บนบริษัททัวร์ นำเที่ยว : ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์พม่า ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์แอฟริกาใต้
HKG02 เกาะฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า 4 วัน 3 คืน EK
ทางลัดไป:
[วันแรกฺ] [วันที่สอง] [วันที่สาม] [วันสุดท้าย] [วันเดินทางและราคา]

รายการทัวร์
 

วันแรก        กรุงเทพฯ –ฮ่องกง – มาเก๊า

10.30 น.

 

13.45.
17.40 น.


 

 

 

 

ค่ำ

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตูหมายเลข9

แถว T  เคาเตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทคอยอำนวยความสะดวกแก่

ท่านในด้านตั๋วเครื่องบินและสัมภาระในการเดินทาง

นำทุกท่านลัดฟ้าสู่เกาะฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ EK384 / บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

เดินทางถึงสนามบิน CHECK LAP KOK สนามบินแห่งใหม่ของฮ่องกงที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้าเมือง นำท่านเดินทางผ่านเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัย   นำท่านข้ามสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE)  ซึ่งเป็นสะพานแขวนสองชั้นที่ยาวที่สุดในโลกมีความยาวทั้งหมด 2.2 กิโลเมตร (1.4 ไมล์)เชื่อมต่อระหว่างฮ่องกงอินเตอร์เนชั่นนอลแอร์พอร์ตกับตัวเมือง  ตัวสะพานชั้นบนจะเป็นทางให้รถยนต์วิ่ง ส่วนชั้นล่างเป็นเส้นทางของเอ็มทีอาร์ (MTR) กับ แอร์พอร์ตเอ็กเพรสเทรนส์ (Airport Express Trains) สะพานซิงหม่านี้ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นสัญลักษณ์ของคู่รักทั่วโลก  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง มาเก๊าโดยเรือเฟอร์รี่ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ( 1 )

พักที่มาเก๊า  CASA REAL  HOTEL หรือ GOLDEN CROWN CHINA  HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่สอง      นมัสการเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วัดเจ้าแม่กวนอิม –  โบสถ์เซ็นพอลล์ – 

                  เซนาโดสแควร์– THE VENETIAN – เซินเจิ้น – หมู่บ้านวัฒนธรรม –โชว์ตระการตา

เช้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

เที่ยง


 

ค่ำ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  ( 2 )

