บนบริษัททัวร์ นำเที่ยว : ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์พม่า ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์แอฟริกาใต้
Home บริษัททัวร์Home

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ทัวร์จีนทัวร์ จีน
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ ฮ่องกง
ทัวร์เกาหลีทัวร์ เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ ญี่ปุ่น
ทัวร์มาเลเซียทัวร์ มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์ สิงคโปร์
ทัวร์เวียดนามทัวร์ เวียดนาม
ทัวร์ลาวทัวร์ ลาว
ทัวร์กัมพูชาทัวร์ กัมพูชา
ทัวร์พม่าทัวร์ พม่า
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์ นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ ยุโรป
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์ แอฟริกาใต้

บริษัททัวร์ เอเพริล ฮอลิเดย์About us
ร่วมงานกับเรา บริษัททัวร์ร่วมงานกับเรา

รวมโปรแกรมทัวร์All Program Tour

บริษัททัวร์ เอเพริลฮอลิเดย์ทัวร์


KMG03 ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน5คืน TG
ทางลัดไป:
[วันแรกฺ] [วันที่สอง] [วันที่สาม] [วันที่สี่] [วันที่ห้า] [วันสุดท้าย] [วันเดินทางและราคา]

รายการทัวร์
  วันแรก กรุงเทพฯ-คุนหมิง-เขาซีซาน-ประตูมังกร-ทะเลสาบเตียนฉือ
08.30 น.

10.50 น.
14.05 น.

18.00 น.
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูทางเข้าหมายเลข 2 สายการบินไทย เคาน์เตอร์ D เจ้าหน้าที่บริษัท คอยดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
ออกเดินทางสู่ คุนหมิง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 612
เดินทางถึงเมืองคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน
นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง นำท่านเดินทางสู่ เขาซีซาน เพื่อชมอุโมงค์ที่สกัดไว้ตามไหล่เขา พร้อมชม ศาลเจ้า และวัดจีนลัทธิเต๋า ซึ่งสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้าน ที่มีประวัติความเป็นมานานนับ 1,000 ปี นำท่านลอดผ่าน ประตูมังกร "หลงเหมิน" ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง และเป็นที่เชื่อกันว่าเป็น "ประตูแห่งความสิริมงคล" ซึ่งถ้าผู้ใดได้ลอดผ่านประตูนี้ จะประสบแต่ความสำเร็จโชคดี จากนั้นนำท่านชมความงามของ ทะเลสาบเตียนฉือ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม King World Hotel, Kunming หรือระดับเทียบเท่า
 
  วันที่สอง คุนหมิง-เมืองจงเตี้ยน-แชงกรีล่า-หน้าผาไน่-วัดซงจ้างหลิง-หมู่บ้านทิเบต
เช้า

07.55 น.

08.30 น.

กลางวัน

บ่าย


18.00น.    

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานคุนหมิง

เหินฟ้าสู่เมืองจงเตี้ยน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นยูนนาน เที่ยวบิน MU ………

ถึงท่าอากาศยาน เมืองจงเตี้ยน นำท่านเดินทางสู่ " แชงกรีลา " ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึ่งมีพรมแดนติดกับอณาหนาซี ของเมืองลี่เจียง และอาณาจักรหยีของเมืองหนิงหลาง ซึ่งอยู่ห่างจากนครคุณหมิงถึง 700 กม. และอุดมไปด้วยธรรมชาติที่งดงามของป่าไม้ ,ทุ่งหญ้า, ภูเขา, ทะเลสาบและสัตว์นานาชนิด ด้วยภูมิประเทศรวมกับทัศนีย์ภาพที่งดงาม สถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า " ดินแดนแห่งความฝัน "

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชมหน้าผาไน่ ให้ท่านชมทัศนียภาพและขี่ม้า ที่ใช้เป็นพาหนะหลักสำหรับการเดินทางบนเขาของชาวบ้าน ลองให้ท่านสัมผัสบรรยากาศแบบใหม่ๆ นี้ด้วยตัวท่านเอง จากนั้นนำท่านชม วัดลามะซงจ้านหลิง ตั้งอยู่บริเวณตีนเขาฝอปิง ห่างจากเมืองจงเตี้ยนไปทางเหนือ 4 กม. สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1679 เป็นวัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีพระลามะจำพรรษาอยู่กว่า 700 รูป สร้างขึ้นโดยดะไลลามะองค์ที่ 5 ซึ่งใกล้เคียงกับสมัยอยุธยาตอนต้น ในช่วงศตวรรษที่ 18 สมัยจักรพรรดิ์คังซี แห่งราชวงศ์ชิง ได้มีการซ่อมแซมต่อเติมอีกหลายครั้ง โครงสร้างของวัดแห่งนี้สร้างตามแบบพระราชวังโปตาลา ในเมืองลาซา (ธิเบต) มีหอประชุมหลัก 2 ห้อง และโอบล้อมไปด้วย ห้องพักสำหรับพระกว่า 100 ห้อง นอกจากนี้ยังมีโบราณวัตถุอีกมากมาย รวมทั้งรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด จากนั้นนำท่านชมชีวิตความเป็นอยู่ของ ชนชาวธิเบต ที่ หมู่บ้านชาวธิเบต ในเมืองจงเตี้ยนและร่วมชมกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การแข่งม้า , การแข่งขันยิงธนู และการแสดงต่างๆ พร้อมชมโชว์ธิเบต อันเป็นศิลปะการแสดงของชนพื้นเมืองแห่งนี้

