บนบริษัททัวร์ นำเที่ยว : ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์พม่า ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์แอฟริกาใต้

CAN04 กวางเจาเทรดแฟร์-มาเก๊า-Venetian-จูไห่ 4 วัน 3 คืน FD
ทางลัดไป:
[วันแรกฺ] [วันที่สอง] [วันที่สาม] [วันที่สี่] [วันที่ห้า] [วันที่หก] [วันที่เจ็ด] [วันที่แปด] [วันสุดท้าย] [วันเดินทางและราคา]

รายการทัวร์
 

วันแรก    กรุงเทพฯ – มาเก๊า – วิหารเซนต์พอล-วัดเจ้าแม่กวนอิม – ช้อปปิ้งเซนาโด้ – จูไห่

05.00 น.

07.00 น.
1
0.35 น.

 

 

เที่ยง

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ำ

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ E สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ

เหินฟ้าสู่มาเก๊า โดยเที่ยวบินที่ FD3600  (มีระบุที่นั่งบนเครื่อง)

ถึงมาเก๊า ตั้งอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้ง บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล มี

อาณาเขตติดกับตำบลก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเนื้อที่ทั้งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไป

ด้วยคาบสมุทร มาเก๊า, เกาะไทป,เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊ากับเกาะไทปาจะ

เชื่อมถึงกันด้วยสะพาน 3 สะพาน คือสะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพที่มี

ระยะทาง 4.5 กม. หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารพาท่านเที่ยวรอบเกาะมาเก๊า พาชมวิหารเซนต์พอล ซากโบสถ์ที่มีชื่อออกแบบโดยสถาปนิก

ชาวอิตาเลียน ด้านหลังของโบสถ์มีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติของโบสถ์ ซึ่งโบสถ์เซนต์พอลนี้ได้รับการ

ยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งศาสนาคริสต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนตะวันออกไกล จากนั้นพาท่านนมัสการ

เจ้าแม่กวนอิมที่วัดเจ้าแม่กวนอิม ที่มีอายุกว่า 600 ปี ความเก่าแก่และความงดงามของสถานที่แห่งนี้ทำ

ให้เกิดตำนานเล่าขานอยู่หลายเรื่อง อิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งเซนาโด้แสควร์ แหล่งช้อปปิ้งหรือย่านการค้า

ที่มีชื่อเสียงที่สุดในเกาะมาเก๊า มีร้านค้าและสินค้าให้เลือกซื้อมากมายพาท่านแวะร้านค้าปลอดภาษีของ

เกาะมาเก๊า ซึ่งมีทั้งเสื้อผ้า และเครื่องประดับ ฯลฯ

สมควรแก่เวลาพาท่านเดินทางข้ามด่านสู่เมืองจูไห่  เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห่”

ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็น “เมืองมหัศจรรย์ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน” (Amazing City

in China)  ผ่านทางประตูบอกเขต หรือประตูพรมแดนระหว่างจีนและโปตุเกส (มาเก๊า) ซึ่งใช้เป็นด่านพรม

แดนสู่ประเทศจีนสร้างในปี ค.ศ. 1849 ผ่านเข้าสู่จีนแผ่นดินใหญ่

บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก  SWAN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

 
 

วันที่สอง   จูไห่ – กวางเจา – งานแสดงสินค้ากวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 108

เช้า

เที่ยง
17.00 น.
ค่ำ

     รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

     หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองกวางเจา พาท่านเข้าสู่ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา “กวางเจา

     เทรดแฟร์” เพื่อมองหาช่องทางทางธุรกิจงาน ผู้ประกอบการ มากกว่า 5,000 รายมารวมกัน ซึ่งเป็นงานที่

     ผู้ผลิตรายใหญ่ พบกับผู้ประกอบการ ในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลก ให้ความสนใจ China

     Import and Export Fair Complex แหล่งรวมสินค้าทุกประเภท อาทิเช่น สินค้าทางด้านเทคโนโลยี, การ

     เกษตร, อุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆ  มากกว่า 100 หมวดหมู่ ให้ท่านได้อิสระกับการดูงาน 

     (อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชมงาน)

พร้อมกันที่จุดนัดพบ (กรุณาตรงต่อเวลา)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (พิเศษเมนู ซีฟู้ด)

นำท่านล่อง “แม่น้ำจูเจียง” ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของมณฑลกวางตุ้ง ท่านจะได้ผ่านสะพานต่างๆ พร้อม

สัมผัสบรรยากาศแสง สี เสียง 2 ฟากฝั่ง ยามค่ำคืนอันตระการตา ริมฝั่นจูเจียงทางรัฐบาลกวางเจาได้ตั้ง

ข้อกำหนดให้พัฒนาทิวทัศน์ให้ทันสมัยและสวยงาม

พักที่ WHWH HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว  


ด้านบน

 

วันที่สาม    งานแสดงสินค้ากวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 108 - ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง

เช้า


เที่ยง
17.00 น.
ค่ำ

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่งาน กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 108 (ตอ่ ) อิสระตามอัธยาศัย

(อาหารเที่ยงอิสระเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเที่ยวชมงาน)

พร้อมกันที่จุดนัดพบ (กรุณาตรงต่อเวลา)  

บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร (พิเศษ เมนูเป็ดย่าง)

หลังอาหารนำท่านเข้าสูถนนปักกิ่ง (ถนนคนเดิน) ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าฝากคนทางบ้าน  

โรงแรม พัก  WHWH HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว  


ด้านบน

 

วันสุดท้าย   กวางเจา - จูไห่ - ช้อปปิ้งก๊กเป๋ย - มาเก๊า - เต็มอิ่มกับ THE VENETIAN - กรุงเทพฯ

เช้าเที่ยง 

 

 

 

ค่ำ
2
1.35 น.
2
3.25 น.

