บนบริษัททัวร์ นำเที่ยว : ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์พม่า ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์แอฟริกาใต้
Home บริษัททัวร์Home

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ทัวร์จีนทัวร์ จีน
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ ฮ่องกง
ทัวร์เกาหลีทัวร์ เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ ญี่ปุ่น
ทัวร์มาเลเซียทัวร์ มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์ สิงคโปร์
ทัวร์เวียดนามทัวร์ เวียดนาม
ทัวร์ลาวทัวร์ ลาว
ทัวร์กัมพูชาทัวร์ กัมพูชา
ทัวร์พม่าทัวร์ พม่า
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์ นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ ยุโรป
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์ แอฟริกาใต้

บริษัททัวร์ เอเพริล ฮอลิเดย์About us
ร่วมงานกับเรา บริษัททัวร์ร่วมงานกับเรา

รวมโปรแกรมทัวร์All Program Tour

บริษัททัวร์ เอเพริลฮอลิเดย์ทัวร์

REP01 ทัวร์กัมพูชา นครวัด-นครธม-เสียมเรียบ 3วัน2คืน
ทางลัดไป:
[วันแรกฺ] [วันที่สอง] [วันสุดท้าย] [วันเดินทางและราคา]

รายการทัวร์
  วันแรก กรุงเทพฯ - เสียมเรียบ - ปราสาทโลเลย - พระโค - บากอง - พระขรรค์ - นาคพัน - ตาพรม
05.30 น.

07.35 น.

08.45 น.

12.00 น.


ค่ำ
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ ชั้นที่ 4 ประตูทางเข้าที่ 4 เคาน์เตอร์ F บางกอก แอร์เวย์ส

ออกเดินทางสู่ เมืองเสียมเรียบ โดย สายการบิน บางกอก แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 901

ถึงสนามบิน เมืองเสียมเรียบ
นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
จากนั้นนำท่านสู่ตัวเมืองเสียมเรียบ นำท่านชม กลุ่มปราสาทเมืองหริหราลัย (โลเลย) ชมปราสาทโลเลย เป็นปราสาทที่อยู่ในกลุ่มเทวสถานเมืองหริหราลัย สันนิษฐานว่า "โลเลย" มาจาก "ราลัย" อันเป็นชื่อท้ายเมืองนี้ (หราลัย) สร้างอยู่กลางบารายอันทรตฎากะ (สระน้ำของพระเจ้าอินทรวรมันที่ 1) ซึ่งทรงสร้างเพื่อให้เป็นด่านป้องกันศัตรูอีกพระประสงค์หนึ่ง แต่พระองค์ก็ย้ายนครหลวงแห่งนี้ไปยังเมืองพระนคร เนื่องจากไม่สามารถที่จะขยายอาณาจักรของพระองค์ที่เมืองหริหราลัยไปได้มากกว่านี้ นามของเมืองหริหราลัยจึงถูกลบเลือนไปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

จากนั้นนำท่านชม ปราสาทพระโค สร้างในรัชสมัยพระเจ้าอินทรวรมันทึ่ 1 ในปี พ.ศ. 1422 ในศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย มีปราสาท 6 หลังตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน มีรูปโคนนทิหันหน้าเข้าหาปราสาทซึ่งประดิษฐานศิวลึงค์ บริเวณผังปราสาทมีลายปูนปั้น ประกอบด้วยการสลักทับหลังศิลาทรายแบบนูนสูง ทับหลังสมัยพระโคนั้น นักโบราณคดีที่มีความเชี่ยวชาญศิลปะขอมมักจะนิยมยกย่องว่าเป็นทับหลังที่มีความงดงามเหนือกว่าสมัยใด ๆ นชม ปราสาทบากอง สร้างในสมัยพระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 ในปี พ.ศ. 1424 ในศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย เป็นปราสาทหินทรายตั้งอยู่บนฐาน 5 ชั้น สูงประมาณ 20 เมตร มีปราสาทเล็กหลายหลังตั้งอยู่บนชั้นฐาน มีปราสาทใหญ่ตั้งอยู่บนส่วนยอด ปราสาทบากองอยู่กลางเมืองหริหราลัย เป็นศูนย์กลางจักรวาล และเป็นปราสาทหินหลังแรกของอาณาจักรขอม

