บนบริษัททัวร์ นำเที่ยว : ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์พม่า ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์แอฟริกาใต้
Home บริษัททัวร์Home

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ทัวร์จีนทัวร์ จีน
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ ฮ่องกง
ทัวร์เกาหลีทัวร์ เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ ญี่ปุ่น
ทัวร์มาเลเซียทัวร์ มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์ สิงคโปร์
ทัวร์เวียดนามทัวร์ เวียดนาม
ทัวร์ลาวทัวร์ ลาว
ทัวร์กัมพูชาทัวร์ กัมพูชา
ทัวร์พม่าทัวร์ พม่า
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์ นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ ยุโรป
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์ แอฟริกาใต้

บริษัททัวร์ เอเพริล ฮอลิเดย์About us
ร่วมงานกับเรา บริษัททัวร์ร่วมงานกับเรา

รวมโปรแกรมทัวร์All Program Tour

บริษัททัวร์ เอเพริลฮอลิเดย์ทัวร์

KWL01 ทัวร์กุ้ยหลิน หยางซั่ว ล่องแม่น้ำลี่เจียง 5 วัน 4 คืน CZ
ทางลัดไป:
[วันแรกฺ] [วันที่สอง] [วันที่สาม] [วันสุดท้าย] [วันเดินทางและราคา]

รายการทัวร์
 

วันแรก     สุวรรณภูมิ-กวางเจา-กุ้ยหลิน

06.00 น.

08
.40 น.
12.35 น.

 

16.55 น.
19.30 น.

            พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ U เคาเตอร์สายการบินไชน่า

            เซาเธิร์นแอร์ไลน์ (จอดรถส่งผู้เดินทางได้ที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9-10)

            เดินทางไปกวางเจา โดยเที่ยวบินที่ CZ 362

            เดินทางถึงสนามบินกวางเจา นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

รับประทานอาหารเที่ยงในสนามบิน แล้วเตรียมตัวต่อเครื่องบินไปกุ้ยหลิน

            โดยเที่ยวบินที่ CZ 3236 นำท่านเดินทางเมืองกุ้ยหลิน เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของมณฑลกวางสี

            ถ้าเที่ยวบิน CZ 3236 (16.55-18.10 น.) เต็ม จะจัดเที่ยวบิน CZ 3303 (20.35-21.35 น.) แทน

            และอาหารเย็นจะจัดให้ที่สนามบินกวางเจา

            จากนั้นนำท่านเดินทางถึงเมืองกุ้ยหลิน

            รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร แล้วนำท่านเข้าที่พัก

            พักที่  GUILIN PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
 

 

วันที่สอง   กุ้ยหลิน-เขางวงช้าง-ถ้ำเงิน-หยางซั่ว

เช้า 

 

 

กลางวัน

ค่ำ 

            รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

            นำชมกุ้ยหลิน แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีชื่อเสียงของมณฑลกวางสี ชื่อเมืองกุ้ยหลินมีบันทึกไว้ใน

            ประวัติศาสตร์จีนเมื่อ 214 ปีก่อนคริสต์ศักราช ครั้งจิ๋นซีฮ่องเต้มีบัญชาให้ขุดคลองหลิงฉวู่ เชื่อมเส้นทาง

            เคลื่อนทัพส่งเสบียงจากภาคกลางเพื่อเข้าตีดินแดนจีนตอนใต้ กุ้ยหลินมีการก่อชั้นของแผ่นดินหินปูนตาม

            ธรรมชาติซึ่งยังคงดำเนินอยู่อย่างไม่หยุดยั้ง กุ้ยหลินจึงมีภูเขาที่มีรูปร่างแปลกตาและมีถ้ำสวยงามมากมาย

            แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงในประเทศจีน

            นำท่านไปถ่ายรูปกับเขางวงช้าง สัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลิน เดินทางสู่อำเภอลี่ผู่ อำเภอเล็ก ท่ามกลาง

            แวดล้อมของขุนเขา

            ถึงลี่ผู่ รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

            นำท่านไปเที่ยวชม ถ้ำเงิน (SILVER CAVE) ถ้ำใหม่ล่าสุดที่เพิ่งค้นพบ ชมหินงอกหินย้อยที่มีลักษณะ

            แตกต่างจากถ้ำอื่นคือมีความแวววาวและสะท้อนแสงเหมือนเกล็ดเพชร (รับประกันความประทับใจ)

            แล้วเดินทางสู่หยังซั่ว เมืองเล็กริมแม่น้ำหลีเจียงที่มีทิวทัศน์สวยงามและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า

            1,400 ปี มีประชากรประมาณ 300,000 คน ที่นี่เป็นที่โปรดปรานของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป ที่นิยมขี่

