บนบริษัททัวร์ นำเที่ยว : ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์พม่า ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์แอฟริกาใต้

HRB01 ทัวร์จีน ฮาร์บิ้น เสิ่นหยาง ฉางชุน จี่หลิน เทศกาลน้ำแข็ง 

7วัน 6คืน โดย CZ
ทางลัดไป:
[วันแรกฺ] [วันที่สอง] [วันที่สาม] [วันที่สี่] [วันที่ห้า] [วันที่หก] [วันสุดท้าย] [วันเดินทางและราคา]

รายการทัวร์

 

วันแรก     ท่าอากาศสุวรรณภูมิ  (วันนัดหมายเช็คอินที่สนามบิน)

22.00 น.

    

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์....สายการบินไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ (CZ)

มีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

 

วันที่สอง    กรุงเทพฯ-เสิ่นหยาง-ช้อปปิ้งมอลล์-จัตุรัสไท่หยางเนี่ยว-ฉางชุน

00.30 น.
07.30 น.

 

 

 

เที่ยง


 

 

 

ค่ำ 

เวลาโดยประมาณ ออกเดินทางสู่เสิ่นหยาง โดยสายการบิน China Southern  Airlines

เวลาโดยประมาณถึงท่าอากาศยานเถาเซียน อินเตอร์เนชั่นแนล เมืองเสิ่นหยาง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่า

เมืองไทย 1 ชั่วโมง) มีชื่อเดิมเป็นภาษาแมนจูว่า มุคเดน ที่นี่ในอดีตเป็นศูนย์กลางของชนเผ่าเร่ร่อนใน

ศตวรรษที่ 11 จนถึงศตวรรษที่ 17 จึงถูกสถาปนาเป็นเมืองหลวงของแมนจู เมื่อหลายสิบปีก่อน อยู่ใต้การ

ปกครองของรัสเซียจนถึงปี ค.ศ.1931 จึงตกเป็นของญี่ปุ่นและกลับมาอยู่ภายใต้การดูแลของรัสเซียอีก

ครั้งในปี ค.ศ.1945 หลังญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 ในที่สุดเมื่อถึงปี ค.ศ.1948 พรรคคอมมิวนิสต์จีน

สามารถยึดพื้นที่คืนได้ในที่สุด ปัจจุบันเป็นหนึ่งในเมืองอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุด นอกจากนั้นยังเป็นเมือง

หลวงของมณฑลเหลียวหนิง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำทุกท่านเดินทางสู่ตัวเมืองเสิ่นหยาง

สู่ช้อปปิ้งมอลล์เพื่อเลือกซื้อหาอุปกรณ์กันหนาวเพิ่มเติม จากนั้นนำท่านสู่จัตุรัสไท่หยางเนี่ยว เป็นจัตุรัส

ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเสิ่นหยาง มีจุดเด่นคือ นกพระอาทิตย์อยู่ที่ด้านบน เป็นเสมือนตัวแทนของวัฒนธรรม

เมือง และความภาคภูมิใจชาวเมืองเสิ่นหยาง ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองเสิ่นหยาง

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินทางไปที่เมืองฉางชุน เดิมเป็นศูนย์กลางอำนาจของเผ่าแมนจู เมื่อครั้งที่ญี่ปุ่นเข้ายึดครองเขตแมนจูเลีย (ค.ศ.1933-1945) แล้วสถาปนาเป็นรัฐแมนจูกัว และได้ประกาศตั้งฉางชุนเป็นเมืองหลวง

หลังญี่ปุ่นแพ้สงครามสิ้นอำนาจลง เมืองฉางชุนยังคงเป็นเมืองหลวงของมณฑลจี๋หลิน ต่อมาค.ศ.1950จีนได้รับความช่วยเหลือจากรัสเซีย ตั้งโรงงานผลิตรถยนต์แห่งแรกขึ้นที่นี่ รถรุ่นแรกที่ผลิตได้ชื่อเจียฟางขนาด 95 แรงม้า จากนั้นก็พัฒนาผลิตรถลีมูซีนธงแดงและรถยนต์อื่นๆ ปัจจุบันฉางชุนกลายเป็นแหล่งอุตสาหกรรมรถยนต์ มีโรงงานผลิตรถที่มีชื่อเสียง เช่น โฟล์คสวาเกน เซี่ยงไฮ้-GM 

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

พักที่ฉางชุน Max Court Hotel หรือเทียบเท่า  


ด้านบน

 

