บนบริษัททัวร์ นำเที่ยว : ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์พม่า ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์แอฟริกาใต้
HKG05 มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น-ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน FD
ทางลัดไป:
[วันแรกฺ] [วันที่สอง] [วันสุดท้าย] [วันเดินทางและราคา]

รายการทัวร์
 

วันแรก     กรุงเทพฯ–มาเก๊า-โบสถ์เซ็นพอลล์-เจ้าแม่กวนอิม–เซนาโด สแควร์ -Venetian

               Macao Resort – จูไห่

05.00 น.
07.00 น.

10.50 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


เที่ยง

 

 

 

 


ค่ำ

สายการบินไทยแอร์เอเซีย แอร์ไลน์  พบเจ้าหน้าที่บริษัท คอยให้การต้อนรับ

เดินทางสู่มาเก๊า โดยเที่ยวบินที่ FD3600 (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

เดินทางถึงสนามบินมาเก๊า ที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้าเมือง

จากนั้นนำท่านผ่านชมวิวของเกาะรอบมาเก๊า ซึ่งจะผ่านชมจุดสำคัญๆต่าง เช่น มาเก๊าทาวเวอร์ ที่มีความสูงถึง 338 เมตร และแวะถ่ายรูปปั้นองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่งผสมผสานระหว่างจีนกับโปรตุเกส ซึ่งพระพักตร์เป็นพระแม่มารี โปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าในโอกาสส่งมอบเกาะมาก๊าคืนให้กับจีน เพื่อคนให้รุ่นหลังได้ระลึกถึง และภายใต้รูปปั้นยังจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงถึงประวัติความเป็นมา และวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้ แล้ว

นำท่านสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 13 ภายในวัดมีแท่นบูชาสวยงาม สำหรับประดิษฐานองค์พระพุทธรูป พร้อมรูปปั้นทองลงรักของสาวกอีก 3 รูป นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปปางนิพพานประทับอยู่ในดอกบัว และองค์เจ้าแม่กวนอิมในชุดเจ้าสาวของจีนที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมอย่างงดงาม ให้ท่านนมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมเก่าแก่ที่มีอายุ 600 กว่าปี จากนั้นนำท่านสู่ โบสถ์เซ็นพอลล์ สร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 นับเป็นสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ.1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง ทำให้คงเหลือแต่ซากประตูโบสถ์ด้านหน้า และบันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่างาม จากนั้นนำท่านมายังย่านการค้าสำคัญของมาเก๊า หรือเซ็นเตอร์พอยท์มาเก๊า เรียกว่า เซนาโด้ สแควร์ ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่น ล้อมรอบ ด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและ เลือกซื้อสินค้าที่มีชื่อเสียง เช่น เสื้อผ้าสินค้าแบรนด์เนม หลากหลายยี่ห้อ อาทิเช่น ESPRIT, GIODANO, BOSSINI, LEVI’S, BODY SHOP ฯลฯ

รับประทานอาหารเที่ยง  ณ ภัตตาคาร ( 1 )

จากนั้นนำท่านชม The Venetian Macao Resort Hotel หรูเลิศอลังการ และให้ท่านอิสระพักผ่อนถ่ายรูปและชมความงามตามอัธยาศัย ซึ่งแบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น Grand Canal Shop  มีร้านอาหารและร้านค้าแบรนด์เนมหลากหลายกว่า 300 ร้านค้า, โซน Casino สำหรับท่านที่ชอบคาสิโน ที่นี่ก็ยังมีให้ท่านเลือกเล่นได้ 4โซน, ล่องเรือ Condola  ชมความงามและสัมผัสเมืองจำลองจากลาสเวกัส และได้ชมท้องฟ้าจำลองเสมือนจริง (ไม่รวมค่าล่องเรือประมาณ HK$ 120 ต่อท่าน/ ต่อรอบ นั่งได้ 4 ท่าน ซึ่งมีทั้งหมด 3 เฟส ปัจจุบันเปิดได้ 1 เฟสเท่านั้น

นำท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่ (นั่งรถจากมาเก๊า มาจูไห่ ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) จูไห่เป็นเมืองตากอากาศที่มีความสำคัญของมณฑลกวางตุ้งมีชายทะเลที่มีความยาว และมีทิวทัศน์สวยงามมาก

