บนบริษัททัวร์ นำเที่ยว : ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์พม่า ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์แอฟริกาใต้
Home บริษัททัวร์Home

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ทัวร์จีนทัวร์ จีน
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ ฮ่องกง
ทัวร์เกาหลีทัวร์ เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ ญี่ปุ่น
ทัวร์มาเลเซียทัวร์ มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์ สิงคโปร์
ทัวร์เวียดนามทัวร์ เวียดนาม
ทัวร์ลาวทัวร์ ลาว
ทัวร์กัมพูชาทัวร์ กัมพูชา
ทัวร์พม่าทัวร์ พม่า
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์ นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ ยุโรป
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์ แอฟริกาใต้

บริษัททัวร์ เอเพริล ฮอลิเดย์About us
ร่วมงานกับเรา บริษัททัวร์ร่วมงานกับเรา

รวมโปรแกรมทัวร์All Program Tour

บริษัททัวร์ เอเพริลฮอลิเดย์ทัวร์

LPQ03 ทัวร์อุบลฯ - ช่องเม็ก - จำปาสัก 5 วัน 4 คืน (โดยรถ)
ทางลัดไป:
[วันแรกฺ] [วันที่สอง] [วันที่สาม] [วันที่สี่] [วันที่ห้า] [วันสุดท้าย] [วันเดินทางและราคา]

 

วันแรก    กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี

18.00 น.
19.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
ออกเดินทาง สู่ จ.อุบลราชธานี โดยรถปรับอากาศ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย พักผ่อนค้างคืน บนรถ

 

วันที่สอง  อุบลราชธานี – ช่องเม็ก – จำปาสัก – ปราสาทหินวัดภู

05.00 น.

06.00 น.

07.00 น.

เที่ยง
บ่าย

 

 

ค่ำ

เดินทางถึง จ.อุบลราชธานี แวะปั๊มน้ำมัน ทำธุระส่วนตัว

รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารสามชัย ไข่กระทะ - กาแฟ วารินชำราบ (จ.อุบลราชธานี)

ออกเดินทางสู่  ด่านช่องเม็ก อ.สิรินธร  พรมแดนระหว่างไทย – ลาว  ผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคน

เข้าเมืองทั้ง 2 ประเทศ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  นำท่านเดินทางเข้าสู่ แขวงจำปาสัก  อยู่ทางตอนใต้ของ

ประเทศลาว ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ ตามทางหลวงหมายเลข 10 ระยะทางประมาณ 42

 กิโลเมตร จะผ่านสะพานข้ามแม่น้ำโขง ชื่อว่า “สะพานมิตรภาพลาว–ญี่ปุ่น” มีความยาว 1,380 เมตร สู่

เมืองปากเซ เมืองหลวงแห่งแขวงจำปาศักดิ์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (เมืองปากเซ)

นำท่าน เดินทางสู่ เมืองจำปาศักดิ์ โดยขึ้นแพขนานยนต์ ที่ท่าเรือบ้านม่วง ผ่านตัวเมืองจำปาศักดิ์ ชุมชน

เก่าแก่ในอดีตสู่ ปราสาทหินวัดภู (ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร) ตั้งอยู่ริมหน้าผาภูศิวลึงค์ เป็นศิลปะ

แบบนครวัด อายุประมาณเกือบพันปี   สัมผัสอารยะธรรมเก่าแก่อันยิ่งใหญ่รวมถึงความงดงามของลวด

ลายซึ่ง แกะสลักบนหินที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งตั้งแต่นักโบราณคดีได้ค้นพบมา

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร (เมืองปากเซ)         

หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรมจำปาสัก พาเลส  หรือเทียบเท่าให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย


ด้านบน

 

วันที่สาม   น้ำตกหลี่ผี – น้ำตกคอนพะเพ็ง

เช้า


 

