บนบริษัททัวร์ นำเที่ยว : ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์พม่า ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์แอฟริกาใต้
HRB02 ทัวร์จีน ฮาร์บิ้น เซี่ยงไฮ้ โคมไฟเกาะสลักน้ำแข็ง
ทางลัดไป:
[วันแรกฺ] [วันที่สอง] [วันที่สาม] [วันที่สี่] [วันที่ห้า] [วันที่หก] [วันสุดท้าย] [วันเดินทางและราคา]

รายการทัวร์
  วันแรก กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้
24.00น. คณะทัวร์พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 เคาน์เตอร์ โดยสายการบินไชน์น่าอีสเทรินแอร์ไลน์ (MU )โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยอำนวยความสะดวกที่สนามบินเช็คสัมภาระให้ท่าน

  วันที่สอง เซี่ยงไฮ้ - เสิ่นหยาง – พระราชวังเสิ่นหยางกู้กง
03.00น.

07.55น.

เช้า

12.10น. 

14.10น.ค่ำ 

ออกเดินทาง สู่เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยเที่ยวบินที่ MU 548

ถึงสนามบินเมืองเซี่ยงไฮ้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ร้านอาหาร

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่สนามบินหงเฉียวเพื่อเดินทางสู่เมืองเสิ่นหยาง

 ออกเดินทางสูเมืองเสิ่นหยาง โดยเที่ยวบินที่ MU 5603 (อาหารกลางวันและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

ถึงสนามบินเสิ่นหยาง
เมืองหลวงของมณฑลเหลียวหนิง ซึ่งปัจจุบันเป็นหนึ่งในเมืองอุตสาหกรรมที่ใหญ่และสำคัญสุด นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตงเป่ย)ของจีนอีกด้วย

นำท่านชม พระราชวังเสิ่นหยางกู้กง บราณสถานจากสมัยต้นราชวงศ์ชิงที่ได้รับการดูแลอย่างดีและมีลักษณะคล้ายคลึงกันมากกับพระราชวังหลวงที่กรุงปักกิ่ง สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1625 ภายหลังจากที่ราชวงศ์แมนจูได้ สถาปนาให้เสิ่นหยางเป็นราชธานี ประกอบด้วยตำหนักใหญ่น้อยกว่า 300 ห้อง บนพื้นที่กว่า 60,000 ตารางเมตร ภายหลังที่ราชวงศ์หมิงถูกโค่นล้มลง(ค.ศ. 1368 -1644) ชาวแมนจูก็ได้สถาปนาราชวงศ์ชิงขึ้น และได้ย้ายเมือง หลวงไปอยู่ที่กรุงปักกิ่ง และใช้เสิ่นหยางเป็นเมืองหลวงแห่งที่สอง และใช้พระราชวังแห่งนี้เป็นที่ประทับขององค์จักรพรรดิหลายพระองค์ เช่น คังซี,เฉียนหลง,เจียชิ่ง ฯลฯ เมื่อเสด็จเยือนทางเหนือ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (ชิมเกี้ยวเหล่าเปียน) นำท่านเข้าสู่ที่พัก
พักที่ JINDU HOTEL หรือเทียบเท่า


ด้านบน

  วันที่สาม ศูนย์กีฬาภูเขาหมากลุก (ฉีพานซาน) – สุสานฟูหลิง
เช้าเที่ยง
ค่ำ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่ สนามกีฬาภูเขาหมากลุก (ใช้เวลา 40 นาที) ให้ท่านอิสระสนุกสนานกับเล่นสกี , กระดานเลื่อนหิมะ และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามสะดวก และขอรับคำแนะนำการเล่นจากไกด์ท้องถิ่น (ค่าเช่าอุปกรณ์ไม่รวมในทัวร์)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเที่ยวชม สุสานฟูหลิง ซึ่งเป็นสุสานของฮ่องเต้ราชวงศ์ชิงองค์แรก อยู่ห่างจากเมืองเสิ่นหยาง 11 กม. ด้านในของสุสานจะมีรูปแกะสลักหินเป็นรูปสัตว์ต่างๆ สุสานแห่งนี้สร้างขึ้นมาถึงปัจจุบันมีอายุ 340 ปี มีพื้นที่ 1 แสน 9 หมื่น ตารางกิโลเมตร มีบันไดขึ้นสุสานถึง 108 ขั้น เพื่อให้ฮ่องเต้อยู่เหนือกว่าบุคคลธรรมดา

