บนบริษัททัวร์ นำเที่ยว : ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์พม่า ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์แอฟริกาใต้

KUL04  กัวลา - เก็นติ้ง - ปุตราจาย่า - ยะโฮร์ - สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน FD                   
ทางลัดไป:
[วันแรกฺ] [วันที่สอง] [วันที่สาม] [วันสุดท้าย] [วันเดินทางและราคา]

รายการทัวร์

 

วันแรก     กรุงเทพ – กัวลาลัมเปอร์ - ปุตตราจาย่า – เก็นติ้งไฮแลนด์

05.00 น.

 

07.10 น.

10.30 น.

 

 

 

กลางวัน

 

 

ค่ำ

 

พร้อมคณะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  กรุงเทพ ฯ  อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์   E  สายการบินแอร์เอเชีย ( เข้าประตู3  )   

ออกจากกรุงเทพ สู่กัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบินไทย แอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3571  

ถึงสนามบินนานาชาติกัวลาเปอร์อินเตอร์เนชั่นแนล หลังทำพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว.จากนั้นนำท่านเดิน

ทางเข้าสู่เมืองใหม่ปุตราจายาโดยเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์  เที่ยวชมเมืองใหม่ ปุตราจาย่า เมืองหลวง

แห่งอนาคตของมาเลเซีย  ชมมัสยิดสีชมพูที่งดงามซึ่งตั้งอยู่ในทะเลสาปส่วนหนึ่งและบนพื้นดินส่วนหนึ่ง

ถ่ายรูปกับลานปุตตรา  ชมทำเนียบรัฐบาลที่งดงามซึ่งเป็นเอกลักษณ์ จากนั้นชมวังสุลต่านรัฐเซลังงอร์   

บรรยากาศ ริมทะเลสาบแสนคลาสสิค

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางต่อสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ สถานตากอากาศและสถาน่คาสิโนระดับชาติ บนยอดเขาสูงกว่าระดับน้ำ

ทะเลถึง 6,000 ฟิต นำท่านนั่งเคเบิลคาร์สู่ยอดเขาเก็นติ้งฯ เข้าสู่ที่พัก โรงแรมบนเก็นติ้งFIRST WORLD

 หรือที่พักระดับเดียวกัน เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นต่าง ๆ มากมาย ทั้งในร่มและกลางแจ้ง (ไม่รวมค่าเครื่อง

เล่น) และเชิญเสี่ยงโชคในสถานคาสิโนระดับชาติ (อายุต่ำกว่า 21 ปีห้ามเข้า)

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเก็นติ้งฯ หลังอาหารอิสระตามอัธยาศัย ( กรณีที่ไม่ได้ห้องพักบนเก็นติ้งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จัดห้องพักที่ กัวลาลัมเปอร์)

ที่พัก โรงแรมบนเก็นติ้ง FIRST WORLD

 

 

วันที่สอง   เก็นติ้งไฮแลนด์ – กัวลาลัมเปอร์ – มะละกา – ยะโฮร์บาหรู 

เช้า


 

 

 

 

 

 

กลางวัน


 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ำ

บริการอาหารเช้าบนเก็นติ้งฯ

อำลาเก็นติ้งฯสู่นครกัวลาลัมเปอร์แวะชมร้านขานช็อดโกแลตราคาถูก และมีคุณภาพ และผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น บะกุ๊ดเต๋ ต้มซุปเครื่องยาจีน และขนมขบเคี้ยวท้องถิ่นมากมาย  นำท่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวงผ่านชมหอคอย K.L. ทาวเวอร์หอคอยที่สูงระดับโลก, ผ่านชมรถไฟลอยฟ้า,นำท่านถ่ายรูปกับ ตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก (452 ม.) นำท่านผ่านชมจุดกำเนิดของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ณ แม่น้ำ2 สายตัดกัน ที่ตั้งของมัสยิดจาเม็ด มัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงกัวลาลัมเปอร์ และอาคารใกล้เคียง ซึ่งเคยเป็นสถานที่ราชการมีสถาปัตยกรรมแบบ Victoria ของอังกฤษ นำท่านถ่ายรูป ย่าน  Dataran Merdeka สถานที่ฉลองเอกราช ชมอาคารสวยๆรอบๆ เช่น อาคาร Sultan Abdul Samad ปัจจุบันเป็นที่ทำการของศาลสูง อาคารที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในมาเลเซีย Selangor  Club ของผู้ดีชาวอังกฤษในสมัยก่อน ชมลานน้ำพุ St Mary Chuch โบสถ์เซ็นต์แมรี่ อายุกว่า 200 ปี และเสาธงที่สูงที่สุดในโลก (ในวันที่ 30 ส.ค. 2500 ธง Union Jack  ของอังกฤษได้ลดลงและชักธงสหพันธ์รัฐมาเลเซียขึ้นแทนอันถือเป็นวันฉลองเอกราช) นำชมพระราชวัง “ อีสกาด้า ไนการ่า ”  ที่ประทับของพระราชาธิบดี มาเลเซีย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นำท่านเดินทางสู่มะละกาเมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวของประวัติศาสตร์ เดินทางโดยเส้นทางซุปเปอร์

