บนบริษัททัวร์ นำเที่ยว : ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์พม่า ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์แอฟริกาใต้
NRT05 ทัวร์ HOKKAIDO LAVENDER 6 วัน 4 คืน JL
ทางลัดไป:
[วันแรกฺ] [วันที่สอง] [วันที่สาม] [วันที่สี่] [วันที่ห้า] [วันสุดท้าย] [วันเดินทางและราคา]

รายการทัวร์
 

วันแรก     กรุงเทพฯ

21.00 น.

 

23.55 น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 (ชั้นผู้โดยสารขาออก) เพื่อเตรียมตัวเดินทาง

นำท่านผ่านขั้นตอนการเช็คอินของ สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ ประตูทางเข้าที่ 8 เคาน์เตอร์ R

เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 728

 

 

วันที่สอง   สนามบินคันไซ-สนามบินชิโตเซ่-โอตารุ-คลองโอตารุ-นาฬิกาไอน้ำ-พิพิธภัณฑ์

               กล่องดนตรี-ซัปโปโร

07.30 น.
10.35 น.

12.30 น.
 

 

 

 

 

ค่ำ

เดินทางถึงสนามบินคันไซเมืองโอซาก้า เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
เดินทางต่อสู่เมืองซัปโปโร เกาะฮอกไกโด โดย สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 2505

เดินทางถึงสนามบินชิโตเซ่เกาะฮอกไกโดหลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว...นำท่านเดินทางสู่โอตารุ

เมืองโรแมนติก ที่ควบคู่ไปกับความเก่าแก่และความสำคัญทางประวัติศาสตร์ **ระหว่างการเดินทาง

 ให้ทุกท่านได้รับประทานอาหารแบบกล่อง (Bento Set) สไตล์ญี่ปุ่นบนรถ ....

จากนั้นแวะชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ  ซึ่งในสมัยก่อน

ประมาณ ค.ศ. 1920  ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการ

ขนส่งสินค้า จากคลังสินค้าในตัวเมืองโอตารุ ออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าว .. ให้ท่านเดินเล่น พร้อม

ถ่ายรูปตามอัธยาศัย กับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม.. ได้เวลาอันสมควรพาท่านถ่ายรูป

เป็นที่ระลึกกับ นาฬิกาไอน้ำโบราณ สไตล์อังกฤษ  ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกานี้จะ

พ่นไอน้ำ ประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุก ๆ 15 นาที..นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  อาคารเก่าแก่

สองชั้น ที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในทำด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี

1910  ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ

 ... สำหรับท่านใดสนใจที่จะทำกล่องดนตรีที่มีอันเดียวในโลก ด้วยฝีมือของท่านเอง  ท่านสามารถเลือก

กล่องเพลง  และตุ๊กตาประดับต่าง ๆ หลากหลายแบบ ตามใจชอบ เพื่อที่ท่านจะได้เก็บความประทับใจ

ใส่ลงในกล่องดนตรีและเป็นของที่ระลึกจากเมืองโอตารุ (ค่าใช้จ่ายในการทำเพิ่มท่านละ 1500 เยน) ...

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซัปโปโร...

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  เต็มอิ่มกับบุฟเฟต์บาร์บีคิวสไตล์ญี่ปุ่น ให้ท่านได้เลือกสรร

เนื้อ หมู ไก่ ฯลฯ เพื่อที่จะนำมาย่างที่โต๊ะสไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้อร่อยได้อย่างเต็มที่ หรือจะเป็น

อาหารอื่นๆ อาทิ ซาชิมิ ไก่ทอด ขนมหวาน ผลไม้ และ อื่นอีกมากมาย                

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม รามาดา ซับโปโร หรือ เทียบเท่า


ด้านบน

 

วันที่สาม    ซัปโปโร – อาคารรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – ฟุราโน่ – ทุ่งลาเวนเดอร์ โทมิตะฟาร์ม

เช้า


กลางวัน


 

ค่ำ 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม ทำเนียบรัฐบาลเก่า เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริกาที่สร้างด้วยอิฐสีแดงทั้งหลัง

โดยลอกแบบมาจากอาคารทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใช้อิฐไปจำนวน

มากกว่า 2.5 ล้านก้อน ตึกแดงหลังนี้ใช้เป็นที่ทำการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2429 และใช้ต่อเนื่อง

ยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ายไปที่ทำการหลังใหม่เป็นอาคารทันสมัยสูง 10 ชั้นซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังตึก

แดงหลังนี้ ตัวอาคารที่เห็นในปัจจุบันที่ยังงดงามอยู่นั้นได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้

เมื่อปี พ.ศ. 2454 ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่ง อาคารหลัง

นี้จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมสำคัญของชาติเมื่อปี พ.ศ. 2512 ...จากนั้นให้ท่านได้

ถ่ายรูปกับ หอนาฬิกา ซึ่งมีความเก่าแก่มากจนได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่ง

หนึ่ง สร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2421 อาคารแรกเริ่มเดิมทีใช้เป็นฝึกงานของวิทยาลัยการเกษตรฮอกไกโด ก่อนจะ

เปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยฮอกไกโดในปัจจุบัน แล้วสร้างหอนาฬิกาและ มีระฆังตีบอกเวลามาตั้งแต่ปี

พ.ศ. 2424 จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังบอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรง ด้วยความเก่าแก่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานาน

จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของชาติ...

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุราโน่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

พาท่านเดินทางสู่ โทมิตะฟาร์ม เพื่อชมความงามของ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์  ไฮไลท์ ในฤดูร้อนของเกาะ

ฮอกไกโด  ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมากมายมาเที่ยวชม และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอย่างเต็มอิ่มท่ามกลางพรม

สีม่วงขนาดใหญ่ที่ปูด้วยดอกวาเลนเดอร์ และดอกไม้หลากสีสัน ที่แข่งกันบานต้อนรับผู้มาเยือน...นอกจ

ากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์บำรุงผิวชั้นยอดที่สกัดจากกลิ่นและสารอันเป็นประโยชน์จากดอกไม้ทั้งหลายให้ท่าน

ได้เลือกชื้ออย่างจุใจอีกด้วย...               

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ฟุราโน่ พริ้น หรือเทียบเท่า

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม


ด้านบน

 

วันที่สี่        ฟุราโน่ – บิเอ – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – พิพิธภัณฑ์เหล้าสาเก – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง

                –แหล่งน้ำพุร้อนโซอุนเคียว

เช้า 

 

กลางวัน 

 

 

 

 

ค่ำ 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมือง บิเอ เมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ท่ามกลางเนินเขาสลับซับซ้อนกันเป็นทิวแถว ซึ่งเกษตรกรใช้

ปลูกพืชผลทางการเกษตร ตั้งแต่ทุ่งข้าวบาร์เลย์กว้าง ตัดสลับกับไร่ข้าวโพด มันฝรั่ง ไร่แตงโมเมล่อน บี

ตรูท  เป็นต้น กลายเป็นภาพ Patchwork ขนาดใหญ่เต็มท้องทุ่งสวยงาม มองดูกว้างไกลสุดสายตาตัดกับ

ท้องฟ้าสีคราม ดูแล้วช่างน่าหลงไหลยิ่งนัก...ให้เวลาท่านได้เก็บภาพความงามของธรรมชาติที่หาชมไหน

ไม่ได้นอกจากที่แห่งนี้ตามอัธยาศัย...จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิกาว่า เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2

ของเกาะฮอกไกโดรองจากซัปโปโร ชื่อเมืองมีความหมายว่า เมืองแห่งพระอาทิตย์ยามเช้าเหนือแม่น้ำ

เพราะตัวเมืองมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่าน พาท่านเยี่ยมชม สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า สวนสัตว์ที่อยู่ตอน

เหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น ท่านจะได้เห็นสัตว์แปลก ๆ หลากหลายสายพันธุ์ รวมไปถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่ใน

โซนขั้วโลก ไม่ว่าจะเป็นแมวน้ำลายจุด หมีขาวขั้วโลก อุโมงค์ใต้น้ำที่ท่านจะได้ชมเพนกวินว่ายน้ำได้อย่าง

ใกล้ชิดถึง 360 องศา ...

