บนบริษัททัวร์ นำเที่ยว : ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์พม่า ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์แอฟริกาใต้
CTU04 ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโก่ว  ง๊อไบ๊ เล่อซาน  7 วัน 6 คืน TG    
ทางลัดไป:
[วันแรกฺ] [วันที่สอง] [วันที่สาม] [วันที่สี่] [วันที่ห้า] [วันที่หก] [วันที่เจ็ด] [วันสุดท้าย] [วันเดินทางและราคา]

รายการทัวร์
 

วันแรก     กรุงเทพฯ – เฉิงตู - วังแพะเขียว

08.30

10.45

14.
55


 

 


ค่ำ 

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย  

โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

บินลัดฟ้าสู่ เฉิงตู โดยเที่ยวบินที่ TG 618

เดินทางถึงนครเฉิงตูมณฑลเสฉวน มีภูมิประเทศล้อมไปด้วยเทือกเขาและมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม

ต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพื้นที่ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนหนึ่งเป็น

ชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่ ธิเบต เมี้ยว หุย เชียง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านสู่

วังแพะเขียว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของนครเฉินตู  ถือว่าเป็นสำนักที่ใหญ่ที่สุดของลัทธิเต๋าในภาคตะวัน

ตกเฉียงใต้ นำท่านชมสิ่งก่อสร้างสำคัญ มีตำหนักหลินจู่ ตำหนักเฉียนคุน ตำหนักซานซิน ตำหนักถังอ่อง

และศาลายันต์แปดทิศ ภายในตำหนักประดิษฐานรูปปั้นเทวดาที่คนจีนนับถือ  สิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดคือ

ตำหนักซานเซิน  มีแพะทองเหลืองที่ศักดิ์สิทธิ์สองตัวตั้งตระหง่านอยู่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์เชง  ตัวหนึ่งน่า

ประหลาดใจมาก“มีเขาข้างเดียว”  กล่าวว่าอวัยวะส่วนต่างๆ ของแพะ จะมีความเกี่ยวข้องกับสัตว์สิบสอง

ราศี  มีลักษณะดังนี้ มีหูเหมือนหนู  ตาเหมือนไก่ จมูกเหมือนวัว กีบเล็บเหมือนเสือ  ปากเหมือนกระต่าย 

เขาเหมือนมังกร  หางเหมือนงู  หน้าเหมือนม้า  คอเหมือนลิง  หนวดแพะ  ท้องเหมือนหมา  ก้นเหมือน

หมู  ซึ่งคนจีนมีเชื่อว่าถ้าหากเจ็บป่วยไม่สบายอวัยวะส่วนใดของร่างกายให้นำมือไปลูบจับส่วนนั้นของ

แพะแล้วจะหายจากอาการป่วยทันที และวังแพะเขียวยังเป็นสำนักลัทธิเต๋าที่ระลึกถึงท่านเล่าจื้อ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก  GARDEN CITY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

 

วันที่สอง    เฉิงตู –ผิงอู่ – วัดเป่าเอิน - เดินทางไปจิ่วไจ้โกว

เช้าลางวัน
บ่าย

ค่ำ     
 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จิ่วไจ้โกว ผ่านเมืองเจียวเหยียว ระหว่างทาง นำท่าน ชมวัดเป่าเอิน วัดเก่าแก่สมัยราชวงศ์ถังและได้บูรณะมาตลอดและสร้างเพิ่มในสมัยราชวงศ์ชิง ภายในวัดจัดเป็นวัดจีนโดยทั่วไป ชมวิหารจัตุโลกบาล วิหารใหญ่ ชมพระพุทธรรูปสามสมัยและเจ้าแม่กวนอิม และเดินทาง ต่อเมืองจิ่วไจ้โกว

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ระหว่างทางชมวิวทิศทิศน์ตามอัธยาศัย ตลอดเส้นทางจะได้ชมทิวทัศน์ที่แปลกตาทั้งภูเขาหิมะที่สะท้อนกับแสงพระอาทิตย์ ตามอัธยาศัย