ไฮเวย์  นำท่านเดินทางไปชมความงดงามของ Stadthuys ,Victoria Fountain, Christ Church

หอนาฬิกา กังหันแถบ Duch Square และย่านอาณาจักรสีแดง ซึ่งเคยเป็นดินแดนของดัช

จากนั้นนำท่านเดินขึ้นเขา St. Paul Hill ชมทิวทัศน์ของเมืองและไปสักการะรูปปั้นนักบุญ St Fracis ที่

ศักดิ์สิทธิ์ (ตามตำนานเล่าว่าเมื่อหลายร้อยปีล่วงมาแล้ว นักบุญ Farncis ได้สิ้นชีวิตไปเกือบ 1 ปี เขาได้

ฝังศพไว้ในมะละกาต่อมาได้ขุดศพท่านขึ้นเพื่อจะนำท่านไปฝังที่เมืองกัวร์ ประเทศอินเดีย แต่เมื่อขุดศพ

ท่านขึ้นมาปรากฏว่า ศพท่านเหมือนคนนอนหลับ จึงได้ขอตำแหน่งนักบุญให้แก่ท่านจากพระราชวังวาติกัน

แต่ทางพระราชวังได้ตอบกลับมาอีก 16 ปีผ่านไปขอให้ตัดแขนไปพิสูจน์ เมื่อตัดแขนปรากฏว่ามีเลือดไหล

เหมือนยังมีชีวิตอยู่จึงได้รับประกาศให้เป็นนักบุญ St. Francis Xavier และอีก60 ปีผ่านไป ทางมะละกา

ต้องการสร้างอนุสาวรีย์ของท่านไว้บนยอดเขา St. Paul Hill เมื่อสร้างเสร็จแล้ว ปรากฏว่าในวันหนึ่งเกิด

ฟ้าผ่าลงมาถูกกิ่งไม้ใหญ่หักลงมาถูกแขนหัก เหมือนแขนข้างที่ตัดส่งให้ พระราชวังวาติกัน St. Francis

Xavier จึงมีผู้นับถือทั่วโลกและมีโรงเรียนในชื่อท่านทั่วโลก ชม ทิวทัศน์บนยอดเขา ดูจุดยุทธศาสตร์

จากยอดเขา จากนั้นเดินลงจากเขาชมป้อม A Famosa ป้อมป้องกันเมืองของโปรตุเกส ซึ่งถูกทำลายโดย

อังกฤษจนเกือบหมด เพราะไม่ต้องการให้มะละกามีเขี้ยวเล็บ (เหลือไว้ แค่ประตู Porta De Santiago)

ก่อนอำลามะละกา ผ่านชมมัสยิด Al-Azim Mosque ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างจีนและ

ชวาซึ่งมีความงดงามแตกต่างจากมัสยิดประจำรัฐอื่นนำท่านสู่รัฐยะโฮร์ ระหว่างทางบริการอาหารเย็น จาก

นั้นเดินทางต่อสู่รัฐยะโฮร์บาหรู ซึ่งตั้งอยู่ติดกับประเทศสิงคโปร์

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม NEW YORK HOTEL หรือเทียบเท่า


ด้านบน

 

วันที่สาม   ยะโฮร์บารูห์ – สิงคโปร์ – เมอร์ไลอ้อน – เกาะเซ็นโตซ่า

เช้า

 

 

 

 

 

 

 

18.30 น.

