บนบริษัททัวร์ นำเที่ยว : ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์พม่า ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์แอฟริกาใต้
NRT03 MIRACLE HONSHU 6 วัน 4 คืน TG
ทางลัดไป:
[วันแรกฺ] [วันที่สอง] [วันที่สาม] [วันที่สี่] [วันที่ห้า] [วันสุดท้าย] [วันเดินทางและราคา]

รายการทัวร์
 

วันแรก    ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิกรุงเทพฯมหานคร – เมืองโอซาก้า

20.00 น. 

23.30 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ... ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2)  ****  พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C ****

*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศ

เตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสารจำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลา

เครื่องออกอย่างน้อย 30 นาที ***

ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 622

( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง )
 

 

วันที่สอง   โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ล่องเรือแม่น้ำโอกาวะ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – โอซาก้า

07.00 น.


 

 

เที่ยง
ค่ำ

ถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจ

เช็คสัมภาระ

นำท่านผ่านชม “ปราสาทโอซาก้า” ปราสาท 7 ชั้นเก่าแก่แห่งเมืองโอซาก้า ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัย

ศตวรรษที่ 16 โดยตระกูลโตโยโตมิ โชกุนผู้โด่งดังอีกท่านของดินแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้ ... อิสระให้

ท่านได้ตื่นตากับความอลังการของการก่อสร้าง ที่ต้องใช้แรงงานกว่า 2 ล้านคนในการขนหินก้อนมหึมา

จำนวนมากมายมาจากภูเขาเพื่อใช้ในการก่อสร้างปราสาทแห่งนี้ ... จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อให้

ท่านได้เปลี่ยนอิริยาบถเป็นการล่องเรือ “อควา ไลเนอร์” ชมความงามของแม่น้ำโอกาวะ ... นำท่านล่อง

เรือจากท่าเรือ “โอซาก้า โจ” ไปยังท่าเรือ “โยโดยาบาชิ” (ใช้เวลาล่อง 20 นาที) ระหว่างทางท่านจะ

ได้เพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองโอซาก้า และวิถีชีวิตของชาวโอซาก้าทำให้ดูแปลกตาไปอีกแบบ

รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านอิสระช้อปปิ้งต่อที่ “ชินไซบาชิ” ย่านการค้าของเมืองโอซาก้า  พบกับร้านค้าที่มีชื่อ

เสียงและร้านบูติคหรูหราด้วย และตื่นตากับแฟชั่นอันทันสมัย เชิญท่านสนุกสนานกับการ “เลือกชมและ

ซื้อ” สินค้ามากมายในห้างสรรพสินค้าชื่อดัง “ไดมารู” ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ และ “ร้าน

100 เยน” อิสระให้ท่านได้เลือกพักผ่อนตามอัธยาศัย อย่างจุใจ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก : Osaka Tokyu Inn Hotel หรือเทียบเท่า


ด้านบน

 

วันที่สาม     โอซาก้า – รถไฟชินคันเซ็น – เกียวโต – ปราสาททอง – วัดคิโยมิสึ – นาโกย่า

เช้า
 

เที่ยง

ค่ำ

รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสัมผัสกับการเดินทางโดยยานพาหนะที่มีความเร็วสูงซึ่งเป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่น “รถไฟหัวกระสุน” หรือ “ชินคันเซ็น” ที่วิ่งด้วยความเร็วสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 240 กิโลเมตร/ชั่วโมง ซึ่งเป็นรองจาก “Maglev Train” ของเซียงไฮ้ และ “TGV” ของฝรั่งเศสเท่านั้น … นำท่านเดินทางต่อโดยรถโค้ชเพื่อมุ่งหน้าสู่ “เกียวโต” เมืองหลวงแห่งที่ 2 ของญี่ปุ่นที่เคยรุ่งโรจน์มากว่า 1,000 ปี ซึ่งปัจจุบันบรรยากาศภายในเมืองยังอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของประวัติศาสตร์และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามจากอดีตกาล ...