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Shiner Hotel, Zhong Dian หรือเทียบเท่า


ด้านบน

  วันที่สาม จงเตี้ยน-ลี่เจียง-ฉางเจียงตี่ยี่วาน (โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง)-ช่องแคบเสือกระโจน
เช้ากลางวันค่ำ 

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นนำท่านโดยสารรถโค้ชจากเมืองจงเตี้ยนสู่เมืองลี้เจียง
ระหว่างทางให้ท่านชมทัศนียภาพสองข้างทาง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ " ฉางเจียงตี่ยี่วาน " ( โค้งแรกแม่น้ำแยงซี ) เกิดจากแม่น้ำแยงซีที่ไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซึ่งเป็นที่ราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอแล้วหักเส้นทางโค้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็น " โค้งแรกแม่น้ำแยงซี " ขึ้นหลังจากนั้นนำท่านชม ช่องแคบเสือกระโดด ซึ่งเป็นช่องแคบช่วงแม่น้ำแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง (แม่น้ำทรายทอง) เป็นช่องแคบที่มีน้ำไหลเชี่ยวมาก ช่วงที่แคบที่สุดประมาณ 30 เมตร ตามตำนานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบเสือนี้สามารกระโดดข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามได้ จึงเป็นที่มาของ " ช่องแคบเสือกระโดด "

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Shiner Hotel, Lijiang หรือเทียบเท่า


ด้านบน

  วันที่สี่ ลี่เจียง-ที่ราบหวินซานผิง-ชมวิวภูเขาหิมะมังกรหยก-บ่อน้ำมังกรดำ-วัดอวี้เฟิง-หมู่บ้านโบราณ
เช้ากลางวัน


บ่าย  

ค่ำ
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นนำท่านโดยสารรถกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บริเวณ ทุ่งราบหวินซานผิง ที่มีต้นสนอายุกว่าพันปี เพื่อชมทัศนียภาพอันแสนงดงามของธรรมชาติ และจากที่นี่ท่านสามารถมองเห็นความงามของ เทือกเขาหิมะมังกรหยก ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออก ยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขานี้ สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 5,596 เมตร ซึ่งมองดูแล้วมีลักษณะคล้ายมังกรนอนอยู่บนก้อนเมฆ จึงเป็นที่มาของชื่อเทือกเขาแห่งนี้ ทุ่งราบหวินซานผิงเป็นทุ่งหญ้าที่เขียวขจี อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 3,000 เมตร ซึ่งท่านสามารถชื่นชมธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยขุนเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ และในบางครั้งยังสามารถชื่นชมกับฝูงจามรีที่กินหญ้าอยู่บริเวณท้องทุ่งในทัศนียภาพของธรรมชาติที่งดงาม

รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม บึงมังกรดำเฮยหลงถาน ภายในสวนสาธารณะที่กว้างใหญ่ ที่ชาวจีนนิยมมาพักผ่อนมากมาย ซึ่งเคยเป็นบ่อเกิดของตำนานเจ้ามังกรดำผู้ยิ่งใหญ่ที่จะต้องมาพักหลับเอาแรงอยู่ในบริเวณบึงแห่งนี้ จึงเป็นที่มาของชื่อบึงมังกรดำ จากนั้นนำท่านเที่ยวชม วัดอวี้เฟิง ซึ่งเป็นวัดลามะทิเบตที่เก่าแก่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1756 ภายในบริเวณวัดจะปลูก ต้นฉาฮวา หรือคามิเลียขนาดยักษ์ ซึ่งเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งมีดอกคล้ายกุหลาบ บางต้นมีอายุเก่าแก่ร่วม 600 ปี และสามารถออกดอกได้มากถึงครั้งละ 10,000 ดอก

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านโบราณ ท่านจะได้ชมบ้านเรือน ร้านค้าต่างๆ ตลอดจนชมความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมือง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนชาติกลุ่มน้อย เรียกว่าชาวนาซี พร้อมให้ท่านเลือกซื้อของฝากและของที่ระลึกพื้นเมืองมากมาย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Shiner Hotel, Lijiang หรือเทียบเท่า


ด้านบน

  วันที่ห้า ลี่เจียง-คุนหมิง-ป่าหิน-คุนหมิง
เช้า

08.45น.

