บนบริษัททัวร์ นำเที่ยว : ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์พม่า ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์แอฟริกาใต้
CTU03 ทัวร์เฉิงตู ไห่โหลวโกว คันติ้ง หมีแพนด้า 7 วัน 6 คืน TG
ทางลัดไป:
[วันแรกฺ] [วันที่สอง] [วันที่สาม] [วันที่สี่] [วันที่ห้า] [วันที่หก] [วันสุดท้าย] [วันเดินทางและราคา]

รายการทัวร์
 

วันแรก    กรุงเทพฯ – เฉิงตู – เมืองหย่าอัน - ไห่โหลวโกว

07.30 น.

 

10.05 น.

14.00 น.

 

 

 

ค่ำ

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D ประตู 4

ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์เวย์ (TG) เจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกใน

การตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระก่อนการเดินทาง

เหินฟ้าสู่เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน   เที่ยวบินที่  TG 618 (บริการอาหารบนเครื่อง)

เดินทางถึงท่าอากาศยานชวงหลิว เมืองเฉิงตู   เมืองเอกของมณฑลเสฉวน ผ่านพิธีการทางศุลกากรแล้ว 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองหย่าอัน (ประมาณ 2 ช.ม) แล้วเดินทางต่อระหว่างทางลอด อุโมงค์เอ้อร์หลัง

ซาน อุโมงค์ที่ยาวที่สุดในประเทศจีน ความยาว 4,176 เมตร เชื่อมระหว่างเมืองหย่าอันของชาวฮั่นกับ

เมืองกานจือ เขตของชนชาวทิเบต ความยาวของอุโมงค์ทำให้วิวทิวทัศน์และสภาพความเป็นอยู่ของ

ประชาชนก่อนเข้าอุโมงค์ และหลังออกจากอุโมงค์ต่างกันเกือบสิ้นเชิงเป็นที่น่าอัศจรรย์   เดินทางสู่ เมือง

ไห่โหลวโกว (ประมาณ 2 ช.ม)   ระยะทางไกลไม่ใช่สิ่งน่าเบื่อ  เพราะทัศนียภาพตลอดเส้นทางมีไว้ให้

เราได้ชื่นชมจนเต็มอิ่ม 

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

แล้วเข้าพักที่ CHANG ZHENG HOTELหรือระดับเดียวกัน

 

วันที่สอง   อุทยานธารน้ำแข็งไห่โหลวโกว – หลูติ้ง – ผ่านสะพานหลู่ติ้งเฉียว – คังติ้ง

เช้า
 

 

เที่ยง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ำ

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม                                

เดินทางไปเที่ยว  อุทยานธารน้ำแข็งไห่โหลวโกว    นำท่านเข้าเขตอุทยานแล้วเปลี่ยนนั่งรถภายใน

อุทยานเพื่อไปขึ้นกระเช้าไฟฟ้าทันสมัยสู่ยอดเขา   ชมธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่สะสมตัวมานับพันปี ไหล

เป็นธารยาว 14.7 กิโลเมตร สูง 3 ชั้น ชั้นสูงที่สุดอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 6,750 เมตร  แต่เราจะขึ้นไปที่

ความสูง 2,850 เมตร นอกจากธารน้ำแข็งแล้ว  ที่นี่ยังมีผืนน้ำตกที่เป็นน้ำแข็งใหญ่โตมหึมาหลายแห่ง

ชายขอบของธารน้ำแข็งบางส่วนล้ำเข้าไปจรดแนวชายป่า  เกิดเป็นทัศนียภาพอันงดงาม   เมื่อธารน้ำแข็ง

สีขาวสะท้อนแสงอาทิตย์เป็นสีเงินระยับ ตัดขอบด้วยป่าไม้สีเขียวสดตระการตา แล้วนำท่านนั่งกระเช้าลง

จากยอดเขา

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร                                 

นำท่านเดินทางสู่เมืองคังติ้งผ่านเมืองหลูติ้ง นำท่านผ่านชมสะพานแขวนเก่าแก่ที่สุดของจีน สะพานหลู่ติ้ง

เฉียว  ซึ่งเป็นสะพานแขวนเก่าแก่ที่สุดของจีน  สร้างเมื่อปี 1705  สมัยจักรพรรดิคังซี แห่งราชวงศ์ชิง 

