บนบริษัททัวร์ นำเที่ยว : ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์พม่า ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์แอฟริกาใต้
Home บริษัททัวร์Home

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ทัวร์จีนทัวร์ จีน
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ ฮ่องกง
ทัวร์เกาหลีทัวร์ เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ ญี่ปุ่น
ทัวร์มาเลเซียทัวร์ มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์ สิงคโปร์
ทัวร์เวียดนามทัวร์ เวียดนาม
ทัวร์ลาวทัวร์ ลาว
ทัวร์กัมพูชาทัวร์ กัมพูชา
ทัวร์พม่าทัวร์ พม่า
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์ นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ ยุโรป
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์ แอฟริกาใต้

บริษัททัวร์ เอเพริล ฮอลิเดย์About us
ร่วมงานกับเรา บริษัททัวร์ร่วมงานกับเรา

รวมโปรแกรมทัวร์All Program Tour

บริษัททัวร์ เอเพริลฮอลิเดย์ทัวร์

REP02ทัวร์กัมพูชา นครวัด-นครธม 3วัน2คืน (รถโค้ช)
ทางลัดไป:
[วันแรกฺ] [วันที่สอง] [วันสุดท้าย] [วันเดินทางและราคา]

รายการทัวร์
  วันแรก กรุงเทพฯ - ปอยเปต - เสียมเรียบ
05.00 น.

06.00 น.

09.30 น.


เที่ยง


15.30 น.


18.30 น.

ค่ำ
คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (คณะจอยทัวร์พบกัน หน้าโรงเรียนหอวัง ถนนวิภาวดี-รังสิต)

ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ สู่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

เดินทางถึงชายแดนไทย-กัมพูชา ด่านปอยเปต นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเป็นที่เรียบร้อยนำท่านเดินทางต่อเข้าสู่ เมืองเสียมเรียบ

แวะรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารประกายพฤกษ์ อ.ศรีโสภณ
หลังอาหารออกเดินทางต่อสู่เมืองเสียมเรียบ

เวลาโดยประมาณเดินทางถึง เมืองเสียมเรียบ
นำท่านเข้าสู่ตัวเมือง นำท่านสักการะพระประจำเมือง ศาลเจ้าเจก-เจ้าจอม ศาลคู่บ้านคู่เมือง ชมที่เก็บกระดูกชาวกัมพูชาสมัยสงครามกลางเมือง และชม สวนสมเด็จฮุนเซ็น

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ ล่องเรือชมทัศนียภาพเหนือทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ชมความเป็นอยู่ของหมู่บ้านชาวประมง บ้านเรือนที่ตั้งอยู่บนทะเลสาบ โรงเรียน พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับมาตราฐาน

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 
  วันที่สอง เสียมเรียบ
เช้าเที่ยง

17.30 น.


18.30 น.

ค่ำ  

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทบันทายสรี ซึ่งสร้างขึ้นตอนปลายสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมิน สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะสลักภาพนูนต่ำอย่างละเอียดงดงาม ชมโคปุระหรือซุ้มประตูของปราสาทบันทายสรี ที่มีลวดลายสวยงามมาก จำหลักไว้เป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ผ่านโคปุระชั้นนอกซึ่งมีกรอบประตูไม่ใหญ่นักเข้าไป จะเป็นทางเดินปูลาดด้วยหินทราย สองข้างทางปักด้วยเสานางเรียง ทำด้วยหินทรายเช่นกัน ห่างเป็นระยะๆ ถัดออกไปเป็นสระบารายขนาดเล็ก ซึ่งกินพื้นที่อ้อมไปถึงกลุ่มตัวปราสาทด้านในปราสาทบันทายสรี หรือที่ชาวเขมรเรียกว่า บันเตย์เสรย แปลว่า ป้อมแห่งสตรี

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ ปราสาทตาพรหม สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1729 โดยพระเจ้าชัยว รมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดา ท่านจะเห็นต้นสะปงขนาดใหญ่ที่แผ่รากปกคลุมปรา- สาทเกาะกุมระเบียงคด ดูลึกลับเหมือนอยู่ในเขาวงกต

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร New Bayon (อาหารพื้นเมือง)
หลังอาหารกลางวันนำท่านเข้าชม เมืองพระนครธม ผ่านเข้าประตูเมืองทางด้านทิศใต้ ที่มีซุ้มประตูแกะสลักเป็นรูปพระโพธิสัตว์ 4 หน้า

นำท่านเข้าชม ปราสาทบายน ซี่งเป็นศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธม เป็นสุดยอดของปราสาทเขมรในยุคเสื่อมคือ ในรัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอดปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์ 4 หน้าหันออกไปทอดพระเนตรความเป็นไปและทุกข์สุขของประชาชนทั้ง 4 ทิศ

