บนบริษัททัวร์ นำเที่ยว : ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์พม่า ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์แอฟริกาใต้
Home บริษัททัวร์Home

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ทัวร์จีนทัวร์ จีน
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ ฮ่องกง
ทัวร์เกาหลีทัวร์ เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ ญี่ปุ่น
ทัวร์มาเลเซียทัวร์ มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์ สิงคโปร์
ทัวร์เวียดนามทัวร์ เวียดนาม
ทัวร์ลาวทัวร์ ลาว
ทัวร์กัมพูชาทัวร์ กัมพูชา
ทัวร์พม่าทัวร์ พม่า
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์ นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ ยุโรป
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์ แอฟริกาใต้

บริษัททัวร์ เอเพริล ฮอลิเดย์About us
ร่วมงานกับเรา บริษัททัวร์ร่วมงานกับเรา

รวมโปรแกรมทัวร์All Program Tour

บริษัททัวร์ เอเพริลฮอลิเดย์ทัวร์

LPQ02 ทัวร์อุดรฯ - เวียงจันทร์ - หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน DD
ทางลัดไป:
[วันแรกฺ] [วันที่สอง] [วันสุดท้าย] [วันเดินทางและราคา]

 

วันแรก     กรุงเทพฯ – อุดรธานี – เวียงจันทน์ – วังเวียง กรุงเทพฯ –  หลวงพระบาง –

               พระราชวังเก่า – พระธาตุภูษี

04.30 น.
06.00 น
07.05 น.

เช้า

 

 

เที่ยง


 

 

18.30 น.
ค่ำ

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์เช็คกรุ๊ป สายการบิน นกแอร์ (DD)

นำท่านออกเดินจากกรุงเทพฯ สู่ จ.อุดรธานี ด้วย เที่ยวบินที่ DD 9200
เดินทางถึง สนามบิน จ.อุดรธานี นำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศ สู่จังหวัดหนองคาย

บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร (บริการอาหารเช้าแบบพื้นเมืองไข่กระทะ)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว จ.หนองคาย ผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้าออกเมือง

เป็นที่เรียบร้อย เดินทางข้ามสะพานสู่ นครเวียงจันทน์ เมืองหลวงของ สปป.ลาว พบไกด์ท้องถิ่น

แล้วนำท่านออกเดินทางขึ้นเหนือสู่ เมืองวังเวียง (ห่างจากเวียงจันทน์ 160 กม.)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารนางบด (เมืองวังเวียง) 

นำคณะออกเดินทางต่อไปยัง เมืองหลวงพระบาง (ระยะทาง 220 กม.) ตลอดสองข้างทางท่านจะเพลิด

เพลินกับทัศนียภาพอันงดงามของทิวเขาไร่นาแบบขั้นบันได  และหมู่บ้านชนพื้นเมืองเผ่าต่างๆ ของลาว

 เช่น ลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ไทลื้อ ตั้งบ้านเรือนอยู่สองข้างทาง ชมความยิ่งใหญ่ของขุนเขาที่เต็มไปด้วย

ไม้ป่านานาพันธุ์ที่ขึ้นตามธรรมชาติ เป็นเส้นทางที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียอาคเนย์

เดินทางถึงเมืองหลวงพระบาง นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

รับประทานอาหารค่ำ  ณ ร้านอาหารมีชัยผล

หลังอาหารนำท่านกลับสู่ที่พัก ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

วันที่สอง    วัดเชียงทอง - ถ้ำติ่ง – บ้านซ่างไห – น้ำตกตาดกวงซี – บ้านผานม - ตลาดมืด

07.00 น.
08.00 น.