เที่ยง


ค่ำ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่น้ำตกหลี่ผี  โดยนั่งเรือหางยาวข้ามแม่น้ำโขง ผ่านเกาะแก่งต่างๆ ที่อยู่กลางลำน้ำสู่บ้านดอนคอน  ผ่านชมหัวรถจักรไอน้ำ  และสะพานรถไฟสร้างขึ้นมาสมัยฝรั่งเศสแล้วชมความงามของน้ำตกและความแรงของกระแสชมความงามของน้ำตกและความแรงของกระแสน้ำที่ไหลผ่านแก่งหินต่างระดับกันหลายทิศที่สร้างความน่าอัศจรรย์ให้กับผู้มาเยือน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ บ้านขี้นาค (คอนพะเพ็ง)

จากนั้นนำท่านเดนทางสู่น้ำตกคอนพะเพ็ง  เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเขตแม่น้ำโขงตอนล่าง ตั้งอยู่บนแก่ง

หินขนาดใหญ่ขวางกั้นเส้นทางการไหลของแม่น้ำโขงทั้งสาย  มีลักษณะต่างระดับกันสูงประมาณ 10 เมตร

ซึ่งแม่จะมีชั้นของหินไม่สูงนัก  แต่กระแสน้ำที่ไหลถาโถมลงมามีความรุนแรงมากด้วยแม่น้ำโขงทั้งสาย

ลงมากระทบชั้นหินราวกับจะถล่มถลายแก่งหินอย่างดุดันและเกรี้ยวกราดสร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่นัก

ท่องเที่ยว  สมกับสมญานาม “ไนแองการ่าแห่งเอเชีย” อันลือเรื่อง

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร (เมืองปากเซ)

หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรมจำปาสัก พาเลส  หรือเทียบเท่าให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย


ด้านบน

 

วันที่สี่       น้ำตกตาดฟาน – น้ำตกตาดผาส้วม – ไร่ชา – กาแฟ – ช่องเม็ก – อุบลราชธานี

07.00 น.

08.00 น.


 

 

 

ที่ยง


 


18.00 น.

19.00 น.

19.30 น.

 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

เดินทางสู่ น้ำตกตาดฟาน น้ำตกที่มีความสวยงามไหลตกจากที่สู่ระดับ 150 เมตร ตกลงมาสัมผัสโขดหิน

ด้านล่าง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติบาเจียง อันเป็นที่ตั้งของน้ำตกที่สวยสดงดงามอีกแห่ง

คือ น้ำตกตาดผาส่วม แค่ชื่ออาจฟังดูแปลกๆ แต่จุดเด่นของน้ำตก คือสายน้ำที่ไหลผ่านหินผาขนาด

ใหญ่ที่มีลักษณะเป็นแท่งๆ รูปร่างคล้ายห้องหอของคู่บ่าวสาวดูสวยงามมาก นอกจากนี้ภายในอุทยานยังมี

พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเอาหมู่บ้านโบราณของหลายชนเผ่าจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม เช่น บ้าน

ของชาวเผ่าต้าง ซึ่งเป็นชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในพื่นที่รอบๆ น้ำตกนี้ บ้านของชาวเผ่าอาลัก บ้านของชาวกะตู้

หอกวน ที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของชาวเผ่าละแว

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (ริมน้ำตกตาดผาส้วม)

นำท่านแวะชิมและเลือกซื้อ ชา กาแฟ ที่มีรสชาติอันล้ำเลิศได้ที่ ไร่ชา กาแฟ ระหว่างทางกลับ นำท่านเดินทางกลับสู่ช่องเม็กก่อนออกจากประเทศลาวให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าราคาถูกที่ ร้านค้าปลอดภาษี บริเวณด่านพรมแดนไทย-ลาว หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ จ.อุบลราชธานี ให้ท่านแวะซื้อของฝากที่ร้านดาวทอง จำหน่ายหมูยอ แหนมซี่โครงหมู แหนมเนืองและของฝากที่มีชื่อของ จ.อุบลฯ อีกมากมาย จนได้เวลาพอสมควร

รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารเมืองอุบลราชธานี

อิสระให้ท่าน ทำธุระส่วนตัวที่ ร้านอาหารก่อนกลับ กรุงเทพฯ

ออกเดินทาง กลับสู่ กรุงเทพฯ


ด้านบน

 

วันสุดท้าย กรุงเทพฯ

05.00 น.