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ปราสาททอง” หรือที่เรียกว่า “ปราสาทคินคาคุจิ” ร่วมย้อนรำลึกถึงท่านโชกุนจากการ์ตูนเรื่องดัง “เณรน้อยเจ้าปัญญา - อิคคิวซัง” ... อิสระให้ท่านได้ชื่นชมความงามของตัวปราสาทโดยรอบที่ปิดด้วยทองคำเปลว พร้อมดื่มด่ำกับความสะอาดใสของ “สระน้ำ” ที่สามารถสะท้อนให้เห็นภาพตัวปราสาทได้อย่างงดงาม... อิสระให้ท่านได้เลือกหามุมถูกใจเพื่อบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านชมความงามของ “วัดคิโยมิสึ”  วัดที่สร้างด้วยท่อนซุงขนาดมหึมา ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาสูง …พร้อมกราบขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล และเชิญท่านดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ “น้ำ 3 สาย” ที่เชื่อกันว่า ถ้าดื่มแล้วจะเกิดความเป็นสิริมงคลในด้าน “ความร่ำรวย,ความมีชื่อเสียง และ มีสุขภาพดี” ... อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของทิวทัศน์ ... แล้วเพลิดเพลินที่ “ถนนสายกาน้ำชา” ให้ท่านได้เลือก “ชมและซื้อ” สินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงมากมาย อาทิเช่น เครื่องปั้นดิน, เครื่องเซรามิค, อุปกรณ์ชงชา-ชุดกาน้ำชา, ชุดกิโมโน,  ชุดยูกาตะ,  ชุดจิมเปอิ,  พัด, ชา และ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองเลื่องชื่อมากมายตามอัธยาศัย  … นำท่านเดินทางต่อโดยรถโค้ชไปยัง “นาโกย่า” เมืองใหญ่อันดับ 3 รองจากโอซาก้า ที่เจริญไปด้วยแหล่งธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก : Nagoya Sakae Tokyu Inn Hotel หรือเทียบเท่า


ด้านบน

 

วันที่สี่         นาโกย่า – ภูเขาไฟฟูจิ – โอชิโนะ ฮัคไค – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าท์เล็ท – อิซาว่า  

เช้าเที่ยง


 

 

 

ค่ำ

รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้ และยังเป็นภูเขาไฟที่มีลักษณะงดงามที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี ... นำท่านขึ้นสัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ “สถานีที่ 5” บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่อากาศเอื้ออำนวย) อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้ พร้อมทั้งเลือกชมและซื้อ “สินค้าพื้นและขนมอร่อย” มากมายตามอัธยาศัย ... จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อน้ำที่แปดในโอชิโนะ ที่เกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี พร้อมทั้งบริเวณโดยรอบสามารถชมดอกไม้และวิวของภูเขาไฟฟูจิได้

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท” ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กับมหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้าHome Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็นของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้า ที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ ... สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางต่อยัง “เมืองอิซาว่า” เมืองเกษตรกรรมที่สำคัญของประเทศ ซึ่งท่านจะได้เห็นโดยตลอดสองข้างทางที่รถแล่น เพื่อเข้าสู่ที่พักพร้อมทั้งอาบน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ ท่านจะได้พักผ่อนกับการลองอาบ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่นและพักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม

รับประทานอาหารค่ำ  ที่ห้องอาหารของโรงแรม ... พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์

ปูยักษ์” เป็นที่รู้จักของคนญี่ปุ่นอีกชื่อก็คือ “ปูมัตสึบะ” ให้ท่านได้ลิ้มรสปูน้ำเย็นแห่ง “เกาะฮอกไกโด”

 ซึ่งได้รับการกล่าวขานจากนักโภชนาการญี่ปุ่นว่าเป็นปูน้ำเย็นที่เนื้อมีรสชาติอร่อยที่สุดและมีเนื้อที่นุ่มน่า

รับประทานให้ท่านได้อิ่มอร่อย “แบบไม่อั้น!!!”