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ( 2 ) 

พักที่จูไห่ DI HAO HOLIDAY HOTEL  หรือระดับเดียวกัน               

 

 

วันที่สอง     จูไห่ –ถนน LoverRoad - สาวงามหวีหนี่ -เซินเจิ้น -ช้อปปิ้งหลอวู่–

                 หมู่บ้านวัฒนธรรม+ชมโชว์

เช้า

 

เที่ยง
 

 ค่ำ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  ( 3 )

จากนั้นนำท่านสู่ Lover Road ถ่ายรูปวิวทิวทัศน์กับถนนที่สวยงามและมักมีหนุ่มสาวมาพอดรักกัน นำท่านแวะถ่ายรูปกับสาวงาม “หวี่หนี่” สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ เมืองไข่มุก

รับประทานอาหารเที่ยง  ณ ภัตตาคาร (4 )  *** อาหารพิเศษ ทะเลซีฟู๊ด***

จากนั้นนำท่านเดินทาง สู่เมืองเซินเจิ้น โดยรถโค้ชใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น “LOWU CITY” คนไทยรู้จักในนามมาบุญครองเมืองไทย มีสินค้ามากมายเป็นหมวดหมู่ อาทิเช่น กระเป๋าก๊อปปี้แบรนด์เนม, นาฬิกา, รองเท้า, ถุงเท้า, เสื้อผ้า, ของเล่นเด็ก, ไม้กอล์ฟ ฯลฯ ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากสำหรับคนที่ท่านรักและตัวท่านเอง ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากสำหรับคนที่ท่านรักและตัวท่านเอง นำท่านเที่ยวชม “China Folk Culture Village” หรือ “หมู่บ้านวัฒนธรรม” ซึ่งจำลองความมหัศจรรย์ของเมืองจีนไว้อย่างน่าทึ่งให้ท่านได้ชมอย่างจุใจ เช่น กำแพงเมืองจีน, พระใหญ่เล่อซ่าน, ถ้ำหลงเหมิน, เมืองหางโจว ซูโจว, วิวกุ้ยหลิน, สิบสองปันนา, พระราชวังกู้กง,พระราชวังโปตาลา,หมู่บ้านมองโกล ฯลฯ จากนั้นท่านจะได้ชมโชว์วัฒนธรรมอันสวยงามตระการตา อลังการด้วยแสง สี เสียง ใช้ผู้แสดงจำนวน 200 ชีวิต

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ( 5 ) *** อาหารพิเศษ เป็ดปักกิ่ง+เนื้อนกพิราบ+

ไวน์แดง***

พักที่เซินเจิ้น CENTURY PLAZA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่สาม     เซินเจิ้น -ฮ่องกง –วิคทรอเรียพีค – รีพัสเบย์ – อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือก

                 (OPTION เสริม)-กรุงเทพ

07.00 น.

08.00 น.

 

 

 

17.00 น.

20.50 น.

22.50 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  ( 6 )
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยรถโค้ชหรือรถไฟใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

จากนั้นนำท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงขึ้นสู่ จุดชมวิวบริเวณ VICTORIA PEAK ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง พร้อมนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ เพื่อความเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด REPULSE BAY ให้ท่านข้ามสะพานต่ออายุและขอโชคลาภกับเจ้าพ่อไช่ซิงเอี๊ยะ จากนั้นชมโรงงานจิวเวอร์รี่ที่มีชื่อเสียงมากของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับแบบต่างๆ

*** อิสระอาหารกลางวัน - เย็น เพื่อให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าได้จุใจ***

(*** สำหรับท่านที่ซื้อ ตั๋วดิสนีย์แลนด์ นำท่านไปสนุกกับเครื่องเล่นดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง หรือท่านที่เลือกไหว้พระโป่หลิน นั่งกระเช้านองปิง  ส่วนท่านที่ไม่ได้ซื้อ ก็ปล่อย shopping ตามอิสระ)

พร้อมกัน ณ บริเวณ Lobby ของโรงแรม กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย เพื่อเดินทางสู่สนามบิน