ความยาว 103 เมตร กว้าง 2.8  เมตร ใช้โซ่เหล็ก 13 เส้นขึงระหว่างสองฝั่ง  พื้นสะพานปูด้วยไม้กระดาน 

สะพานแห่งนี้มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ยุคใกล้ของจีน  เมื่อกองทัพแดงสู้รบกับกองทัพของรัฐบาล

เจียงไคเช็คในปี 1935  และได้สร้างวีรกรรมพลีชีพในการแย่งยึดสะพานนี้มาจากกองทัพก๊กมิ่นตั๋ง แล้วมุ่ง

หน้าต่อสู่ เมืองคังติ้ง  (ประมาณ 2 ช.ม) เมืองคังติ้งอยู่ห่างจากเฉิงตู 358 กิโลเมตร เป็นเสมือนประตูจาก

เสฉวนสู่ทิเบต ในยุคสมัยราชวงศ์ชิงเคยเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชาวฮั่นกับชนชาติส่วน

น้อยอื่น ๆ ปัจจุบันมีชนชาติต่าง ๆ อาศัยอยู่มากที่สุด  ได้แก่ชนชาติทิเบต รองลงมาคือชาวฮั่น ชนชาติหุย

หลี มองโกล แม้ว จ้วง  คังติ้งตั้งอยู่ในหุบเขา มีสภาพภูประเทศซับซ้อน ทั้งภูเขาหิมะ เทือกเขา 

ทะเลสาบ  ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่และเห็นเป็นระลอกคลื่น  ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งธรรมชาติที่มีโอโซนบริสุทธิ์

บรรยากาศโรแมนติกจนเกิดเพลงพื้นเมืองเก่าแก่ที่คนจีนร้องเป็นกันทุกคน ชื่อเพลง "คังติ้งฉิงเกอ"

(Kang ding Love Song)  บรรยายถึง เมฆหมอกบนท้องฟ้า  เหล่าอาชาบนทุ่งหญ้า   และมนต์เสน่ห์

แห่งธรรมชาติที่ก่อเกิดความรักของคนหนุ่มสาว

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  

แล้วพักที่  Lam-Zelin-Ka Hotel หรือระดับเดียวกัน


ด้านบน

 

วันที่สาม    อุทยานมู่เกอโช่ว–หาดทรายทอง–ทะเลสาบ 7 สือ – ทุ่งหญ้าม้าแข่ง - เฉิงตู 

