บนบริษัททัวร์ นำเที่ยว : ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์พม่า ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์แอฟริกาใต้
Home บริษัททัวร์Home

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ทัวร์จีนทัวร์ จีน
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ ฮ่องกง
ทัวร์เกาหลีทัวร์ เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ ญี่ปุ่น
ทัวร์มาเลเซียทัวร์ มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์ สิงคโปร์
ทัวร์เวียดนามทัวร์ เวียดนาม
ทัวร์ลาวทัวร์ ลาว
ทัวร์กัมพูชาทัวร์ กัมพูชา
ทัวร์พม่าทัวร์ พม่า
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์ นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ ยุโรป
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์ แอฟริกาใต้

บริษัททัวร์ เอเพริล ฮอลิเดย์About us
ร่วมงานกับเรา บริษัททัวร์ร่วมงานกับเรา

รวมโปรแกรมทัวร์All Program Tour

บริษัททัวร์ เอเพริลฮอลิเดย์ทัวร์

KMG01 ทัวร์คุนหมิง ป่าหิน ถ้ำจิ่วเซียง 4 วัน 3 คืน MU
ทางลัดไป:
[วันแรกฺ] [วันที่สอง] [วันที่สาม] [วันสุดท้าย] [วันเดินทางและราคา]

รายการทัวร์
 

วันแรก      กรุงเทพฯ – คุนหมิง – ถ้ำจิ่วเชียง – อุทยานป่าหิน

08.30 น.

10.50 น.
12.55 น.

 

 

ค่ำ

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ U โดยมีเจ้าหน้าที่

จากทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารการเดินทางให้แก่ท่าน

เหินฟ้าสู่คุนหมิง โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบิน MU742

ถึงท่าอากาศยาน นครคุนหมิง เมืองหลวงของมณฑลยูนนาน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้น

นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศเลาะเลียบชนบท ผ่านชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในเขตต่างๆ

ระหว่างการเดินทางสนุกสนานและได้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับมณฑลยูนนานจากมัคคุเทศก์อารมณ์ดี

นำท่านสู่บริเวณปากถ้ำเพื่อชมความงามของ ถ้ำจิ่วเชียง ชมความงามของหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตา

ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ พร้อมนั่งกระเช้าไฟฟ้าชมความงามของทิวทัศน์รอบๆ ถ้ำจากเบื้องสูง

จนได้เวลานำท่านเดินทางต่อสู่อุทยานป่าหิน

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

พักที่  SHUNG LU HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 

 

วันที่สอง    อุทยานป่าหินงาม - วัดหยวนธง - ขนมจีนข้ามสะพาน - โชว์วัฒนธรรมยูนาน

เช้าเที่ยง
บ่าย

ค่ำ  
 

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

หลังอาหารนำท่านเข้าชม อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ชมความมหัศจรรย์ของป่าหินกว้างไกลสุดสายตา ในรูปร่างต่างๆที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งในอดีตหลายล้านปีมาแล้วบริเวณป่าหินนี้เคยเป็นทะเลมาก่อนแต่เกิดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกจึงเกิดป่าหินแห่งนี้ขึ้นมา

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ***สุกี้เห็ดรสเด็ด***

นำท่านสู่วัดหยวนทงวัดเก่าแก่ของเมืองคุนหมิงนมัสการพระพุทธชินราชจำลองจากประเทศไทยที่นำมาประดิษฐานไว้โดย พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เมืองครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

รับประทานอาหารค่ำแบบพื้นเมือง “ขนมจีนข้ามสะพาน” พร้อมชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของ

ชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆ แล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักที่ KINGWORD HOTEL-B หรือเทียบเท่า


ด้านบน

 

