บนบริษัททัวร์ นำเที่ยว : ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์พม่า ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์แอฟริกาใต้
Home บริษัททัวร์Home

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ทัวร์จีนทัวร์ จีน
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ ฮ่องกง
ทัวร์เกาหลีทัวร์ เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ ญี่ปุ่น
ทัวร์มาเลเซียทัวร์ มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์ สิงคโปร์
ทัวร์เวียดนามทัวร์ เวียดนาม
ทัวร์ลาวทัวร์ ลาว
ทัวร์กัมพูชาทัวร์ กัมพูชา
ทัวร์พม่าทัวร์ พม่า
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์ นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ ยุโรป
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์ แอฟริกาใต้

บริษัททัวร์ เอเพริล ฮอลิเดย์About us
ร่วมงานกับเรา บริษัททัวร์ร่วมงานกับเรา

รวมโปรแกรมทัวร์All Program Tour

บริษัททัวร์ เอเพริลฮอลิเดย์ทัวร์

NZ02 ทัวร์เกาะเหนือ-ใต้ ล่องเรือชมปลาวาฬที่ไคคูร่า

8 วัน 6 คืน TG+NZ
ทางลัดไป:
[วันแรกฺ] [วันที่สอง] [วันที่สาม] [วันที่สี่] [วันที่ห้า] [วันที่หก] [วันที่เจ็ด] [วันสุดท้าย] [วันเดินทางและราคา]

รายการทัวร์

  วันแรก กรุงเทพฯ – โอ๊คแลนด์
16.30 น.

19.45 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก (ประตูทางเข้า 2) แถว D12 สายการบินไทย ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารที่นั่งก่อนการเดินทาง โดยมีเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ อำนวยความสะดวก

เหิรฟ้าสู่เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ TG 989
 
  วันที่สอง โอ๊คแลนด์ – โรโตรัว –Te Puia
11.45 น.

ค่ำ 

ถึงสนามบินเมืองโอ๊คแลนด์ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย
นำท่านเดินทางสู่เมืองโรโตรัว (Rotorua) เมืองท่องเที่ยวที่โด่งดังและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะเหนือ เมืองแห่งน้ำแร่ น้ำพุร้อน และบ่อโคลนเดือด ตั้งอยู่ริมทะเลสาบโรโตรัว ซึ่งได้รับสมญานามว่า Sulphur City นำท่านชมอุทยานน้ำพุร้อน Te Puia ศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองชาวเมารี

ชมงานศิลปหัตถกรรมการแกะสลักเครื่องไม้และการทอเครื่องนุ่งห่มจากต้นป่านและความเป็นอยู่ในอดีตของชาวเมารี ชมบ่อโคลนเดือดธรรมชาติและน้ำพุร้อนใต้ดิน “พูโฮโต” ที่ไม่เคยหลับไหลมานานนับพันปี

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก RYDGES ROTORUA HOTEL หรือเทียบเท่า

บริการอาหารค่ำแบบพื้นเมือง Maori Hangi พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองของชาวเมารี


ด้านบน

  วันที่สาม โรโตรัว – อโกรโดม ฟาร์ม - ถ้ำไวโตโม่ - โอ๊คแลนด์
เช้า


เที่ยง
ค่ำ

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมการสาธิตวิธีการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้และการตัดขนแกะ อิสระให้ท่านถ่ายรูปกับพ่อพันธุ์แม่พันธ์กว่า 19 สายพันธุ์ สนุกสนานกับการให้นมลูกแกะที่ฟาร์มอโกรโดม Agrodome Farm สมควรแก่เวลานำท่านเยี่ยมชม Paradise Springs สถานอนุรักษ์พันธุ์ปลาเรนโบว์เทร้าท์ที่มีชื่อเสียง ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม ชมสัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์ เฟิร์นสีเงิน นกกีวี ฯลฯ จากนั้นเดินทางสู่ถ้ำไวโตโม่ (Waitomo Caves)