เช้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง ค่ำ

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านสัมผัสวิถีวัฒนธรรมชนชาติทิเบต ณ เมืองคังติ้ง นำท่านสู่ อุทยานมู่เกอโช่ว หรือ ทะเลสาบคนป่า สุดยอดอุทยานความงามที่ไม่เป็นรองใคร ไม่แพ้อุทยานระดับ 5 ดาว “จิ่วจ้ายโกว” ได้รับสมญานามว่า สวรรค์งามแห่งทะเลสาบบนพื้นพิภพ เนื่องจากเป็นเขตที่มีรอยต่อระหว่างเขตอุณภูมิร้อน-อบอุ่น จึงทำให้ มู่เกอโช่ว รายล้อมด้วยเทือกเขา ป่าไม้ ดึกดำบรรพ์ ทุ่งหญ้า  ทะเลสาบน้ำใสแจ๋วนับสิบแห่ง  บนพื้นที่กว่า 350 ตร.กม. และสถานที่แห่งนี้ยังมีกุหลาบ 1,000 ปี ที่มีมากนับ 100,000 ต้น มีทั้งหมด 68 สายพันธุ์ที่อยู่ในบริเวณอุทยานแห่งนี้ ในช่วงเดือน 4 – 9 จะเริ่มออกดอกบานสะพั่งรายล้อมหุบเขาไล่จากระดับความสูง 2,800 เมตรขึ้นไป ซึ่งหาชมได้ยากในปัจจุบันนี้ เราจะใช้เวลาเกือบทั้งวันในอุทยาน  นำท่านเปลียนรถภายในอุทยานเพื่อตระเวณชมตามจุดต่าง ๆ เริ่มต้นไต่ระดับจากความสูง 2,800 เมตร รถเริ่มวิ่งตามเส้นทางขึ้นไปจนถึงจุดที่ความสูง 3,780 เมตร มีน้ำตกน้อยใหญ่สลับกับโขดหินรูปร่างแปลกตา ระยะทาง 18 กิโลเมตร จุดแรกก่อนอื่นไปสัมผัสความงดงามนำท่านสู่ หุบเขาตู้เจียน หุบเขาที่เกิดจากการสรรสร้างของธรรมชาติ  ยามเมื่อลมแรงพัดโบกโบยผ่านหุบเขา จะเกิดเสียงกรีดร้องฟังประหนึ่งธรรมชาติกำลังเปล่งเสียงร้องต้อนรับการมาเยือนของเรา ตลอดหุบเขาความยาว  8 ก.ม. นำท่านชมสู่ ทะเลสาบมู่เกอโช่ว  ด้านหนึ่งของทะเลสาบมี หาดทรายสีทอง เรียกว่า หาดแห่งความรัก  เม็ดทรายละเอียดเป็นสีเหลืองทอง ขนาดของหาดเปลี่ยนแปลงไปตามความสูงต่ำของระดับน้ำในทะเลสาบ ฤดูหนาวน้ำในทะเลสาบแข็งตัวกลายเป็นลานสเก๊ตชั้นดี แต่เพื่อดูให้แน่เราจะลงเรือล่องไปในทะเลสาบด้วยกัน !!ถ่ายรูปกับความงามของทะเลสาบที่อยู่ใจกลางอุทยานรายล้อมด้วยหุบเขาตู้เจี้ยน ด้านตรงข้ามของทะเลสาบคือ  ทุ่งหญ้าทะเลแดง  ไกลสุดลูกหูลูกตา  ความกว้างไกลของทะเลสาบทำให้เห็นเหมือนเป็นทะเลอยู่ในท่ามกลางทุ่งหญ้า จากนั้นนำท่านไต่ระดับลงมาสู่บริเวณ บ่อน้ำแร่สมุนไพร  ซึ่งอุดมไปด้วยแร่กำมะถันในน้ำเป็นยารักษาโรคได้ นำท่านแช่เท้า 30 นาที เพื่อช่วยผ่อนคลายหายเครียด (นั่งแช่แค่หัวเข่า) ถ้ามกลางธรรมชาติ แช่ไปพลาง ต้มไข่กินไปพลาง สุขสำราญใจ...แล้วนำท่านสู่จุดชมวิว ภูเขาดอกบัว ซึ่งยอดเขาคร้าย ๆ ดอกบัวเรียงรายอยู่เหมือนทุ่งดอกบัวปกครุมด้วยหิมะขาวโพลนถ่ายรูปบริเวณนี้ แล้วนำท่านสู่บริเวณ ทะเลสาบ 7 สี ทะเลสาบบนที่ราบสูงที่งดงามเกินคำบรรยาย จนสมควรแก่เวลาแล้วลงจากอุทยาน

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร 

เดินทางนั่งกระเช้าขึ้น ภูเขาเผาหม่าซาน (เขาแข่งม้า)  ชานเมืองคังติ้ง  อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,700 เมตร  แหล่งกำเนิดของเพลง “Kang ding Love Song”  ที่นี่ชาวทิเบตจะต้องจัดให้มีงานแข่งม้าในวันขึ้น

8 ค่ำเดือน 4 ทุกปี  เพราะเป็นวันที่พุทธศาสนานิกายทิเบตถือว่าเป็นวันประสูติของพระพุทธเจ้า จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเมืองเฉิงตู

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  

เข้าที่พัก  GARDEN CITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน


ด้านบน

 

วันที่สี่       เฉิงตู – สุ้ยหนิง – วัดกว่างเต๋อ – วัดหลิงเฉียน – เฉิงตู

เช้า


เที่ยง

 

 

 

ค่ำ  

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

เดินทางไป เมืองสุ้ยหนิง ระยะทาง 147 ก.ม. (ประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองที่คนจีนเชื่อว่า  เป็นที่กำเนิดของพระโพธิสัตว์กวนอิม   สุ้ยหนิงเคยมีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมมาแต่โบราณ

จากนั้นเดินทางต่อไปที่ วัดหลิงฉวน นำท่านนั่งรถกล์อฟเข้าสู่ภายในวัดหลิงฉวนเป็นวัดใหญ่อายุเก่าแก่กว่า 1400 ปี  ตั้งอยู่บนเขามีต้นไม้ปกคลุมหนาแน่น โดยเฉพาะต้นไม้โบราณจำนวนมาก  เป็นสถานที่เจ้าแม่กวนอิมแสดงธรรมเป็นครั้งแรก  ภายในวัดมีหอเจ้าแม่กวนอิมรูปทรง 56 เหลี่ยม สูง 7 ชั้น  ประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมสูง 18.6 เมตร 