^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น”

(Onsen) น้ำแร่ในไสตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วน

ช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง ^_^

ที่พัก : Kasugai View Hotel หรือเทียบเท่า


ด้านบน

 

วันที่ห้า      อิซาว่า – วนอุทยานฮาโกเน่ – โอวาคุดานิ – คามาคูระ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ

เช้า

เที่ยง 

 

 

 

 

ค่ำ

รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรแรม

นำท่านเดินทางสู่ “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่” ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีชื่อเสียงและได้รับ ความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นแล้วนำท่านเปลี่ยนอิริยาบถเป็นการ   “ล่องเรือโจรสลัด”   สัมผัสความงามราวกับภาพวาดของทิวทัศน์ของ “ทะเลสาบอาชิ” (ใช้เวลาล่อง 30 นาที) ... สมควรแก่เวลานำท่านมุ่งหน้าสู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” ชมบ่อน้ำแร่กำมะถันที่สามารถต้มไข่ไห้สุกได้พร้อมชิม “ไข่ดำ” โดยเชื่อกันว่า เมื่อกินไข่ดำ 1 ฟอง จะทำให้มีอายุยืนยาวขึ้น 7 ปี

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ “วัดคามาคูระ” ให้ท่านได้ “นมัสการหลวงพ่อโต” หรือ “องค์ไดบุทสึ” ซึ่งเป็รพระพุทธรูปสำริดองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ ณ กลางแจ้ง มีความสูงถึง 12 เมตร ซึ่งในอดีตกาลเคยประดิษฐานอยู่ในวิหารแต่ต่อมาในปี ค.. 1368 วิหารได้ถูกพายุพัดจนได้รับความเสียหาย และต่อมาในปี ค.. 1495 ถูกคลื่นยักษ์กลืนหายไปในทะเล แต่องค์พระมิได้ชำรุดเสียหายแต่ประการใด จวบจนกระทั่งปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า 800 ปีแล้ว ... ปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นนี้ทำให้ชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อในการบนบาน เพื่อขอให้ประสบความสำเร็จต่าง ๆ ในชีวิตไม่ว่าเรื่องการงาน ความรัก สุขภาพ หรือแม้กระทั่งขอลูก สำหรับคู่สามี ภรรยา ที่มีบุตรยาก ... อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพตามอัธยาศัย ... จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจุบันของญี่ปุ่น ที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คน และเทคโนโลยีล้ำยุคมากมาย และเพื่อเป็นการเอาใจเหล่านัก  “Shopaholic” ดัวยการพาตะลุยย่านช้อปปิ้งชั้นนำของชาวญี่ปุ่นที่ถือว่าเป็น “แหล่งอัพเดทเทรนด์” ของชาวปลาดิบ ณ ย่านการค้า “ชินจูกุ” หรือ “ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร”  ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน เชิญท่านเลือก “ชมและซื้อ” สินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, MP-3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผ้า และเครื่องสำอาง เป็นต้น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก : Omori Tokyu Inn Hotel หรือเทียบเท่า


ด้านบน

 

วันสุดท้าย      โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า – กรุงเทพฯ      

เช้า

 

 

เที่ยง

บ่าย

 

 

16.55 น.
21.25 น. 

รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม

(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ... เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจาก “องค์เจ้าแม่กวนอิม” ที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร  พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับ “โคมไฟขนาดยักษ์”  ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือก “ชมและเช่า” เครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้ ... หรือจะเลือก เดินที่ “ถนนนาคามิเซะ” ท่านจะได้  “ชมและซื้อ”  สินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมือง  “Made In Japan”  แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า เป็นต้น หรือจะเลือกชิม “ขนมอร่อย” สไตล์ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า” ศูนย์รวมสินค้าชั้นนำต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น รวมทั้ง “ร้าน 100 เยน” สินค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก ... อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ” สินค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัยอย่างจุใจ*** ไม่มีบริการอาหารเย็น ***

เดินทางจาก นาริตะ โดยเที่ยวบิน TG 677

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น


ด้านบน

   
ราคาทัวร์
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ราคา
ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริมพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำ
กว่า12 ปีไม่มี
เตียงเสริม
พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่มท่านละ
         
**วันที่ออกกรุ๊ปเซ็คที่เซลล์**

Booking


ด้านบน

ราคาทัวร์นี้รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ  พร้อมภาษี

    สนามบินทุกแห่ง

2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)

4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ

5. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง

6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ  1,000,000.- บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป วงเงิน

