บนบริษัททัวร์ นำเที่ยว : ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์พม่า ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์แอฟริกาใต้
Home บริษัททัวร์Home

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ทัวร์จีนทัวร์ จีน
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ ฮ่องกง
ทัวร์เกาหลีทัวร์ เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ ญี่ปุ่น
ทัวร์มาเลเซียทัวร์ มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์ สิงคโปร์
ทัวร์เวียดนามทัวร์ เวียดนาม
ทัวร์ลาวทัวร์ ลาว
ทัวร์กัมพูชาทัวร์ กัมพูชา
ทัวร์พม่าทัวร์ พม่า
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์ นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ ยุโรป
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์ แอฟริกาใต้

บริษัททัวร์ เอเพริล ฮอลิเดย์About us
ร่วมงานกับเรา บริษัททัวร์ร่วมงานกับเรา

รวมโปรแกรมทัวร์All Program Tour

บริษัททัวร์ เอเพริลฮอลิเดย์ทัวร์

KWL03 ทัวร์กุ้ยหลิน หนานหนิง  7 วัน 6 คืน FD
ทางลัดไป:
[วันแรกฺ] [วันที่สอง] [วันที่สาม] [วันที่สี่] [วันที่ห้า] [วันที่หก] [วันสุดท้าย] [วันเดินทางและราคา]

รายการทัวร์
  วันแรก      กรุงเทพฯ
22.30 น.

 
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 4 เคาน์เตอร์ E สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านและคณะ
  วันที่สอง     หนานหนิง –เขาชิงซิ่วซาน- เจดีย์ 9ชั้น-วัดไทย –อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
01.00 น.
04.00 น.

เที่ยง
 


ค่ำ
 

เดินทางสู่หนานหนิง โดยเที่ยวบิน FD……. สายการบิน Thai Air Asia
ถึงสนามบินเมือง หนานหนิง เมืองหลวงของมณฑลกวางสี เมืองที่เจริญอย่างรวดเร็ว ชมความมีระเบีย
ของถนนหนทางและความเขียวขจี ร่มรื่นด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ ครอบคลุมพื้นที่หนึ่งในสามของตัวเมือง จึงได้รับสมญาว่า
“ GREEN CITY ”   ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  นำท่านเดินทางขึ้น เขาชิงซิ่วซาน สู่จุดสูงสุดชมวิวตัวเมืองหนานหนิงบน เจดีย์9ชั้น จากนั้นนำท่านชมสวนมิตรภาพ ไทย – จีน หนานหนิง – ขอนแก่น ที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของความเป็นพี่ น้องของเมืองหนานหนิง และเมืองขอนแก่น พร้อมทั้งนำท่านกราบนมัสการ วัดไทย ที่สร้างขึ้นโดย พี่น้องชาวขอนแก่น

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตรคาร 

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ที่ภัตตาคาร 

โรงแรม NANNING UNIVERSAL INTERNATIONAL HOTELหรือเทียบเท่า


ด้านบน

  วันที่สาม   หนานหนิง – กุ้ยหลิน –สวน Liu San Jie –ร้านไข่มุก – เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง
เช้า

เที่ยง
ค่ำ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่เมือง กุ้ยหลิน  โดยรถโค้ชปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม สวน Classic Liu San Jie  เป็นสถานที่สำหรับชมวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในกุ้ยหลินและยังมีสาวจ้วง หน้าตาน่ารักจิ้มลิ้ม มารำให้ทุกท่านได้ชมด้วยค่ะ จากนั้นนำท่านชมโรงงานไข่มุกน้ำจืด และให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์ที่ทำจากมุก
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านชมและถ่ายรูปกับ เจดีย์เงิน และ เจดีย์ทอง เพื่อเป็นศิริมงคล  ตั้งอยู่ในทะเลสาบซานหู เป็นเจดีย์คู่ เจดีย์หนึ่งสร้างด้วยทองเหลือง ถือว่าเป็นเจดีย์ทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่วนอีกเจดีย์สร้างด้วยปูนเป็นสีเงิน รอบ ๆ ทะเลสาบอากาศดี วิวทิวทัศน์สวยงามยิ่งนักถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในกุ้ยหลิน
พักที่กุ้ยหลิน  โรงแรม GUILIN  UNIVERSAL HOTEL หรือเทียบเท่า


