บนบริษัททัวร์ นำเที่ยว : ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์พม่า ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์แอฟริกาใต้
Home บริษัททัวร์Home

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ทัวร์จีนทัวร์ จีน
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ ฮ่องกง
ทัวร์เกาหลีทัวร์ เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ ญี่ปุ่น
ทัวร์มาเลเซียทัวร์ มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์ สิงคโปร์
ทัวร์เวียดนามทัวร์ เวียดนาม
ทัวร์ลาวทัวร์ ลาว
ทัวร์กัมพูชาทัวร์ กัมพูชา
ทัวร์พม่าทัวร์ พม่า
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์ นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ ยุโรป
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์ แอฟริกาใต้

บริษัททัวร์ เอเพริล ฮอลิเดย์About us
ร่วมงานกับเรา บริษัททัวร์ร่วมงานกับเรา

รวมโปรแกรมทัวร์All Program Tour

บริษัททัวร์ เอเพริลฮอลิเดย์ทัวร์


KMG02 ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน MU
ทางลัดไป:
[วันแรกฺ] [วันที่สอง] [วันที่สาม] [วันที่สี่] [วันที่ห้า] [วันที่หก] [วันสุดท้าย] [วันเดินทางและราคา]

รายการทัวร์
 

วันแรก      กรุงเทพฯ-คุนหมิง-ต้าลี่-เจดีสามองค์ (รวมรถไฟฟ้า)-เมืองโบราณต้าลี่

08.30 น.

10.50 น.
12.55 น. 

ค่ำ

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ U โดยมี

เจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารการเดินทางให้แก่ท่าน

เหินฟ้าสู่คุนหมิง โดยสายการบินไชน่า อีสเทริน์ โดยเที่ยวบินMU742 (บริการอาหารบนเครื่อง)

ถึงท่าอากาศยาน นครคุนหมิง เมืองหลวงของมณฑลยูนนาน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองต้าลี่โดยรถโค้ช มุ่งสู่เมืองย่านเมืองเก่า ของต้าหลี่ จากนั้นนำท่านมุ่งสู่เมือง

ย่านเมืองเก่า ของต้าหลี่ ระหว่างทางนำท่านชม เจดีย์ 3 องค์ ซึ่งตั้งอยู่ในวัดฉงเซิ่ง บริเวณทางเหนือของ

เมืองต้าหลี่เก่า สถานที่แห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นสัญญลักษณ์ของเมืองต้าลี่ เป็นวัดที่สร้างในสมัยราชวงค์ถัง

ของจีนในสมัยที่พุทธมหายานเจริญรุ่งเรือง โดยสร้างเจดีย์องค์กลางเป็นองค์แรกที่มีความสูงจากพื้น

ประมาณ 70 เมตร พร้อมๆกับการสร้างวัดและวิหารองค์กลางอันเป็นที่ที่ตั้งประดิษฐานองค์พระสังกระจาย

 อันเป็นพระพุทธรูปที่แสดงถึงความมั่งคั่งของอาณาจักรต้าลี่ แสดงถึงความร่ำรวยของพลเมือง และความ

สงบสุขของชาวเมือง

แล้วนำท่านนั่งรถไฟฟ้าขึ้นสู่ตำหนักนำท่านตามรอยตำนานความศักดิ์สิทธิ์ที่ลือลั่นทั่วพื้นปฐพี

ท้าวจตุคามรามเทพ --พระเทวราชโพธิสัตว์แห่งอาณาจักรทะเลจีนใต้(คาบสมุทรทะเลใต้) ที่วัดเจดีย์

สามองค์(ซานท่า) เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุประมาณ 1,200 ปีก่อน พร้อมกันนั้นก็ได้สร้างท้าวจตุคามรามเทพ

ภาคพญามังกร ที่มีรูปลักษณะเป็นพระโพธิสัตว์ประทับบนขดพญานาคเก้าเศียรและห้าเศียรตามลำดับทั้ง

ยังมี ก้อนเมฆลอยอยู่ด้านล่าง

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

พาท่านเที่ยวชม เมืองโบราณต้าลี่ ซึ่งเป็นถนนโบราณในสมัยอานาจักรน่านเจ้า นำท่านชมตึกรามบ้านช่องสมัยโบราณที่บูรณะตามแบบเดิมเมื่อกว่า 500 ปี ส่วนใหญ่จะเปิดเป็นร้านขายสินค้าต่างๆ ที่แสดงถึงความเจริญในอดีต ชมประตูเหนือใต้ และสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ จากนั้นให้ท่านได้อิสระ  ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองลี่เจียง

พักที่ต้าหลี่   LANDSCAPE  HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

 

