิรฟ้าสู่ฮ่องกง  เที่ยวบินที่  TG 600 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

เดินทางถึงสนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซึ่งตั้งยู่บนเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็นดิน

แดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน ติดกับมณฑลกวางตุ้ง ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง

นิวเทอร์ริทอรีส์ เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมือง

แล้ว......นำท่านเดินทางสู่เมืองเซินเจิ้น เป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุ้ง

เป็นเมืองเศรษฐกิจการค้าที่สำคัญของจีนทางตอนใต้และเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัย

อีกด้วย....

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง พานหยู นำท่านชมโชว์ “ฉางหลงไนท์ซาฟารี”  ซึ่งเป็นไนท์ซาฟารีแห่งแรกของจีนและใหญ่ที่สุดในโลก ชมการแสดงกายกรรมและละครสัตว์จากครูฝึกชาวรัสเซีย  เก็บภาพประทับใจกับการแสดงของสัตว์ต่าง ๆ  อาทิเช่น เสือ, ม้า, สิงโต ,ฮิปโป และอื่นๆ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนู เป็ดย่าง) (2)

เข้าสู่ที่พัก กวางเจา FOSHAN  HOTEL หรือระดับเดียวกัน


 
 

วันที่สอง    กวางเจา–กวางเจาเทรดแฟร์(Guangzhou Trade Fair เต็มวัน)-ล่องแม่น้ำจูเจียง

เช้าเที่ยง

ค่ำ 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (3)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร์” เพื่อมองหาช่องทาง

ทางธุรกิจผู้ประกอบการ มากกว่า 8,000 ราย มารวมกันซึ่งเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ พบกับผู้ประกอบการ

ในแต่ละมณฑลของจีน รวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลกให้ความสนใจ Chinese Export Commodities Fair

แหล่งรวมสินค้าทุกประเภท                    

(อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย) เพื่อให้ท่านได้สะดวกต่อการชมงาน          

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (พิเศษเมนู ซีฟู้ด) (4)

นำท่าน “ล่องแม่น้ำจูเจียง” ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของมณฑลกวางตุ้ง ท่านจะได้ผ่านสะพานต่างๆ พร้อม

สัมผัสบรรยากาศแสง สี เสียง 2 ฟากฝั่ง ยามค่ำคืนอันตระการตา ริมฝั่นจูเจียงทางรัฐบาลกวางเจาได้ตั้ง

ข้อกำหนดให้พัฒนาทิวทัศน์ให้ทันสมัยและสวยงาม ปัจจุบันสองฝากฟั่งแม่น้ำเต็มไปด้วยอาคารสูง โรงแรมระดับ 5

ดาวและแหล่งช้อปปิ้งมากมาย การล่องเรือชมวิวดูสีสันยามค่ำคืนภายใต้อากาศที่เย็นสบายและท่ามกลางเรือแต่ละลำ

ที่ประดับไฟสีสันสวยงามเห็นวิวสะพานแขวนที่ประดับไฟสวย และตึกสูงระฟ้าเมื่อเปิดไฟพร้อมๆ กัน ดูแล้วก็ให้สีสัน

สวยงามต่างไปจากช่วงกลางวัน ตอนล่องเรือจะมีเลเซอร์ลำแสงยาวๆ จากตึกสูงๆยิงไปรอบๆ เมืองด้วย ก็จะเพิ่มความตื่น

ตาตื่นใจ ถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ทำให้เราได้รู้จักเมืองกว่างโจวยุคใหม่ได้ดีขึ้น                   

เข้าสู่ที่พัก กวางเจา FORTUNA FOSHAN  HOTEL หรือระดับเดียวกัน


ด้านบน

 

วันที่สาม   กวางเจาเทรดแฟร์ ครึ่งวัน–ถนนซ่างเซี่ยจิ่ว-เซินเจิ้น-อิสระช้อปปิ้งหลอหวู่

เช้า


เที่ยง
บ่าย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ำ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (5)  

อิสระกับการดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ (ต่อ)           

(อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย) เพื่อให้ท่านได้สะดวกต่อการชมงาน            

นำท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งถนนซ่างเซี่ยจิ่วเป็นย่านการค้าที่มีชื่อมาแต่โบราณประมาณ150 ปีก่อนสมัย

สงครามฝิ่นปีค.ศ. 1840 ที่พระราชสำนักราชวงศ์ชิงอนุมัติให้เป็นศูนย์การค้าระหว่างประเทศในสมัยนั้นจัด

เป็นย่านการค้าที่ติดต่อกับยุโรปโดยเฉพาะชมตึกแถวยุคเก่าและอาคารต่างๆยังคงรักษาไว้แบบทรง

โบราณอย่างสวยงามซึ่งตอนหลังคนจีนนำมาสร้างแถวเยาวราชในประเทศไทยและปัจจุบันก็ยังเป็นย่าน

ช้อปปิ้งที่มีความนิยมอยู่ซึ่งมีสินค้าอันทันสมัยต่างๆให้ท่านได้เลือกซื้อมากมายอาทิเสื้อผ้า, กระเป๋า,

สินค้าแบรนด์เนมจีน ฯลฯ......จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เซินเจิ้น..นำท่านชมสินค้าพื้นเมืองของเซินเจิ้น

อาทิ หยก ใบชา ครีมไข่มุก ฯลฯ ฝากคนที่ท่านรัก  นำท่านเพลิดเพลินกับการต่อราคาสินค้ามากกว่า 50%

ที่คนไทยขนานนามว่า มาบุญครองเซินเจิ้น หรือหลอหวู่มอลล์ ท่านจะพบกับสินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนมชื่อดัง

อาทิ Amani Prada Gucci Burburry Carlier Chanel Coach Dior Fendi Louis Vuitton Chole ฯลฯ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (6)

เข้าสู่ที่พัก เซินเจิ้น HOLIDAY INN  HOTEL หรือระดับเดียวกัน


ด้านบน

 

วันสุดท้าย   เซินเจิ้น-ฮ่องกง-วัดหวังต้าเซียน-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย–กรุงเทพฯ

เช้า
 

 

 

 

 

เที่ยง
บ่าย
 

 

 

 

 

 

 

 

20.45 น.