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
พักที่ JINDU HOTEL หรือเทียบเท่า


ด้านบน

  วันที่สี่ เสิ่นหยาง - ฉางชุน - วังปูยี – จัตุรัสเว๋นฮั้ว
เช้า

เที่ยง
ค่ำ  
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่เมือง ฉางชุน (ใช้เวลาเดินทาง 3.30 ชม.) เมืองฉางชุนตั้งอยู่ทางตอนกลางของ มณฑลจี้หลินเคยเป็นเมืองหลวงของแมนจูช่วงที่ญี่ปุ่นยึดครองดินแดนแถบนี้(ค.ศ. 1933 - 1934 ) ต่อมาในปี ค.ศ. 1948 พรรคคอมมิวนิตส์ได้เข้ามาครองเมืองนี้และได้มีนโยบายให้เมืองนี้เป็นเมืองอุสาหกรรมผลิตรถยนต์ โดยความช่วยเหลือจากรัสเซีย

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นำท่านชมวังปูยี หรือ พระราชวังเว่ยกง ที่ประทับของจักรพรรดิปูยี จักรพรรดิ์องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ชิงหรือ กษัตริย์องค์สุดท้ายของแผ่นดินจีน อาศัยอยู่ในช่วงปีค.ศ. 1949 ซึ่งญี่ปุ่นยึดครองแผ่นดินจีน และเพื่อลดแรงเสียด ทางจากประชาชนจึงก่อตั้งแมนจูกัวและยกฐานะให้ปูยีขึ้นมาเป็นจักรพรรดิกังซีแห่งแมนจูกัวที่ปกครองเว่ยหวัง กง นอกจากนี้ให้ท่านชมห้องหับต่างๆ ที่ปูยีเคยใช้นอน นั่งสูบบุหรี่ อ่านหนังสือ และใช้ความคิดตามลำพังมีรูปภาพและ จดหมายให้เห็นภาพในช่วงนั้น และจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงชีวิตความเป็นอยู่ในวัง ในช่วงปลายทศวรรษที่ 50ปูยี ได้รับอนุญาตให้ทำงานเป็นคนสวนที่มหาวิทยาลัยในปักกิ่ง ก่อนจบชีวิตโรคมะเร็งในปี ค.ศ. 1967 จากนั้นนำท่านเที่ยวชม จัตุรัสเว๋นฮั้ว

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ HUA QIAO HOTEL หรือเทียบเท่า


ด้านบน

  วันที่ห้า ฉางชุน - ฮาร์บิ้น - เกาะพระอาทิตย์ - แม่น้ำซงฮัว – ฝั่งหงจี้เนี่ยนถ่า
เช้า

เที่ยง
ค่ำ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่เมือง ฮาร์บิ้น (ใช้เวลาเดินทาง 3.30 ชม.) ฮาร์บิ้นมีช่วงฤดูหนาวมากกว่าฤดูร้อนและเลื่องชื่อในฐานะเป็นเมืองน้ำแข็งของประเทศ ซึ่งมีการจัดเทศกาลฤดูหนาว การแข่งขันแกะสลักน้ำแข็งและเป็นเขต เศรษฐกิจพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงของประเทศเมื่อปี 1993 และเปิดให้นักลงทุนจากต่างชาติเข้าไปดำเนินการได้ตั้งแต่ ค.ศ. 1994มีประชากรประมาณ 2.5 ล้านคน

