บนบริษัททัวร์ นำเที่ยว : ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์พม่า ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์แอฟริกาใต้
NRT01 - TOKYO EXCITING 5 วัน 3 คืน TG
ทางลัดไป:
[วันแรกฺ] [วันที่สอง] [วันที่สาม] [วันที่สี่] [วันสุดท้าย] [วันเดินทางและราคา]

รายการทัวร์
 

วันแรก      กรุงเทพฯ – นาริตะ

19.30 น.


22.
35 น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 (ชั้นผู้โดยสารขาออก) เพื่อเตรียม

ตัวเดินทาง โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระ ตลอดจนเอกสารการเดินทางของท่าน ผ่านขั้นตอนการเช็คอินของ สายการบินไทย  ประตูทางเข้าที่ 2 เคาน์เตอร์ D

เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG  640
( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง )
 

 

วันที่สอง    นาริตะ - พิพิธภัณฑ์ราเมน - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - นั่งรถขึ้นสู่หุบเขาโอวาคุดานิ                 ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ -โกเท็มบะพรีเมี่ยม เอาท์เล็ต -ออนเซ็นเพื่อสุขภาพ       

06.15 น. 

เที่ยง

บ่าย

 

 

 

 

 

ค่ำ

เดินทางถึง สนามบินนาริตะ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย

แล้ว...นำท่านเดินทางสู่ เมืองโยโกฮาม่า เมืองท่าที่สำคัญของญี่ปุ่น นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ราเมน แหล่งรวมร้านราเมนที่มีชื่อเสียง (บะหมี่) จากทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นร้านราเมนที่ขึ้นชื่อของโตเกียว ฟุคุโอกะ คุมาโมโต้ ซัปโปโร หรือแม้แต่ในโยโกฮาม่าก็ตาม พิเศษ ให้ทุกท่านได้ลิ้มลองความอร่อยของราเมนชื่อดังจากทั่วประเทศญี่ปุ่น

รับประทานอาหารกลางวัน ณ พิพิธภัณฑ์ราเมน

นำท่านเดินทางต่อสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่  นำท่าน นั่งรถขึ้นสู่หุบเขาโอวาคุดานิ เพื่อชมบ่อน้ำแร่กำมะถันที่สามารถต้มไข่ให้สุกได้ และเชื่อกันว่า เมื่อกินไข่ดำ 1 ฟองสามารถทำให้อายุยืนขึ้นอีกประมาณ   7 ปี ...จากนั้น นั่งเรือโจรสลัดล่องทะเลสาบอาชิ (40 นาที) ซึ่งเกิดจากการก่อตัวของลาวาจากภูเขาไฟฟูจิทะเลสาบแห่งนี้อยู่ท่ามกลางภูเขารายล้อมที่เป็นวิวสวยงามตัดกับพื้นน้ำในวันที่อากาศดีสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิระหว่างที่นั่งเรือด้วย...จากนั้นเดินทางสู่ โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต มีสินค้าแบรนด์เนมทั้งจากในประเทศและต่างประเทศมากมาย กว่า 200 แบรนด์ ด้วยพื้นที่อันกว้างขวางและอยู่ไม่ไกลจากภูเขาไฟฟูจิมากนัก หากสภาพอากาศดีท่านจะสามารถมองเห็นวิวภูเขาไฟฟูจิได้อย่างสวยงามและชัดเจน..อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าที่ถูกใจไปพร้อมกับอิ่มเอมกับบรรยากาศที่ดูเหมือนกับอยู่ในอเมริกาเหนือ..จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ฟูจิโนโบะ คาเอน หรือเทียบเท่า

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

** หลังรับประทานอาหารค่ำ ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า

การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่า

การอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย **
 

 

วันที่สาม      ทะเลสาบยามานะคาโกะ – ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) –

                  บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะ ฮัคไค - โตเกียว  -  ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

เช้า

 

 

 

 

 

เที่ยง

บ่าย

 

 

 

 

ค่ำ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

มุ่งหน้าสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศด้วย) ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และเป็น

ภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นโดยมีความสูงถึง 3,776 เมตร ให้ทุกท่านได้ร่วมเก็บภาพถ่ายเป็นที่ระลึก

กับภูเขาไฟที่ถือได้ว่ามีความสวยงามและเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวภูเขา

แห่งนี้จะถูกปกคลุมด้วยหิมะ ซึ่งจะสวยงามเป็นอย่างมาก  จากนั้นเดินทางสู่ โอชิโนะ ฮัคไค  บ่อน้ำที่เกิด

จากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ที่ใช้เวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดิน และซึมซาบไปยัง

บ่อน้ำแต่ละบ่อ ดังนั้นน้ำที่อยู่ในบ่อ จะเป็นน้ำที่ใสสะอาด และสดชื่นมาก  ในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยังได้

ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ำจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย ...  