 

 

เที่ยง
บ่าย
ค่ำ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเที่ยวชม วัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชได้โปรดให้สร้างขึ้น และได้รับการอุปถัมภ์จาก เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และ เจ้าชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนาเป็นอย่างมาก บริเวณที่ตั้งของวัดเป็นที่ตอนหัวโค้งของแผ่นดินที่ แม่น้ำคาน มาบรรจบกันกับ แม่น้ำโขง เป็นศูนย์ศิลปะกรรมล้านช้าง ความงามของวัดอยู่ที่ความสงบสง่าสะอาด มีการวางผังออกแบบ และบำรุงรักษาอย่างดีเยี่ยม ชมสิมหรือโบสถ์ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของศิลปะสกุลช่างล้านช้าง จากนั้นนำท่านเดินทางยัง ท่าเรือหน้าวัดเชียงทอง เพื่อลงเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขงสู่ ถ้ำติ่ง ซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขงมีอยู่ 2 ถ้ำ คือ ถ้ำบนและถ้ำล่าง มีพระพุทธรูปไม้จำนวนนับพันองค์ แล้วล่องเรือกลับสู่ บ้านช่างไห ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำโขง มีอาชีพในการหมักสาโทและต้มเหล้าโรงจำหน่ายและยังเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวกผ้าทอลวดลายสวยงามวางจำหน่ายอย่างเป็นระเบียบชมความร่วมมือของชาวบ้านที่ได้จัดแต่งลานบ้านอย่างสวยงาม

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร อัมรา
นำเดินทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้านสู่ น้ำตกตาดกวงชี หนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง  ชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้น ๆ อย่างสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนที่ไหลปะปนมากับน้ำพร้อมกับชมความร่มรื่นเขียวชะอุ่มรอบๆบริเวณ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับหลวงพระบางโดยแวะช้อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่ บ้านผานม หมู่บ้านทอผ้าของชาวไทลื้อ ที่อพยพมาจากสิบสองปันนา มีฝีมือในการทอผ้าอย่างสวยงาม แล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก

รับประทานอาหาค่ำ ณ ร้านอาหาร วุฒิวงศ์

***   หลังอาหารให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองหลวงพระบาง นำท่านเที่ยวชม ตลาด

มืด หรือ ถนนข้าวเหนียว แวะเลือกซื้อของพื้นเมืองของลาว เช่น ผ้าไหม เครื่องเงิน เป็นต้น   ***

นำท่านกลับสู่ที่พัก ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย


ด้านบน

 

วันที่สาม    ทำบุญตักบาตร – ตลาดเช้า - พระราชวัง - พระธาตุพูสี – วัดวิชุน - เมืองวังเวียง

05.00 น. 

07.00 น.
08.00 น. 

 

 

 

 

เที่ยง

บ่าย


 

 

17.00 น.
ค่ำ

ตื่นเช้ากันซักหน่อยร่วม ทำบุญ-ตักบาตร กับชาวหลวงพระบาง ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากัน

ออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆ รูป ซึ่งเป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของ

หลวงพระบางโดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุขและความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่

หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้าง (ตักบาตรข้าวเหนียว และ อาหารแห้ง)และนำท่านแวะเที่ยว

ชม ตลาดเช้า ของเมืองหลวงพระบาง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
เข้าชม พระราชวังหลวง  อดีตที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว วังนี้สร้างในปี ค..1904 (..2447) ซึ่งสถาปนิกชาวฝรั่งเศสได้เป็นผู้ออกแบบไว้ ต่อมาได้แก้ไขให้ยอดเป็นปราสาทแบบลาว เป็น สถาปัตยกรรมแบบยุโรป ผสมศิลปะล้านช้าง ปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นหอพิพิธภัณฑ์ ตั้งแต่ปี ค..1975 (.. 2519) มีหอที่ประดิษฐานพระบางพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร สูง 1.14 ม. หนัก 54 กก. กล่าวกันว่าทำด้วยทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว

จากนั้นข้ามถนนนำท่านขึ้นสักการะ พระธาตุพูสี ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางของเมืองหลวงพระบาง พระธาตุองค์นี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ใครก็ตามที่มาเยือนเมืองนี้จะต้องขึ้นไปบูชาพระธาตุ ถ้าไม่ได้ขึ้นไปบูชาก็เหมือนมาไม่ถึงเมืองหลวงพระบาง โดยท่านต้องเดินขึ้นบันไดสูงถึง 328 ขั้น ขึ้นสู่พูสีตลอดทางที่ขึ้นท่านจะไม่ผิดหวัง เพราะสองข้างทางร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้วยกลิ่นของดอกจำปาลาวหลากสีสัน ทิวทัศน์ที่มองจากยอดพูสีลงมานั้น คือภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ริมลำน้ำกว้างยาวสุดสายตา ล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนสมกับนามที่ว่า บ้านผา เมืองภู อู่อารยธรรมล้านช้าง

