บนบริษัททัวร์ นำเที่ยว : ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์พม่า ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์แอฟริกาใต้
KUL03   กัวลาฯ มะละกา ปุตราจายา เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน FD
ทางลัดไป:
[วันแรกฺ] [วันที่สอง] [วันสุดท้าย] [วันเดินทางและราคา]

รายการทัวร์
 

วันแรก       กรุงเทพ – กัวลาลัมเปอร์-มะละกา เมืองมรดกโลก-ปุตตราจาย่า

05.25 น.

07.25 น.
1
0.30 น.

 

 

 

เที่ยง
 

 

 

 

 

 

 

 

 


ค่ำ

พร้อมคณะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  กรุงเทพ ฯ  อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์   E  สายการบินแอร์เอเชีย ( เข้าประตู3  ) 

ออกจากกรุงเทพ สู่กัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบินไทย แอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3571  

ถึงสนามบินนานาชาติกัวลาเปอร์อินเตอร์เนชั่นแนล หลังทำพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว.จากนั้นนำท่านเดินทาง

เข้าสู่ เมืองใหม่ปุตราจายา โดยเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์  เที่ยวชมเมืองใหม่ ปุตราจาย่า เมืองหลวงแห่ง

อนาคตของมาเลเซีย  ชมมัสยิดสีชมพูที่งดงามซึ่งตั้งอยู่ในทะเลสาปส่วนหนึ่งและบนพื้นดินส่วนหนึ่งถ่ายรูป

กับลานปุตตราชมทำเนียบรัฐบาลที่งดงามซึ่งเป็นเอกลักษณ์ จากนั้นชมวังสุลต่านรัฐเซลังงอร์   บรรยากาศ

ริมทะเลสาบแสนคลาสสิค

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มะละกา เมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวของประวัติศาสตร์ เดินทางโดยเส้นทาง

ซุปเปอร์ไฮเวย์  นำท่านเดินทางไปชมความงดงามของ Stadthuys ,Victoria Fountain, Christ

Church หอนาฬิกา กังหันแถบ Duch Square และย่านอาณาจักรสีแดง ซึ่งเคยเป็นดินแดนของดัช

จากนั้น นำท่านเดินขึ้นเขา St. Paul Hill ชมทิวทัศน์ของเมืองและไปสักการะรูปปั้นนักบุญ St Fracis ที่

ศักดิ์สิทธิ์ (ตามตำนานเล่าว่าเมื่อหลายร้อยปีล่วงมาแล้ว นักบุญ Farncis ได้สิ้นชีวิตไปเกือบ 1 ปี เขาได้ฝัง

ศพไว้ในมะละกา  ต่อมาได้ขุดศพท่านขึ้นเพื่อจะนำท่านไปฝังที่เมืองกัวร์ ประเทศอินเดีย แต่เมื่อขุดศพท่าน

ขึ้นมาปรากฏว่า ศพท่านเหมือนคนนอนหลับ จึงได้ขอตำแหน่งนักบุญให้แก่ท่านจากพระราชวังวาติกัน แต่

ทางพระราชวังได้ตอบกลับมาอีก 16 ปีผ่านไปขอให้ตัดแขนไปพิสูจน์ เมื่อตัดแขนปรากฏว่ามีเลือดไหล

เหมือนยังมีชีวิตอยู่จึงได้รับประกาศให้เป็นนักบุญ St. Francis Xavier และอีก60 ปีผ่านไป ทางมะละกา

ต้องการสร้างอนุสาวรีย์ของท่านไว้บนยอดเขา St. Paul Hill เมื่อสร้างเสร็จแล้ว ปรากฏว่าในวันหนึ่งเกิดฟ้า

ผ่าลงมาถูกกิ่งไม้ใหญ่หักลงมาถูกแขนหัก เหมือนแขนข้างที่ตัดส่งให้ พระราชวังวาติกัน St. Francis

 Xavier จึงมีผู้นับถือทั่วโลกและมีโรงเรียนในชื่อท่านทั่วโลก ชม ทิวทัศน์บนยอดเขา ดูจุดยุทธศาสตร์จาก

ยอดเขา จากนั้นเดินลงจากเขาชมป้อม A Famosa ป้อมป้องกันเมืองของโปรตุเกส ซึ่งถูกทำลายโดย

อังกฤษจนเกือบหมด เพราะไม่ต้องการให้มะละกามีเขี้ยวเล็บ (เหลือไว้ แค่ประตู Porta De Santiago)

นำท่านเดินชมย่านของเก่าบน ถนน Jonker Street ชมย่านการค้าผสมผสาน บนถนนเดียวกัน ชมวัดจีน