และนำท่านชม สะพานนาคราช ซึ่งด้านหนึ่งเป็นศิลาสลักเป็นรูปเทวดากำลังฉุดนาค ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นรูปอสูรซึ่งมีขนาดใหญ่มากกว่า 5 เท่าคนจริงรวมกันถึง 108 คน เป็นสะพานที่กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธมของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7

นำชม ประตูเมือง ที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ เดินทางผ่านชมพลับพลาหรือ บัล ลังก์ช้าง ซึ่งฐานของพลับพลาสร้างด้วยหินจำหลักเป็นรูปการจับช้างและครุฑยาวประมาณ 300 เมตร เป็นสถานที่กษัตริย์นั่งทอดพระเนตรการสวนสนาม การซ้อมรบ และการเฉลิมฉลองต่างๆ

จากนั้นนำท่านเข้าชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ปราสาทนครวัด ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1650 - 1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์
ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวนเกษียรสุมทร ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง
ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุก ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฎอยู่ด้วย

เดินทางไปชมพระอาทิตย์อัสดงที่ เขาพนมบาเค็ง ท่านสามารถมองเห็นวิวของปราสาทนครวัด จากเบื้องสูงเมื่อท่านมายืนอยู่บนเขาพนมบาเค็งนี้ เราจะชมตะวันที่ค่อยๆคล้อยต่ำลงจนลับสายตา

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับมาตราฐาน

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง


ด้านบน

  วันสุดท้าย เสียมเรียบ - กรุงเทพฯ
เช้าเที่ยง

15.00 น.


17.00 น.

21.00 น. 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
ให้ท่านเช็คเอ้าท์จากโรงแรม ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ระลึกฝากทางบ้านที่ ตลาดเช้าเมืองเสียมเรียบ อาทิ ปลากรอบ ของที่ระลึก ต่างๆ ได้เวลาเดินทางสู่ชายแดนไทย

แวะรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จ.ศรีโสภณ

ถึงชายแดนไทย-กัมพูชา ด่านปอยเปต นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนออกเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ ตลาดโรงเกลือ เลือกซื้อสินค้าราคาถูก นานาชนิด

นำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ

ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ มิรู้ลืม........


ด้านบน

   
ราคาทัวร์
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ราคา
ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริมพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำ
กว่า12 ปีไม่มี
เตียงเสริม
พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่มท่านละ
         
**วันที่ออกกรุ๊ปเซ็คที่เซลล์**

Booking


ด้านบน

ราคาทัวร์นี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินทั้งขาไปและกลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง
3. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ ( สองท่านต่อหนึ่งห้อง )
4. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. ค่ารถรับ - ส่งตามสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
7. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศที่ท่องเที่ยว
8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท ( ค่ารักษาพยาบาล 2 แสนบาท ) ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบรัษัทประกันชีวิต
ราคาทัวร์นี้ไม่รวม
1. ค่าระวางกระเป๋าเดินทางในกรณีที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดไว้ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
2. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช่จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ( กรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี ) และ ค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ คนขับรถ พร้อมด้วย หัวหน้าทัวร์ไทย / ต่อคน / ต่อวัน
7. ค่าวีซ่ากัมพูชา 25 USD.- /ท่าน / ค่าภาษีสนามบินกัมพูชา 25 USD/ ท่าน
หมายเหตุ
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือเกิน 6 เดือนขึ้นไป ( โปรดตรวจสอบด้วยตนเองอีกครั้งก่อนนำส่งบริษัท )
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า - ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง ฉากสีฟ้าอ่อน หรือ ขาว 2 รูป รูปขนาด นึ้วครึ่ง - 2 นึ้ว ต้องไม่ใช่รูปที่ปริ๊นซ์ออกมาจากคอมพิวเตอร์


--------------------  ทัวร์เส้นทางอื่น  --------------------
[ทัวร์จีน] [ทัวร์ฮ่องกง] [ทัวร์เกาหลี] [ทัวร์ญี่ปุ่น] [ทัวร์มาเลเซีย] [ทัวร์สิงค์โปร์] [ทัวร์เวียดนาม]
[ทัวร์ลาว] [ทัวร์กัมพูชา] [ทัวร์พม่า] [ทัวร์ออสเตรเลีย] [ทัวร์นิวซีแลนด์] [ทัวร์ยุโรป] [ทัวร์แอฟริกาใต้]

 

April Holiday  TAT No : 11/3081
90 อาคาร ฟิฟตี้ฟิฟ พลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิท ซอย 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-7149794 (20 สาย)       แฟ๊กซ์ : 02-7149733    Hotline: 086-7786218, 086-3308286
E-mail : sales@aprilholiday.com           website : www.aprilholiday.com
  

ด้านบน


Copy Rights 2003. April Holiday. All rights Reserved.