ค่ำ

บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านสู่ ด่านยะโฮร์บารู เพื่อเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเที่ยวชม

ประเทศสิงคโปร์ พาท่านสนุกกับ USS Family shot_2  UNIVERSAL STUDIOS SINGAPORE  ซึ่งเป็นที่เดียว และ ที่แรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เต็มไปด้วยเครื่องเล่นและจุดท่องเที่ยวที่มากกว่ายูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

ฮอลลีวูดและยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ญี่ปุ่น ซึ่งจะมี จุดท่องเที่ยวจากภาพยนตร์ชื่อดัง 24 จุด โดย 18 จุดท่องเที่ยวมีเฉพาะในสิงคโปร์ที่เดียวเท่านั้น เช่น

   สูงที่สุดในโลก     :   รถไฟเหาะตีลังการางคู่

    ครั้งแรกในโลก    :   เครื่องเล่นจากภาพยนตร์มาดากัสกา

    ครั้งแรกในโลก    :   ดินแดน Sci-Fi

    ครั้งแรกในโลก    :   ปราสาทเชร็ค

เพลิดเพลินไปกับเครื่องเล่นนานาชนิดทั้ง 7 โซน ใน Universal Studios Singapore  อาทิเผชิญหน้า

กับกองทัพมัมมี่ บุกตลุยสู่ความมืดมิด รายล้อมไปด้วยลูกไฟขนาดยักษ์ พาท่านหลบหลีกแมลงปีกแข็ง

ไปกับ รีเวนจ์ออฟเดอะมัมมี่ แล้ว เราจะนำท่านสู่ ยุคจูราสสิคปาร์ค ตื่นเต้นกับการล่องแก่งผจญภัย กับ

ไดโนเสาร์ และบรรยากาศของป่าดงดิบ สนุกกับการชมเทคนิคการถ่ายทำภาพยนตร์ ของสตีเว่น สฟีล

เบิร์ก ที่เสมือนเราอยู่ในเหตุการณ์จริงหรือจะผ่อนคลายด้วยการชมการแสดง Monster Dance ที่ เพลิด

เพลิน และอื่นๆอีกมากมายรอท่านสัมผัส 

พร้อมกันหน้าประตูทางเข้ายูนิเวอแซล นำท่านขึ้นรถ อำลาเกาะเซ็นโตซ่า

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

เข้าที่พัก โรงแรมROYAL@QUEENซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองหรือเทียบเท่า                       


ด้านบน

 

วันสุดท้าย  ช้อปปิ้ง  สิงคโปร์-กรุงเทพ

เช้า

 

 

 

 

 

 

เที่ยง

 

15.30 น.

18.15 น.

19.30 น.

บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 

ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อนสัญลักษณ์ ของประเทศสิงคโปร์    ซึ่งมีอายุกว่า 30 ปี โดยรูปปั้นครึ่งสิงโต   

ครึ่งปลานี้หันหน้าออกทาง อ่าวมาริน่า ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามมากๆ  การThe Merlion นี้ ถูกผสมผสาน

ระหว่าง ความจริงและตำนาน ซึ่งมีหัวเป็นสิงโต และลำตัวเป็นปลา กำลังโต้คลื่น  ส่วนหัวนั้นเป็นสัญลักษณ์

ของตำนานการค้นพบ สิงหปุระ หรือสิงคโปร์ในปัจจุบัน ตามตำนาน เล่าขานของชาวมาเลย์ ส่วนลำตัวที่

เป็นปลาแสดงถึงการเริ่มต้นของสิงคโปร์    จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ดโรด ห้างเมโทร 

ห้างทากาชิมาย่า , ห้างซีเคตัง , ลัคกี้พล่าซ่าฯลฯ หรือจะลองนั่งรถไฟใต้ดินเล่น ชมตัวเมืองสิงคโปร์  

นำท่าน นมัสการเจ้าแม่กวนอิมซึ่งเป็นที่เคารพอย่างมากของชาวสิงคโปร์ เพื่อเป็นศิริมงคล ที่วัดจีน และชม

วัดศรีกฤษณะ ของชาวฮินดู

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้า ย่านออชาด ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุด ของประเทศสิงคโปร์  เลือกซื้อ