            จักรยานเที่ยวชมธรรมชาติบริสุทธิ์

            รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

         พักที่ NEW WEST STREET HOTELหรือเทียบเท่า


ด้านบน

 

วันที่สาม   หยางซั่ว-ล่องหลีเจียง-ถนนฝรั่งหยางซั่ว-เมืองลับแล-กุ้ยหลิน

เช้ากลางวันค่ำ  

            รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

            ล่องเรือชมความงามของลำน้ำหลีเจียง (ล่องสั้นปลายน้ำ) ที่ไหลเรื่อยลัดเลาะไปตามขุนเขาใหญ่น้อย

            ชมภูเขารูปร่างแปลกตาที่ดูแตกต่างกันไปตามจินตนาการของผู้เฝ้าชม แล้วอิสระที่ถนนฝรั่ง (ถนนข้าว

            สารเมืองจีน) ช้อบปิ้งซื้อสินค้าพื้นเมืองหรือนั่งดื่มกาแฟเล่นเย็นๆใจ หรือช้อบปิ้งซื้อสินค้าพื้นเมือง

            รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

            นำท่านสู่เมืองลับแล “ซื่อไว่เถาเหยียน” สัมผัสวิวสวยกุ้ยหลินในระดับพื้นราบ ชมหมู่บ้านชนชาติส่วน

            น้อยหลายเผ่าที่ต้อนรับท่านด้วยเหล้าข้าวเหนียวและลูกจ้วงสัญลักษณ์แห่งมิตรไมตรี แล้วเดินทางกลับ

            กุ้ยหลิน แวะเลือกซื้อบัวหิมะ ยาทาแก้น้ำร้อนลวกที่ทุกท่านรู้จักดี

            รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร แล้วนำท่านเข้าที่พัก

            พักที่  GUILIN PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว


ด้านบน

 

วันที่สี่       กุ้ยหลิน-กระเช้าเหยาซาน-เขาฝูโบว-เจดีย์เงินทอง-โชว์ DREAM LIKE LIJIANG

เช้า 

กลางวัน 

 

 

ค่ำ  

            รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

            นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้า ข้ามภูเขาเขียวขจี ขึ้นสู่จุดชมวิวเมืองกุ้ยหลินที่สวยที่สุดบนเขาเหยาซาน

            ชมภาพพาโนรามาจากมุมสูง (BIRD EYE’S VIEW) ของเมืองกุ้ยหลินและขุนเขานับร้อยรูปร่างแปลกตา

            สวยงามที่รวมกันเป็นหนึ่งจนแยกไม่ออกว่า เมืองอยู่ในหุบเขา หรือ ภูเขาอยู่ในเมือง คู่รักสามารถอธิฐาน

            คล้องกุญแจคำมั่นสัญญาแวะเลือกซื้อของดีเมืองจีน ช้อบปิ้งใบชา และไข่มุกหนานผู่

            รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร                                              

            จากนั้นนำท่านไปชมเขาฝูโบว เป็นที่รู้จักกันในนาม “เขาสลายคลื่น” เพราะแม้คลื่นลมจะโหมกระหน่ำ

            เข้ามาเพียงใด เมื่อมาพบกับเขาฝูโปแห่งนี้คลื่นนั้นก็จะมลายหายไปจนสิ้น ที่เขาฝูโปแห่งนี้มีถ้ำที่มีความ

          สวยงามและน่าสนใจอยู่หลายแห่ง ได้แก่ ถ้ำพระพันองค์ อันเป็นที่เก็บรวบรวมพระที่สร้างขึ้นในสมัย

            ราชวงศ์ถังและซ่ง เชิงเขาด้านใต้มี ถ้ำคืนมุก ซึ่งเชื่อกันว่าเดิมมีมังกรอาศัยอยู่ และมีไข่มุกส่องประกายให้

            ความสว่างแก่ถ้ำ นำท่านชมหินลองกระบี่

นำท่านไปชมทะเลสาบหยองซาน ทะเลสาบเล็กๆกลางใจเมืองกุ้ยหลิน ถ่ายรูปกับสะพานคริสตัล ฯลฯ แล้วนำท่านชมสวนสวยริมทะเลสาบซาหู-หลงหู ชมสะพานแก้วคริสตัล ชมเจดีย์เงิน-เจดีย์ทอง

            รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

            หลังอาหารนำท่านชมโชว์ DREAM LIKE LI RIVER “ม่งว่านหลีเจียง” เป็นการแสดงพิเศษ ที่มีการ

            ผสมผสานระหว่างบัลเลย์และกายกรรมอย่างลงตัว แม่น้ำหลีเจียงถูกนำมาเป็นตัวเชื่อมเพื่อเล่าเรื่องราว