บริการอาหารกลางวัน BBQ ณ ภัตตาคาร
นำท่านชมความงามภายในของถ้ำที่งดงามด้วยหินงอกหินย้อย ล่องเรือตามลำธารใต้ถ้ำอันเป็นที่อยู่อาศัยของหนอนเรืองแสง (Glow Worm) ส่องแสงระยิบระยับจำนวนมหาศาล ทำให้ถ้ำสุกสกาวงดงามอย่างน่ามหัศจรรย์ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่โอ๊คแลนด์

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ SKY CITY HOTEL หรือเทียบเท่า


ด้านบน

  วันที่สี่ โอ๊คแลนด์ – ไคร้สเชิร์ช – ทะเลสาบเทคาโป – ทไวเซิล
เช้า


เที่ยง

___ น.

___ น.

ค่ำ  
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมเมืองโอ๊คแลนด์ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะเหนือ ศูนย์กลางพาณิชยกรรมและการค้าที่สำคัญที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์ ได้รับสมญานามว่า เมืองแห่งการแล่นเรือใบ (City of Sails) มีอ่าวจอดเรือที่สมบูรณ์แบบ ชมสะพานฮาเบอร์และท่าจอดเรือยอร์ชที่สวยงาม ชมทัศนียภาพของเมืองโอ๊คแลนด์บนยอดเขาอีเดน (Mt. Eden) ที่เกิดจากปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้ว ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ออกเดินทางสู่นครไคร้สเชิร์ช โดยสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ เที่ยวบินที่ ______

เดินทางถึงนครไคร้สเชิร์ช นำท่านเดินทางผ่านทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รี่ แหล่งเพาะพันธุ์แกะและวัวที่สำคัญของเกาะใต้ เดินทางผ่านเมืองแอชเบอร์ตัน เจอร์ราดีน และแฟร์รี่ เข้าสู่ทะเลสาบเทคาโป เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามตามอัธยาศัย ระหว่างทางแวะชม “ยอดเขาเม้าท์คุ๊ก” ที่มีความสูงถึง 3,753 เมตร อิสระให้ท่านได้ชื่นชมกับทัศนียภาพของยอดเขาที่สูงตระหง่านและถูกปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปี บริเวณจุดชมวิวริมทะเลสาบปูคากิ จากนั้นเดินทางสู่ทไวเซิล

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่ที่พัก ณ MACKENZIE HOTEL หรือเทียบเท่า


ด้านบน

  วันที่ห้า ทไวเซิล – ควีนส์ทาวน์ –ช้อปปิ้ง
เช้า


เที่ยง


ค่ำ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองควีนส์ทาวน์ นำท่านชมวิวทิวทัศน์อันตระการตาของเมืองควีนส์ทาวน์ริมทะเลสาบวาคาทีปู ที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขาใหญ่น้อย เต็มไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามมาก สมกับเป็นสถานที่ที่ใช้ถ่ายทำภาพยนตร์จำนวนมากจากทั่วโลก

รายการแนะนำ
- ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ชมทัศนียภาพเทือกเขาแอลป์ หรือชมทัสมันกลาเซียร์ ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ ใจกลางยอดเขาตามอัธยาศัย ค่าใช้จ่ายนี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์ ประมาณท่านละ NZD$ 250-300.
- สนุกกับการเล่นเรือ Shotover Jet เรือล่องเเก่งความเร็วสูง ที่ได้รับการออกเเบบเป็นพิเศษลำตัวทำด้วยอลูมิเนียมอย่างหนาเเล่นด้วยความเร็วสูง ตื่นเต้นเร้าใจ ตามอัธยาศัย ค่าบริการประมาณ NZD$ 99.-

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ท่านสนุกกับกิจกรรมมากมายในเมืองควีนส์ทาวน์ หรือ เดินเล่นชมเมืองควีนส์ทาวน์ตามอัธยาศัย

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ RYDGES QUEENSTOWN HOTEL หรือเทียบเท่า