วันที่สอง     ต้าลี่-โรงถ่ายภาพยนต์ 8 เทพอสูรมังกรฟ้า-ลี่เจียง-พิพิธภัณฑ์ตงปา-

                 กษัตริย์เผ่านาซี-สระน้ำมังกรดำ

เช้า


เที่ยง
บ่าย

ค่ำ  

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

เดินทางมุ่งสู่ โรงถ่ายละครชุดชื่อดัง 8 เทพอสูรมังกรฟ้า จากบทประพันธ์อันลือลั่นของ กิมย้ง โดยใช้สถานที่ถ่ายทำยังเมืองต้าหลี่ ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งของต้าลี่ที่มีชื่อเสียงไม่แพ้ที่อื่นๆ ที่โรงถ่ายแห่งนี้ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของทะเลสาบเอ๋อไห่ หนึ่งในทะเลสาบน้ำจืดที่โด่งดังบนที่ราบสูงมณฑลยูนนาน เนื่องด้วยทะเลสาบแห่งนี้มีลักษณะคล้ายหู ประกอบกับที่ชาวเขาไม่เคยเห็นทะเลจึงเรียกผืนน้ำอันกว้างใหญ่ว่าไห่ ซึ่งแปลว่าทะเล และขนานนามว่า “เอ๋อไห๋”    และจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองลี่เจียง

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์ตงป้า ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บของ กษัตริย์เผ่านาซี ในสมัยโบราณ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สระน้ำมังกรดำ เป็นสวนที่สามารถมองวิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมะมังกรหยกที่สวยงาม

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

พักที่ลี่เจียง   SHINER  HOTEL หรือระดับเดียวกัน 


ด้านบน

 

วันที่สาม     ทุ่งหญ้าหวินซานผิง(นั่งกระเช้าเล็ก)รวมรถกอล์ฟ-โชว์ IMPRESSION (กำกับโดย

                 จางอวี้โหมว)อุทยานน้ำหยก-วัดหยี้เฟิง - เมืองโบราณลี่เจียง (ต่าเอียนเจิ้น)

เช้าเที่ยง
13.30
น.


 

ค่ำ 

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านโดยสารรถกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บริเวณ ทุ่งราบหวินซานผิง ที่มีต้นสนอายุกว่าพันปี เพื่อชมทัศนียภาพอันแสนงดงามของธรรมชาติ และจากที่นี่ท่านสามารถมองเห็นความงามของ เทือกเขาหิมะมังกรหยก ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออก ยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขานี้ สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 5,596 เมตร  ซึ่งมองดูแล้วมีลักษณะคล้ายมังกรนอนอยู่บนก้อนเมฆ  จึงเป็นที่มาของชื่อเทือกเขาแห่งนี้  ทุ่งราบ หวินซานผิงเป็นทุ่งหญ้าที่เขียวขจี  อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 3,000 เมตร  ซึ่งท่านสามารถชื่นชมธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยขุนเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ และในบางครั้งยังสามารถชื่นชมกับฝูงจามรีที่กินหญ้าอยู่บริเวณท้องทุ่ง ในทัศนียภาพของธรรมชาติที่งดงาม

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

พาท่านชม IMPRESSION LIJIANG โชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว ได้เนรมิต

ให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต

แสง สี เสียง การแต่งกายตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียง นำ

ท่านมุ่งสู่ อุทยานน้ำหยก เป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม มีบ่อน้ำสำหรับเลี้ยงปลาหลายชนิด ภายในบริเวณ

อุทยานแห่งนี้ยังมีวัดอีกแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงของเมืองลี่เจียง นำชม วัดอวี้เฟิง ซึ่งเป็นวัดลามะทิเบตที่เก่า

แก่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1756 ภายในบริเวณวัดจะปลูก ต้นฉาฮวา หรือคามิเลียขนาดยักษ์ ซึ่งเป็นต้นไม้ชนิด

หนึ่งมีดอกคล้ายกุหลาบ บางต้นมีอายุเก่าแก่ร่วม 600 ปี และสามารถออกดอกได้มากถึงครั้งละ 10,000

 ดอก

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ***พิเศษ อาหารไทย***

จากนั้นนำท่านเที่ยวชมความงามของเมืองโบราณลี่เจียง (ต่าเอียนเจิ้น) ชมความงามของเมืองโบราณลี่เจียง ซึ่งเป็นเมืองโบราณที่สร้างขึ้นมาในสมัยต้นราชวงศ์ถัง ที่มีประวัติยาวนานมากว่า 800 ปี  ตัวเมืองตั้งอยู่ท่ามกลางความโอบล้อมด้วยสายน้ำอันน้อยใหญ่ รูปร่างลักษณะคล้ายหินฝนหมึกจีน รวมทั้งยังมีสถาปัตยกรรมอันงดงามและทรงคุณค่าทางโบราณคดีให้ท่านได้ชมอีกมากมายซึ่งยังคงความงามในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์  อาทิ เช่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ต้นหลิวริมธารที่ยังคงปลิวไปมาตามสายลม ลำธารน้ำที่ไหลผ่านเมืองแห่งนี้ด้วยความสวยงามเหล่านี้ทำให้เมืองโบราณลี่เจียงได้ถูกบันทึกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกโดยองค์การยูเนสโก้ (Unesco)ด้ประกาศเมื่อ ค.ศ.1987

