บนบริษัททัวร์ นำเที่ยว : ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์พม่า ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์แอฟริกาใต้
Home บริษัททัวร์Home

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ทัวร์จีนทัวร์ จีน
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ ฮ่องกง
ทัวร์เกาหลีทัวร์ เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ ญี่ปุ่น
ทัวร์มาเลเซียทัวร์ มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์ สิงคโปร์
ทัวร์เวียดนามทัวร์ เวียดนาม
ทัวร์ลาวทัวร์ ลาว
ทัวร์กัมพูชาทัวร์ กัมพูชา
ทัวร์พม่าทัวร์ พม่า
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์ นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ ยุโรป
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์ แอฟริกาใต้

บริษัททัวร์ เอเพริล ฮอลิเดย์About us
ร่วมงานกับเรา บริษัททัวร์ร่วมงานกับเรา

รวมโปรแกรมทัวร์All Program Tour

บริษัททัวร์ เอเพริลฮอลิเดย์ทัวร์

NZ01 ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ โอ๊คแลนด์-ถ้ำไวโตโม-โรโตรัว

6 วัน 4 คืน TG
ทางลัดไป:
[วันแรกฺ] [วันที่สอง] [วันที่สาม] [วันที่สี่] [วันที่ห้า] [วันสุดท้าย] [วันเดินทางและราคา]

รายการทัวร์  วันแรก กรุงเทพฯ – โอ๊คแลนด์
17.00 น.


19.45 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ D12 สายการบินไทย
โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

เหิรฟ้าตรงสู่เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ TG 989
 
  วันที่สอง โอ๊คแลนด์ – เที่ยวชมเมือง - ยอดเขาอีเดน
11.45 น.

ค่ำ

ถึงสนามบินเมืองโอ๊คแลนด์ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
นำท่านชมตัวเมืองโอ๊คแลนด์  เมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะเหนือ ศูนย์กลางพาณิชยกรรมและการค้าที่สำคัญที่สุดของนิวซีแลนด์ ได้รับสมญานามว่า เมืองแห่งการแล่นเรือใบ (City of Sails) มีอ่าวจอดเรือที่สมบูรณ์แบบ ชมทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองโอ๊คแลนด์บนยอดเขาอีเดน (Mt. Eden) จุดที่ดีที่สุดในการชมวิวของตัวเมือง

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก RYDGES AUCKLAND HOTEL หรือเทียบเท่า


ด้านบน

  วันที่สาม โอ๊คแลนด์ - ถ้ำไวโตโม่ - โรโตรัว – Tepuia
เช้า
เที่ยงค่ำ 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางเลียบแม่น้ำไวกาโตมุ่งสู่ถ้ำไวโตโม่ (Waitomo Caves) ชมภายในถ้ำ ที่งดงามด้วยหินงอกหินย้อย ล่องเรือตามลำธารใต้ถ้ำอันเป็นที่อยู่อาศัยของ หนอนเรืองแสง (Glow Worm) ส่องแสงระยิบระยับจำนวนมหาศาล เต็มเพดานผนังถ้ำที่ทำให้ถ้ำสุกสกาวงดงามอย่างน่ามหัศจรรย์

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (แบบ BBQ)
นำท่านเดินทางสู่เมืองโรโตรัว (Rotorua) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโด่งดังและสำคัญที่สุดของเกาะเหนือ เมืองแห่งน้ำแร่ น้ำพุร้อน และบ่อโคลน ตั้งอยู่ริมทะเลสาบโรโตรัว ซึ่งได้รับสมญานามว่า Sulphur City

จากนั้นนำท่านเข้าชมอุทยานน้ำพุร้อน Tepuia สถานที่อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชนพื้นเมือง
ชมงานศิลปหัตถกรรมการแกะสลักเครื่องไม้และการทอเครื่องนุ่งห่มจากต้นป่านของชาวเมารี
ชมบ่อโคลนเดือด ธรรมชาติและน้ำพุร้อนใต้ดิน

บริการอาหารค่ำแบบพื้นเมือง Maori Hangi พร้อมชมการแสดงของชาวเมารี
นำท่านเข้าสู่ที่พัก SUDIMA ROTORUA HOTEL หรือเทียบเท่า


ด้านบน

  วันที่สี่ โรโตรัว – พาราไดส์สปริง - อะโกรโดมฟาร์ม - ยอดเขาโงโงทาฮา
เช้า

เที่ยง
ค่ำ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางเพื่อเข้าชม Paradise Valley Springs สถานอนุรักษ์พันธุ์ปลาเรนโบว์เทร้าท์ที่มีชื่อเสียง นกเป็ดน้ำที่ว่ายตามลำธารท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม ชมสัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์ เฟิร์นสีเงิน นกกีวี หมูป่า ฯลฯ แล้วนำท่านเดินทางสู่ Agrodome Farm ชมการสาธิตวิธีการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้ และการตัดขนแกะ อิสระให้ท่านถ่ายรูปกับพ่อพันธุ์วัวและแกะนานาพันธุ์ สนุกสนานกับการให้นมลูกแกะ

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านขึ้นกระเช้า GONDOLA ชมยอดเขาโงโงทาฮา MOUNT NGONGOTAHA อิสระให้ท่านชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของทะเลสาบโรโตรัว ให้ท่านได้สนุกและตื่นเต้นกับการเล่น Luge เครื่องเล่นสำหรับผู้ที่ชอบความเร็ว จากนั้นนำท่านชมทะเลสาบโรโตรัว อันเป็นที่อยู่ของหงส์ขาวและหงส์ดำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ SUDIMA ROTORUA HOTEL หรือเทียบเท่า