วันที่สาม    เขาซีซาน – ประตูมังกร – ตำหนักทอง – อิสระช้อปปิ้ง

เช้า 


เที่ยง
บ่ายค่ำ  
 

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

แล้วจากนั้นพาท่านเที่ยวชม เขาซีซาน ภูเขาที่สูงที่สุดในตัวเมืองคุนหมิง พาท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมเพื่อความเป็นศิริมงคล พร้อมชมสถาปัตยกรรมวัดจีนในลัทธิเต๋าซึ่งตั้งอยู่บนไหล่เขาที่สร้างขึ้นตามความศรัทธาอันแรงกล้าของชาวบ้านนำท่านลอดประตูมังกรที่เชื่อกันว่าเป็นประตูศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของจีนโบราณกล่าวไว้ว่าผู้ใดที่เดินผ่านประตูแห่งนี้แล้วจะมีโชคลาภอายุยืนยาวจากยอดเขาท่านสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบเตียนฉือทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเมืองคุนหมิง

แล้วนำท่านสู่ภัตตาคาร

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ***อาหารกวางตุ้ง นกพิราบ+ไวน์แดง***

จากนั้นนำท่านชม “ตำหนักทองจินเตี้ยน” ที่สร้างโดยอู๋ซานกุ้ย เจ้าเมืองยูนนานเมื่อสมัยต้นราชวงศ์ชิง

ตัวตำหนักเป็นทองเหลืองทั้งหลัง หนักถึง 360 ตันหลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับเมืองคุนหมิง

แล้วพาท่าน ช้อปปิ้ง ของฝากของที่ระลึก และตลาดสินค้าราคาถูกให้ท่านเลือกซื้อจนจุใจ ตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

แล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักที่ KINGWORD HOTEL-B หรือเทียบเท่า


ด้านบน

 

วันสุดท้าย  คุนหมิง - กรุงเทพฯ

เช้า
0
5.30 น.

08.10 น.
09.
50 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  (เตรียมเป็นข้าวกล่อง)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน คุนหมิง

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบิน MU741

ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...


ด้านบน

   
ราคาทัวร์
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ราคา
ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริมพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำ
กว่า12 ปีไม่มี
เตียงเสริม
พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่มท่านละ
         
**วันที่ออกกรุ๊ปเซ็คที่เซลล์**

Booking


ด้านบน

ราคาทัวร์นี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพฯ คุณหมิง

2. ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน

3. ค่าวีซ่าจีน, ค่าภาษีสนามบินไทย และต่างประเทศ

4. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท

5. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ

6. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ

7. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ

8. บริการน้ำดื่มบนรถ ท่านละ 1 ขวด ต่อ วัน

ราคาทัวร์นี้ไม่รวม
1. ค่าระวางกระเป๋าเดินทางในกรณีที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดไว้ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
2. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช่จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ( กรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี ) และ ค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ คนขับรถ พร้อมด้วย หัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 10 หยวน / ต่อคน / ต่อวัน
หมายเหตุ
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 

3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์

4. ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,500 บาท

5. ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท

6. สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวจีนเล่มเหลือง ต้องเพิ่มท่านละ 3,500 บาท และรูปถ่ายภาพสี 2 นิ้ว 5 รูป

7. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว

8. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี (ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน) เอกสารพาสปอร์ตพร้อม

รูปถ่าย 2 ใบ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีนรายละเอียดที่อยู่)

หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,850 บาท

9. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการ และยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

10.ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้

11. คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทยรับ) ครบ 15 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ

12. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 200 หยวน / คน / วัน

สำรองที่นั่ง   * ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง   * ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน  


--------------------  ทัวร์เส้นทางอื่น  --------------------
[ทัวร์จีน] [ทัวร์ฮ่องกง] [ทัวร์เกาหลี] [ทัวร์ญี่ปุ่น] [ทัวร์มาเลเซีย] [ทัวร์สิงค์โปร์] [ทัวร์เวียดนาม]
[ทัวร์ลาว] [ทัวร์กัมพูชา] [ทัวร์พม่า] [ทัวร์ออสเตรเลีย] [ทัวร์นิวซีแลนด์] [ทัวร์ยุโรป] [ทัวร์แอฟริกาใต้]

 

April Holiday  TAT No : 11/3081
90 อาคาร ฟิฟตี้ฟิฟ พลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิท ซอย 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-7149794 (20 สาย)       แฟ๊กซ์ : 02-7149733    Hotline: 086-7786218, 086-3308286
E-mail : sales@aprilholiday.com           website : www.aprilholiday.com
  

ด้านบน


Copy Rights 2003. April Holiday. All rights Reserved.