09.25น.กลางวัน

บ่ายค่ำ  
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนครลี่เจียง

เหินฟ้าสู่คุนหมิง โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นยูนนาน เที่ยวบินที่ MU 5735

ถึงท่าอากาศยานนครคุนหมิง นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ อุทยานป่าหิน ระหว่างทางท่านจะได้ชื่มชมกับทัศนีย์ภาพของ สวนไร่นา แนวเขาที่สลับซับซ้อน และหมู่ใบสนที่เขียวชอุ่ม พร้อมชมชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย และขยันขันแข็งของชาวพื้นเมืองยูนนาน

รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชมสิ่งแปลกตา และตื่นตาตื่นใจกับหินหลากชนิด ที่มีรูปร่างพิศดาร ภายในอาณาบริเวณกว่า 400 ตร.กม. และนับได้ว่าเป็น ป่าหินที่ใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งเมื่อ 300 ล้านปีก่อน เคยเป็นเพียงหินปูนที่อยู่ใต้ผืนน้ำ ครั้นเวลาผ่านไป ความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติได้ทำให้เปลือกโลกเกิดการดันตัวสูงขึ้น จึงกลายเป็น ป่าหิน ที่ผุดขึ้นเหนือพื้นดิน และแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าการกัดเซาะของสายฝนที่ตกลงมา จะสามารถทำให้หินที่ว่าแกร่ง แปรเปลี่ยนรูปร่างไป บ้างมองดูเหมือนภูผา บ้างเสมือนหญิงงามในวรรณคดี เส้นทางที่ดูวนเวียน และเร้นลับประดุจเขาวงกตที่ดูราวไม่สิ้นสุด ชวนให้น่าติดตามชมยิ่งนัก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองคุนหมิง

รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม King World Hotel, Kunming หรือระดับเทียบเท่า


ด้านบน

  วันสุดท้าย คุนหมิง-วัดหยวนทง-กรุงเทพฯ
เช้า


12.00น.

14.00น.

15.20น

16.30น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดหยวนทง วัดหลวงเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและใหญ่ที่สุดแห่งเมืองคุนหมิงและมีประวัติยาวนานกว่า 1,200 ปี แต่ละวันจะมีผู้มาสักการะหรือเที่ยวชมมากมาย ภายในศาลมีรูปเจ้าแม่กวนอิม 24 พระหัตถ์ ให้ท่านได้นมัสการพระพุทธชินราชจำลองซึ่ง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ ณ วัดแห่งนี้ อาทิเช่น โบสถ์ไทย และพระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์ เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่าง ไทย-จีน

รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ให้ท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินคุนหมิง

.ออกเดินทางจากนครคุนหมิง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 613

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมเก็บความประทับใจไปนานวัน


ด้านบน

   
ราคาทัวร์
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ราคา
ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริมพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำ
กว่า12 ปีไม่มี
เตียงเสริม
พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่มท่านละ
         
**วันที่ออกกรุ๊ปเซ็คที่เซลล์**

Booking


ด้านบน

ราคาทัวร์นี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินทั้งขาไปและกลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง
3. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ ( สองท่านต่อหนึ่งห้อง )
4. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. ค่ารถรับ - ส่งตามสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
7. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศที่ท่องเที่ยว
8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท ( ค่ารักษาพยาบาล 2 แสนบาท ) ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบรัษัทประกันชีวิต
ราคาทัวร์นี้ไม่รวม
1. ค่าระวางกระเป๋าเดินทางในกรณีที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดไว้ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
2. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช่จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ( กรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี ) และ ค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ คนขับรถ พร้อมด้วย หัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 10 หยวน / ต่อคน / ต่อวัน
หมายเหตุ
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 

3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์

4. ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,500 บาท

5. ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท

6. สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวจีนเล่มเหลือง ต้องเพิ่มท่านละ 3,500 บาท และรูปถ่ายภาพสี 2 นิ้ว 5 รูป

7. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว

8. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี (ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน) เอกสารพาสปอร์ตพร้อม

รูปถ่าย 2 ใบ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีนรายละเอียดที่อยู่)

หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,850 บาท

9. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการ และยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

10.ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้

11. คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทยรับ) ครบ 15 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ

12. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 200 หยวน / คน / วัน

สำรองที่นั่ง   * ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง   * ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน  


--------------------  ทัวร์เส้นทางอื่น  --------------------
[ทัวร์จีน] [ทัวร์ฮ่องกง] [ทัวร์เกาหลี] [ทัวร์ญี่ปุ่น] [ทัวร์มาเลเซีย] [ทัวร์สิงค์โปร์] [ทัวร์เวียดนาม]
[ทัวร์ลาว] [ทัวร์กัมพูชา] [ทัวร์พม่า] [ทัวร์ออสเตรเลีย] [ทัวร์นิวซีแลนด์] [ทัวร์ยุโรป] [ทัวร์แอฟริกาใต้]

 

April Holiday  TAT No : 11/3081
90 อาคาร ฟิฟตี้ฟิฟ พลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิท ซอย 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-7149794 (20 สาย)       แฟ๊กซ์ : 02-7149733    Hotline: 086-7786218, 086-3308286
E-mail : sales@aprilholiday.com           website : www.aprilholiday.com
  

ด้านบน


Copy Rights 2003. April Holiday. All rights Reserved.