บนบริษัททัวร์ นำเที่ยว : ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์พม่า ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์แอฟริกาใต้
NRT02 - MIDYEAR  TOKYO  5 วัน 3 คืน TG
ทางลัดไป:
[วันแรกฺ] [วันที่สอง] [วันที่สาม] [วันที่สี่] [วันสุดท้าย] [วันเดินทางและราคา]

รายการทัวร์
 

วันแรก       กรุงเทพฯ- นาริตะ

21.00 น.

23.50 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D7-12 สายการบินไทย เพื่อเตรียมตัว

เดินทาง

เหิรฟ้าสู่ ”ประเทศญี่ปุ่น” โดยสายการบินการบินไทย  เที่ยวบินที่  TG642

( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง )
 

 

วันที่สอง     นาริตะ- พระราชวัง อิมพีเรียล - สะพานนิจูบาชิ- ทะเลสาบอาชิ- หุบเขาโอวาคุดานิ-

                 คาวาคูจิโกะ

08.10 น.

 

เที่ยง

บ่าย

 

 

 

ค่ำ

ถึงประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ พระราชอุทยานอิมพีเรียล

ตะวันออก เยี่ยมชม สะพาน นิจูบาชิ สะพานซึ่งปรากฎในโปสการ์ดอันลื่อเลื่อง และสง่างามทอดข้ามคูน้ำ

รอบเขตพระราชฐานชั้นในและเป็นจุดนัดพบที่รู้จักกันดีสำหรับชาวญี่ปุ่น

รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่วนอุทยานแห่งชาติ ฟูจิ – อิสึ – ฮาโกเน่ นั่งเรือล่องทะเลสาบอาชิกับเรือแฟนตาซีโจร

สลัดชมความงามของทะเลสาบอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น จากนั้นเดินทางโดยรถโค้ช สู่ หุบเขาโอวาคุดานิที่ยัง

ครุกรุ่นด้วยควันจากบ่อกำมะถันเดือดอยู่ตลอดเวลา ชมบ่อน้ำแร่กำมะถันซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุกได้ โดยชาว

ญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าหากได้ทานไข่ดำหนึ่งฟองจะสามารถทำให้อายุของท่านยืนยาวขึ้นอีกประมาณ 7 ปี

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบคาวาคุจะโกะ

เพื่อเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม ฟูจิโนะโบคาเอ็ง หรือ ระดับเทียบเท่า

รับประทานอาหารค่ำ ห้องอาหารของโรงแรม

ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
 

 

วันที่สาม     คาวากูชิโกะ-ภูเขาไฟฟูจิ-พิพิธภัณฑ์ราเม็ง--โตเกียว- ย่านชินจูกุ

เช้า

 

 

 

 

เที่ยง

บ่าย

 

ค่ำ

รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) บริเวณชั้น 5 โดยรถโค้ชให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึก กับภูเขาไฟที่ได้ชื่อว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นจากด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วยความสูง 3,776 เมตร นำท่านเดินทางสู่ เมืองโยโกฮาม่า นำท่านลิ้มรส “ราเม็ง” สูตรดั้งเดิม ณ พิพิธภัณฑ์ราเม็ง แหล่งรวมราเม็งที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น พร้อมสัมผัสต้นตำรับการปรุงราเม็งในยุคอดีตจนถึงยุคปัจจุบัน

รับประทานราเม็ง

นำท่านเดินทางกลับสู่ โตเกียว เพื่อช้อปปิ้งย่านชินจูกุ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามใจชอบ เช่น สินค้าอิเล็ค

ทรอนิก กล้องถ่ายรูป นาฬิกา เสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้า เครื่องสำอางค์ และร้านร้อยเยน  ฯลฯ

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ  โรงแรม ซันชาย ซิตี้ปรินท์  หรือ ระดับเทียบเท่า
 

 

วันที่สี่          โตเกียว- อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์

เช้า

เที่ยง

บ่าย

ค่ำ

 

โตเกียว- อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์
อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย

โรงแรมที่พัก โรงแรม ซันชาย ซิตี้ปรินท์  หรือ ระดับเทียบเท่า 

 

วันสุดท้าย     โตเกียว - วัดอาซากุซ่า –นาริตะ - ห้างจัสโก้อิออน- กรุงเทพฯ

เช้า

 

 

เที่ยง

บ่าย

 

16.55 น.
21.25 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม วัดอาซากุซ่า  วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิม

ทองคำ  นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตู

ทางเข้าวัด และยังสามารถ เลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นาริตะ

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

จากนั้น ให้ท่านช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของนาริตะ ห้างฯ อิออน จัสโก้ ซื้อของฝาก ก่อนกลับ

อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และ พิเศษกับร้าน 100 YEN ที่สินค้าทั้งร้านราคา 100 เยน เท่านั้นเอง