สินค้ากันตามสะดวก

อำลาสิงคโปร์ เดินทางสู่สนามบินเพื่อเตรียมตัวกลับสู่กรุงเทพฯ

โดยสายการบินไทเกอร์แอร์เที่ยวบินที่ TR108 หรือ  JETSTAR นำท่านลัดฟ้าสู่กรุงเทพฯ

ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฯ ด้วยความสุขสวัสดี

 


ด้านบน

 
ราคาทัวร์
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ราคา
ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริมพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำ
กว่า12 ปีไม่มี
เตียงเสริม
พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่มท่านละ
         
**วันที่ออกกรุ๊ปเซ็คที่เซลล์**

Booking


ด้านบน

ราคาทัวร์นี้รวม
1.  ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ ฯ-กัวลาฯ , สิงคโปร์ – กรุงเทพ ฯ ชั้นประหยัด - ค่าหมวก

2. อาหารตามระบุในรายการ 8 มื้อ    

3. ค่าพนักงานยกกระเป๋า

4. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ  โดย Universal เล่นได้ทุกอย่าง 

5. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว 

6. หัวหน้าทัวร์ไทย1ท่านมัคคุเทศก์มาเลเซีย  1ท่าน    

7. ประกันภัยทุนประกัน 1,000,000 . คุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 400,000

8. ค่าธรรมเนียมด่านผ่านแดนทุกประเทศ   

9. โรงแรมระดับ FIRST CLASS 3 คืน  

10. ค่าภาษีสนามบินสุวรรณภูมิ  ค่าเซอร์ชาร์ทน้ำมันและภาษีสนามบินสิงคโปร์

11. ค่าสัมภาระกระเป๋าโหลดเข้าเครื่อง  ท่านละ1 ใบ 15 ก.ก.  หาก นำมาเกินกว่านี้ท่านต้องชำระที่เคาร์เตอร์สายการบิน

ราคาทัวร์นี้ไม่รวม
1. ค่าระวางกระเป๋าเดินทางในกรณีที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดไว้ 15 กิโลกรัมต่อท่าน
2. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช่จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ( กรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี ) และ ค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ คนขับรถ พร้อมด้วย หัวหน้าทัวร์ไทย
หมายเหตุ
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือเกิน 6 เดือนขึ้นไป ( โปรดตรวจสอบด้วยตนเองอีกครั้งก่อนนำส่งบริษัท )
2. สำหรับหนังสือเดินทางเล่มเหลือง ( เล่มต่างด้าว ) ต้องเพิ่มท่านละ 3,500 บาท และใช้รูปถ่ายสีขาวขนาด 2 นิ้ว 5 ใบ
3. ส่วนหนั
งสือเดินทางต่างชาติ โปรดโทรมาสอบถามพนักงาน เพราะขึ้นอยู่กับกรณีไป

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวข้างต้น และไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกเหนือ

   จากความควบคุมของบริษัทฯ เช่น กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ

   เจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือต่างประเทศ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะคืนค่าบริการทั้งหมด

5. รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิของผู้จัด โดยยึดถือตาม

    สภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

6. ในกรณีที่มีผู้จองทัวร์ไม่ถึง 15 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง


--------------------  ทัวร์เส้นทางอื่น  --------------------
[ทัวร์จีน] [ทัวร์ฮ่องกง] [ทัวร์เกาหลี] [ทัวร์ญี่ปุ่น] [ทัวร์มาเลเซีย] [ทัวร์สิงค์โปร์] [ทัวร์เวียดนาม]
[ทัวร์ลาว] [ทัวร์กัมพูชา] [ทัวร์พม่า] [ทัวร์ออสเตรเลีย] [ทัวร์นิวซีแลนด์] [ทัวร์ยุโรป] [ทัวร์แอฟริกาใต้]

 

April Holiday  TAT No : 11/3081
90 อาคาร ฟิฟตี้ฟิฟ พลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิท ซอย 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-7149794 (20 สาย)       แฟ๊กซ์ : 02-7149733    Hotline: 086-7786218, 086-3308286
E-mail : sales@aprilholiday.com           website : www.aprilholiday.com
  

ด้านบน


Copy Rights 2003. April Holiday. All rights Reserved.