22.30 น.

  

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (7)

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ฮ่องกงโดยรถโค้ช.... นำท่านนมัสการ วัดหว่องไทซิน หรือ วัดหวังต้าเซียน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1921 เพื่ออุทิศให้กับ Wong Tai Sin เด็กหนุ่มผู้ริเริ่มในการศึกษาลัทธิเต๋าจนกลายเป็นผู้มีพลังวิเศษและกลายเป็นเทพเจ้าหวังต้าเซียนในเวลาต่อมา ปัจจุบันถือเป็นวัดของลัทธิเต๋าที่มีคนมากราบไหว้มากที่สุด สถาปัตยกรรมภายในมีลักษณะคล้ายวัดจีนสมัยโบราณ ที่มีเสาสีแดงขนาดใหญ่และหลังคาสีทองเหลืองอร่าม ภายในมีสวนที่จัดเลียนแบบสวนในปักกิ่ง และยังมีความแม่นยำในเรื่องของการเสี่ยงเซียมซีอีกด้วย จากนั้นนำชมโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับท่านสามารถหาซื้อได้ในราคาพิเศษ!และนำท่านเลือกซื้อยาสมุนไพรจีนต่างๆ อีกมากมาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)

จากนั้นอิสระให้ท่านอิสระช้อปปิ้งย่านดัง 1.จิมซาจุ่ยแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังที่สุดของฮ่องกงเป็นสถานที่รวบรวม ร้านค้าแบรนด์เนม ร้านอาหาร โรงแรม สวนสาธารณะและพิพิธภัณฑ์หลายแห่ง 2.ย่าน Temple Street  Market  ซึ่งเป็นที่รู้จักในนาม “ ตลาดสำหรับผู้ชาย “ เป็นพื้นที่ขายสินค้าจำพวกเสื้อผ้า กระเป๋าเดินทาง นาฬิกา ภาพเขียน สินค้าแฮนด์เมด และอาหารอร่อยริมทางอย่างหอยทอดตำรับฮ่องกง รวมไปถึงอาหารทะเลสดๆรสชาติดี  3.ย่าน Ladies’ Market  สถานที่ซึ่งขายข้าวของเครื่องใช้ของผู้หญิงในราคาถูก อาทิเช่น เสื้อผ้า ยีนส์ กระเป๋า รองเท้า ชุดชั้นในสตรี ตุ๊กตา ของใช้กระจุกกระจิกรวมถึงของที่ระลึกและสิ้นค้าก๊อปปี้แบรนด์ดังจากทั่วโลก   

.... ได้เวลาอันสมควรพร้อมกันที่จุดนัดหมาย  นำท่านเดินทางสู่สนามบิน 

ออกเดินทางโดย สายการบิน  THAIAIRWAYS  โดยเที่ยวบินที่  TG 607

ถึงสนามบิน สุวรรณภูมิโดยสวัสดิ์ภาพ

 


ด้านบน

   
ราคาทัวร์
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ราคา
ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริมพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำ
กว่า12 ปีไม่มี
เตียงเสริม
พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่มท่านละ
         
**วันที่ออกกรุ๊ปเซ็คที่เซลล์**

Booking


ด้านบน

ราคาทัวร์นี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด สายการบินไทย

2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ

5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

6. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

7. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทำการ (1,000 บาท)

8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท)

    ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

9. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ

ราคาทัวร์นี้ไม่รวม
1. ค่าระวางกระเป๋าเดินทางในกรณีที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดไว้ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
2. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช่จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ( กรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี ) และ ค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 
หมายเหตุ
เอกสารจำเป็นที่ต้องนำติดตัวไปด้วย  

1. นามบัตร                        

2. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป ( เพื่อทำบัตรเข้างาน )

 

เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 

3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์

4. ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,500 บาท

5. ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท

6. สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวจีนเล่มเหลือง ต้องเพิ่มท่านละ 3,500 บาท และรูปถ่ายภาพสี 2 นิ้ว 5 รูป

7. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว

8. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี (ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน) เอกสารพาสปอร์ตพร้อม

รูปถ่าย 2 ใบ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีนรายละเอียดที่อยู่)

หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,850 บาท

9. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการ และยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

10.ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้

สำรองที่นั่ง   * ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง  

                   * ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน  


--------------------  ทัวร์เส้นทางอื่น  --------------------
[ทัวร์จีน] [ทัวร์ฮ่องกง] [ทัวร์เกาหลี] [ทัวร์ญี่ปุ่น] [ทัวร์มาเลเซีย] [ทัวร์สิงค์โปร์] [ทัวร์เวียดนาม]
[ทัวร์ลาว] [ทัวร์กัมพูชา] [ทัวร์พม่า] [ทัวร์ออสเตรเลีย] [ทัวร์นิวซีแลนด์] [ทัวร์ยุโรป] [ทัวร์แอฟริกาใต้]

 

April Holiday TAT No : 11/3081
90 อาคาร ฟิฟตี้ฟิฟ พลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิท ซอย 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-7149588 (20 สาย)                  แฟ๊กซ์ : 02-7149733
E-mail : sales@aprilholiday.com           website : www.aprilholiday.com
MSN : joy@aprilholiday@hotmail.com :  bum@aprilholiday.com : air@aprilholiday.com

ด้านบน


Copy Rights 2003. April Holiday. All rights Reserved.