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เหล้าสาเกโอโตโกยาม่า ซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 340 ปี และเป็นแบรนด์ของสาเกที่มีชื่อเสียงที่สุดในฮอกไกโด ภายในจัดแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและวัฒนธรรมของการทำสาเก หนึ่งในอุตสาหกรรมที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ..ท่านสามารถลิ้มรสชาติของสาเกสูตรดั้งเดิมอันมีชื่อเสียง บริเวณรอบนอกจะเป็นบรรยากาศของสวนดอกไม้ต่างๆที่บานตามฤดูกาลคอยอวดโฉมความให้ท่านได้ชื่นชม...จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โลกแห่งความหนาวเหน็บ พิพิธภัณฑ์หิมะ หรือ SNOW CRYSTAL MUSEUM พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถูกจัดขึ้น โดยตั้งใจจะนำเสนอให้เป็นในรูปแบบของหิมะ น้ำแข็ง และความเย็น ที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเกาะฮอกไกโด ท่านจะได้พบกับเสาน้ำแข็งขนาดใหญ่มากมาย และที่พลาดไม่ได้คือ ห้องที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งถึง -40 องศา ซึ่งเป็นอุณหภูมิต่ำสุดที่เคยเกิดขึ้นจริงที่เกาะฮอกไกโด เมื่อหลายปีที่ผ่านมา... และพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดบริการทุกวัน ถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าร้อนก็ตาม...นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม โซอุนเคียว แกรนด์ หรือเทียบเท่า

รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม

** หลังรับประทานอาหารค่ำ ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า

การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่า

การอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย **


ด้านบน

 

วันที่ห้า       โซอุนเคียว - น้ำตกริวเซ - น้ำตกกิงกะ - สนามบินอาซาฮิคาว่า - สนามบินฮาเนดะ

                 โตเกียว - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

เช้ากลางวัน
13.15 น.

15.00 น.ค่ำ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมความงามของ น้ำตกริวเซ และ น้ำตกกิงกะ สองในน้ำตกหลายสายที่ไหลลงมาจากบนช่องเขาโซอุนเคียวซึ่งมีความสวยงามไม่แพ้น้ำตกสายอื่นๆ ท่านสามารถเต็มอิ่มไปกับความสวยงามไปกับธรรมชาติที่หาดูได้ไม่ง่ายนัก...จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินอาซาฮิกาว่า

อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

เหิรฟ้าสู่สนามบินฮาเนดะ โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ JL 1104

ถึงสนามบินฮาเนดะ หลังตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่กรุงโตเกียวนำท่านช้อปปิ้งย่าน

ดัง ชินจูกุ  เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้า มากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า  นาฬิกาแบรนด์ดัง ๆกล้อง

ถ่ายรูปดิจิตอล เกมส์ต่างๆ  หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย   กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม 

เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่นเครื่อง สำอางค์ยี่ห้อดังของญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น KOSE , SHISEDO , KANEBO ,

SK II และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทย  และที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือ ร้าน 100 เยน

ซึ่งสินค้าทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด จะมีทั้งเครื่องสำอาง เสื้อผ้า กระเป๋า ของ

กิ๊ฟท์ช๊อป ขนม ของกิน และสินค้าอื่น ๆ อีก ที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้ ในราคาที่

สบายกระเป๋า…

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ชินากาว่า พริ้น หรือเทียบเท่า


ด้านบน

 

วันสุดท้าย     โตเกียว - วัดอาซะกุซ่า – นาริตะ - ห้างอิออน - กรุงเทพ ฯ

เช้า

 

 

 

 

 

กลางวัน
 

18.05 น.
22
.40 น. 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ วัดอาซะกุซ่า ซี่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ภายในยังมีองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำประดิษฐานอยู่ นอกจากนี้ท่านจะได้เห็นโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่กลางลานวัด รวมไปถึงถนน นาคามิเสะ ถนนสายช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่นซึ่งมายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกัน เพื่อซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านกันเลยทีเดียว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง นาริตะ … พาท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งทันสมัยขนาดใหญ่ ห้างอิออน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า หรือของแต่งบ้าน  ให้ท่านได้สนุกสนานกับการซื้อของร้าน 100 เยน ซึ่งสินค้าทุกอย่างในร้านราคา 100 เยน และภายในอาคารยังมีห้างจัสโก้ ให้ท่านได้เลือกซื้อของอีกด้วย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งต่อ ... ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

นาริตะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพ ฯ

เหินฟ้าสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 707

ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


ด้านบน

   
ราคาทัวร์
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ราคา
ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริมพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำ
กว่า12 ปีไม่มี
เตียงเสริม
พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่มท่านละ
         
**วันที่ออกกรุ๊ปเซ็คที่เซลล์**

Booking


ด้านบน

ราคาทัวร์นี้รวม
1.
ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ 

2. ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น            

3. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการ

4. ค่าอาหารตามรายการ                           

5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง                  

6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

7. ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง          

8. ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.

9. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

ราคาทัวร์นี้ไม่รวม
1.
ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต    

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหาร ที่สั่งเพิ่มเติมจากรายการ

    ที่ทางบริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น                      

3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน

4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ

5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

6. ค่าผกผันของน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงการกระทันหัน

หมายเหตุ
1.  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับหากมีความจำเป็นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2.  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม หรือรายการอาหาร หากมีความเป็นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

     ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามความเหมาะสม

3.  บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการห้ามเข้า – ออกนอกเมือง ของกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานทุก

     ประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องจากผู้เดินทางมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ความประพฤติ

     ส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ รวมถึงเหตุอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน

 

เอกสารในการขอวีซ่า                                                       

1. เล่มพาสปอร์ต มีอายุใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน                 

2. รูปถ่าย  2” จำนวน 2 รูป   ( พื้นหลังรูปถ่าย เป็นสีขาวเท่านั้น )

3. สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน, ทะเบียนสมรส (ถ้ามี), สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ ,นามสกุล (ถ้ามี)

4. สูติบัตร (อายุต่ำกว่า 15 ปี)                        

5. ใบรับรองการทำงานตัวจริงจากบริษัท(เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) ,         

6. กรณีที่เป็นเจ้าของบริษัท (ให้ถ่ายสำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่มีตราครุฑ  คัดลอกไม่เกิน  3   เดือน)

7. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือประจำ ถ่ายสำเนาตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบัน ย้อนหลัง 6 เดือน

 

วีซ่า นักเรียน และนักศึกษาที่เดินทางพร้อมผู้ปกครอง  : 

1. ขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (ตัวจริง) เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

2. รูปถ่าย  2” จำนวน 2 รูป   ( พื้นหลังรูปถ่าย เป็นสีขาวเท่านั้น )

3. สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ ,นามสกุล (ถ้ามี)

 

ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง

1. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมทะเบียนบ้าน (บิดา และมารดา)

2. ใบรับรองการงานของบิดา หรือมารดา

3. การเงิน (สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบัน) ของบิดา หรือมารดา

 

กรณีเป็นข้าราชการ   จะต้องมีจดหมายรับรองการทำงานจากต้นสังกัด และสำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด

 

*** สำหรับท่านที่ยื่นวีซ่ากรุ๊ปกับทางบริษัททัวร์ จะต้องเดินทางไปและกลับพร้อมกันตามกำหนด รวมถึงท่านที่ยื่นวีซ่าเดี่ยวด้วยตนเองแต่ได้มีการอ้างอิงถึงญาติซึ่งทำการยื่นวีซ่าในกรุ๊ป ***

*** การยื่นวีซ่ากรุ๊ปจำเป็นต้องเก็บเอกสารให้ได้ครบถ้วนทั้งกรุ๊ปก่อน  ถึงจะทำการยื่นวีซ่าได้ ดังนั้นสำหรับท่านที่มีความจำเป็นต้องใช้เล่ม Passport เดินทางไปต่างประเทศ ก่อนการเดินทางกับบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้าด้วยค่ะ ***


--------------------  ทัวร์เส้นทางอื่น  --------------------
[ทัวร์จีน] [ทัวร์ฮ่องกง] [ทัวร์เกาหลี] [ทัวร์ญี่ปุ่น] [ทัวร์มาเลเซีย] [ทัวร์สิงค์โปร์] [ทัวร์เวียดนาม]
[ทัวร์ลาว] [ทัวร์กัมพูชา] [ทัวร์พม่า] [ทัวร์ออสเตรเลีย] [ทัวร์นิวซีแลนด์] [ทัวร์ยุโรป] [ทัวร์แอฟริกาใต้]

 

April Holiday  TAT No : 11/3081
90 อาคาร ฟิฟตี้ฟิฟ พลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิท ซอย 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-7149794 (20 สาย)       แฟ๊กซ์ : 02-7149733    Hotline: 086-7786218, 086-3308286
E-mail : sales@aprilholiday.com           website : www.aprilholiday.com
  

ด้านบน


Copy Rights 2003. April Holiday. All rights Reserved.