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก

หลังอาหารพาท่านเดินทางกลับสู่มาเก๊า ระหว่างทางแวะเมืองจูไห่ พาท่านช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย

มีสินค้าอาทิ เสื้อผ้า ,รองเท้า , กระเป๋า , สินค้าที่ระลึก ฯลฯ

บริการอาหารกลางวัน ณ พร้อมเมนูเป๋าฮือ ซีฟู๊ด ณ เมืองจูไห่

หลังอาหารพาท่านข้ามด่านกลับสู่มาเก๊า พาท่านเดินทางสู่ THE VENETIAN RESORT AND HOTEL 

ด้วยเนื้อที่ที่ใหญ่เป็นสองเท่าของโรงแรมแม่ที่ลาสเวกัส เนื้อที่ 10.5 ล้านตารางฟุต ภายในประกอบด้วย

คาสิโนบนพื้นที่เกมส์ที่กว้าง 546,000 ตารางฟุต ร้านค้าปลีก 350 ร้าน ภัตตาคารหรู 30 แห่ง คลองจำลอง

จากเวนิสอิตาลี 3 สาย กว้าง 490 ฟุต ภายในพร้อมสรรพด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง และ

สถานที่ช้อปปิ้งที่แกรนด์ พบกับร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 300 ร้านที่เปิดพร้อมให้บริการแก่

ท่าน …สำหรับท่านที่สนใจ ล่องเรือกอนโดล่า (ค่าใช้จ่ายท่านละ 150 ดอลล่าร์ฮ่องกง ไม่รวมใน

ราคาทัวร์ ) เพื่อสัมผัสบรรยายกาศเวนิสที่อิตาลี  ภายในสวนน้ำเวนิส ซึ่งจำลองมาจากอิตาลี ซึ่งท่านจะ

ได้ชมบรรยากาศของสองฝั่งน้ำ พร้อมท้องฟ้าที่สดใสสวยงาม และเสียงเพลงตลอดการล่องเรือ

(อิสระอาหารค่ำ)

เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3607 มีระบุที่นั่งบนเครื่อง

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพด้วยความประทับใจ...


ด้านบน

   
ราคาทัวร์
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ราคา
ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริมพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำ
กว่า12 ปีไม่มี
เตียงเสริม
พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่มท่านละ
         
**วันที่ออกกรุ๊ปเซ็คที่เซลล์**

Booking


ด้านบน

ราคาทัวร์นี้รวม
1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ  ไม่สามารถเลื่อนได้

2. ค่าบัตรเข้าชมงานแฟร์ (สำหรับท่านที่มีบัตรเชิญแล้วไม่สามารถหักคืนได้)

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่ากรุ๊ป สำหรับหนังสือเดินทางไทย (ไม่สามารถหักคืนได้ในกรณีมีวีซ่า)

4. ภาษีสนามบินไทย/จีน   

5. ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่

6. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ

7. ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ

8. ค่าน้ำหนักกระเป๋าท่านละไม่เกิน 15 กิโลกรัม  (ตามสายการบินกำหนด) **หากน้ำหนักเกินท่านรับผิดชอบเอง

9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง  1,000,000 บาท (ตามข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทประกัน)

ราคาทัวร์นี้ไม่รวม
1.
ค่าหนังสือเดินทาง  และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ  อาทิเช่น, เครื่องดื่ม,  ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  7%

4. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ทิปคนขับรถ วันละประมาณ 10 หยวน/คน/วั 

หมายเหตุ
เอกสารจำเป็นที่ต้องนำติดตัวไปด้วย  

1. นามบัตร                        

2. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป ( เพื่อทำบัตรเข้างาน )

 

เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 

3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์

4. ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,500 บาท

5. ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท

6. สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวจีนเล่มเหลือง ต้องเพิ่มท่านละ 3,500 บาท และรูปถ่ายภาพสี 2 นิ้ว 5 รูป

7. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว

8. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี (ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน) เอกสารพาสปอร์ตพร้อม

รูปถ่าย 2 ใบ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีนรายละเอียดที่อยู่)

หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,850 บาท

9. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการ และยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

10.ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้

สำรองที่นั่ง   * ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง   * ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน  


--------------------  ทัวร์เส้นทางอื่น  --------------------
[ทัวร์จีน] [ทัวร์ฮ่องกง] [ทัวร์เกาหลี] [ทัวร์ญี่ปุ่น] [ทัวร์มาเลเซีย] [ทัวร์สิงค์โปร์] [ทัวร์เวียดนาม]
[ทัวร์ลาว] [ทัวร์กัมพูชา] [ทัวร์พม่า] [ทัวร์ออสเตรเลีย] [ทัวร์นิวซีแลนด์] [ทัวร์ยุโรป] [ทัวร์แอฟริกาใต้]

 

April Holiday  TAT No : 11/3081
90 อาคาร ฟิฟตี้ฟิฟ พลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิท ซอย 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-7149794 (20 สาย)       แฟ๊กซ์ : 02-7149733    Hotline: 086-7786218, 086-3308286
E-mail : sales@aprilholiday.com           website : www.aprilholiday.com
    

ด้านบน


Copy Rights 2003. April Holiday. All rights Reserved.