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก JIUZHAI RESORT   ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


ด้านบ

 

วันที่สาม   วนอุทยานธารสวรรค์จิ่วไจ้โกว (รวมรถภายในอุทยาน) –
               โชว์วัฒนธรรมชนชาติธิเบต

เช้า  

 

 

 

 


กลางวัน
บ่าย

 

 

 

ค่ำ    

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานสวรรค์จิ่วไจ้โกว ณ ดินแดนแห่งนี้มีหมู่บ้านเก่าแก่ชาวธิเบตอยู่ 9 แห่ง ซึ่ง

อยู่กระจัดกระจายในวนอุทยานแห่งนี้ และนี่คือที่มาของ จิ่วไจ้โกว อุทยานแห่งชาติประกอบด้วย ภูเขา

และหุบเขาสลับกันในระดับความสูงกว่า 1,140 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ถึง 4,588 เมตร ที่ยอดเขาสูง

สุดระดับพื้นดินลดหลั่นทำให้เกิดแอ่งน้ำ 114 แอ่ง มีขนาดตั้งแต่แอ่งเล็ก ไปจนถึงทะเลสาบใหญ่ กับ

น้ำตกมโหฬาร น้ำตกที่ใหญ่ที่สุด ความกว้าง 300 เมตร ธรรมชาติที่สวยงามเป็นที่สุด แม่น้ำ 5 สาย หาด

ทราย และตาดหินปูน 5 จุด ทะเลสาบห้าสี ความมหัศจรรย์ของอุทยานแห่งนี้คือ สถาพของน้ำในแอ่งซึ่ง

มีสีสันพิสดารหลากหลายดุจเนรมิตกับลีลาฤดูกาลที่หมุนเวียน สร้างสีสันให้ทิวทัศน์ จนได้ชื่อว่า "เจ็ด

แดนเทพนิยาย" ภายในวนอุทยานมีเส้นทางท่องเที่ยวหลักอยู่ 2 เส้นทาง ชมส่วนแรกที่เป็นทะเลสาบ

แอ่งน้ำและบึงหญ้า ชมความงามของธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ยังไม่ถูกนักท่องเที่ยวทำลายจึงมีความงดงามดั่ง

ดินแดนที่ถูกเนรมิตร พื้นน้ำที่มีสีฟ้า และสีเขียวที่ใส มองแล้วชวนให้หลงไหล เชิญท่านถ่ายรูปกับ

ทิวทัศน์ให้จุใจ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชมวนอุทยานโดยใช้อีกเส้นทางหนึ่งของวนอุทยานจิ่วไจ้โกว นี้จากทางภาคใต้ไปสู่แผ่นดินธิเบต

ชมชั้นหินและดินที่ถูกอัดหนุนขึ้นมาพร้อมแร่ธาตุ ละลายผสมปนดินจนทำให้น้ำมีสีสันประหลาด ให้ท่าน

ถ่ายรูปจุดชมวิว ทะเลสาบกระจก ทะเลสาบหงส์ ทะเลสาบแพนด้า ทะเลสาบไผ่ลูกศร ทะเลสาบ

สวยๆ ผ่านบึงหญ้า ตาดน้ำ ชั้นน้ำตก และน้ำตกธารไข่มุข ที่แสนสงบและงดงาม พื้นที่ของอุทยาน

ประกอบด้วยทะเลสาบ 14 แห่ง น้ำตก 17 แห่ง

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

"พาท่านดูโชว์วัฒนธรรมชนชาติธิเบต ศิลปะการแสดงของชาวธิเบต"

 ที่พัก JIUZHAI RESORT   ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า     


ด้านบน

 

วันที่สี่      จิ่วไจ้โกว – เมืองเฉิงตู

เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่ำ   
 

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

นำท่านออกเดินทางจากจิ่วไจ้โกว  สู่เมือง เฉินตู  ชมทิวทัศน์ 2 ข้างทางตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเฉินตู พักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถ พร้อมเพลิดเพลินชมวิวทิวทัศน์ระหว่าง