ได้เวลาอันสมควร นำท่านสู่ สนามบิน นาริตะ  เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

เหิรฟ้าสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG677

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

 

 
ราคาทัวร์
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ราคา
ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริมพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำ
กว่า12 ปีไม่มี
เตียงเสริม
พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่มท่านละ
         
**วันที่ออกกรุ๊ปเซ็คที่เซลล์**

Booking


ด้านบน

ราคาทัวร์นี้รวม
1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

2.  ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า

3.  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ( สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย )

4.  ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ

5.  ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

6.  ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท

7.  ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 29 พ.ค. 2553 และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการ

     เรียกเก็บเพิ่ม

ราคาทัวร์นี้ไม่รวม
1.
ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต    

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหาร ที่สั่งเพิ่มเติมจากรายการที่

    ทางบริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น                      

3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน

4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ

5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

6. ค่าผกผันของน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงการกระทันหัน

หมายเหตุ
 

1.  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับหากมีความจำเป็นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2.  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม หรือรายการอาหาร หากมีความเป็นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้น

     อยู่ตามความเหมาะสม

3.  บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการห้ามเข้า – ออกนอกเมือง ของกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานทุกประเทศ

     ในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องจากผู้เดินทางมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ความประพฤติส่อไปในทาง

     เสื่อมเสีย หรือ ถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ รวมถึงเหตุอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน

 

เอกสารในการขอวีซ่า                                                       

1. เล่มพาสปอร์ต มีอายุใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน                 

2. รูปถ่าย  2” จำนวน 2 รูป   ( พื้นหลังรูปถ่าย เป็นสีขาวเท่านั้น )

3. สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน, ทะเบียนสมรส (ถ้ามี), สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ ,นามสกุล (ถ้ามี)

4. สูติบัตร (อายุต่ำกว่า 15 ปี)                        

5. ใบรับรองการทำงานตัวจริงจากบริษัท(เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) ,         

6. กรณีที่เป็นเจ้าของบริษัท (ให้ถ่ายสำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่มีตราครุฑ  คัดลอกไม่เกิน  3   เดือน)

7. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือประจำ ถ่ายสำเนาตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบัน ย้อนหลัง 6 เดือน

 

วีซ่า นักเรียน และนักศึกษาที่เดินทางพร้อมผู้ปกครอง  : 

1. ขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (ตัวจริง) เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

2. รูปถ่าย  2” จำนวน 2 รูป   ( พื้นหลังรูปถ่าย เป็นสีขาวเท่านั้น )

3. สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ ,นามสกุล (ถ้ามี)

 

ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง

1. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมทะเบียนบ้าน (บิดา และมารดา)

2. ใบรับรองการงานของบิดา หรือมารดา

3. การเงิน (สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบัน) ของบิดา หรือมารดา

 

กรณีเป็นข้าราชการ   จะต้องมีจดหมายรับรองการทำงานจากต้นสังกัด และสำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด

 

*** สำหรับท่านที่ยื่นวีซ่ากรุ๊ปกับทางบริษัททัวร์ จะต้องเดินทางไปและกลับพร้อมกันตามกำหนด รวมถึงท่านที่ยื่นวีซ่าเดี่ยวด้วยตนเองแต่ได้มีการอ้างอิงถึงญาติซึ่งทำการยื่นวีซ่าในกรุ๊ป ***

*** การยื่นวีซ่ากรุ๊ปจำเป็นต้องเก็บเอกสารให้ได้ครบถ้วนทั้งกรุ๊ปก่อน  ถึงจะทำการยื่นวีซ่าได้ ดังนั้นสำหรับท่านที่มีความจำเป็นต้องใช้เล่ม Passport เดินทางไปต่างประเทศ ก่อนการเดินทางกับบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้าด้วยค่ะ ***


--------------------  ทัวร์เส้นทางอื่น  --------------------
[ทัวร์จีน] [ทัวร์ฮ่องกง] [ทัวร์เกาหลี] [ทัวร์ญี่ปุ่น] [ทัวร์มาเลเซีย] [ทัวร์สิงค์โปร์] [ทัวร์เวียดนาม]
[ทัวร์ลาว] [ทัวร์กัมพูชา] [ทัวร์พม่า] [ทัวร์ออสเตรเลีย] [ทัวร์นิวซีแลนด์] [ทัวร์ยุโรป] [ทัวร์แอฟริกาใต้]

 

April Holiday  TAT No : 11/3081
90 อาคาร ฟิฟตี้ฟิฟ พลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิท ซอย 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-7149794 (20 สาย)       แฟ๊กซ์ : 02-7149733    Hotline: 086-7786218, 086-3308286
E-mail : sales@aprilholiday.com           website : www.aprilholiday.com
  

ด้านบน


Copy Rights 2003. April Holiday. All rights Reserved.