จากนั้นนำท่านผ่านชมวิวของเกาะมาเก๊า ซึ่งจะผ่านชมจุดสำคัญๆต่าง เช่น มาเก๊าทาวเวอร์ ที่มีความสูงถึง 338 เมตร และแวะถ่ายรูปปั้นองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่งผสมผสานระหว่างจีนกับโปรตุเกส ซึ่งพระพักตร์เป็นพระแม่มารี โปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าในโอกาสส่งมอบเกาะมาก๊าคืนให้กับจีน เพื่อคนให้รุ่นหลังได้ระลึกถึง และภายใต้รูปปั้นยังจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงถึงประวัติความเป็นมา และวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้ แวะซื้อขนมประจำเมืองมาเก๊าฝากคนที่บ้าน แล้วนำท่านสู่  วัดเจ้าแม่กวนอิม เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 13 ภายในวัดมีแท่นบูชาสวยงาม สำหรับประดิษฐานองค์พระพุทธรูป พร้อมรูปปั้นทองลงรักของสาวกอีก 3 รูป นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปปางนิพพานประทับอยู่ในดอกบัว และองค์เจ้าแม่กวนอิมในชุดเจ้าสาวของจีนที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมอย่างงดงาม ให้ท่านนมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมเก่าแก่ที่มีอายุ 600 กว่าปี จากนั้นนำท่านสู่ โบสถ์เซ็นพอลล์ สร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 นับเป็นสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ.1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง ทำให้คงเหลือแต่ซากประตูโบสถ์ด้านหน้า และบันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่างาม หลังจากที่มีการบูรณะขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1991 นอกจากนี้ด้านหลังโบสถ์ยังมีการจัดพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาขึ้นและยังมีหลุมฝังศพของบาทหลวงวาลิคนาโนผู้ก่อตั้งโบสถ์  ตลอดจนโครงกระดูกของชาวคริสต์ ญี่ปุ่น และเวียดนาม ที่เสียชีวิตเมื่อคราวที่เกิดเพลิงไหม้ครั้งยิ่งใหญ่ พาท่านเดินสู่ย่านการค้าสำคัญของมาเก๊า หรือเซ็นเตอร์พอยท์มาเก๊า เรียกว่า เซนาโด้สแควร์ โดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่น เปรียบเสมือนท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์ ล้อมรอบไปด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส   อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและเลือกซื้อสินค้าที่มีชื่อเสียง เช่น เสื้อผ้าสินค้าแบรนด์เนม หลากหลายยี่ห้อ อาทิเช่น ESPRIT, GEODANO, BOSSINI, LEVI’S, BODY SHOP ฯลฯ  จากนั้นนำท่านสัมผัสความอลังการของโรงแรมที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองมาเก๊า เดอะเวเนเซี่ยน (The Venetian Macau Resort)  ตั้งอยู่บนที่ดินที่ถูกถมทะเลเรียกว่า โคไท เชื่อมระหว่างเกาะไทปา และเกาะโคโลอาน พื้นที่ของรีสอร์ทมีขนาด 10.5 ล้านตารางฟุต ประกอบด้วยห้องพัก 3,000 ห้อง มีร้านค้าสินค้าชั้นนำกว่า 350 ร้านค้า และโดดเด่นด้วยเนื้อที่เพื่อการเสี่ยงโชคซึ่งรวมถึงโต๊ะเสี่ยงโชคกว่า 800 โต๊ะและเครื่องเสี่ยงโชคอันล้ำสมัยกว่า 1,500 เครื่อง ภัตตาคารร้านอาหารกว่า 20 แห่ง ยังมีศูนย์ประชุมที่จุผู้คนได้ถึง 15,000 ที่นั่ง สัมผัสบรรยากาศเวนิส ล่องเรือกอนโดล่าในดินแดนเวนิสแห่งตะวันออก ซึ่งภายในจะมีสิ่งบันเทิงหลากหลายให้ท่านเลือกอาทิ เช่น ร้านขายสินค้าต่าง ๆ ร้านอาหาร หรือจะเป็นโชว์ต่าง ๆ ที่ท่านสามารถเลือกชมได้ (การล่องเรือและโชว์ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการชมโชว์เอง)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 3 )

จากนั้นนำท่านผ่านด่านที่เมืองจูไห่เดินทางสู่เมือง เซินเจิ้นโดยรถโค้ช หลังจากนั้นนำท่านเที่ยวชม “China Folk Culture Village” หรือหมู่บ้านวัฒนธรรมซึ่งจำลองความมหัศจรรย์ของเมืองจีนไว้อย่างน่าทึ่ง อาทิเช่น กำแพงเมืองจีน สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ ฯลฯ ให้ท่านได้ชมอย่างจุใจเหมือนได้เที่ยวเมืองจีนในวันเดียว

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  ( 4 ) อาหารพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง,หมูหันโต๊ะละ 1 ตัวพร้อมไวน์แดง

หลังอาหารค่ำนำท่านชมโชว์ที่ ศูนย์วัฒนธรรม พร้อมชมการแสดงโชว์แสงสีเสียงอันตระการตาของหมู่บ้านวัฒนธรรมพื้นเมืองชาวจีน  สัมผัสกับการดำเนินชีวิตของชนกลุ่มน้อยเชื้อสายจีน  อีกทั้งชมการแสดงของชาวเผ่าต่างๆของจีนที่รวบรวมไว้ที่นี้แห่งเดียว และชมการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจด้วยระบบเวทีไฮโดริกที่ทันสมัยที่สุด   โดยร่วมทุนสร้างอย่างมหาศาลด้วยระบบแสงสีเสียงอันตระการตาที่ CULTURE VILLAGE

พักที่เซินเจิ้น  THE BEST WESTREN HOTEL  หรือ  CENTURY PLAZA ระดับเดียวกัน

 

 

วันที่สาม      ร้านสินค้า OTOP – ช้อปปิ้ง LOWU CENTER – ฮ่องกง – วิคทรอเรียพีค –  รีพัสเบย์

                  ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ –   ช้อปปิ้งนาธาน

 เช้า

 

 

 

 

เที่ยง

 

ค่ำ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  ( 5 )