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร                               

พักที่ เฉินตู โรงแรม   GARDEN CITY   HOTEL หรือระดับเดียวกัน


ด้านบน

 

วันที่ห้า     เมืองสุ้ยหนิง – บ้านเกิดเจ้าแม่กวนอิม – วัดกวางเต๋อ – วัดหลิงฉวน  

เช้า
 


กลางวัน
บ่าย


 

ค่ำ    

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

 เดินทางไป เมืองสุ้ยหนิง ระยะทาง 147 ก.ม. (ประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองที่คนจีนเชื่อว่า  เป็นที่กำเนิดของพระโพธิสัตว์กวนอิม   สุ้ยหนิงเคยมีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมมาแต่โบราณจากนั้นเดินทางต่อไปที่ วัดหลิงฉวน นำท่านนั่งรถกล์อฟเข้าสู่ภายในวัดหลิงฉวนเป็นวัดใหญ่อายุเก่าแก่กว่า 1400 ปี  ตั้งอยู่บนเขามีต้นไม้ปกคลุมหนาแน่น โดยเฉพาะต้นไม้โบราณจำนวนมาก  เป็นสถานที่เจ้าแม่กวนอิมแสดงธรรมเป็นครั้งแรก ภายในวัดมีหอเจ้าแม่กวนอิมรูปทรง 56 เหลี่ยม สูง 7 ชั้น  ประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมสูง 18.6 เมตร 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และปล่อยนกปล่อยเต่าที่ วัดกว่างเต๋อ เชื่อกันว่าเป็นวัดที่เจ้าแม่กวนอิมในร่างของผู้ชายเคยประทับอยู่ 69 ปี ก่อนที่จะไปอยู่บนเกาะผู่ถอซานในมณฑลเจ๋อเจียงปัจจุบัน สมัยก่อนพระสงฆ์ที่จะเดินทางไปต่างประเทศจะต้องมาประทับตราเข้าออกที่วัดแห่งนี้ก่อน ภายในวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สักการะมากมาย เช่น เจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ  ตราประทับหยกเหอเทียน หลักศิลาจารึกเก้ามังกร พระพุทธรูปหยกจากพม่า จากนั้นเดินทางกลับเฉิงตู

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ เฉินตู โรงแรม   GARDEN CITY   HOTEL หรือระดับเดียวกัน


ด้านบน

 

วันที่หก      ศูนย์เพาะพันธุ์หมีแพนด้า-อาหารพิเศษสมุนไพร-ถนนชวนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

เช้ากลางวัน
บ่าย 

ค่ำ     

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านสู่ ศูนย์วิจัย และเพาะพันธุ์หมีแพนด้ายักษ์ นำท่านนั่งรถไฟฟ้าภายในศูนย์วิจัย เป็นศูนย์วิจัยเพาะพันธุ์หมีแพนด้าพันธุ์ต่างๆ ตั้งแต่แรกเกิดเพื่ออนุรักษ์ไว้ เพลิดเพลินกับการชมสภาพแวดล้อมและพร้อมชมความน่ารัก น่าเอ็นดูของหมีแพนด้าทั้งแบบที่อยู่ในกรง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นพาท่านช้อปปิ้งต่อที่ย่าน ถนนคนเดินชวนซีลู่ หรือ Walking Street ของเสฉวน บริเวณใกล้ๆ โรงแรมที่พัก ซึ่งเป็นย่านวัยรุ่น และขายสินค้าที่ทันสมัยเป็นถนนที่ปิดไม่ไห้รถสามารถวิ่งผ่านได้ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง และถ่ายรูปตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่าน ถนนโบราณจินลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี มีสินค้าต่างๆขายมากมาย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 แล้วนำท่านเข้าชม โชว์งิ้วเปลี่ยนหน้ากาก ที่มีชื่อเสียงที่สุดในมณฑลเสฉวนให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับศิลปะที่แสดงให้เห็นความสามารถอันลึกลับประดุจมายากล แต่ก่อนเคยได้รับการปกปิดเป็นความลับภายในตระกูลมาหลายชั่วอายุ ก่อนที่จะถูกลอกเลียนแบบและแพร่หลายไปทั่วประเทศจีน ไปครั้งนี้เราไปช่วยกันจับให้ได้ว่า  เขาเปลี่ยนหน้างิ้ว  กระทั่งเปลี่ยนชุดแต่งตัวงิ้วได้อย่างไรในชั่วพริบตา