วันที่สาม    ฉางชุน-ฮาร์บิ้น–โบสถ์เซนต์โซเฟีย-ถนนกั่วเกอหลี-จัตุรัสอาราเยส์เจฟู-ถนนจงยาง

เช้า

 

 

เที่ยง
 

 

 

 

ค่ำ 

บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังเมืองฮาร์บิ้น (นั่งรถประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองหลวงของมณฑลเฮยหลงเจียง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของประเทศจีน มีพรมแดนตั้งแต่ทิศเหนือไล่ลงมาถึงทิศตะวันออกติดชายแดนรัสเซีย ส่วนทิศตะวันตกจรดมองโกเลียใน มีช่วงฤดูหนาวที่มากกว่าฤดูร้อน และมีชื่อเสียงในฐานะเป็นเมืองน้ำแข็งของประเทศ ซึ่งมีการจัดเทศกาลฤดูหนาว การแข่งขันแกะสลักน้ำแข็ง และยังเป็นเขตเศรษฐกิจพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงของประเทศเมื่อปี ค.ศ.1993 และเปิดให้นักลงทุนจากต่างชาติเข้าไปลงทุนตั้งแต่ ค.ศ.1994 หากดูจากแผนที่ของประเทศจีนแม่น้ำเฮยหลงเจียง ที่ตั้งอยู่เขตชายแดนฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะคล้ายกับหงส์ที่กางปีก ส่วนเมืองฮาร์บิ้นเปรียบเสมือนไข่มุกสวยสะดุดตาที่คล้องไว้ตรงคอหงส์ มีแม่น้ำซงฮัวเจียงที่คดเคี้ยวไหลผ่านเพิ่มมนต์เสน่ห์ให้แก่เมืองเก่าแห่งนี้อย่างไม่มีสิ้นสุด

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย (ไม่รวมค่าเข้าชมภายในโบสถ์) สถาปัตยกรรมหรูหราอลังการจาก

นิกายออร์โธดอกซ์ตะวันออกของเอเชีย และเป็นโบสถ์ของทหารราบที่สี่ของไซบีเรียประเทศรัสเซีย เมืองฮาร์บิ้นเคยมีโบสถ์นิกายออร์โธดอกซ์อยู่หลายแห่ง ส่วนใหญ่ถูกทำลายตอนปฏิวัติวัฒนธรรม โบสถ์เซนต์โซเฟียก็เช่นกัน กระทั่ง ค.ศ.1970 ชาวรัสเซียได้ร่วมกันปฏิสังขรณ์โดยพยายามรักษารูปแบบเดิมไว้ให้ได้มากที่สุด ปัจจุบันเป็นศูนย์ศิลป์และสถาปัตยกรรม แสดงภาพถ่ายขาวดำเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองฮาร์บิ้น จากนั้นผ่านชมหัวรถจักรไอน้ำ อายุกว่าร้อยปีที่ยังคงเหลือร่องรอยแห่งอดีตไว้ให้รำลึกถึง

นำท่านผ่านชมถนนกั่วเกอหลี,จัตุรัสอาราเยส์เจฟู เพื่อชมบรรยากาศแบบรัสเซีย แล้วนำท่านไปช้อปปิ้งที่ย่าน จงยางปู้สิงเจี้ย หรือ ถนนจงยาง เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าของฝากและของที่ระลึก ณ ย่านการค้าของฮาร์บิ้น

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

พักที่ ฮาร์บิ้น Kunlun Hotel หรือเทียบเท่า   


ด้านบน

 

วันที่สี่        สวนสตาลีน-อนุสาวรีย์ฝั่งหง-ร้านรัสเซีย-โคมไฟน้ำแข็ง 2010

เช้า
 

เที่ยง


 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ำ

บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านชมกิจกรรมการเล่นสกีบน แม่น้ำซงฮวา ที่กลายเป็นน้ำแข็ง ชมการว่ายน้ำในฤดูหนาว พร้อมกิจกรรมบนน้ำแข็งที่แสนสนุก เช่น บันไดน้ำแข็ง แคร่เลื่อนหิมะ สโนว์โมบิล เป็นต้น จากนั้นนำท่านชม สวนสตาลีน หรือ ซื่อต้าหลินกงหยวน ที่สร้างขึ้นใน ค.ศ.1953 เพื่อเป็นหลักฐานถึงสัมพันธภาพอันดี

ต่อกันในขณะนั้น ระหว่างสองชาติมหาอำนาจ แห่งโลกคอมมิวนิสต์ ซึ่งสวนนี้เป็นสวนพฤกษชาติในแบบรัสเซีย