    ประกัน 50%)

ราคาทัวร์นี้ไม่รวม
1.
ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต    

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหาร ที่สั่งเพิ่มเติมจากรายการ

    ที่ทางบริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น                      

3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน

4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ

5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

6. ค่าผกผันของน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงการกระทันหัน

หมายเหตุ
1.  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับหากมีความจำเป็นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2.  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม หรือรายการอาหาร หากมีความเป็นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

     ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามความเหมาะสม

3.  บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการห้ามเข้า – ออกนอกเมือง ของกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานทุก

     ประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องจากผู้เดินทางมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ความประพฤติ

     ส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ รวมถึงเหตุอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน

 

เอกสารในการขอวีซ่า                                                       

1. เล่มพาสปอร์ต มีอายุใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน                 

2. รูปถ่าย  2” จำนวน 2 รูป   ( พื้นหลังรูปถ่าย เป็นสีขาวเท่านั้น )

3. สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน, ทะเบียนสมรส (ถ้ามี), สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ ,นามสกุล (ถ้ามี)

4. สูติบัตร (อายุต่ำกว่า 15 ปี)                        

5. ใบรับรองการทำงานตัวจริงจากบริษัท(เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) ,         

6. กรณีที่เป็นเจ้าของบริษัท (ให้ถ่ายสำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่มีตราครุฑ  คัดลอกไม่เกิน  3   เดือน)

7. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือประจำ ถ่ายสำเนาตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบัน ย้อนหลัง 6 เดือน

 

วีซ่า นักเรียน และนักศึกษาที่เดินทางพร้อมผู้ปกครอง  : 

1. ขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (ตัวจริง) เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

2. รูปถ่าย  2” จำนวน 2 รูป   ( พื้นหลังรูปถ่าย เป็นสีขาวเท่านั้น )

3. สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ ,นามสกุล (ถ้ามี)

 

ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง

1. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมทะเบียนบ้าน (บิดา และมารดา)

2. ใบรับรองการงานของบิดา หรือมารดา

3. การเงิน (สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบัน) ของบิดา หรือมารดา

 

กรณีเป็นข้าราชการ   จะต้องมีจดหมายรับรองการทำงานจากต้นสังกัด และสำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด

 

*** สำหรับท่านที่ยื่นวีซ่ากรุ๊ปกับทางบริษัททัวร์ จะต้องเดินทางไปและกลับพร้อมกันตามกำหนด รวมถึงท่านที่ยื่นวีซ่าเดี่ยวด้วยตนเองแต่ได้มีการอ้างอิงถึงญาติซึ่งทำการยื่นวีซ่าในกรุ๊ป ***

*** การยื่นวีซ่ากรุ๊ปจำเป็นต้องเก็บเอกสารให้ได้ครบถ้วนทั้งกรุ๊ปก่อน  ถึงจะทำการยื่นวีซ่าได้ ดังนั้นสำหรับท่านที่มีความจำเป็นต้องใช้เล่ม Passport เดินทางไปต่างประเทศ ก่อนการเดินทางกับบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้าด้วยค่ะ ***


--------------------  ทัวร์เส้นทางอื่น  --------------------
[ทัวร์จีน] [ทัวร์ฮ่องกง] [ทัวร์เกาหลี] [ทัวร์ญี่ปุ่น] [ทัวร์มาเลเซีย] [ทัวร์สิงค์โปร์] [ทัวร์เวียดนาม]
[ทัวร์ลาว] [ทัวร์กัมพูชา] [ทัวร์พม่า] [ทัวร์ออสเตรเลีย] [ทัวร์นิวซีแลนด์] [ทัวร์ยุโรป] [ทัวร์แอฟริกาใต้]

 

April Holiday  TAT No : 11/3081
90 อาคาร ฟิฟตี้ฟิฟ พลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิท ซอย 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-7149794 (20 สาย)       แฟ๊กซ์ : 02-7149733    Hotline: 086-7786218, 086-3308286
E-mail : sales@aprilholiday.com           website : www.aprilholiday.com
  

ด้านบน


Copy Rights 2003. April Holiday. All rights Reserved.