ด้านบน

  วันที่สี่       กุ้ยหลิน – หลงเซิ่น – นาขั้นบันได – โชว์หมู่บ้านชาวจ้วง –ร้านยาบัวหิมะ
               Dream Like Lijiang
เช้า
 

เที่ยงค่ำ 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่เมืองหลงเซิ่น (ประมาณ 3 ช.ม.) เมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ แร่ธาตุ เป็นเมืองน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ของแต่ละชนชาติส่วนน้อย ถึงหลงเซิ่นนำท่านชมวิถีชีวิตของชาวจ้วงที่หมู่บ้านหลงจี๋ ชาวจ้วงมีอารยะธรรมและภาษาพูดหลายคำเหมือนภาษาไทย เช่น คำว่า เป็ด ไก่ และการนับเลข เป็นต้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นั่งรถขึ้นสู่ยอดเขาแล้วเดินต่อจนถึง นาขั้นบันได  ที่แลดูเหมือนกับมังกรเลื้อยรอบเนินเขาที่เรียกว่า นาขั้นบันไดหลงเซิ่น ตั้งอยู่ในทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอหลงจี๋   แถบหมู่บ้านเหอผิง  เนื่องจากบริเวณนี้ไม่มีพื้นที่ราบ ชาวบ้านจึงทำนาบนภูเขาในลักษณะขั้นบันได โดยไล่ตั้งแต่ตีนเขาจนถึงยอดเขา เนินเขาเตี้ยก็ดูเหมือนกับขดก้นหอย ส่วนภูเขาสูงก็ดู เหมือนเจดีย์ แต่ละขั้นแต่ละชั้น สลับซ้อนเรียงกันสูงขึ้นเรื่อยๆ มันช่างอัศจรรย์ยิ่ง  จากนั้นนำท่านสู่ร้านยาบัวหิมะ เป็นที่รู้จักกันดีของคนไทย เมื่อคราวเกิดอุบัติเหตุรถแก๊สคว่ำที่ถนนเพชรบุรี เมื่อ 24 กันยายน 2533  ครั้งนั้น รัฐบาลจีนได้ส่งยาบัวหิมะอันมีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้ มาช่วยเหลือผู้ป่วยที่โดนไฟไหม้ทั่วตัว  จากนั้นมาคนไทยก็รู้จักสรรพคุณของบัวหิมะเรื่อยมา พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้ท่านได้ชมการสาธิตการนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด และบำรุงการไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
***ชมการแสดงโชว์กายกรรมพื้นเมืองของกุ้ยหลิน DREAM LIKE LIJIANGสีสันการแสดงตระการตาน่าชม***
พักที่กุ้ยหลิน  โรงแรม GUILIN  UNIVERSAL HOTEL หรือเทียบเท่า


ด้านบน

  วันที่ห้า   กุ้ยหลิน – ล่องเรือชมเขางวงช้าง – โรงงานผ้าไหม – กระเช้าเขาเหยาซาน –
             ร้านใบชา –ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
เช้า
เที่ยง