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำท่านเที่ยวชม อนุสาวรีย์ป้องกันน้ำท่วมฝั่งหง ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณชายฝั่งแม่น้ำซงฮัว เป็นอนุสรณ์

ระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮาร์บิ้นที่ป้องกันอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปีค.ศ.1957 ซึ่งน้ำในแม่น้ำซง

ฮัวเจียง สูงกว่าตัวเมืองฮาร์บิ้น 7 เมตร และเหลือเพียง 20 เซนติเมตร น้ำก็จะทะลักเข้ามาในตัวเมือง จึงได้มีการสร้างเขื่อนให้สูงขึ้นอีก 30 เซนติเมตร ตลอดเขื่อนกว่า 140 กิโลเมตร เป็นเวลา 28 วัน จนในที่สุดน้ำก็ไม่ไหลเข้ามาท่วมเมืองฮาร์บิ้น แม้ว่าน้ำในปี ค.ศ.1998 จะขึ้นสูงที่สุดในรอบ 52 ปี อนุสาวรีย์เป็นเสาทรงกลมแบบโรมัน สูง 13 เมตร ยอดเสาเป็นรูปปั้นกลุ่ม กรรมกร ชาวนา ทหาร ข้าราชการ พลเรือนและนักศึกษา ที่สามัคคีร่วมแรงใจ กาย แสดงถึงสถาการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้น ฐานของอนุสาวรีย์สร้างเป็นสระรูปพระจันทร์เสี้ยว 3 ชั้น ชั้นล่างเป็นระดับน้ำในปี ค.ศ.1932 ที่เคยสร้างความเสียหายให้กับเมืองฮาร์บิ้นเป็นอย่างมาก สระชั้นที่ 2 เป็นระดับน้ำในปี ค.ศ.1957 เท่ากับระดับน้ำเมื่อ 52 ปีก่อน ซึ่งสูงกว่าระดับน้ำปี ค.ศ.1932 ถึง 0.58 เซนติเมตร ปี ค.ศ.2001 สร้างสระขึ้นเป็นชั้นที่ 3 เพื่อบันทึกระดับน้ำ ซึ่งสูงขึ้นอีก 0.75 เซนติเมตร ด้านหลังประกอบด้วยเสาและระเบียงโค้งแบบโรมัน ซึ่งแสดงถึงความสามัคคีของชาวเมืองฮาร์บิ้น จากนั้นนำท่านชม ร้านรัสเซีย อิสระช้อปปิ้งสินค้าของฝากและของที่ระลึกของเมืองฮาร์บิ้นชมสินค้าราคาถูกที่ผลิตจากประเทศรัสเซีย สไตล์รัสเซีย สีสันสวยงาม ให้ท่านได้จับจ่ายสินค้าฝากญาติมิตร

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านชมโคมไฟน้ำแข็ง “Harbin  Ice and Snow Festival 2010” ซึ่งตั้งขนานไปกับแม่น้ำซงฮวาเจียง ทุกปีเป็นสถานที่จัดงานยิ่งใหญ่ของเมืองคือ เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง โดยใช้นำแข็งที่คัดเลือกมาจากแม่น้ำซงฮัว มาแกะสลักเป็นรูป บุคคล สถานที่ เรื่องราวในวรรณคดี เทพนิยายและสัตว์ต่างๆ ตามจินตนาการของผู้แกะ ภายในยังประดับหลอดไฟไว้หลากหลายสี ในยามค่ำคืนแสงไฟสะท้อนเงาน้ำแข็งส่องแสงระยิบระยับไปทั่วบริเวณราวกับเมืองในสายรุ้ง ภายในงานจะมีการเเข่งขันการแกะน้ำแข็งนานาชาติ การละเล่น และเวทีการแสดงที่สร้างด้วยน้ำแข็งอีกเช่นกัน

พักที่ฮาร์บิ้น Kunlun Hotel หรือเทียบเท่า      


ด้านบน

 

วันที่ห้า     ฮาร์บิ้น-จี๋หลิน-สวนเป่ยซาน-จัตุรัสซื่อจี้-หลงถันซาน-ฉางชุน-วังผู่ยี๋-จัตุรัสเหวินฮั่ว-กระทรวงแมนจู