ออกเดินทางโดย สายการบินไทยแอร์เอเซีย แอร์ไลน์เที่ยวบินที่ FD3719 ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 เมืองโดยสวัสดิภาพ

 
ราคาทัวร์
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ราคา
ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริมพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำ
กว่า12 ปีไม่มี
เตียงเสริม
พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่มท่านละ
         
**วันที่ออกกรุ๊ปเซ็คที่เซลล์**

Booking


ด้านบน

ราคาทัวร์นี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ                      

2. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ในกรณีเสริมเตียง)

3. ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน (เป็นวีซ่ากรุ๊ป)                                                               

4. ค่าภาษีสนามบินฮ่องกง, ภาษีสนามบินไทย

5. ค่าอาหาร 6  มื้อ ที่ระบุตามรายการ ***ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเมนูอาหาร ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทาง

    ไม่ถึง 10 ท่าน***

6. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ

7. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ

8. ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 500,000.-/1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

9. รวมค่ากระเป๋าสัมภาระ 1 ใบ ต่อท่าน 200 บาท ขาไปและขากลับ

ราคาทัวร์นี้ไม่รวม
1. ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 15 กก.(ถ้ามี) / สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม

2. ไม่รวมค่ากระเป๋าสัมภาระ ที่นำเกินมากกว่า 1 ใบ ใบที่ 2 ขึ้นไปต้องจ่ายเพิ่มอีก ใบละ 200 บาท ต่อ ขา

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ

4. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว

5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นวันละ 10 หยวนและคนขับรถวันละ 10 หยวน                                                                

6. สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว ต้องเพิ่มท่านละ 3,300 บาท และรูปถ่ายภาพสี 2 นิ้ว 5 รูป

หมายเหตุ
1. พาสปอร์ตอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน (สำหรับพาสปอร์ตไทย)

2. สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวจีนเล่มเหลือง (ไม่มีสัญชาติ) ต้องเพิ่มค่าวีซ่าฮ่องกงท่านละ 2,200 บาท 

    และค่าวีซ่ามาเก๊าท่านละ 100 ดอลล่าร์ฮ่องกงพร้อมรูปถ่ายภาพสีพื้นหลังสีขาว 2 นิ้ว 3 รูป

3. สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวจีนเล่มแดง (สัญชาติจีน) ต้องเพิ่มค่าวีซ่าฮ่องกงท่านละ 2,200 บาท 

    และค่าวีซ่ามาเก๊าท่านละ 100 ดอลล่าร์ฮ่องกงพร้อมรูปถ่ายภาพสีพื้นหลังสีขาว 2 นิ้ว 3 รูป

4. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งอาจสืบเนื่องมาจากความล่าช้าของ

    สายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ หรือไม่ว่าเหตุผลใดก็ตาม

    (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวร์ฯ) โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้า

    ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม หรือ เหตุการณ์ทาง

    การเมืองอันเป็นเหตุการณ์เหนือการควบคุมของบริษัททัวร์ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่

    สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง

6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ

    คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

7. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน

    สละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น


--------------------  ทัวร์เส้นทางอื่น  --------------------
[ทัวร์จีน] [ทัวร์ฮ่องกง] [ทัวร์เกาหลี] [ทัวร์ญี่ปุ่น] [ทัวร์มาเลเซีย] [ทัวร์สิงค์โปร์] [ทัวร์เวียดนาม]
[ทัวร์ลาว] [ทัวร์กัมพูชา] [ทัวร์พม่า] [ทัวร์ออสเตรเลีย] [ทัวร์นิวซีแลนด์] [ทัวร์ยุโรป] [ทัวร์แอฟริกาใต้]

 

April Holiday  TAT No : 11/3081
90 อาคาร ฟิฟตี้ฟิฟ พลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิท ซอย 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-7149794 (20 สาย)       แฟ๊กซ์ : 02-7149733    Hotline: 086-7786218, 086-3308286
E-mail : sales@aprilholiday.com           website : www.aprilholiday.com
  

ด้านบน


Copy Rights 2003. April Holiday. All rights Reserved.