ที่เก่าแก่ที่สุดในมาเลเซีย Cheng Hoon Teng Temple จากนั้นก่อนอำลามะละกา ผ่านชมมัสยิด Al-

Azim Mosque ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างจีนและชวาซึ่งมีความงดงามแตกต่างจากมัสยิด

ประจำรัฐอื่นนำท่านเดินทางกลับกรุงกัวลาลัมเปอร์

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าที่พักโรงแรม QUALITY ใจกลางเมืองกัวลา เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

วันที่สอง     กัวลาลัมเปอร์ -ขึ้นตึกปิโตรนัส-เก็นติ้ง

เช้า

 

 

 

เที่ยง


 

 

 

 

ค่ำ

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่านรับบัตรคิวเพื่อขึ้นลิฟท์สู่ตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก ชมวิวทิวทัศน์บนสะพานเชื่อมชั้น 44

ของสอง ตึก ณ จุดนี้  ท่านจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของกรุงกัวลาลัมเปอร์และเก็นติ้ง (ขอสงวนสิทธิ์

การขึ้นตึกหากกรณีไม่ได้รับคิวขึ้นในเวลาที่เหมาะสมหรือตรงกับวันจันทร์) ได้เวลาอันสมควรสู่มหานคร

แห่งความสนุกดินแดนแห่งความบันเทิงเก็นติ้งไฮแลนด์  เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่ตากอากาศที่สูง

เพราะมีอากาศหนาวเย็นตลอดปีมีความสูงระดับน้ำทะเล  6,000  ฟิต 

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารที่เมืองโกตงจาย่า จากนั้นนำท่านขึ้นสู่สถานีกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ 

นั่งกระเช้าข้ามภูเขาที่มีความเร็วที่สุดในโลกและยาวที่สุดในเอเซีย  เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสะดวก ปลอดภัย

และรวดเร็ว  จากสถานีถึงโรงแรมเป็นระยะทาง 3.4  กิโลเมตร  ซึ่งเป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในเอเชีย( ควร

เตรียมกระเป๋าใบเล็ก เพื่อพักค้างคืน  1  คืน ) ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์อยู่เป็นประสบการณ์ที่คุณจะไม่ลืม

สู่เก็นติ้งไฮแลนด์  ระหว่างทางท่านจะได้พบฝูงสัตว์ป่าและหมู่บ้านชาวป่า ( จำลอง) สัมผัสอากาศหนาวเย็น

แบบยุโรป  แต่แสนสุขสบาย เข้าที่พักโรงแรมบนเก็นติ้ง  สถานคาสิโนบนยอดเขาท่ามกลางปุยเมฆ 

นำท่านเข้าสู่ที่พักบนเก็นติ้งไฮแลนด์ โรงแรม FIRST  WORLD  อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับเครื่อง

เล่นต่างๆ  มากมายหลายชนิด บริเวณสวนสนุกในร่มและกลางแจ้ง(ไม่รวมค่าเครื่องเล่น)หรือหาความ

สำราญเสี่ยงโชคในคาสิโนระดับชาติ  สนุกกับเกมส์ต่างๆ มากมาย อาทิสล็อตแมชชีน,แบล็คแจ็ค,รูเล็ต,

ไฮโล ฯลฯ    (เด็กอายุต่ำกว่า 21 ปี ห้ามเข้าสถานคาสิโน) 

บริการอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์  ณ ห้องอาหารบนเก็นติ้ง

เชิญท่านพักผ่อนเลือกใช้กิจกรรมต่างๆมากมาย ตามสะดวก


ด้านบน

 

วันสุดท้าย   ซี้ตี้ทัวร์-กัวลาลัมเปอร์ –กรุงเทพ

เช้า

 

 


 

 

 

 

เที่ยง

16.00 น.
1
8.45 น.

19.55 น.

รับประทานอาหารเช้าห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านลงจากเก็นติ้ง สู่กรุง กัวลาลัมเปอร์ แวะโรงงานผ้าบาติกของมาเลเซีย โชว์รูมร้านช็อดโกแลตที่

ราคาถูก ผลิตภัณฑ์ บะกุ๊ดเต๋ ขนมท้องถิ่น  จากนั้นนำท่านผ่านชมจุดกำเนิดของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ณ

แม่น้ำ 2 สายตัดกัน ที่ตั้งของมัสยิดจาเม็ดมัสยิดที่แก่าแก่ที่สุดในกรุงกัวลาลัมเปอร์ตึกรัฐสภา และอาคาร

ใกล้เคียง ซึ่งเคยเป็นสถานที่ราชการมีสถาปัตยกรรมแบบ  Victoria ของอังกฤษ นำท่านถ่ายรูปย่าน