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเที่ยว ปราสาทนาคพัน สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ต้องยกให้ปราสาทนาคพันเป็นปราสาทที่มีรูปแบบการสร้างที่แปลกที่สุด ตัวปราสาทตั้งอยู่กลางสระน้ำ เปรียบเสมือนเกาะซึ่งอยู่กลางทะเล หรือเปรียบดุจภูเขาหิมาลัยที่อยู่ กลางมหาสมุทร

จากนั้นนำท่านชม ปราสาทพระขรรค์ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เช่นเดียวกัน นับเป็นมหาราชที่ยิ่งใหญ่ นอกจากจะสร้างปราสาทต่าง ๆ ขึ้นมากมายเพื่อใช้เป็นทีประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาแล้ว พระองค์ยังทรงให้ความสำคัญกับงานสาธารณสุข ด้วยการสร้างอโรคยศาลาถึง 102 แห่ง ในบรรดาปราสาทต่าง ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยของพระองค์ต้องยกให้ปราสาทพระขรรค์เป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุด พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงสร้างปราสาทนี้ขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่พระราชบิดา โดยสร้างหลังจากที่พระองค์ ทรงสร้างปราสาทตาพรมเพื่ออุทิศให้แก่พระราชมารดาแล้ว 5 ปี

จากนั้นนำท่าน ชม ปราสาทตาพรม จัดได้ว่าเป็นวัดในพระพุทธศาสนา และเป็นวิหารหลวงในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทางเข้าประกอบด้วยโคปุระชั้นนอกและชั้นใน บริเวณผนังที่อยู่เชื่อมระหว่างโคปุระชั้นนอกและชั้นในมีการสลักภาพตามคติธรรมของพุทธศาสนานิกายมหายานปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1729 เพื่ออุทิศให้แก่พระราชมารดาของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 คือพระนางชัยราชจุฑามณีผู้เปรียบประดุจกับนางปรัชญาปรมิตา ซึ่งหมายถึงผู้ที่มีความเป็นเลิศ เป็นเทวีแห่งปัญญา หรือพระมารดาแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง ซึ่งหมายถึงเมื่อพระองค์เป็นอวตารของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร พระราชมารดาของพระองค์จึงเปรียบดั่งพระนางปรัชญาปรมิตาเช่นกัน ที่ ปราสาทตาพรมมีต้นไม้อยู่ 2 พันธุ์ ต้นที่ใหญ่ที่สุดเรียกว่าต้นสะปง หรือภาษาไทยเรียกว่าต้นสำโรง เป็นไม้ยืนต้นเนื้ออ่อน รากของมันจะดูดน้ำจากใต้ดินเข้าลำต้นทำให้รากดูป่องพองส่วนพันธุ์ไม้อีกชนิดเป็นไม้เลื้อยขึ้นอยู่ตามหน้าบัน ทับหลัง หรือตามตัวปราสาท หลังคา ลักษณะเป็นไม้พุ่ม ไม้ล้มลุก ซึ่งการกำเนิดของไม้เลื้อยนี้มาจากการที่นกมาขับถ่ายมูลที่มีเมล็ดพันธุ์ไม้ทั้งไว้ บริเวณใดของปราสาทที่มีตะไคร่น้ำที่ชุ่มชื้นก็สามารถทำให้เมล็ดพันธุ์เติบโตเป็นต้นดังที่เห็น ทั้งไม้เล็กและใหญ่ต่างเติบโตตามสภาวะเอื้ออำนวยรากของไม้ใหญ่ที่แทรกชอนไชไปบนแผ่นศิลาเพื่อจะหาที่ลงดินเกิดเป็นรูปทรงคล้ายหนวดปลาหมึกเกาะกุมองค์ปราสาททำให้ช่วยประคองยึดตัวปราสาทไม่ให้หักพังลงมาได้

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม …หรือเทียบเท่า
 
  วันที่สอง นครธม -ปราสาทบายน -ปาปวน -ลานชนช้าง -ปราสาทพิมานอากาศ -นครวัต -พนมบาเค็ง
เช้า


