บนบริษัททัวร์ นำเที่ยว : ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์พม่า ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์แอฟริกาใต้
HAK03 ทัวร์จีน ไหไข่ว ซิงหลิง ฉงไห่ 8วัน7คืน
ทางลัดไป:
[วันแรกฺ] [วันที่สอง] [วันที่สาม] [วันที่สี่] [วันที่ห้า] [วันที่หก] [วันที่เจ็ด] [วันสุดท้าย] [วันเดินทางและราคา]

รายการทัวร์
วันแรก กรุงเทพฯ-กวางเจา – ไหโข่ว

   08.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4      เคาน์เตอร์   U 3 - 6
สายการบินไชน่าเซาท์เธิร์น เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสาร สัมภาระและที่นั่งก่อนการเดินทาง
   11.10 น. เหิรฟ้าสู่ นครกวางเจา เที่ยวบินที่ CZ 362
   14.50 น. ถึงท่าอากาศยานไป่หวิน เมืองกวางเจา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้น เดินต่อไปยังอาคารผู้โดยสาร ภายใน ประเทศ เพื่อต่อเครื่องไปยังเมืองไหโข่ว
   17.10 น. เหิรฟ้าสู่เมืองไหโข่ว มณฑลไห่หนาน โดยเที่ยวบินที่ CZ 6792
   18.10 น. ถึงท่าอากาศยานเม่ยหลาน เมืองไหโข่ว มณฑลไห่หนาน(เกาะไหหลำ) ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของเกาะไหหลำ ( เกาะไหหลำ เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศจีน รองมาจาก เกาะไต้หวัน ตั้งอยู่ทางใต้สุดของประเทศจีน)
   19.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ BAO HUA HARBOUR VIEW HOTEL หรือที่พักระดับเดียวกัน (4 ดาว)


วันที่สอง ไหโข่ว – เปาบุ้นจิ้นไหหลำ – สวนปล่องภูเขาไฟ – ศูนย์วัฒนธรรมลัทธิเต๋า - ติ้งอัน
   07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
   เช้า นำท่านชมสุสานไหลุ่ย ไหลุ่ยมีฉายาว่า “เปาบุ้นจิ้นไหหลำ” มีชีวิตอยู่ในช่วงปี  ค.ศ. 1514-1587 เป็นชาวไหหลำกำพร้าบิดาตั้งแต่ยังเล็ก เป็นคนฉลาดรักเรียน เมื่ออายุ 36 ปี สามารถสอบแข่งขันและเข้ารับราชการจนมีชื่อเสียง ความสุจริต ซื่อตรงและต่อต้านการโกงกินของขุนนางกังฉิน ทำให้ชีวิตราชการของไห่ลุ่ยมีอุปสรรคมากมายถึงขั้นไม่พอใจสละตำแหน่งกลับมาใช้ชีวิตเรียบง่ายที่บ้านเกิดใน เกาะไหหลำถึง 15 ปี หลังจากนั้นได้ถูกเรียกตัวกลับไปรับราชการอีกครั้งและเสียชีวิตในปี ค.ศ. 1587 สุสานแห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1589 ปัจจุบันได้ถูกอนุรักษ์ไว้ให้เป็นโบราณสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์ หลังจากนั้น นำท่านไปชมสวนปล่องภูเขาชื่อซาน ภูเขาไฟแห่งนี้มีการระเบิดครั้งสุดท้ายเมื่อราว13,000 ปีก่อน หินลาวาสีดำมีให้เห็นอยู่ทั่วไปในบริเวณนี้ ปัจจุบันมีการพัฒนาให้เป็นอุทยานภูเขาไฟ เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาวิวัฒนาการของภูเขาไฟในแถบทะเลจีน

   เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร พิเศษเมนูเด็ดสุกี้แพะไหหลำ
   บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองติ้งอัน พาท่านชม สวนวัฒนธรรมศาสนาพุทธ ลัทธิเต๋า(WENBI MOUNTAIN DAOISM CULTURE PARK) ชมความงดงาม ร่มรื่นย์ของ ศาสนสถานบนยอดเขา WENBIFENG สักการะ รูปปั้นของเทพเจ้าตามหลักความเชื่อของปรัชญาลัทธิเต๋า
   18.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ DINGAN SILVER BAY HOTEL หรือที่พักระดับเดียวกัน (4 ดาว)
(ท่านสามารถเลือกทำกิจกรรมต่างๆภายในโรงแรม อาทิ นั่งเรือชมวิวทะเลสาบ ตกปลา โดยเสียค่าใช้จ่ายต่างๆเพิ่มเอง)