Dataran Merdeka สถานที่ ฉลองเอกราช ชมอาคารสวยๆรอบๆ เช่น อาคาร Sultan Abdul Samad

ปัจจุบันเป็นที่ทำการของศาลสูง  อาคารที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ในมาเลเซีย Selangor  Club ของผู้ดีชาว 

อังกฤษในสมัยก่อน ชม ลานน้ำพุ St Mary Chuch โบสถ์ เซ็นต์แมรี่ อายุกว่า 200 ปี และเสาธงที่สูงที่

สุดในโลก  ธง Union Jack  ของอังกฤษได้ลดลงและชักธงสหพันธ์รัฐมาเลเซียชึ้นแทน อันถือเป็นวันฉลอง

เอกราช) นำ ชมพระราชวัง “ อีสตาน่า ไนการ่า ”  ถ่ายรูปกับพระราชวังของกษัตริย์มาเลเซีย

บริการอาหารกลางวัน จากนั้นนำท่านสู่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ เลือกซื้อสินค้าตาม  สะดวก

จากนั้นนำท่านสู่สนามบินกัวลาลัมเปอร์   เตรียมเดินทางกลับกรุงเทพ ฯ

นำท่านเดินทางกลับโดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ AK735 นำท่านสู่กรุงเทพฯ

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


ด้านบน

   
 
ราคาทัวร์
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ราคา
ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริมพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำ
กว่า12 ปีไม่มี
เตียงเสริม
พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่มท่านละ
         
**วันที่ออกกรุ๊ปเซ็คที่เซลล์**

Booking


ด้านบน

ราคาทัวร์นี้รวม
 
1. ตั๋วเครื่องบินสายการบินไทยแอร์เอเชีย ภาษีสนามบินทุกแห่ง

 2. โรงแรมตามระบุในรายการระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า2  คืน ห้องละ 2 ท่าน

 3. อาหารตามระบุในรายการ  7 มื้อ       

 4. หัวหน้าทัวร์ ไทย1ท่าน / มัคคุเทศก์มาเลเซีย1ท่าน     

 5. ประกันภัยทุนประกัน 800,000 บ.                                                                                 

 6. รถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ       

 7. ค่าสัมภาระกระเป๋าโหลดเข้าเครื่อง  ท่านละ1 ใบ 15 ก.ก.  หาก นำมาเกินกว่านี้ท่านต้องชำระที่ เคาร์เตอร์สายการบิน

ราคาทัวร์นี้ไม่รวม
1. ค่าระวางกระเป๋าเดินทางในกรณีที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดไว้ 15 กิโลกรัมต่อท่าน
2. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช่จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ( กรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี ) และ ค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ คนขับรถ พร้อมด้วย หัวหน้าทัวร์ไทย
หมายเหตุ
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือเกิน 6 เดือนขึ้นไป ( โปรดตรวจสอบด้วยตนเองอีกครั้งก่อนนำส่งบริษัท )
2. สำหรับหนังสือเดินทางเล่มเหลือง ( เล่มต่างด้าว ) ต้องเพิ่มท่านละ 3,500 บาท และใช้รูปถ่ายสีขาวขนาด 2 นิ้ว 5 ใบ
3. ส่วนหนั
งสือเดินทางต่างชาติ โปรดโทรมาสอบถามพนักงาน เพราะขึ้นอยู่กับกรณีไป

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวข้างต้น และไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกเหนือ

   จากความควบคุมของบริษัทฯ เช่น กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ

   เจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือต่างประเทศ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะคืนค่าบริการทั้งหมด

5. รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิของผู้จัด โดยยึดถือตาม

    สภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

6. ในกรณีที่มีผู้จองทัวร์ไม่ถึง 15 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง


--------------------  ทัวร์เส้นทางอื่น  --------------------
[ทัวร์จีน] [ทัวร์ฮ่องกง] [ทัวร์เกาหลี] [ทัวร์ญี่ปุ่น] [ทัวร์มาเลเซีย] [ทัวร์สิงค์โปร์] [ทัวร์เวียดนาม]
[ทัวร์ลาว] [ทัวร์กัมพูชา] [ทัวร์พม่า] [ทัวร์ออสเตรเลีย] [ทัวร์นิวซีแลนด์] [ทัวร์ยุโรป] [ทัวร์แอฟริกาใต้]

 

April Holiday  TAT No : 11/3081
90 อาคาร ฟิฟตี้ฟิฟ พลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิท ซอย 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-7149794 (20 สาย)       แฟ๊กซ์ : 02-7149733    Hotline: 086-7786218, 086-3308286
E-mail : sales@aprilholiday.com           website : www.aprilholiday.com
  

ด้านบน


Copy Rights 2003. April Holiday. All rights Reserved.