ด้านบน

  วันที่ห้า โรโตรัว - ทะเลสาบเทาโป - น้ำตกฮูก้า - อุทยานแห่งชาติทองการิโร
เช้าเที่ยง
ค่ำ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบเทาโป (Lake Taupo) ระหว่างทางแวะชมหุบเขาแห่งพลังงานความร้อนที่ถูกนำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า Waiotapu ชมความงามของน้ำตก Huga Falls ซึ่งเป็นน้ำตกที่เกิดจากการยุบตัวของสายน้ำแห่งแม่น้ำ Huga ทั้งสาย ชมการกระโดด Bungy Jump จากหน้าผาสูง กีฬาท้าทายความหวาดเสียว ซึ่งมีต้นกำเนิดที่ นิวซีแลนด์ (รายการพิเศษ สนุกสนานกับเรือ Jet Boat เรือล่องเเก่งความเร็วสูง ที่ได้รับการออกเเบบเป็นพิเศษลำตัวทำด้วยอลูมิเนียมอย่างหนาเเล่นด้วยความเร็วสูงตื่นเต้นเร้าใจ ค่าใช้จ่ายนี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์)

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางชมอุทยานแห่งชาติทองการิโร ชมธรรมชาติและผืนป่าอันอุดมสมบรูณ์ของนิวซีแลนด์ และยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์พื้นเมือง รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของนักเดินป่า จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเทาโป

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ LAKELAND TAUPO RESORT หรือเทียบเท่า


ด้านบน

  วันสุดท้าย ทะเลสาบเทาโป - โอ๊คแลนด์ - กรุงเทพฯ
เช้าเที่ยง


15.15 น.

22.25 น. 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองโอ๊คแลนด์ ระหว่างทางชมธรรมชาติและฟาร์มปศุสัตว์สองข้างทางของนิวซีแลนด์

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองโอ๊คแลนด์

เหิรฟ้าตรงกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 990

คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ เเละความประทับใจ 


ด้านบน

   
ราคาทัวร์
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ราคา
ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริมพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำ
กว่า12 ปีไม่มี
เตียงเสริม
พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่มท่านละ
         
**วันที่ออกกรุ๊ปเซ็คที่เซลล์**

Booking


ด้านบน

ราคาทัวร์นี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินทั้งขาไปและกลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง
3. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ ( สองท่านต่อหนึ่งห้อง )
4. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. ค่ารถรับ - ส่งตามสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท ( ค่ารักษาพยาบาล 2 แสนบาท ) ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบรัษัทประกันชีวิต
ราคาทัวร์นี้ไม่รวม
1. ค่าระวางกระเป๋าเดินทางในกรณีที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดไว้ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
2. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช่จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ( กรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี ) และ ค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่ากรุ๊ปประเทศนิวซีแลนด์ ท่านละ 1,900 บาท หรือวีซ่าเดี่ยวท่านละ 3,300 บาท
หมายเหตุ
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือเกิน 6 เดือนขึ้นไป ( โปรดตรวจสอบด้วยตนเองอีกครั้งก่อนนำส่งบริษัท )
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า - ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง ฉากสีฟ้าอ่อน หรือ ขาว 2 รูป รูปขนาด นึ้วครึ่ง - 2 นึ้ว ต้องไม่ใช่รูปที่ปริ๊นซ์ออกมาจากคอมพิวเตอร์
4. หลักฐานการเงิน เช่น สมุดบัญชีเงินฝากเล่มจริง พร้อมสำเนาย้อนหลัง 6 เดือน
หรือ หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร พร้อมด้วยสำเนาเงินฝากประทับตรารับรองสำเนาจากธนาคาร
5. หลักฐานการทำงาน หนังสือรับรองจากบริษัทฯ,หรือใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองการจดทะเบียน (กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ)
6. กรณีเป็นนักศึกษา ใช้สำเนาบัตรนักศึกษาและหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ทั้ง 2 อย่าง)
7. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาใบสูติบัตร, สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
8. สำเนาทะเบียนสมรส,ใบหย่า หรือ ใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
9. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดา หรือคนใด คนหนึ่ง ต้องทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ ประเทศ โดยขอหนังสือยินยอมจากทางอำเภอหรือเขตที่ท่านอยู่เท่านั้น พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของบิดา หรือมารดา


--------------------  ทัวร์เส้นทางอื่น  --------------------
[ทัวร์จีน] [ทัวร์ฮ่องกง] [ทัวร์เกาหลี] [ทัวร์ญี่ปุ่น] [ทัวร์มาเลเซีย] [ทัวร์สิงค์โปร์] [ทัวร์เวียดนาม]
[ทัวร์ลาว] [ทัวร์กัมพูชา] [ทัวร์พม่า] [ทัวร์ออสเตรเลีย] [ทัวร์นิวซีแลนด์] [ทัวร์ยุโรป] [ทัวร์แอฟริกาใต้]

 

April Holiday  TAT No : 11/3081
90 อาคาร ฟิฟตี้ฟิฟ พลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิท ซอย 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-7149794 (20 สาย)       แฟ๊กซ์ : 02-7149733    Hotline: 086-7786218, 086-3308286
E-mail : sales@aprilholiday.com           website : www.aprilholiday.com
  

ด้านบน


Copy Rights 2003. April Holiday. All rights Reserved.