วันที่สาม ติ้งอัน – ภูเขาตงซาน – วัดเฉายิน – สวนพฤกษศาสตร์เขตร้อน ซิงหลง – ซานย่า
   07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
   09.00 น. ออกเดินทางไปยังภูเขาตงซาน ภูเขาพระพุทธที่มีชื่อเสียงที่สุดในเกาะไหหลำซึ่งปัจจุบันได้ถูกพัฒนาให้เป็นอุทยานอันร่มรื่น นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาเพื่อชมวิวโดยรอบ จากนั้นนำท่านเดินลงเขาเพื่อชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในอุทยาน อาทิ วัดเฉายิน วัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่ง ในปี ค.ศ. 1985 ได้มีการจัดสร้างพระประธานใหม่ด้วยแรงศรัทธาจากสาธุชนชาวไทยและต่อมาในปี ค.ศ. 1995 ได้มีพิธีการเบิกเนตรและปิดทองฉลองพระฯ โดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (พระธรรมปัญญาบดี สมณะศักดิ์ในครั้งนั้น) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ เสด็จไปเป็นองค์ประธานพิธี

   เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
   บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมือง ซิงหลง ระหว่างทางแวะชม ร้านขายยา “เป่าซู่ถัง” ร้านขายยา บัวหิมะ ที่ขึ้นชื่อ รับบริการ นวดฝ่าเท้า คลายปวดเมื่อย ช่วยการไหลเวียนของเลือดฟรี หลังจากนั้น นำท่านชมสวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนซิงหลง สวนแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 32 เฮกเตอร์ ปลูกเฉพาะพันธุ์ไม้เมือง
ร้อนกว่า1,200 ชนิด เพื่อการอนุรักษ์และการค้นคว้าวิจัย โดยจัดแปลงไว้เป็นหมวดหมู่ สวยงามน่าชม นำท่านชมต้นจำปียักษ์ ต้นวานิลา ฯลฯ ชิมกาแฟซิงหลงและชากลิ่นวานิลาที่มีชื่อเสียงของเกาะไหหลำ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซานย่า เมืองท่องเที่ยวชายทะเล จุดใต้สุดแผ่นดินจีน
   18.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ SANYA GUOXI HOTEL หรือที่พักในระดับเดียวกัน (4 ดาว)

วันที่สี่ ซานย่า– กวางเหลียวหลัง – หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย เผ่าหลี-แม้ว - ซานย่า
   07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
   เช้า นำท่านขึ้นเขาเพื่อชม อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง อนุสรณ์ความรักอันโรแมนติก ของกวางสาวกับหนุ่มเผ่าหลี และชมวิวที่สวยงามของเมืองซานย่า จากจุดชมวิวบนยอดเขา หลังจากนั้น แวะชมร้านขายผ้าไหม ผ้าห่มไหมที่ขึ้นชื่อ ของเกาะไหหลำ

   12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
   บ่าย นำท่านเข้าเยี่ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย เผ่าหลี – แม้ว ชมการจำลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของชนเผ่าที่มีจำนวนประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากที่สุดในเกาะไหหลำ ชมการแสดงการละเล่น ศิลปะพื้นเมืองต่างๆของชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ จากนั้นแวะชิมชาเพื่อสุขภาพที่ขึ้นชื่อของเกาะไหหลำ ชาร้านนี้เคยใช้ต้อนรับผู้นำอาเซียนที่เคยมาประชุมที่เกาะไหหลำแห่งนี้อีกด้วย
   18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร พิเศษ เมนูอาหารทะเล
พักที่ SANYA GUOXI HOTEL หรือที่พักในระดับเดียวกัน (4 ดาว)

วันที่ห้า ซานย่า– วังคริสตัล – เทียนหยาไหเจี่ยว – วัดหนานซาน
   07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
   08.00 น. นำท่านไปชมวังคริสตัล เลือกซื้อ อัญมณี และเครื่องประดับต่างๆ สินค้าขึ้นชื่อของไหหลำ จากนั้นนำท่านสู่ “เทียนหยาไหเจี่ยว” แดนไกลสุดหล้าที่เส้นขอบฟ้าจรดกับชายทะเล จุดเกือบใต้สุดของแผ่นดินจีน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกาะไหหลำจนมีคำกล่าวว่าถ้าท่านไม่มาเทียนหยาไหเจี่ยว ท่านยังมาไม่ถึงเกาะไหหลำ ให้ท่านได้นั่งรถรางสัมผัสกับความงามของหาดทราย ท้องทะเล และสายลม ท่านจะได้รับกลิ่นไอของอากาศบริสุทธิ์ของภูเขาเขียว น้ำทะเลใส และหาดทรายที่ขาวสะอาด