พักที่ลี่เจียง SHI LI HOTEL หรือระดับเดียวกัน


ด้านบน

 

วันที่สี่        ลี่เจียง – ต้าลี่ –หมู่บ้านซีโจว (ชิมชาสามรสพร้อมโชว์ชนเผ่าไป๋)- คุนหมิง

เช้า


เที่ยง 
บ่าย


ค่ำ

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่คุนหมิงโดยรถโค้ช ระหว่างทางท่านจะได้ผ่านชมเนินเขา ทุ่งหญ้า แวะรับประทานอาหารระหว่างทาง

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านชมหมู่บ้านชาวพื้นเมืองซีโจวที่ หมู่บ้านซีโจว ให้ท่านได้ชมประเพณีและวัฒนธรรมของระบำพื้นเมืองชาวไป๋ ชมวิธีการชงน้ำชา 3 ถ้วย 3 รส ที่มีรสชาติแปลกและแตกต่างกันไป หลังรับประทานอาหารนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองคุนหมิง เมืองเอกมณฑลยูนาน

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ***สุกี้เห็ดยูนานต้นตำหรับ***

พักที่คุนหมิง KING WORLD HOTEL หรือระดับเดียวกัน


ด้านบน

 

วันสุดท้าย   คุนหมิง - กรุงเทพฯ

เช้า
0
5.30 น.
0
8.10 น.

09.50 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  (อาหารเช้าเป็นข้าวกล่อง)

แล้วนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  MU741 (บริการอาหารบนเครื่อง)

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 โดยสวัสดิภาพฯ....

 


ด้านบน

   
ราคาทัวร์
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ราคา
ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริมพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำ
กว่า12 ปีไม่มี
เตียงเสริม
พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่มท่านละ
         
**วันที่ออกกรุ๊ปเซ็คที่เซลล์**

Booking


ด้านบน

ราคาทัวร์นี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ (ตลอดเส้นทาง)

2. ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน โรงแรมระดับ 4 ดาว 

3. ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินไทย - จีน (ทุกแห่ง)

4. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000.- บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

5. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ

6. ค่ารถรับ -ส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ

7. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

8. บริการน้ำดื่มบนรถท่านละ 1 ขวด / วัน

ราคาทัวร์นี้ไม่รวม
1. ค่าระวางกระเป๋าเดินทางในกรณีที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดไว้ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
2. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช่จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ( กรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี ) และ ค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ คนขับรถ พร้อมด้วย หัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 10 หยวน / ต่อคน / ต่อวัน
หมายเหตุ
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 

3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์

4. ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,500 บาท

5. ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท

6. สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวจีนเล่มเหลือง ต้องเพิ่มท่านละ 3,500 บาท และรูปถ่ายภาพสี 2 นิ้ว 5 รูป

7. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว

8. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี (ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน) เอกสารพาสปอร์ตพร้อม

รูปถ่าย 2 ใบ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีนรายละเอียดที่อยู่)

หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,850 บาท

9. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการ และยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

10.ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้

11. คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทยรับ) ครบ 15 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ

12. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 200 หยวน / คน / วัน

สำรองที่นั่ง   * ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง   * ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน  


--------------------  ทัวร์เส้นทางอื่น  --------------------
[ทัวร์จีน] [ทัวร์ฮ่องกง] [ทัวร์เกาหลี] [ทัวร์ญี่ปุ่น] [ทัวร์มาเลเซีย] [ทัวร์สิงค์โปร์] [ทัวร์เวียดนาม]
[ทัวร์ลาว] [ทัวร์กัมพูชา] [ทัวร์พม่า] [ทัวร์ออสเตรเลีย] [ทัวร์นิวซีแลนด์] [ทัวร์ยุโรป] [ทัวร์แอฟริกาใต้]

 

April Holiday  TAT No : 11/3081
90 อาคาร ฟิฟตี้ฟิฟ พลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิท ซอย 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-7149794 (20 สาย)       แฟ๊กซ์ : 02-7149733    Hotline: 086-7786218, 086-3308286
E-mail : sales@aprilholiday.com           website : www.aprilholiday.com
  

ด้านบน


Copy Rights 2003. April Holiday. All rights Reserved.