ด้านบน

  วันที่หก ควีนส์ทาวน์ –แอร์โร่ทาวน์ - ไคร้สเชิร์ช
เช้า


เที่ยง


ค่ำ

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมือง Arrowtown เหมืองทองเก่าในอดีต ซึ่งครั้งหนึ่งจะเต็มไปด้วยนักแสวงโชคจากทั่วทุกสารทิศ ชมความน่ารักของชุมชุนเล็กท่ามกลางขุนเขาที่สวยงามทุกฤดูกาลดังภาพวาด

จากนั้นเดินทางเลียบแม่น้ำคาวารัว แวะถ่ายรูปที่สะพานประวัติศาสตร์ สะพานคาวารัว ซึ่งสถานที่แห่งนี้ใช้เป็นที่เล่น Bungy Jump กีฬาท้าทายความหวาดเสียว ซึ่งมีต้นกำเนิดที่นิวซีแลนด์ (ค่าใช้จ่ายนี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์)

แวะชมแหล่งผลิตผลไม้ที่มีชื่อเสียงของประเทศ ซึ่งท่านสามารถชิมผลไม้สดๆ ตามฤดูกาลและเลือกซื้อเป็นของฝากได้ตามอัธยาศัย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางผ่านเมืองโอมารามา OMARAMA ชุมชนเล็ก ๆ

นำท่านเดินทางชมทัศนียภาพยามเช้าอันสวยงามของทะเลสาบเทคาโป ทะเลสาบสีเทอร์ควอยซ์ ซึ่งเกิดจากการละลายของหิมะบนเทือกเขา ไหลลงสู่ทะเลสาบจนทำให้น้ำทะเลสาบใสเป็นสีฟ้า ถ่ายรูปคู่กับโบสถ์เล็กๆ ริมทะเลสาบและอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ

แวะชมเมือง Ashburton แหล่งรวมสินค้าและผลิตภัณฑ์จากแกะ อาหารเสริม และของที่ระลึกต่างๆ ก่อนเดินทางสู่เมืองไคร้สเชิร์ช

ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของนครไคร้สเชิร์ช ซึ่งได้รับสมญานามว่า “อังกฤษนอกเกาะอังกฤษ”

ชมความน่ารักของแม่น้ำเอวอน ซึ่งไหลผ่านใจกลางเมืองและอุทยานเเห่งสวนดอกไม้ Botanic Garden ที่เต็มไปด้วยดอกไม้และไม้ยืนต้นนานาชนิด

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ที่พัก ณ RYDGES CHRISTCHURCH HOTEL หรือเทียบเท่า


ด้านบน

  วันที่เจ็ด ไคร้สเชิร์ช – ชมวาฬ ไคคูร่า - ไคร้สเชิร์ช
เช้า

เที่ยง
ค่ำ  

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่เมืองไคคูร่า เมืองท่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีพื้นที่นอกชายฝั่งที่อุดมสมบูรณ์ เป็นที่อยู่อาศัยประจำของฝูงวาฬขนาดเล็ก และเป็นจุดนัดพบของฝูงวาฬต่างๆ ที่อพยพไปตามกระแสน้ำอุ่นในแต่ละปีเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลง นำท่านล่องเรือชมความน่ารักของวาฬเหล่านี้ อย่างใกล้ชิด
***(หมายเหตุ โดยทั่วไปจะมีฝูงวาฬ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้อย่างถาวร แต่ในขณะเดียวกันก็จะมีฝูงวาฬ ที่อาจจะว่ายน้ำผ่านมาแวะพักเป็นครั้งคราว รายการทัวร์ล่องเรือชมวาฬนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศในแต่ละวันด้วย ว่าจะสามารถออกเรือได้หรือไม่ ซึ่งถ้าหากไม่สามารถออกเรือไปชมวาฬได้ จะมีส่วนลดให้ท่านละ NZD$70.-)

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เสริฟด้วยกุ้งมังกร อันโอชะ (คนละ ½ ตัว)
นำท่านเดินทางกลับสู่นครไคร้สเชิร์ช ชม Cathedral Square โบสถ์สไตล์โกธิค ศูนย์รวมจิตใจของคนไคร้สเชิร์ชตั้งอยู่ใจกลางเมืองรายล้อมด้วยร้านค้าขายของที่ระลึกมากมาย อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน นำท่านสู่ที่พัก ณ RYDGES HOTEL หรือเทียบเท่า


ด้านบน

  วันสุดท้าย ไคร้สเชิร์ช - โอ๊คแลนด์ - กรุงเทพฯ
เช้า


____ น.

15.15 น.