บ่าย

17.30 น.
ค่ำ  

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านชม เมืองพระนครธม (นครธม) ผ่าน สะพานนาคราช เป็นสะพานหินสลักขนาดใหญ่ รูปเทวดา กำลังฉุดนาคอีกฝั่งเป็นอสูรฉุดนาคขนาดใหญ่เช่นเดียวกัน อันเป็นตอนเริ่มต้นจากนิยายปรัมปราที่พวกพรามหณ์เล่าถึงตอนกำเนิดโลกมนุษย์และจักรวาล เดินผ่านสู่ ประตูเมืองทิศใต้ ชมความงามของหินทรายที่สลักเป็นรูปพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ซึ่งสลักไว้ทั้งสี่ทิศ ด้วยสายตาที่ทอดมองลงมายังที่ต่ำและรอยยิ้มที่เป็นสุข หรือเรียกว่ารอยยิ้มแบบ "บายน" ที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตา กรุณา

จากนั้นนำท่านชม ปราสาทบายน เป็นปราสาทหลวงประจำรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นรูปแบบที่มีลักษณะแตกต่างจากการสร้างรูปแบบเดิม ๆ เป็นเพราะพระองค์ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา นิกายมหายาน อย่างยิ่ง ปรางค์ปราสาทบายนทั้ง 54 ปรางค์ถูกสลักเป็นภาพพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ผินพระพักตร์ออกไปทั้งสี่ทิศเพื่อสอดส่องดูแลทุกข์สุขของเหล่าพสกนิกรของพระองค์ให้อยู่อาศัยด้วยความร่มเย็นเป็นสุข

จากนั้นชม ปราสาทบาปวน จัดเป็นปราสาทแรกในกลุ่มปราสาทเมืองพระนครธม มีทางเดินทางเข้าสู่ตัวปราสาทเป็นสะพานหินยกระดับทอดยาวทางเดินเข้าผ่านโคปุระรูปกากบาท 3 ทาง ตัวปราสาทหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ที่ตั้งของปราสาทอยู่ภายในเขตพระราชวังหลวงเป็นปราสาทที่มียอดสูง ชม ลานสนามชนช้าง ตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองพระนครหลวง หันหน้าเข้าสู่ลานกว้างเรียกว่าสนามหลวง ลักษณะเป็นระเบียงยาวประมาณ 350 เมตร สูงจากพื้น 3 เมตร ผนังฐานพลับพลาสร้างด้วยหินสลักเป็นรูปช้างและครุฑพ่าห์ พื้นพลับพลาเป็นหินตั้งอยู่ด้านหน้าประตูพระราชวัง มีมุขยื่นออกมาทั้งสองด้าน คือมุขช้างเอราวัณ และมุขครุฑพ่าห์ มีบันไดขึ้นลงได้ 5 ทางมีบันไดใหญ่สุดอยู่ตรงกลาง ซึ่งเป็นทางพระราชดำเนินที่จะใช้ลงไปยังสนามหลวงของกษัตริย์เท่านั้น ชม ปราสาทพิมานอากาศ เป็นปราสาทที่ก่อสร้างด้วยหินทรายอยู่บนฐานศิลาแลง ซ้อนกัน 3 ชั้นคล้ายปิรามิดส่วนทางเข้าพระราชวังต้องเดินผ่านฐานขึ้นบนพลับพลาสูงไปตามบันไดครุฑ เพราะพระราชวังนี้ตั้งอยู่บนพลับพลาสูงเมื่อขึ้นสู่พลับพลาสูงจะเห็นประติมากรรมลอบตัวรูปสิงห์ ศิลปะสมัยบายนยืนผงาดอยู่เชิงบันไดทั้งสองบนฐานพลับพลาสูงแห่งนี้ยังมีร่องรอยการปลูกสร้างพลับพลาในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ใช้ออกว่าราชการ ตรวจพลสวนสนาม หรือประกอบพิธีทางศาสนา ปัจจุบันไม่เหลือร่องรอยอีกแล้ว เพราะสิ่งก่อสร้างทำจากไม้

จากนั้นนำท่านเข้าชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ปราสาทนครวัต ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1650 - 1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวนเกษียรสุมทร ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุก ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฎอยู่ด้วย

นำท่านเดินทางไปชมพระอาทิตย์อัสดงที่ เขาพนมบาเค็ง ท่านสามารถมองเห็นวิวของปราสาทนครวัด จากเบื้องสูงเมื่อท่านมายืนอยู่บนยอดเขาพนมบาเค็งนี้ เราจะชมตะวันที่ค่อยๆคล้อยต่ำลงจนลับสายตาที่นั่น

นำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก โรงแรม.....หรือเทียบเท่า

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง


ด้านบน

  วันสุดท้าย ปราสาทบันทายสรี - ตลาดซ่าจ๊ะ - เสียมเรียบ - กรุงเทพฯ
เช้า
07.30 น.