ค่ำ 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านหลังอาหาร นำท่านล่องเรือชม เขางวงช้าง  สัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลินอยู่ริมแม่น้ำหลี่เจียง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองตรงบริเวณจุดบรรจบของแม่น้ำหลีเจียงและแม่น้ำถาวฮัว  จะมองเห็นเขางวงช้าง เด่นสง่าราวกับมีชีวิตท่ามกลางสายน้ำและขุนเขา และยังได้ชมวิวภูเขาอีก 8 ภูเขา ในตัวเมืองกุ้ยหลิน เช่น เขาเจดีย์ เขาตาเฒ่า เขาม้าเก้าตัว เขาโป๊ยเซียน เขากวนอู เขารู เขาแอปเปิ้ล  จากนั้นนำท่านชมโรงงานผ้าไหมจีนมีชื่อเสียงทางการผลิตและส่งออกของโลก เพราะจีนเป็นประเทศแรกที่รู้จักการเลี้ยงไหมและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ท่านจะได้ชมวิธีการสาวเส้นไหมออกมาเป็นเส้นใยเส้นเล็กๆ ซึ่งมีความเหนียว โดยใช้ทั้งแบบเครื่องจักรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด เพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม ภายในโรงงานจะตกแต่งไว้สวยงามมาก มีผลงานศิลปะที่ทำจากเส้นไหม ดูแล้วรู้สึกเพลินตาเลยทีเดียว และภายในยังมีตู้โชว์ แสดงเสื้อผ้าของฮ่องเต้ ในสมัยโบราณ ที่ทอมาจากเส้นไหมจีน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้า ข้ามภูเขาเขียวขจี ขึ้นสู่จุดชมวิวเมืองกุ้ยหลินที่สวยที่สุดบน เขาเหยาซาน ชมภาพพาโนรามาจากมุมสูง (BIRD EYE’S VIEW) ของเมืองกุ้ยหลินและขุนเขานับร้อยรูปร่างแปลกตาสวยงามที่รวมกันเป็นหนึ่งจนแยกไม่ออกว่า เมืองอยู่ในหุบเขา หรือ ภูเขาอยู่ในเมือง  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านใบชา อันลือชื่อทีมีชื่อเสียงของเมืองจีน ชมวิธีชงชาพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบพิธีชงชามากมาย เพื่อให้ท่านได้ชิมชาเขียว ที่ได้ชื่อว่าเป็นชาเขียว ที่ดีที่สุดของจีน  จากนั้นอิสระช้อบปิ้ง ของพื้นเมืองกุ้ยหลินขึ้นชื่อ เช่น หล้าขาวกุ้ยหลิน เต้าหู้ยี้กุ้ยหลิน น้ำพริกกุ้ยหลิน หล่อฮั่งก้วยชงดื่ม ยาอม ยาเป่า “ซีกัวซวง” แก้แผลในปาก แก้เจ็บคอ หรือจะไปช้อบปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ของที่ระลึก ที่ถนนคนเดินเท้า “ปู้สิงเจีย” ถนนจงซาน และตลาดใต้ดินกลางใจเมืองกุ้ยหลินตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม


ด้านบน

  วันที่หก     กุ้ยหลิน –ร้านมีด - เมืองลับแล – ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย)
                ช้อปปิ้งถนนซีเจีย
เช้า

กลางวันค่ำ 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ ร้านมีด ที่มีชื่อเสียงมาก สามารถใช้ได้สารพัดประโยชน์ เหมาะแก่การใช้สอย  จากนั้น นำท่านเที่ยว เมืองลับแล สร้างจากเรื่องราวที่กวีเถาหยวนหมิง ขุนนางในสมัยราชวงศ์ชิงที่เบื่อระบบราชการ จึงได้ออกมาอยู่ชนบท แต่งบทกวี และเล่าเรื่องราวแห่งเมืองลับแล ว่านานมาแล้ว มีชาวประมงมาพบเมืองในป่าดอกท้อ หลังจากเดินพ้นถ้ำเข้าไป ก็ได้พบกับบ้านเมืองที่สวยงาม ผู้คนในเมืองเป็นมิตร เขาได้รับการต้อนรับอย่างดี แต่ก่อนอำลา เขาได้รับคำกำชับจากชาวเมืองลับแลว่า อย่าเผยแพร่การพบเมืองแห่งนี้ หรือคิดจะกลับมาอีก เขาจากลาออกมาพร้อมกับทำเครื่องหมายไว้ตลอดเส้นทางแต่ครั้นเขากลับมาอีกครั้ง ทุกอย่างที่เขาพบเห็นก็หายไปสิ้น ” เป็นหมู่บ้านวัฒนธรรม ที่แสดงวิถีชีวิตของชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในกุ้ยหลิน มีสาวชาวจ้วงหน้าตาจิ้มลิ้มยืนรำพัดอยู่ในศาลาริมน้ำเที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตคาร
นำท่านลง ล่องเรือแม่น้ำหลี่เจียง แม่น้ำนี้งดงามราวกับสายเข็มขัดไหมสีมรกต ชมความงามของแม่น้ำหลี่เจียงที่สวยงามใส ชมสายน้ำไหลเรื่อยเลาะไปตามขุนเขาใหญ่น้อยนับพันที่มีรูปร่างต่าง ๆ กัน ตามจินตนาการณ์ต่าง ๆ ของผู้ผ่านมาชมพิสูจน์คำกล่าวที่ว่ากุ้ยหลินเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่แปลกและสวยงามดังแม่น้ำสวยใสที่สุดในโลก นำท่านช้อปปิ้งสินค้าของฝากนานาชนิดราคาถูกเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึกที่ ถนนซีเจีย บริเวณใกล้ๆ โรงแรมตลาดปิดประมาณตีสอง
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่หยางซั่ว โรงแรม NEW WEST STREET HOTEL  หรือเทียบเท่า