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่"ไท่หยางเต่า"หรือ เกาะพระอาทิตย์ เกาะขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำ ซงฮัวมี เนื้อที่ประมาณ 3,800 เฮคเตอร์ชม ความงามของธรรมชาติของเมือง เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ดีที่สุดของฮาร์บิ้น ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกับการเล่นสกีหิมะ การปั้นหิมะเป็นรูปต่างๆ จากนั้นนำท่านชม"ฝั่งหงจี้ เนี่ยนถ่า" ตั้งอยู่ ณ บริเวณ ชายฝั่งแม่น้ำซงฮัว เป็น อนุสรณ์ระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮาร์บิน ที่พยายามต่อสู้กับอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี ค.ศ. 1957 อนุสาวรีย์สูงถึง 13 เมตร สร้างขึ้นในปีค.ศ.1958ต่อมาในปี ค.ศ. 1998 ก็ได้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่กว่าขึ้นเป็นเหตุ ให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก จึงได้มีการต่อเติมอนุสาวรีย์ขึ้นเพื่อระลึกถึงความเสียหายในครั้งนี้ด้วย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านชมงานเทศกาล ปิงเติงเจี๋ยะหรือเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง ซึ่งเป็นเทศกาลประจำปีซึ่งมีชื่อเสียงไปทั่วโลกภายในงานท่านจะได้ชม โคมไฟน้ำแข็ง .การแกะสลักน้ำแข็งหลากหลายรูปแบบที่ถูกสลักขึ้น ตามชชชชจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนเมืองน้ำแข็งที่สร้างขึ้นจากก้อนน้ำแข็งเช่น หอคอย,เจดีย์,ปราสาทถูกประดับด้วยแสงสีอย่างงดงามให้ท่านอิสระกับการถ่ายรูป /ชมงานจนได้เวลา พักที่ KUNLUN HOTEL หรือเทียบเท่า


ด้านบน

  วันที่หก ฮาร์บิ้น - โบถส์เซนต์โตเฟีย - ช้อปปิ้งถนนจงยาง - เซี่ยงไอ้ – หาดว่ายทัน
เช้าเที่ยง 


14.30น.

17.10น.


ค่ำ 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเที่ยวชมโบถส์เซนต์โซเฟีย 1 ในโบสถ์คริสต์ 17 แห่ง ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมรัสเซียที่ได้เข้ามามีอิทธิพลในฮาร์บิน เป็นโบสถ์คริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1907 ภายหลังจากที่ทหารรัสเซียต้องประสบความพ่ายแพ้ในสงครามรัสเซีย - ญี่ปุ่น(ค.ศ 1904 -1905 )โดยชาวรัสเซียได้สร้างโบสถ์แห่งนี้เป็นที่พึ่งพิงทางใจ และสร้างขวัญกำลังใจแก่กองทหารรัสเซียที่เข้ามาประจำอยู่ ณ ที่นี้ โบสถ์แห่งนี้ได้รับการบูรณะอีกครั้งใน ค.ศ.1923 และหลังจากใช้เวลาในการซ่อมแซมนานถึง 9 ปี โบสถ์เซนต์โซเฟีย ก็ได้กลายเป็นโบถส์ ออร์โธดอกซ์ ที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชียตะวันออกอย่างที่เห็นในปัจจุบันตัวโบถส์ สูง 53 เมตร มีโดมหลักที่มีหลังคาเป็นรูปทรงหัวหอม คล้ายกับสถาปัตยกรรม แบบไบแซนไทน์ คล้ายกับสถาปัตยกรรมของจัตุรัสแดงในกรุงมอสโคว ปัจจุบันโบสถ์แห่งนี้ยังถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ ที่เก็บผลงานด้านศิลปะ และสถานที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองอีกด้วย จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งถนนจงยาง ที่ปัจจุบันเป็นย่านที่คึกคักที่สุดในฮาร์บิ้น

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคา
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดืนทางสู่เมืองเซี่ยงไฮ้

เหิรฟ้าสู่นครเซี่ยงไฮ้ โดยเที่ยวบินที่ MU5612

ถึงนครเซี่ยงไฮ้เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า "นครปารีสแห่งตะวันออก" ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำหวังผู่ เส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงคนทั้งมหานครที่แสนเจริญ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านชม หาดว่ายทัน สมัยก่อนเรียกว่าหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำหวงผู่ ซึ่งในอดีตเป็นที่เช่าของบรรดาประเทศนักกล่าอาณานิคม สิ่งปลูกสร้างจึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก และฝั่งเมืองใหม่เป็นสิ่งก่อสร้างที่ทันสมัยที่สุดของจีน ซึ่งมี ตึกที่สูงที่สุดของเมืองจีนสูงถึง88ชั้น ของเมืองเซี่ยงไฮ้

พักที่ ZHONGYA HOTEL หรือเทียบเท่า


ด้านบน

  วันสุดท้าย เซี่ยงไอ้ - หอไข่มุก - ช้อปปิ้งเซียงหยาง – กรุงเทพฯ
เช้าเที่ยง


ค่ำ

23.00น.