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และปล่อยนกปล่อยเต่าที่ วัดกว่างเต๋อ เชื่อกันว่าเป็นวัดที่เจ้าแม่กวนอิมในร่างของ

ผู้ชายเคยประทับอยู่ 69 ปี ก่อนที่จะไปอยู่บนเกาะผู่ถอซานในมณฑลเจ๋อเจียงปัจจุบัน สมัยก่อนพระสงฆ์

ที่จะเดินทางไปต่างประเทศจะต้องมาประทับตราเข้าออกที่วัดแห่งนี้ก่อน  ภายในวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สัก

การะมากมาย เช่น เจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ  ตราประทับหยกเหอเทียน หลักศิลา

จารึกเก้ามังกร พระพุทธรูปหยกจากพม่า จากนั้นเดินทางกลับเฉิงตู

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร   

เข้าที่พัก  GARDEN CITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน 


ด้านบน

 

วันที่ห้า     ศูนย์วิจัยและเพาะพันธุ์หมีแพนด้า – ถนนโบราณจินลี่ – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 

เช้าเที่ยง


ค่ำ  

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านสู่ ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า นั่งรถกล์อฟเข้าสู่บริเวณที่อยู่ของหมีแพนด้าชมความน่ารักอุ้ยอ้ายของหมีแพนด้า ตั้งอยู่ทางเหนือของเมืองเฉิงตูบนพื้นที่กว้างใหญ่ 600,000 ตารางเมตร เสฉวนมีศูนย์ดังกล่าวอยู่หลายแห่งเพราะเป็นถิ่นกำเนิดของหมีแพนด้า

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร   

จากนั้นนำท่าน ถนนโบราณจินลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี ม

สินค้าต่างๆขายมากมาย

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร 

แล้วนำท่านเข้าชม โชว์งิ้วเปลี่ยนหน้ากาก ที่มีชื่อเสียงที่สุดในมณฑลเสฉวนให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับ

ศิลปะที่แสดงให้เห็นความสามารถอันลึกลับประดุจมายากล   แต่ก่อนเคยได้รับการปกปิดเป็นความลับ

ภายในตระกูลมาหลายชั่วอายุ  ก่อนที่จะถูกลอกเลียนแบบและแพร่หลายไปทั่วประเทศจีน ไปครั้งนี้เรา

ไปช่วยกันจับให้ได้ว่า  เขาเปลี่ยนหน้างิ้ว  กระทั่งเปลี่ยนชุดแต่งตัวงิ้วได้อย่างไรในชั่วพริบตา !

เข้าที่พัก  GARDEN CITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน  


ด้านบน

 

วันที่หก     เมืองโบราณหวงหลงซี – ถนนคนเดินชวนซีลู่  

เช้า

 

 

 

เที่ยง


ค่ำ  

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านสู่ เมืองโบราณหวางหลงซี  (ประมาณ 40 นาที) มีเวลาให้สัมผัสบรรยากาศเก่า ๆ ตลอดเช้าหวางหลงซี เป็นหมู่บ้านสมัยราชวงศ์หมิง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหวางหลงซี ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าริมน้ำที่มีเรือสัญจรไปมาคับคั่งการค้าขายคึกคักมาก ปัจจุบันยังเหลือให้เห็นบรรยากาศเก่า ๆ ได้ทั่วไป เช่น โรงน้ำชา วัดเก่าแก่  ต้นไม้โบราณ และวิถีชีวิตของชาวบ้านที่มักไปจับกลุ่มเล่นไพ่นกกระจอก  และดื่มน้ำชาใต้ร่มไม้ริมทางน้ำ อาคารบ้านเรือนนิยมสร้างบนเสาไม้ขนาดใหญ่ยื่นลงไปในน้ำ กรอบประตูหน้าต่างแกะสลักลวดลายงดงาม  พื้นถนนปูด้วยหินคดเคี้ยวไปมา   มีต้นไม้ใหญ่ใบครึ้มอายุกว่า 300 ปียืนให้ร่มเงาอยู่หลายต้น  เมื่อทัศนียภาพอันสวยงามของเมืองหวางหลงชีได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารฉบับหนึ่งเมื่อ 10 กว่าปีก่อน   ก็กลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยว  และเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ย้อนยุคอีกหลายเรื่อง เดินทางกลับเมืองเฉิงตู