(เวลาโดยประมาณ) เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อม ด้วยความประทับใจ...


ด้านบน

   
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ราคา
ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริมพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำ
กว่า12 ปีไม่มี
เตียงเสริม
พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่มท่านละ
         
**วันที่ออกกรุ๊ปเซ็คที่เซลล์**

Booking


ด้านบน

price.gif (1027 bytes)
1.
 ค่ายานพาหนะนำเที่ยวตลอดการเดินทาง ตามรายการที่ระบุไว้

2. ค่าห้องพักโรงแรมจำนวน 2 คืน (พักห้องละ 2 – 3 ท่าน)

3. ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมเครื่องดื่ม ตามรายการที่ระบุไว้

4. ค่าธรรมเนียมในการเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุไว้

5. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (บรรยายภาษาไทย) ตามรายการที่ระบุไว้

6. ค่าเจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวก

7. ค่าธรรมเนียมในการ ผ่านแดน ตามรายการที่ระบุไว้

8. ค่าประกันภัย และประกันอุบัติเหตุ วงเงินประกัน 1,000,000 บาท


1.
  ค่าพักห้องเดี่ยวเพิ่มขี้นตามอัตราที่กำหนดไว้ตามรายการ

2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการ อาทิเช่น ค่าอาหารที่สั่งเพิ่ม , ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ น้ำอัดลม

   นิมิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

3. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ( กรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี ) และ ค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ คนขับรถ พร้อมด้วย หัวหน้าทัวร์ไทย / ต่อคน / ต่อวัน

remark.gif (977 bytes)
1. สำเนาบัตรประชาชนและรูปถ่าย/เด็กสำเนาสูติบัตร, สำเนาทะเบียนบ้านบิดา-มารดา,รูปถ่ายอย่างละ 2 ชุด

    ***  ส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน  ***    

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 8 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้

    ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในรายการ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจ

    แก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือจากความรับผิดชอบ

    หัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่นการนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่าง ๆ ทั้งนี้จะคำนึงถึง

    ประโยชน์และความปลอดภัยของคณะเป็นสำคัญ

4. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใด ๆ ตามรายการหรือถูกปฎิเสธ

    เข้าประเทศไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี        

5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่

    ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

6. รถปรับอากาศที่สำหรับให้บริการคณะ ตั้งแต่ 8 - 18   ท่าน เป็น รถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง

7. รถปรับอากาศที่สำหรับให้บริการคณะ ตั้งแต่ 19 ท่าน ขึ้นไป เป็น รถโค้ชปรับอากาศ


--------------------  ทัวร์เส้นทางอื่น  --------------------
[ทัวร์จีน] [ทัวร์ฮ่องกง] [ทัวร์เกาหลี] [ทัวร์ญี่ปุ่น] [ทัวร์มาเลเซีย] [ทัวร์สิงค์โปร์] [ทัวร์เวียดนาม]
[ทัวร์ลาว] [ทัวร์กัมพูชา] [ทัวร์พม่า] [ทัวร์ออสเตรเลีย] [ทัวร์นิวซีแลนด์] [ทัวร์ยุโรป] [ทัวร์แอฟริกาใต้]

 

April Holiday  TAT No : 11/3081
90 อาคาร ฟิฟตี้ฟิฟ พลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิท ซอย 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-7149794 (20 สาย)       แฟ๊กซ์ : 02-7149733    Hotline: 086-7786218, 086-3308286
E-mail : sales@aprilholiday.com           website : www.aprilholiday.com
  

ด้านบน


Copy Rights 2003. April Holiday. All rights Reserved.