นำท่านเข้าชม วัดวิชุนราช (Visounnarath Temple) สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช ในปี พ.ศ. 2046 สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบาง ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงคำ มีเจดีย์ปทุมหรือพระธาตดอกบัวใหญ่ วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง ทำให้ชาวลาวเรียกกันว่า พระธาตุหมากโม เป็นทรงโอคว่ำยอดพระธาตุลักษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย เจดีย์นี้อาจดูทรุดโทรมมากแม้จะมีการปฏิสังขรณ์มา 2 ครั้งแล้วในปี พ.ศ.2402 ในสมัยพระเจ้าสักกรินทร์(คำสุก) ซึ่งเป็นพระราชบิดาของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้โปรดให้มีการบูรณะใหม่และได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.2457 ในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้ค้นพบโบราณวัตถุมีค่ามากมาย เช่น เจดีย์ทองคำ พระพุทธรูปหล่อสำริด พระพุทธรูปทองคำ ปัจจุบันนำไปเก็บไว้ในหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารอินโดชัยน่า

หลังอาหารนำคณะออกเดินทางกลับสู่ เมืองวังเวียง เป็นเมืองธรรมชาติสวยสดงดงาม อากาศเย็นสบาย

เป็นแหล่งท่องเที่ยวของลาวตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำซองล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง มองเห็นสายน้ำกว้าง

สลับกับเนินทราย โดยมีเทือกเขาหินปูนเป็นฉากหลัง วังเวียงได้ฉายาว่า กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว

แวะจิบน้ำชา-กาแฟ ที่ กิ่วกระจำ เป็นจุดชมวิวบนยอดเขาที่สูงที่สุดของลาว

เดินทางถึงเมืองวังเวียง นำท่านเขาสู่ที่พัก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารนางบด


ด้านบน

 

วันสุดท้าย    วังเวียง – เวียงจันทน์ – ด่าน สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว จ.หนองคาย

07.00 น.
08.00 น.

เที่ยง 

 

 

 


1
8.35 น.
1
9.35 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

ออกเดินทางไปยัง เวียงจันทน์ ตามเส้นทางเดิม (เส้นทางวังเวียง)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแม่โขง (เมืองเวียงจันทน์)

ชมเมืองและศาสนสถานที่สำคัญของเมืองหลวงของลาวปัจจุบัน นำท่านนมัสการ วัดเจ้าแม่ศรีเมือง

ถือเป็นศาลหลักเมืองอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวเวียงจันทน์นับถือมากมักจะมาบนบานเพื่อขอสิ่งที่ปรารถนาชม3

หอพระแก้ว ที่พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชโปรดเกล้าให้สร้างขึ้น เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต

ที่อัญเชิญมาจาก จ.เชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นหอพิพิธภัณฑ์รวบรวมศิลปะโบราณวัตถุล้ำค่าของลาว

แล้วเข้าชม วัดสีสะเกด วัดที่มีภูมิสถาปัตย์งดงามมากแห่งหนึ่งของลาวมีวิหารใหญ่อยู่ตรงกลางล้อมรอบ

ด้วยระเบียงคดทั้ง 4 ด้าน ภายในมีจิตร กรรมฝาผนังที่มีคุณค่าแก่การอนุรักษ์แต่สิ่งที่เด่นมากของวัดนี้คือ

หอไตร หรือ หอธรรม ที่มีรูปทรงคล้ายมณฑปมีหลังคาลดหลั่นกันลงมาเป็นชั้น ๆ ตามศิลปะสกุลช่างล้าน

ช้าง เป็นพุทธสถาปัตยกรรมที่งดงามมากของนครเวียงจันทน์ สักการะ วัดพระธาตุหลวง เป็นพระธาตุเก่า