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร   

จากนั้นพาท่านสู่ย่าน Walking Street หรือ ถนนคนเดินชวนซีลู่ ของเสฉวน ซึ่งเป็นย่านขายสินค้าของวัยรุ่น Brand Name และขายสินค้าทันสมัยเป็นถนนที่ปิดไม่ไห้รถวิ่งผ่านได้ ให้ท่านอิสระและชมวิวทิวทัศน์ ไฟ แสง สี ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก และอิสระช้อปปิ้ง

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร 


ด้านบน

 

วันสุดท้าย   วัดบัญชูศรี - ถนนโบราณเหวินซู – อาหารสมุนไพร - กรุงเทพฯ

เช้า


 

เที่ยง

15.05 .
17.15 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเที่ยวชม วัดบัญชูสี เป็นวัดที่เป็นสวนสาธารณะด้วยแห่งนี้สร้างในสมัยราชวงศ์ถัง เป็นวัดใหญ่ที่ได้รับการอนุรักษณ์อย่างดี นอกจากนี้บริเวณใกล้เคียงนี้ยังเป็น ถนนโบราณเหวินซู ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เดินเล่นตามอัธยาศัย    

รับประทานอาหารเที่ยง   เมนูพิเศษสมุนไพรจีน สูตรถงเหรินถังเก่าแก่มีชื่อ   

หลังอาหารแล้วเดินทางไปสนามบิน

อำลาเมืองเฉิงตูกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG 619 (บริการอาหารบนเครื่อง)
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...


ด้านบน

   
ราคาทัวร์
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ราคา
ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริมพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำ
กว่า12 ปีไม่มี
เตียงเสริม
พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่มท่านละ
         
**วันที่ออกกรุ๊ปเซ็คที่เซลล์**

Booking


ด้านบน

ราคาทัวร์นี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ                              

2. ค่าโรงแรมที่พัก 6 คืน ระดับ 4 ดาว                                                                

3. ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน                                                                

4. ค่าภาษีสนามบินไทย-จีน และค่าภาษีน้ำมันของสายการบิน

5. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.-/ 1,000,000 บาท

6. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ

7. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ

8. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ

ราคาทัวร์นี้ไม่รวม
1. ค่าระวางกระเป๋าเดินทางในกรณีที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดไว้ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
2. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช่จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ( กรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี ) และ ค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ คนขับรถ พร้อมด้วย หัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 10 หยวน / ต่อคน / ต่อวัน
หมายเหตุ
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 

3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์

4. ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,500 บาท

5. ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท

6. สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวจีนเล่มเหลือง ต้องเพิ่มท่านละ 3,500 บาท และรูปถ่ายภาพสี 2 นิ้ว 5 รูป

7. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว

8. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี (ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน) เอกสารพาสปอร์ตพร้อม

รูปถ่าย 2 ใบ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีนรายละเอียดที่อยู่)

หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,850 บาท

9. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการ และยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

10.ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้

11. คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทยรับ) ครบ 15 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ

12. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 200 หยวน / คน / วัน

สำรองที่นั่ง   * ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง  

                 ** ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน  


--------------------  ทัวร์เส้นทางอื่น  --------------------
[ทัวร์จีน] [ทัวร์ฮ่องกง] [ทัวร์เกาหลี] [ทัวร์ญี่ปุ่น] [ทัวร์มาเลเซีย] [ทัวร์สิงค์โปร์] [ทัวร์เวียดนาม]
[ทัวร์ลาว] [ทัวร์กัมพูชา] [ทัวร์พม่า] [ทัวร์ออสเตรเลีย] [ทัวร์นิวซีแลนด์] [ทัวร์ยุโรป] [ทัวร์แอฟริกาใต้]

 

April Holiday  TAT No : 11/3081
90 อาคาร ฟิฟตี้ฟิฟ พลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิท ซอย 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-7149794 (20 สาย)       แฟ๊กซ์ : 02-7149733    Hotline: 086-7786218, 086-3308286
E-mail : sales@aprilholiday.com           website : www.aprilholiday.com
  

ด้านบน


Copy Rights 2003. April Holiday. All rights Reserved.