   12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง อาหารเจเลิศรส ที่ภัตตาคารวัดหนานซาน
   บ่าย นำท่านเที่ยววัดหนานซาน โครงการสวนพุทธธรรมที่ยิ่งใหญ่บนเนื้อที่ 50 ตารางกิโลเมตร ศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้ใช้งบประมาณในการสร้างกว่า 6,000 ล้านหยวน และถือว่าพื้นที่แห่งนี้ตรงตามลักษณะฮวงจุ้ยที่ดีที่สุด คือ ด้านหน้าติดทะเล ด้านหลังคือภูเขา ด้านซ้ายมีเสือขาว และด้านขวามีมังกร
นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิม 3 หน้า เจ้าแม่กวนอิมยืนในทะเลสูง 108 เมตร ซึ่งเป็นเจ้าแม่กวนอิมยืนที่สูงที่สุดในโลก โดยมีความสูงมากกว่า เทพีเสรีภาพ ของประเทศอเมริกา ที่เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้ประดิษฐ์ออกมาเป็น 3 หน้า 3 ทิศ มี ความหมายคือสติปัญญา ความเมตตา และสันติภาพ นอกจากนี้ท่านจะได้ชมคำสอนและคำกลอนที่เขียนเกี่ยวกับพุทธศาสนา โดยแกะสลักตามผนังและก้อนหินมากมาย นำท่านนั่งรถพ่วงเล็กเที่ยวชมทิวทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงาม พร้อมทำบุญไหว้พระเสริมเมตตาบารมี ท่านสามารถร่วมบริจาค 20 หยวน เพื่อเข้าสักการะเจ้าแม่กวนอิม1,000 กร ที่ทำด้วยทองคำแท้ หยก เพชร พลอย ที่ดูแล้วงดงามยิ่งนักและมีความศักดิ์สิทธิ์มาก

  18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร   พักที่ NAN SHAN HOTEL

วันที่หก หนานซาน – ย่าหลงวาน “ฮาวายตะวันออก” – วังไข่มุก – เกาะลิง – ฉงไห่
   07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
   เช้า นำท่านชมจัตุรัส YALONG BAY SQUARE ชมเสาหินแกะสลักสูง 26.8 เมตร รอบฐานแกะสลักเป็นรูปเทพเจ้าแห่งพระอาทิตย์ ลม ฝน ปลา มังกร ฯลฯ เพื่อความโชคดี เพื่อการเก็บเกี่ยวที่ดีตามความเชื่อของชาวจีนโบราณ นำชมพิพิธภัณฑ์เปลือกหอย และชมอ่าวย่าหลง สมญา “ฮาวายตะวันออก”
ย่าหลงเป็นอ่าวรูปวงเดือนที่มีหาดทรายขาวสะอาดสวยงามยาวประมาณ 10 กม. จากนั้นนำท่านชมพิพิธภัณฑ์ไข่มุก ให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไข่มุกน้ำทะเลแท้ที่สวยงาม

   เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
   บ่าย นำท่านไปเที่ยวเกาะลิง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอหลิงสุ่ย นั่งกอนโดล่ากระเช้าลอยฟ้าข้ามทะเลสู่เกาะลิง ท่านจะได้ชมวิวแหลมหนานวาน ชมหมู่บ้านกลางน้ำของชาวเลที่มีอาชีพประมง เลี้ยง กุ้ง หอย ปู ปลา ขึ้นเกาะลิงสนุกสนานกับการให้อาหารและชมการแสดงของ ลิงแสนรู้ จนเวลาสมควรนำท่านนั่งเรือกลับสู่ฝั่ง แล้วนำท่านชมร้านขายน้ำมันปลา และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาทะเลต่างๆมากมาย
   18.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
อิสระให้ท่านพักผ่อนแช่น้ำแร่ร้อนคุณภาพเยี่ยม เสริมสุขภาพ บำรุงผิวพรรณที่โรงแรมที่พัก
พักที่ GUANTANG HOTSPRING RESORT หรือที่พักระดับเดียวกัน (4 ดาว)

วันที่เจ็ด ฉงไห่ – ศูนย์การประชุมเอเชียฟอรัม โบ๋อ่าว – อิสระช้อปปิ้ง – ไหโข่ว
   07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
   เช้า นำท่านนั่งเรือชมทิวทัศน์ที่งดงามของจุดตัดระหว่างแม่น้ำว่านเฉวียน แม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับ 3 ของเกาะไหหลำ และทะเลจีนใต้ จากนั้นพาท่านเข้าชมอาคารที่ใช้ต้อนรับและเป็นศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเซีย ในปี 2002จากนั้นแวะชมร้านขายสินค้าพื้นเมือง เพื่อให้ท่านเลือกซื้อของฝากของที่ระลึก แล้วเดินทางกลับสู่เมืองไหโข่ว