แก่คู่บ้านคู่เมืองของลาว เป็นพระธาตุที่มีขนาดทั้งสูงและใหญ่ที่สุดในลาว สูงถึง 45 เมตรทุกๆ ปีจะมีงาน

บุญใหญ่บูชาพระธาตุในวันเดือนเพ็ญสิบสอง ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศจะหลั่งไหลมาทำบุญตักบาตร

เวียนเทียนรอบองค์พระธาตุและถวายพานพุ่ม ดอก ไม้และปราสาทผึ้งชม อนุสาวรีย์ประตูชัย เป็น

สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้าด้วยกันอย่างงดงามและกลมกลืนอย่างยิ่ง

ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว จ.หนองคาย โดยสวัสดิภาพ ก่อนข้าม

ด่านกลับประเทศไทย ให้ท่านได้ ช้อปปิ้ง สินค้าปลอดภาษี (Duty Free) เพื่อได้เป็นของฝากก่อนเดิน

ทางกลับเมื่อได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางต่อสูสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว จ.หนองคาย ผ่านการตรวจ

คนเข้าเมือง ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน จ.อุดรธานี

เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

ออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดย สายการบิน นกแอร์  เที่ยวบินที่ DD 9217
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมประสบการณ์ใหม่ และ ความประทับใจ


ด้านบน

   
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ราคา
ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริมพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำ
กว่า12 ปีไม่มี
เตียงเสริม
พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่มท่านละ
         
**วันที่ออกกรุ๊ปเซ็คที่เซลล์**

Booking


ด้านบน

price.gif (1027 bytes)
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-อุดรธานี-กรุงเทพฯ สายการบิน นกแอร์ (DD)

2. ค่าที่พักโรงแรม 3 คืน ตามโรงแรมที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่า

3. ค่ายาพาหนะนำเที่ยวในประเทศลาว ตามเส้นทางที่ระบุไว้ในรายการ    

4. ค่าเรือล่องถ้ำติ่ง

5. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ

6. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (บรรยายไทย) นำเที่ยวตามรายการ
7.
ค่าอากรท่องเที่ยวลาว

8. ค่าเที่ยวชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ


1. ค่าระวางกระเป๋าเดินทางในกรณีที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดไว้ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
2. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช่จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์

   เป็นต้น
4
ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ (อัตราตามสถาณฑูตกำหนด)

5. ค่าข้าวเหนียวใสบาตรตอนเข้า (แล้วแต่ศรัทธา) 

6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ( กรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี ) และ ค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
7. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ คนขับรถ พร้อมด้วย หัวหน้าทัวร์ไทย / ต่อคน / ต่อวัน

remark.gif (977 bytes)
1. หนังสือเดือนทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง) และมีหน้าว่างเหลือมากกว่า

    2 หน้า

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนราคา และรายการท่องเที่ยวตามเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ

    สภาวะอากาศ  การเมือง การปรับขึ้นราคาของสายการบิน การปรับภาษีน้ำมันของสายการบิน อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

    ตรา โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

3. การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักเงินคืนได้  เพราะเป็นการชำระแบบเหมาจ่าย

4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศลาว / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /

   เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องและความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน

 


--------------------  ทัวร์เส้นทางอื่น  --------------------
[ทัวร์จีน] [ทัวร์ฮ่องกง] [ทัวร์เกาหลี] [ทัวร์ญี่ปุ่น] [ทัวร์มาเลเซีย] [ทัวร์สิงค์โปร์] [ทัวร์เวียดนาม]
[ทัวร์ลาว] [ทัวร์กัมพูชา] [ทัวร์พม่า] [ทัวร์ออสเตรเลีย] [ทัวร์นิวซีแลนด์] [ทัวร์ยุโรป] [ทัวร์แอฟริกาใต้]

 

April Holiday  TAT No : 11/3081
90 อาคาร ฟิฟตี้ฟิฟ พลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิท ซอย 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-7149794 (20 สาย)       แฟ๊กซ์ : 02-7149733    Hotline: 086-7786218, 086-3308286
E-mail : sales@aprilholiday.com           website : www.aprilholiday.com
  

ด้านบน


Copy Rights 2003. April Holiday. All rights Reserved.