เช้า
เที่ยง
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ค่ำ 

บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางออกจากเมืองฮาร์บิ้น เพื่อไปยังเมืองจี๋หลิน (นั่งรถประมาณ 4 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่มีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง เดิมคือป้อมปราการเรียกว่า ฉวงฉ่าง เมืองนี้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอันดับ 1 ใน 6 ของเมืองจีน ที่ซึ่งไม่เคยขาดน้ำเลย มีแม่น้ำซงฮัวเจียงไหลผ่านกลางเมืองซึ่งอยู่ในวงล้อมของขุนเขา และมี 1 ใน 4 สิ่งมหัศจรรย์ของจีน ก็คือ อู้ซง เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณปีละ 30 หน ระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ทุกท่านอาจจะได้เห็นปรากฏการณ์นี้หรือไม่ได้เห็น เพราะว่าอู้ซงหรือก็คือ แม่คนิ้ง ในภาษาไทย เป็นหมอกควันที่กระทบอากาศเย็นจัดจนจับตัวเป็นผลึกตามกิ่งก้านต้นไม้ มีสีเงินระยิบระยับแต่เปราะบาง เมื่อลมพัดก็จะร่วงหล่นจนหมด เมืองนี้ยังเป็นแหล่งกำเนิดของชาวแมนจูอีกด้วย                    

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม สวนเป่ยซาน ซึ่งเป็นสวนที่มีทิวทัศน์ที่สวยงาม มีเขาสูงสามารถขึ้นไปชมวิวในมุมสูงได้ดังนั้นสวนนี้จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การพักผ่อนอย่างแท้จริง นำท่านชม จัตุรัสซื่อจี้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองจี๋หลิน ชมทิวทัศน์ทั้งสองฝั่งแม่น้ำซงฮวาเจียง ในช่วงฤดูหนาวแม่น้ำส่วนใหญ่ที่จี๋หลิงจะกลายเป็น

น้ำแข็ง นำท่านเลือกชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพ ณ หลงถันซาน เป็นศูนย์วิจัยสมุนไพรที่ใหญ่แห่งหนึ่งของจีนซึ่งมีสรรพคุณช่วยบำรุงและรักษาร่างกาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองฉางชุน นำท่านชม วังผู่ยี๋ หรือ พระราชวังเว่ยหวังกง ที่ประทับของจักรพรรดิ์ผู่ยี๋ จักรพรรดิองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ชิง หรือกษัตริย์องค์สุดท้ายของแผ่นดินจีน อาศัยอยู่ในช่วงปี ค.ศ.1935-1949 ซึ่งญี่ปุ่นยึดครองแผ่นดินจีน และเพื่อลดแรงเสียดทานจากประชาชนของจีน จึงก่อตั้งแมนจูกัวและยกฐานะให้ผู่ยี๋ขึ้นมาเป็นจักรพรรดิกังซี แห่งแมนจูกัว ปกครองที่เว่ยหวังกง นอกจากห้องต่างๆที่เคยใช้นอน นั่ง สูบยา อ่านหนังสือ คุยการงาน และปลีกวิเวกอยู่คนเดียว นำท่านชมรูปภาพ จดหมายและสภาพบรรยากาศที่แสดงให้เห็นในช่วงเวลานั้น ปัจจุบันจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงชีวิตความเป็นอยู่ภายในวังจอมปลอมแห่งนี้ และเมื่อปลายทศวรรษที่ 50 ผู่ยี๋ได้รับอนุญาตให้ทำงานเป็นคนสวนที่มหาวิทยาลัยในปักกิ่ง ก่อนจบชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งในปี ค.ศ.1967 เป็นอันปิดฉากราชวงศ์ที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า 2,000 ปี นำท่านชม จัตุรัส

เหวินฮั่ว เป็นลานวัฒนธรรมซึ่งเป็นลานกว้าง ขนาดใหญ่ของเมืองฉางชุน นับเป็นสัญลักษณ์สิ่งก่อสร้างของเมือง ผ่านชมกระทรวงทั้งแปดของแมนจู ในรัฐแมนจูกั๋ว บนถนนซินหมินต้าเจ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฉางชุนประกอบด้วย 1.กระทรวงมหาดไทย 2.กระทรวงยุติธรรม 3.กระทรวงพาณิชย์ 4.กระทรวงคมนาคม 5.กระทรวงเกษตร 6. กระทรวงศึกษาธิการ 7.กระทรวงการต่างประเทศ และ  8.กระทรวงสาธารณสุข ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี ค.ศ.1936 แล้วนำท่านไปช้อปปิ้งเลือกซื้อของดีของที่ระลึกของท้องถิ่นภาคอีสานของจีน เช่น โสมแดง เขากวางอ่อน ดีหมี และสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีสรรพคุณช่วยบำรุงและรักษาร่างกาย

 บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

พักที่ฉางชุน Max Court Hotel หรือเทียบเท่า   


ด้านบน

 

วันที่หก   ฉางชุน-เสิ่นหยาง-พระราชวังเสิ่นหยางกู้กง-ถนนย้อนยุคราชวงศ์ชิง-ร้านขนนก

เช้า
เที่ยง 

 

 

 


ค่ำ  

บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม

ออกเดินทางสู่เมืองเสิ่นหยาง ให้ท่านได้พักผ่อนบนรถระหว่างเดินทาง ภายหลังจากที่ราชวงศ์หมิงถูกโค่นล้มลง (..1368-1644) ชาวแมนจูก็ได้สถาปนาราชวงศ์ชิงขึ้น และได้ย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่กรุงปักกิ่ง และใช้เสิ่นหยางเป็นเมืองหลวงแห่งที่สอง รวมทั้งใช้พระราชวังแห่งนี้เป็นที่ประทับขององค์จักรพรรดิหลายองค์เช่น คังซี เฉียนหลง เจียชิ่งฯลฯ เมื่อครั้งเสด็จเยือนทางเหนือ 

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำท่านเที่ยวชม พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง โบราณสถานจากสมัยต้นราชวงศ์ชิง ที่ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี และมีลักษณะคล้ายกันมาก กับพระราชวังหลวงที่กรุงปักกิ่ง สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1625ภายหลังจากที่ราชวงศ์แมนจูได้สถาปนาให้เสิ่นหยางเป็นราชธานีประกอบด้วยตำหนักใหญ่น้อยกว่า 300 ห้อง บนพื้นที่กว่า 60,000 ตารางเมตร หลังจากที่ราชวงศ์หมิงถูกโค่นล้มลง (ค.ศ.1368-1644) ชาวแมนจู ก็ได้สถาปนาราชวงศ์ชิงขึ้นแล้วย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่กรุงปักกิ่ง และใช้เสิ่นหยางเป็นเมืองหลวงแห่งที่สอง รวมทั้งใช้พระราชวังแห่งนี้ เป็นที่ประทับขององค์จักรพรรดิเมื่อครั้งเสด็จเยือนทางเหนือ จากนั้นนำท่านชม ถนนย้อนยุคราชวงศ์ชิง มีทั้งขายขนมพื้นเมือง ร้านค้าของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านเหล้า ไว้ให้นักท่องเที่ยวพบกับบรรยากาศแบบโบราณ เหมือนนำท่านย้อนกลับสู่อดีตเมื่อสามร้อยกว่าปีที่แล้ว นำท่านแวะช้อปปิ้ง ร้านภาพขนนก หยี เหมา ฮั่ว ซึ่งเป็นร้านเกี่ยวกับภาพประดิษฐ์ขนนกสีสันหลากหลาย ที่ถูกตกแต่งจัดวางเป็นรูปต่างๆอย่างสวยงาม และน่าทึ่ง

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

พักที่เสิ่นหยาง Traders Hotel หรือเทียบเท่า   

 


ด้านบน

 

วันสุดท้าย    เสิ่นหยาง-ลานสกีฉีผันซาน-ถนนเกาหลี-ศูนย์กีฬาโอลิมปิก2008-ถนนซั่งเยี่ยเจีย-กรุงเทพฯ

เช้า 


เที่ยง

 

 

 

 


 

ค่ำ

........น.

........น.

 

 

 

บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางไปชมงานแกะสลักหิมะน้ำแข็งประจำปี 2010 โลกแห่งความ  งามของภูเขาหิมะ ฉีผันชานเสิ่นหยาง ชมการแกะสลักหิมะจากอาจารย์ฝีมือ     ดีร่วมกับช่างเทคนิคจีนในงานเทศกาลแกะสลักหิมะที่ใหญ่ที่สุดในโลก และที่ใกล้กันในสนามสกีมีพื้นที่สำหรับโชว์ การเล่นสกีแบบฟรีสไตล์พื้นที่เล่นสกี

สำหรับประชาชนทั่วไป สำหรับมืออาชีพจะเล่นบนภูเขาหิมะ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ 20,000 คนต่อวัน มีผู้ฝึกสอนคอยแนะนำวิธีการเล่นสกีแก่ท่าน จึงเป็นความสนุกที่แสนประทับใจ (ค่าครูผู้ฝึกสอนและค่าอุปกรณ์การเล่นสกีไม่รวมในโปรแกรม) (ฟรี !! เล่นห่วงยางสไลด์เดอร์ ท่านละ 1 เที่ยว)