พักที่ เฉินตู โรงแรม   GARDEN CITY   HOTEL หรือระดับเดียวกัน


ด้านบน

 

วันที่เจ็ด    วัดบัญชุสี – ถนนโบราณเหวินซู – อาหารพิเศษสมุนไพร – กรุงเทพฯ

เช้ากลางวัน
บ่าย
15.05

17.20

 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเที่ยวชม วัดบัญชูสี เป็นวัดที่เป็นสวนสาธารณะด้วยแห่งนี้สร้างในสมัยราชวงศ์ถัง เป็นวัดใหญ่ที่ได้รับการอนุรักษณ์อย่างดี นอกจากนี้บริเวณใกล้เคียงนี้ยังเป็น ถนนโบราณเหวินซู ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เดินเล่นตามอัธยาศัย    

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินซวงหลิงเมืองเฉินตู

นำท่านเหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่TG619 (พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ

            

ด้านบน

   
ราคาทัวร์
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ราคา
ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริมพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำ
กว่า12 ปีไม่มี
เตียงเสริม
พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่มท่านละ
         
**วันที่ออกกรุ๊ปเซ็คที่เซลล์**

Booking


ด้านบน

ราคาทัวร์นี้รวม
1.
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด

2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ

5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

6. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

7. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทำการ (1,000 บาท)

8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

ราคาทัวร์นี้ไม่รวม
1. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท

2. ค่าทำหนังสือเดินทาง

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ

4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

5. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว

6. ค่าทิปไกด์วันละ 10 หยวน, คนขับรถวันละ 10 หยวน (ต่อท่าน)

7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

8. กระเป๋าเดินทาง

หมายเหตุ
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 

3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์

4. ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,500 บาท

5. ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท

6. สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวจีนเล่มเหลือง ต้องเพิ่มท่านละ 3,500 บาท และรูปถ่ายภาพสี 2 นิ้ว 5 รูป

7. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว

8. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี (ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน) เอกสารพาสปอร์ตพร้อม

รูปถ่าย 2 ใบ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีนรายละเอียดที่อยู่)

หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,850 บาท

9. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการ และยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

10.ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้

11. คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทยรับ) ครบ 15 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ

12. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 200 หยวน / คน / วัน

สำรองที่นั่ง   * ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง  

                 ** ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน


--------------------  ทัวร์เส้นทางอื่น  --------------------
[ทัวร์จีน] [ทัวร์ฮ่องกง] [ทัวร์เกาหลี] [ทัวร์ญี่ปุ่น] [ทัวร์มาเลเซีย] [ทัวร์สิงค์โปร์] [ทัวร์เวียดนาม]
[ทัวร์ลาว] [ทัวร์กัมพูชา] [ทัวร์พม่า] [ทัวร์ออสเตรเลีย] [ทัวร์นิวซีแลนด์] [ทัวร์ยุโรป] [ทัวร์แอฟริกาใต้]

 

April Holiday  TAT No : 11/3081
90 อาคาร ฟิฟตี้ฟิฟ พลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิท ซอย 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-7149794 (20 สาย)       แฟ๊กซ์ : 02-7149733    Hotline: 086-7786218, 086-3308286
E-mail : sales@aprilholiday.com           website : www.aprilholiday.com
  

ด้านบน


Copy Rights 2003. April Holiday. All rights Reserved.