22.25 น.  

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาตินครไคร้สเชิร์ช

ออกเดินทางสู่เมืองโอ๊คแลนด์ โดยสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ เที่ยวบินที่ ______

เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 990

คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ เเละความประทับใจ


ด้านบน

   
ราคาทัวร์
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ราคา
ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริมพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำ
กว่า12 ปีไม่มี
เตียงเสริม
พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่มท่านละ
         
**วันที่ออกกรุ๊ปเซ็คที่เซลล์**

Booking


ด้านบน

ราคาทัวร์นี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินทั้งขาไปและกลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง
3. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ ( สองท่านต่อหนึ่งห้อง )
4. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. ค่ารถรับ - ส่งตามสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท ( ค่ารักษาพยาบาล 2 แสนบาท ) ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบรัษัทประกันชีวิต
ราคาทัวร์นี้ไม่รวม
1. ค่าระวางกระเป๋าเดินทางในกรณีที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดไว้ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
2. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช่จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ( กรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี ) และ ค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่ากรุ๊ปประเทศนิวซีแลนด์ ท่านละ 1,900 บาท หรือวีซ่าเดี่ยวท่านละ 3,300 บาท
หมายเหตุ
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือเกิน 6 เดือนขึ้นไป ( โปรดตรวจสอบด้วยตนเองอีกครั้งก่อนนำส่งบริษัท )
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า - ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง ฉากสีฟ้าอ่อน หรือ ขาว 2 รูป รูปขนาด นึ้วครึ่ง - 2 นึ้ว ต้องไม่ใช่รูปที่ปริ๊นซ์ออกมาจากคอมพิวเตอร์
4. หลักฐานการเงิน เช่น สมุดบัญชีเงินฝากเล่มจริง พร้อมสำเนาย้อนหลัง 6 เดือน หรือ หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร พร้อมด้วยสำเนาเงินฝากประทับตรารับรองสำเนาจากธนาคาร
5. หลักฐานการทำงาน หนังสือรับรองจากบริษัทฯ,หรือใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองการจดทะเบียน (กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ)
6. กรณีเป็นนักศึกษา ใช้สำเนาบัตรนักศึกษาและหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ทั้ง 2 อย่าง)
7. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาใบสูติบัตร, สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
8. สำเนาทะเบียนสมรส,ใบหย่า หรือ ใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
9. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดา หรือคนใด คนหนึ่ง ต้องทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ ประเทศ โดยขอหนังสือยินยอมจากทางอำเภอหรือเขตที่ท่านอยู่เท่านั้น พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของบิดา หรือมารดา


--------------------  ทัวร์เส้นทางอื่น  --------------------
[ทัวร์จีน] [ทัวร์ฮ่องกง] [ทัวร์เกาหลี] [ทัวร์ญี่ปุ่น] [ทัวร์มาเลเซีย] [ทัวร์สิงค์โปร์] [ทัวร์เวียดนาม]
[ทัวร์ลาว] [ทัวร์กัมพูชา] [ทัวร์พม่า] [ทัวร์ออสเตรเลีย] [ทัวร์นิวซีแลนด์] [ทัวร์ยุโรป] [ทัวร์แอฟริกาใต้]

 

April Holiday  TAT No : 11/3081
90 อาคาร ฟิฟตี้ฟิฟ พลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิท ซอย 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-7149794 (20 สาย)       แฟ๊กซ์ : 02-7149733    Hotline: 086-7786218, 086-3308286
E-mail : sales@aprilholiday.com           website : www.aprilholiday.com
  

ด้านบน


Copy Rights 2003. April Holiday. All rights Reserved.