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ร้านสินค้า OTOP ของเมืองเซิ่นเจิ้น  จากนั้นเชิญท่านอิสระช้อปปิ้งที่             

หล่อหวูเซ็นเตอร์ ( มาบุญครองเซินเจิ้น ) ซึ่งมีสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมต่าง ๆ มากมายและราคาถูกกว่าฮ่องกงอีกด้วย โดยสินค้าต่าง ๆ เหล่านี้ท่านสามารถต่อราคาได้มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว อาทิกระเป๋า  นาฬิกา ฯลฯ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ถึงเวลานัดหมาย นำท่านเดินทางกลับสู่ฮ่องกงโดยรถโค้ชหรือรถไฟ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 6 )

จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ วิคตอเรียพีค  ซึ่งเป็น จุดชมวิวที่สวยที่สุดสามารถเห็นวิวเกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ชัดเจนท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศอันสดชื่นตื่น ตาตื่นใจกับทัศนียภาพของตึกระฟ้าของเกาะฮ่องกงและอาคารที่ก่อสร้างตามหลัก ฮวงจุ้ย อาทิ เซ็นทรัลพลาซ่า ตึกไชน่าแบงค์ และตึกอื่นๆ อันเป็นที่ตั้งธุรกิจชั้นนำของฮ่องกง พร้อม ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก แล้วนำท่านสู่ “อ่าวรีพัสเบย์” นำท่าน นมัสการ และ ขอพรอันศักดิ์สิทธิ์ จาก “องค์เจ้าแม่กวนอิม” และ เจ้าแม่ทับทิม เพื่อเป็น ศิริมงคล และนมัสการเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ที่มีชื่อเสียงว่าใครได้มาสัมผัสท่านจะได้รับแต่เงิน ทอง กลับบ้าน    นำท่านเยี่ยมชมโรงงานฮ่องกงจิวเวอร์รี่  ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมยอด

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  ( 7 )  

พาท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษ อาทิเช่น เสื้อผ้า ,รองเท้า ,กระเป๋า,เข็ดขัด,น้ำหอม หรือของเด็กเล่น ณ จุดช้อปปิ้งชื่อดังต่างๆ ทั้ง ST.MICHEL,TOY R’US,BOSSINI , GIODANO, TEN TEN, DUTY FREE HONGKONG,ESPRIT,G2000 

พักที่ฮ่องกง  EATON  HOTEL  หรือ  KIMBERLEY  HOTEL  หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่สี่       ช้อปปิ้งนาธาน  -  ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

เช้า
10.00 น. 

22.25 น.
00
.05 น.

รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซำต้นตำหรับของฮ่องกง ( 8  )

(สำหรับท่านที่ซื้อบัตรนั่งกระเช้า NGONG PING ไหว้พระใหญ่โป๋หลิน นำท่านไปที่สถานีขึ้นกระเช้า (และท่านที่ซื้อตั๋วดิสนีย์แลนด์  นำท่านไปสนุกกับเครื่องเล่นในสวนดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง) 

ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าราคาถูกฝากคนที่ท่านรักทางบ้าน ณ แหล่ช้อปปิ้งของฮ่องกง ส่งท้ายก่อนอำลาฮ่องกงอาทิเช่น เสื้อผ้า ,รองเท้า ,กระเป๋า,เข็ดขัด,น้ำหอม หรือของเด็กเล่น ณ จุดช้อปปิ้งชื่อดังต่างๆ ทั้ง ST.MICHEL,TOY R’US,BOSSINI , GIODANO, TEN TEN,DUTY FREE HONGKONG,ESPRIT,G2000  พร้อมกัน ณ บริเวณ Lobby ของโรงแรม

*** อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น เพื่อให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าได้จุใจ

*** กรุณาตรงต่อเวลานัดหมายเพื่อเดินทางสู่สนามบิน

ออกเดินทางโดย สายการบินเอมิเรตส์ (Emirates)  เที่ยวบินที่  EK385

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 โดยสวัสดิภาพ

 

   
ราคาทัวร์
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ราคา
ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริมพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำ
กว่า12 ปีไม่มี
เตียงเสริม
พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่มท่านละ
         

**วันที่ออกกรุ๊ปเซ็คที่เซลล์**

Booking


ด้านบน

ราคาทัวร์นี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะชั้นทัศนาจรตามรายการ