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทาง สู่มหานครโตเกียว จากนั้นให้ท่านได้ช็อปปิ้งอย่างจุใจที่ ย่านชินจูกุ  เพลิดเพลินกับการ

ช้อปปิ้งสินค้า มากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า  นาฬิกาแบรนด์ดัง ๆกล้องถ่ายรูปดิจิตอล เกมส์ต่างๆ 

หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย   กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม  เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น

เครื่อง สำอางค์ยี่ห้อดังของญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมาย

ที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทย  และที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือ ร้าน 100 เยน  ซึ่งสินค้าทุกอย่างภายใน

ร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด จะมีทั้งเครื่องสำอาง เสื้อผ้า กระเป๋า ของกิ๊ฟท์ช๊อป ขนม ของกิน และ

สินค้าอื่น ๆ อีก ที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้ ในราคาที่สบายกระเป๋า

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ชินากาว่า พริ๊น หรือเทียบเท่า

 
 

วันที่สี่        โตเกียว – อิสระช้อปปิ้งย่านดังตลอด 1 วันเต็มในโตเกียว ** ท่านจะเลือกซื้อทัวร์เพิ่มไปโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ โตเกียวดิสนีย์ซี ก็ได้ (เดินทางโดยรถไฟ) ** - โตเกียว

เช้า

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง

บ่าย

ค่ำ

รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

ให้ท่านได้ อิสระช้อปปิ้งย่านดังของเมืองโตเกียวตลอด 1 วันเต็ม ..  แจกฟรี !! HAND BOOK SHOPPING GUIDE  แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและย่านช้อปปิ้งชื่อดังของโตเกียว พร้อมแผนที่ประกอบคำอธิบายที่เข้าใจง่าย สะดวกต่อการเดินทางท่องเที่ยว ให้ท่านได้ท่องเที่ยวทั่วเมืองโตเกียวอย่างสบายใจ  ท่านใดสนใจที่จะซื้อหาเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องดิจิตอล เกมส์ต่าง ๆ เชิญได้ที่ ย่านอาคิฮาบาร่า ย่านช้อปปิ้งชื่อดังที่สุดในเรื่องของเครื่องใช้ ไฟฟ้า หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า อิเลคทริคทาวน์ แต่ถ้าท่านใดสนใจที่จะหาซื้อเครื่องสำอาง ขนมขบเคี้ยว และของที่ระลึกเล็ก ๆ น้อย ๆ จากร้าน 100 เยน ต้องช้อปปิ้งที่ ย่านชินจูกุ นอกจากนี้ยังมี ย่านชิบูย่า ย่านช้อปปิ้งของคนวัยทำงาน , ย่านฮาราจูกุ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของวัยรุ่นญี่ปุ่น และยังเป็นแหล่งรวมตัวของวัยรุ่นที่มีแนวทางการแต่งตัวในสไตล์แบบแปลก ๆ  หรือแต่งตัวเลียนแบบตัวการ์ตูนชื่อดัง 

** แต่สำหรับท่านที่ต้องการจะเที่ยวสวนสนุกอันเลื่องชื่อของประเทศญี่ปุ่นก็สามารถ เลือกซื้อทัวร์เพิ่มไปโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือโตเกียวดิสนีย์ซี สวนสนุกที่ไม่มีกำแพงแห่งอายุ  (ค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 2,600 บาท)

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้งตามใจท่านต่อตลอดทั้งช่วงบ่าย

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ชินากาว่า พริ๊น หรือเทียบเท่า


 

 

วันสุดท้าย   โตเกียว - วัดอาซะกุซ่า – นาริตะ - ห้างอิออน - กรุงเทพ ฯ

เช้า

 

 

 

 

 

เที่ยง

บ่าย

 

16.55 น.

21.25 น.

 

รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ วัดอาซะกุซ่า ซี่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ภายในยังมีองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำประดิษฐานอยู่ นอกจากนี้ท่านจะได้เห็นโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่กลางลานวัด รวมไปถึงถนน นาคามิเสะ ถนนสายช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่นซึ่งมายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกัน เพื่อซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านกันเลยทีเดียว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง นาริตะ พาท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งทันสมัยขนาดใหญ่ ห้างอิออน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า หรือของแต่งบ้าน  ให้ท่านได้สนุกสนานกับการซื้อของร้าน 100 เยน ซึ่งสินค้าทุกอย่างในร้านราคา 100 เยน และภายในอาคารยังมีห้างจัสโก้ ให้ท่านได้เลือกซื้อของอีกด้วยอิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งต่อ ... ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ เพื่อเดิน

ทางกลับสู่กรุงเทพ ฯ

เหินฟ้าสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677  

ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 


 

 
ราคาทัวร์
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ราคา
ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริมพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำ
กว่า12 ปีไม่มี
เตียงเสริม
พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่มท่านละ
         
**วันที่ออกกรุ๊ปเซ็คที่เซลล์**

Booking


ด้านบน

ราคาทัวร์นี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินตามรายการที่ระบุเท่านั้น

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุเท่านั้น

3. ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่านต่อห้องตามรายการที่ระบุเท่านั้น

4. ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น                                   

5. ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนำเที่ยวที่ระบุเท่านั้น                 

6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น

7. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น

8. ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.

9. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

ราคาทัวร์นี้ไม่รวม
1
.
ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต    

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหาร ที่สั่งเพิ่มเติมจากรายการที่

    ทางบริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น                      

3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน

4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ

5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

6. ค่าผกผันของน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงการกระทันหัน

หมายเหตุ
1.  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับหากมีความจำเป็นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2.  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม หรือรายการอาหาร หากมีความเป็นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้น

     อยู่ตามความเหมาะสม

3.  บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการห้ามเข้า – ออกนอกเมือง ของกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานทุกประเทศ

     ในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องจากผู้เดินทางมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ความประพฤติส่อไปในทาง

     เสื่อมเสีย หรือ ถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ รวมถึงเหตุอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน

 

เอกสารในการขอวีซ่า                                                       

1. เล่มพาสปอร์ต มีอายุใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน                 

2. รูปถ่าย  2” จำนวน 2 รูป   ( พื้นหลังรูปถ่าย เป็นสีขาวเท่านั้น )

3. สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน, ทะเบียนสมรส (ถ้ามี), สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ ,นามสกุล (ถ้ามี)

4. สูติบัตร (อายุต่ำกว่า 15 ปี)                        

5. ใบรับรองการทำงานตัวจริงจากบริษัท(เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) ,         

6. กรณีที่เป็นเจ้าของบริษัท (ให้ถ่ายสำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่มีตราครุฑ  คัดลอกไม่เกิน  3   เดือน)

7. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือประจำ ถ่ายสำเนาตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบัน ย้อนหลัง 6 เดือน

 

วีซ่า นักเรียน และนักศึกษาที่เดินทางพร้อมผู้ปกครอง  : 

1. ขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (ตัวจริง) เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

2. รูปถ่าย  2” จำนวน 2 รูป   ( พื้นหลังรูปถ่าย เป็นสีขาวเท่านั้น )

3. สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ ,นามสกุล (ถ้ามี)

 

ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง

1. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมทะเบียนบ้าน (บิดา และมารดา)

2. ใบรับรองการงานของบิดา หรือมารดา

3. การเงิน (สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบัน) ของบิดา หรือมารดา

 

กรณีเป็นข้าราชการ   จะต้องมีจดหมายรับรองการทำงานจากต้นสังกัด และสำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด

 

*** สำหรับท่านที่ยื่นวีซ่ากรุ๊ปกับทางบริษัททัวร์ จะต้องเดินทางไปและกลับพร้อมกันตามกำหนด รวมถึงท่านที่ยื่นวีซ่าเดี่ยวด้วยตนเองแต่ได้มีการอ้างอิงถึงญาติซึ่งทำการยื่นวีซ่าในกรุ๊ป ***

*** การยื่นวีซ่ากรุ๊ปจำเป็นต้องเก็บเอกสารให้ได้ครบถ้วนทั้งกรุ๊ปก่อน  ถึงจะทำการยื่นวีซ่าได้ ดังนั้นสำหรับท่านที่มีความจำเป็นต้องใช้เล่ม Passport เดินทางไปต่างประเทศ ก่อนการเดินทางกับบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้าด้วยค่ะ ***


--------------------  ทัวร์เส้นทางอื่น  --------------------
[ทัวร์จีน] [ทัวร์ฮ่องกง] [ทัวร์เกาหลี] [ทัวร์ญี่ปุ่น] [ทัวร์มาเลเซีย] [ทัวร์สิงค์โปร์] [ทัวร์เวียดนาม]
[ทัวร์ลาว] [ทัวร์กัมพูชา] [ทัวร์พม่า] [ทัวร์ออสเตรเลีย] [ทัวร์นิวซีแลนด์] [ทัวร์ยุโรป] [ทัวร์แอฟริกาใต้]

 

April Holiday  TAT No : 11/3081
90 อาคาร ฟิฟตี้ฟิฟ พลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิท ซอย 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-7149794 (20 สาย)       แฟ๊กซ์ : 02-7149733    Hotline: 086-7786218, 086-3308286
E-mail : sales@aprilholiday.com           website : www.aprilholiday.com
  

ด้านบน


Copy Rights 2003. April Holiday. All rights Reserved.