เที่ยง


20.10 น.

21.20 น. 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ ปราสาทบันทายสรี ซึ่งสร้างขึ้นตอนปลายสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมิน สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะสลักภาพนูนต่ำอย่างละเอียดงดงาม ชมโคปุระหรือซุ้มประตูของปราสาทบันทายสรี ที่มีลวด ลายสวยงามมาก จำหลักเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ผ่านโคปุระชั้นนอกซึ่งมีกรอบประตูไม่ใหญ่นักเข้าไป จะเป็นทางเดินปูลาดด้วยหินทราย สองข้างทางปักด้วยเสานางเรียง ทำด้วยหินทรายเช่นกัน ห่างเป็นระยะๆ ถัดออกไปเป็นสระบารายขนาดเล็ก ซึ่งกินพื้นที่อ้อมไปถึงกลุ่มตัวปราสาทด้านในปราสาทบันทายสรี หรือที่ชาวเขมรเรียกว่า บันเตย์เสรย แปลว่า ป้อมแห่งสตรี

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านแวะชม ศูนย์หัตถกรรมผ้าไหม และ โรงเรียนแกะสลักหิน
ให้ท่านได้เลือกซื้อผลงานเป็นของที่ระลึก

ให้ท่านช้อปปิ้ง ที่ ตลาดเมืองเสียมเรียบ อาทิ ปลากรอบ ของที่ระลึก ต่างๆ ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน เมืองเสียมเรียบ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

ออกเดินทาง อำลาเมืองเสียมเรียบ โดย สายการบิน บางกอก แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG910

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม ..


ด้านบน

   
ราคาทัวร์
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ราคา
ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริมพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำ
กว่า12 ปีไม่มี
เตียงเสริม
พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่มท่านละ
         
**วันที่ออกกรุ๊ปเซ็คที่เซลล์**

Booking


ด้านบน

ราคาทัวร์นี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินทั้งขาไปและกลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง
3. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ ( สองท่านต่อหนึ่งห้อง )
4. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. ค่ารถรับ - ส่งตามสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
7. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศที่ท่องเที่ยว
8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท ( ค่ารักษาพยาบาล 2 แสนบาท ) ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบรัษัทประกันชีวิต
ราคาทัวร์นี้ไม่รวม
1. ค่าระวางกระเป๋าเดินทางในกรณีที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดไว้ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
2. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช่จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ( กรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี ) และ ค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ คนขับรถ พร้อมด้วย หัวหน้าทัวร์ไทย / ต่อคน / ต่อวัน
7. ค่าวีซ่ากัมพูชา 25 USD.- /ท่าน / ค่าภาษีสนามบินกัมพูชา 25 USD/ ท่าน
หมายเหตุ
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือเกิน 6 เดือนขึ้นไป ( โปรดตรวจสอบด้วยตนเองอีกครั้งก่อนนำส่งบริษัท )
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า - ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง ฉากสีฟ้าอ่อน หรือ ขาว 2 รูป รูปขนาด นึ้วครึ่ง - 2 นึ้ว ต้องไม่ใช่รูปที่ปริ๊นซ์ออกมาจากคอมพิวเตอร์


--------------------  ทัวร์เส้นทางอื่น  --------------------
[ทัวร์จีน] [ทัวร์ฮ่องกง] [ทัวร์เกาหลี] [ทัวร์ญี่ปุ่น] [ทัวร์มาเลเซีย] [ทัวร์สิงค์โปร์] [ทัวร์เวียดนาม]
[ทัวร์ลาว] [ทัวร์กัมพูชา] [ทัวร์พม่า] [ทัวร์ออสเตรเลีย] [ทัวร์นิวซีแลนด์] [ทัวร์ยุโรป] [ทัวร์แอฟริกาใต้]

 

April Holiday  TAT No : 11/3081
90 อาคาร ฟิฟตี้ฟิฟ พลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิท ซอย 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-7149794 (20 สาย)       แฟ๊กซ์ : 02-7149733    Hotline: 086-7786218, 086-3308286
E-mail : sales@aprilholiday.com           website : www.aprilholiday.com
  

ด้านบน


Copy Rights 2003. April Holiday. All rights Reserved.