   (กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงหรือต้องซื้อตั๋วเดี่ยวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสายการบิน

2. ค่าภาษีสนามบินไทยและภาษีสนามบินฮ่องกง

3. ค่าน้ำหนักสัมภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม / 1 ท่าน

4. ค่าที่พักตามระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า

5. ค่าอาหารตามที่ระบุอยู่ในรายการ

6. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ

7. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ

8. ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าประเทศจีน (กรุ๊ป)

9. ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000/500,000 บาทตามเงื่อนไขกรมธรรม์

ราคาทัวร์นี้ไม่รวม
 

(Hot!! ขึ้น NGONG PING   ไหว้พระใหญ่โป๋หลิน เพิ่มอีก  1,500  บาท)

(Hit!! DisneyLand Hongkong เพิ่มอีก  2,000  บาท)

 (Wow!! DisneyLand Hongkong พร้อมคูปองอาหาร เพิ่มอีก  2,500  บาท)

1. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)

2. ค่าระวางกระเป๋าขึ้นเรือไปมาเก๊าขนาดใหญ่เกิน 24 นิ้ว

3. ค่าภาษีน้ำมัน,ค่าภาษีสนามบินในกรณีที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มก่อนการเดินทาง              

4. ค่าอาหาร-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการ                                         

5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าทิปพนักงาน

    ยกกระเป๋า / พนักงานเสิร์ฟ ฯลฯ

6. ค่าทำหนังสือเดินทางและค่าแจ้งเข้า-ออกคนต่างด้าวหรือเอกสารอื่น ๆ ที่พึงใช้

7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีเงินได้หักคืน ณ ที่จ่าย 3% คิดจากยอดบริการ

8. ค่าธรรมเนียมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 10 หยวน  และคนขับรถ 10 หยวนต่อวัน ต่อคน

9. กระเป๋าเดินทาง

หมายเหตุ
1. พาสปอร์ตอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน (สำหรับพาสปอร์ตไทย)

2. สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวจีนเล่มเหลือง (ไม่มีสัญชาติ) ต้องเพิ่มค่าวีซ่าฮ่องกงท่านละ 2,200 บาท 

    และค่าวีซ่ามาเก๊าท่านละ 100 ดอลล่าร์ฮ่องกงพร้อมรูปถ่ายภาพสีพื้นหลังสีขาว 2 นิ้ว 3 รูป

3. สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวจีนเล่มแดง (สัญชาติจีน) ต้องเพิ่มค่าวีซ่าฮ่องกงท่านละ 2,200 บาท 

    และค่าวีซ่ามาเก๊าท่านละ 100 ดอลล่าร์ฮ่องกงพร้อมรูปถ่ายภาพสีพื้นหลังสีขาว 2 นิ้ว 3 รูป

4. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งอาจสืบเนื่องมาจากความล่าช้า

    ของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ หรือไม่ว่าเหตุผลใด

    ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวร์ฯ) โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของ

    ลูกค้าเป็นสำคัญ

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำ

    เข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม หรือ

    เหตุการณ์ทางกาเมืองอันเป็นเหตุการณ์เหนือการควบคุมของบริษัททัวร์ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม บริษัทฯ จะไม่รับ

    ผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง

6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ

    หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

7. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า

    ท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น


--------------------  ทัวร์เส้นทางอื่น  --------------------
[ทัวร์จีน] [ทัวร์ฮ่องกง] [ทัวร์เกาหลี] [ทัวร์ญี่ปุ่น] [ทัวร์มาเลเซีย] [ทัวร์สิงค์โปร์] [ทัวร์เวียดนาม]
[ทัวร์ลาว] [ทัวร์กัมพูชา] [ทัวร์พม่า] [ทัวร์ออสเตรเลีย] [ทัวร์นิวซีแลนด์] [ทัวร์ยุโรป] [ทัวร์แอฟริกาใต้]

 

April Holiday  TAT No : 11/3081
90 อาคาร ฟิฟตี้ฟิฟ พลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิท ซอย 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-7149794 (20 สาย)       แฟ๊กซ์ : 02-7149733    Hotline: 086-7786218, 086-3308286
E-mail : sales@aprilholiday.com           website : www.aprilholiday.com
  

ด้านบน


Copy Rights 2003. April Holiday. All rights Reserved.