02.00น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านขึ้นชม หอไข่มุก ชมบรรยากาศพร้อมถ่ายรูปบนหอคอยTVสูงถึงระดับที่สามของโลกเรากับตึกที่สูงที่สุดในเมืองจีนสูงถึง88ชั้น

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านไปสู่ ตลาดเซียงหยาง หรือ จตุจักรเซี่ยงไฮ้ ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง สินค้าราคาถูกกันอย่างจุใจ ก่อนที่จะอำลานครเซี่ยงไฮ้

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร แล้วนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MU547

ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯ โดยสวัสดีภาพ


ด้านบน

   
ราคาทัวร์
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ราคา
ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริมพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำ
กว่า12 ปีไม่มี
เตียงเสริม
พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่มท่านละ
         
**วันที่ออกกรุ๊ปเซ็คที่เซลล์**

Booking


ด้านบน

ราคาทัวร์นี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินทั้งขาไปและกลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง
3. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ ( สองท่านต่อหนึ่งห้อง )
4. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. ค่ารถรับ - ส่งตามสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
7. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศที่ท่องเที่ยว
8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท ( ค่ารักษาพยาบาล 2 แสนบาท ) ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบรัษัทประกันชีวิต
ราคาทัวร์นี้ไม่รวม
1. ค่าระวางกระเป๋าเดินทางในกรณีที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดไว้ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
2. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช่จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ( กรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี ) และ ค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ คนขับรถ พร้อมด้วย หัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 10 หยวน / ต่อคน / ต่อวัน
หมายเหตุ
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือเกิน 6 เดือนขึ้นไป ( โปรดตรวจสอบด้วยตนเองอีกครั้งก่อนนำส่งบริษัท )
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า - ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง ฉากสีฟ้าอ่อน หรือ ขาว 2 รูป รูปขนาด นึ้วครึ่ง - 2 นึ้ว ต้องไม่ใช่รูปที่ปริ๊นซ์ออกมาจากคอมพิวเตอร์
4. ในกรณีที่ท่านส่งเล่มหนังสือเดินทางล่าช่า ถ้าต้องมีการยื่นด่วน 1 วันเกิดขึ้น จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มจากค่าทัวร์เพิ่มอีกท่านละ 1,200 บาท หรือถ้าในกรณียื่นด่วน 2 - 3 วัน ต้องเสียเพิ่มอีกท่านละ 800 บาท
5. สำหรับหนังสือเดินทางเล่มเหลือง ( เล่มต่างด้าว ) ต้องเพิ่มท่านละ 3,500 บาท และใช้รูปถ่ายสีขาวขนาด 2 นิ้ว 5 ใบ
6. ส่วนหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดโทรมาสอบถามพนักงาน เพราะขึ้นอยู่กับกรณีไป


--------------------  ทัวร์เส้นทางอื่น  --------------------
[ทัวร์จีน] [ทัวร์ฮ่องกง] [ทัวร์เกาหลี] [ทัวร์ญี่ปุ่น] [ทัวร์มาเลเซีย] [ทัวร์สิงค์โปร์] [ทัวร์เวียดนาม]
[ทัวร์ลาว] [ทัวร์กัมพูชา] [ทัวร์พม่า] [ทัวร์ออสเตรเลีย] [ทัวร์นิวซีแลนด์] [ทัวร์ยุโรป] [ทัวร์แอฟริกาใต้]

 

April Holiday  TAT No : 11/3081
90 อาคาร ฟิฟตี้ฟิฟ พลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิท ซอย 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-7149794 (20 สาย)       แฟ๊กซ์ : 02-7149733    Hotline: 086-7786218, 086-3308286
E-mail : sales@aprilholiday.com           website : www.aprilholiday.com
  

Copy Rights 2003. April Holiday. All rights Reserved.