            ของสรรพสิ่งที่ผูกพันอยู่กับสายน้ำ เช่น ภูเขา ต้นไม้ สัตว์ต่างๆ แมลง หรือแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้

            ลำน้ำหลีเจียง ม่งว่านหลีเจียงมีการลงทุนสูงในเรื่องการออกแบบเสื้อผ้า ฉาก และแสงสี

พักที่  GUILIN PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว


ด้านบน

 

วันสุดท้าย   กุ้ยหลิน-ถ้ำขลุ่ยอ้อ-กวางเจา-สุวรรณภูมิ

เช้า
11.30 น.
15.40 น.
16.40 น.
19.40 น.
21.
3
0 น.

            รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม                                                 

            นำท่านสู่ถ้ำขลุ่ยอ้อหรือหลูตี้เหยียน ถ้ำสวยกะทัดรัดในกุ้ยหลิน ถ้ำเล็กที่ไม่ธรรมดา ตลอดระยะทาง

            เดินที่ลึกเข้าไปภายในถ้ำ 200 เมตร ตื่นใจไปกับหินงอกหินย้อยที่สมบูรณ์สวยงาม โดยเฉพาะห้องที่สำคัญ

          ที่สุดคือ “วังบาดาล” ที่เคยใช้เป็นสถานที่จัดเลี้ยงอาหารค่ำให้กับคณะของสมเด็จพระพี่นางฯ คราเสด็จ

            เยือนกุ้ยหลิน เมื่อเดือนพฤศจิกายน แวะเลือกชมและเลือกซื้อผ้าไหม สินค้า OTOP ชั้นนำของจีน

รับประทานอาหารเที่ยงแล้วเดินทางไปสนามบิน

เดินทางกลับกวางเจา โดยเที่ยวบินที่ CZ 3259

ถึงสนามบินกวางเจา เตรียมต่อเครื่องกลับกรุงเทพฯ

 เดิ นทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CZ 361

เ  ดินทางกลับถึงสุวรรณภูมิ โดยสวัสดีภาพ


ด้านบน

   
ราคาทัวร์
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ราคา
ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริมพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำ
กว่า12 ปีไม่มี
เตียงเสริม
พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่มท่านละ
         
**วันที่ออกกรุ๊ปเซ็คที่เซลล์**

Booking


ด้านบน

ราคาทัวร์นี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป)

2. ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่

3. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ

4. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน

6. ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.

7. ชุดภาษีตั๋ว (ค่าภาษีสนามบินไทยTH TAX, ค่าภาษีสนามบินจีนCN TAX, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงYR, ค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ YQ)

ราคาทัวร์นี้ไม่รวม
1. ค่าระวางกระเป๋าเดินทางในกรณีที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดไว้ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
2. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช่จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ เป็นต้น
4. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว

5. ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ( กรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี ) และ ค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
7. ค่าทิปไกด์
ท้องถิ่น และ คนขับรถ พร้อมด้วย หัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 10 หยวน / ต่อคน / ต่อวัน

หมายเหตุ
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 

3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์

4. ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,500 บาท

5. ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท

6. สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวจีนเล่มเหลือง ต้องเพิ่มท่านละ 3,500 บาท และรูปถ่ายภาพสี 2 นิ้ว 5 รูป

7. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว

8. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี (ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน) เอกสารพาสปอร์ตพร้อม

รูปถ่าย 2 ใบ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีนรายละเอียดที่อยู่)

หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,850 บาท

9. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการ และยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

10.ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้

11. คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทยรับ) ครบ 15 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ

12. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 200 หยวน / คน / วัน

สำรองที่นั่ง   * ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง   * ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน  


--------------------  ทัวร์เส้นทางอื่น  --------------------
[ทัวร์จีน] [ทัวร์ฮ่องกง] [ทัวร์เกาหลี] [ทัวร์ญี่ปุ่น] [ทัวร์มาเลเซีย] [ทัวร์สิงค์โปร์] [ทัวร์เวียดนาม]
[ทัวร์ลาว] [ทัวร์กัมพูชา] [ทัวร์พม่า] [ทัวร์ออสเตรเลีย] [ทัวร์นิวซีแลนด์] [ทัวร์ยุโรป] [ทัวร์แอฟริกาใต้]

 

April Holiday  TAT No : 11/3081
90 อาคาร ฟิฟตี้ฟิฟ พลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิท ซอย 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-7149794 (20 สาย)       แฟ๊กซ์ : 02-7149733    Hotline: 086-7786218, 086-3308286
E-mail : sales@aprilholiday.com           website : www.aprilholiday.com
  

ด้านบน


Copy Rights 2003. April Holiday. All rights Reserved.