ด้านบน

  วันสุดท้าย    หยางซั่ว – ถ้ำเงิน -หนานหนิง – ช้อปปิ้งย่านการค้า – สนามบินหนานหนิง –                   กรุงเทพ
เช้า


เที่ยง02.00 น.
03.00น. 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเที่ยว ถ้ำเงิน เป็นถ้ำเปิดใหม่และสวยงามที่สุด มีน้ำตกสายน้ำใสและปลาต่าง ๆ ไหลเวียนเข้าสู่ภายในถ้ำท่านจะได้เที่ยวชมปราสาทพระจันทร์และเงาสะท้อนในน้ำเปรียบประดุจกระจกใส ซึ่งเป็นสถานที่ที่หาที่ใดเสมอเหมือนได้ภายในปราสาทท่านจะได้พบเสา ซึ่งสูงเด่นเป็นสง่า ร่มที่ประดับด้วยไข่มุขอันล้ำค่า หินคริสตัลสะท้อนแสงมีค่าซึ่งเป็นที่มาของชื่อถ้ำเงิน  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองหนานหนิง โดยรถโค้ชปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตคาร
จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ย่านการค้า ของเมืองหนานหนิง ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลกวางสีรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร 
ได้เวลาอันควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองหนานหนิง เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน  เที่ยวบิน FD….
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…
..


ด้านบน

   
ราคาทัวร์
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ราคา
ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริมพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำ
กว่า12 ปีไม่มี
เตียงเสริม
พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่มท่านละ
         
**วันที่ออกกรุ๊ปเซ็คที่เซลล์**

Booking


ด้านบน

ราคาทัวร์นี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินทั้งขาไปและกลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง
3. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ ( สองท่านต่อหนึ่งห้อง )
4. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. ค่ารถรับ - ส่งตามสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
7. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศที่ท่องเที่ยว
8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท ( ค่ารักษาพยาบาล 2 แสนบาท ) ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบรัษัทประกันชีวิต
ราคาทัวร์นี้ไม่รวม
1. ค่าระวางกระเป๋าเดินทางในกรณีที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดไว้ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
2. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช่จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ( กรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี ) และ ค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ คนขับรถ พร้อมด้วย หัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 10 หยวน / ต่อคน / ต่อวัน
หมายเหตุ
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 

3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์

4. ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,500 บาท

5. ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท

6. สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวจีนเล่มเหลือง ต้องเพิ่มท่านละ 3,500 บาท และรูปถ่ายภาพสี 2 นิ้ว 5 รูป

7. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว

8. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี (ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน) เอกสารพาสปอร์ตพร้อม

รูปถ่าย 2 ใบ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีนรายละเอียดที่อยู่)

หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,850 บาท

9. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการ และยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

10.ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้

11. คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทยรับ) ครบ 15 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ

12. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 200 หยวน / คน / วัน

สำรองที่นั่ง   * ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง   * ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน  


--------------------  ทัวร์เส้นทางอื่น  --------------------
[ทัวร์จีน] [ทัวร์ฮ่องกง] [ทัวร์เกาหลี] [ทัวร์ญี่ปุ่น] [ทัวร์มาเลเซีย] [ทัวร์สิงค์โปร์] [ทัวร์เวียดนาม]
[ทัวร์ลาว] [ทัวร์กัมพูชา] [ทัวร์พม่า] [ทัวร์ออสเตรเลีย] [ทัวร์นิวซีแลนด์] [ทัวร์ยุโรป] [ทัวร์แอฟริกาใต้]

 

April Holiday  TAT No : 11/3081
90 อาคาร ฟิฟตี้ฟิฟ พลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิท ซอย 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-7149794 (20 สาย)       แฟ๊กซ์ : 02-7149733    Hotline: 086-7786218, 086-3308286
E-mail : sales@aprilholiday.com           website : www.aprilholiday.com
  

ด้านบน


Copy Rights 2003. April Holiday. All rights Reserved.