   12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
   บ่าย ชมสะพานเซ็นจูรี่ สะพานเคเบิ้ล 2 เสา เป็นสะพานข้ามทะเลที่กว้าง และยาวที่สุดของเมืองไหหลำ แล้วอิสระให้ท่านเลือกช้อปปิ้ง หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
   18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร พิเศษเมนูไก่เหวินชาง ต้นตำรับไก่ไหหลำ      ที่ขึ้นชื่อ
พักที่ BAO HUA HARBOUR VIEW HOTEL หรือที่พักในระดับเดียวกัน (4 ดาว)


วันที่แปด ไหโข่ว – กวางเจา – กรุงเทพฯ
   07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เสร็จแล้วนำท่านเดินทางสู่สนามบิน เม่ยหลาน เพื่อเดินทางไปกวางเจา
   13.00 น. เหิรฟ้าสู่ กวางเจา โดยเที่ยวบินที่ cz 6773
   14.00 น. ถึงอาคารภายในประเทศ สนามบินกวางเจา เช็คสัมภาระให้เรียบร้อย จากนั้นเดินต่อไปยังอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
   15.40 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ cz 363
   17.10 น. กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ

 

 
ราคาทัวร์
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ราคา
ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริมพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำ
กว่า12 ปีไม่มี
เตียงเสริม
พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่มท่านละ
         
**วันที่ออกกรุ๊ปเซ็คที่เซลล์**

Booking


ด้านบน

ราคาทัวร์นี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินทั้งขาไปและกลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง
3. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ ( สองท่านต่อหนึ่งห้อง )
4. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. ค่ารถรับ - ส่งตามสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
7. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศที่ท่องเที่ยว
8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท ( ค่ารักษาพยาบาล 2 แสนบาท ) ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบรัษัทประกันชีวิต
ราคาทัวร์นี้ไม่รวม
1. ค่าระวางกระเป๋าเดินทางในกรณีที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดไว้ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
2. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช่จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ( กรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี ) และ ค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ คนขับรถ พร้อมด้วย หัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 10 หยวน / ต่อคน / ต่อวัน
หมายเหตุ
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือเกิน 6 เดือนขึ้นไป ( โปรดตรวจสอบด้วยตนเองอีกครั้งก่อนนำส่งบริษัท )
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า - ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง ฉากสีฟ้าอ่อน หรือ ขาว 2 รูป รูปขนาด นึ้วครึ่ง - 2 นึ้ว ต้องไม่ใช่รูปที่ปริ๊นซ์ออกมาจากคอมพิวเตอร์
4. ในกรณีที่ท่านส่งเล่มหนังสือเดินทางล่าช่า ถ้าต้องมีการยื่นด่วน 1 วันเกิดขึ้น จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มจากค่าทัวร์เพิ่มอีกท่านละ 1,200 บาท หรือถ้าในกรณียื่นด่วน 2 - 3 วัน ต้องเสียเพิ่มอีกท่านละ 800 บาท
5. สำหรับหนังสือเดินทางเล่มเหลือง ( เล่มต่างด้าว ) ต้องเพิ่มท่านละ 3,500 บาท และใช้รูปถ่ายสีขาวขนาด 2 นิ้ว 5 ใบ
6. ส่วนหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดโทรมาสอบถามพนักงาน เพราะขึ้นอยู่กับกรณีไป


--------------------  ทัวร์เส้นทางอื่น  --------------------
[ทัวร์จีน] [ทัวร์ฮ่องกง] [ทัวร์เกาหลี] [ทัวร์ญี่ปุ่น] [ทัวร์มาเลเซีย] [ทัวร์สิงค์โปร์] [ทัวร์เวียดนาม]
[ทัวร์ลาว] [ทัวร์กัมพูชา] [ทัวร์พม่า] [ทัวร์ออสเตรเลีย] [ทัวร์นิวซีแลนด์] [ทัวร์ยุโรป] [ทัวร์แอฟริกาใต้]

 

April Holiday  TAT No : 11/3081
90 อาคาร ฟิฟตี้ฟิฟ พลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิท ซอย 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-7149794 (20 สาย)       แฟ๊กซ์ : 02-7149733    Hotline: 086-7786218, 086-3308286
E-mail : sales@aprilholiday.com           website : www.aprilholiday.com
  

ด้านบน


Copy Rights 2003. April Holiday. All rights Reserved.