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ถนนเกาหลี แหล่งช้อปปิ้งสินค้าแนวเกาหลี สุดอินเทรนด์ มีสินค้าให้ท่านเลือกซื้อมากมายสไตล์เกาหลี จากนั้นนำท่าน ผ่านชมศูนย์กีฬาโอลิมปิก2008 ประกอบด้วยสนามกีฬาหลัก ที่เคยจัดรายการแข่งขันฟุตบอลบางรอบของงานกีฬาโอลิมปิคปี 2008 มองดูจากจุดยืนที่ห่างไกลแล้ว รูปร่างของสนามกีฬาหลักเหมือนกับมงกุฎแก้วผลึกในมือของเทพธิดาแห่งชัยชนะ ส่วนหอกีฬาในร่มสองแห่งที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออกดูเหมือนกับปีกทั้งสองข้างของเทพธิดาแห่งชัยชนะนั้น ชาวเมืองเสิ่นหยางตั้งชื่อให้กับศูนย์กีฬาโอลิมปิกว่าเป็นสนามกีฬา "มงกุฎแก้วผลึก" แล้วนำท่านช้อปปิ้งที่ย่านขึ้นชื่อของเมืองเสิ่นหยาง ที่ถนนซั่งเยี่ยเจีย พบกับสินค้ามากมายหลากหลายให้ท่านช้อปปิ้งติดไม้ติดมือกลับบ้านก่อนกลับกรุงเทพฯ

 บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานเมืองเสิ่นหยาง เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

เวลาโดยประมาณ ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน CZ ****** เที่ยวบินที่ ******

เวลาโดยประมาณ ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ………..


ด้านบน

   

ราคาทัวร์

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ราคา
ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริมพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ำ
กว่า12 ปีไม่มี
เตียงเสริม

พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่มท่านละ

         

**วันที่ออกกรุ๊ปเซ็คที่เซลล์**

Booking


ด้านบน

ราคาทัวร์นี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินทั้งขาไปและกลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง
3. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ ( สองท่านต่อหนึ่งห้อง )
4. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. ค่ารถรับ - ส่งตามสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
7. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศที่ท่องเที่ยว
8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท ( ค่ารักษาพยาบาล 2 แสนบาท ) ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบรัษัทประกันชีวิต

ราคาทัวร์นี้ไม่รวม
1. ค่าระวางกระเป๋าเดินทางในกรณีที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดไว้ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
2. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช่จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ( กรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี ) และ ค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ คนขับรถ พร้อมด้วย หัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 10 หยวน / ต่อคน / ต่อวัน

หมายเหตุ
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 

3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์

4. ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,500 บาท

5. ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท

6. สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวจีนเล่มเหลือง ต้องเพิ่มท่านละ 3,500 บาท และรูปถ่ายภาพสี 2 นิ้ว 5 รูป

7. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว

8. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี (ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน) เอกสารพาสปอร์ตพร้อมรูปถ่าย 2 ใบ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีนรายละเอียดที่อยู่) หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,850 บาท

9. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการ และยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

10.ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้

11. คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทยรับ) ครบ 15 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ

12. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 200 หยวน / คน / วัน

สำรองที่นั่ง   * ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง   * ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน  


--------------------  ทัวร์เส้นทางอื่น  --------------------
[ทัวร์จีน] [ทัวร์ฮ่องกง] [ทัวร์เกาหลี] [ทัวร์ญี่ปุ่น] [ทัวร์มาเลเซีย] [ทัวร์สิงค์โปร์] [ทัวร์เวียดนาม]
[ทัวร์ลาว] [ทัวร์กัมพูชา] [ทัวร์พม่า] [ทัวร์ออสเตรเลีย] [ทัวร์นิวซีแลนด์] [ทัวร์ยุโรป] [ทัวร์แอฟริกาใต้]

 

April Holiday  TAT No : 11/3081
90 อาคาร ฟิฟตี้ฟิฟ พลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิท ซอย 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-7149794 (20 สาย)       แฟ๊กซ์ : 02-7149733    Hotline: 086-7786218, 086-3308286
E-mail : sales@aprilholiday.com           website : www.aprilholiday.com
  

ด้านบน


Copy Rights 2003. April Holiday. All rights Reserved.