บนบริษัททัวร์ นำเที่ยว : ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์พม่า ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์แอฟริกาใต้
Home บริษัททัวร์Home

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ทัวร์จีนทัวร์ จีน
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ ฮ่องกง
ทัวร์เกาหลีทัวร์ เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ ญี่ปุ่น
ทัวร์มาเลเซียทัวร์ มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์ สิงคโปร์
ทัวร์เวียดนามทัวร์ เวียดนาม
ทัวร์ลาวทัวร์ ลาว
ทัวร์กัมพูชาทัวร์ กัมพูชา
ทัวร์พม่าทัวร์ พม่า
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์ นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ ยุโรป
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์ แอฟริกาใต้

บริษัททัวร์ เอเพริล ฮอลิเดย์About us
ร่วมงานกับเรา บริษัททัวร์ร่วมงานกับเรา

รวมโปรแกรมทัวร์All Program Tour

บริษัททัวร์ เอเพริลฮอลิเดย์ทัวร์

REP01 ทัวรพม่า-พระธาตุอินแขวน 4วัน3คืน TG
ทางลัดไป:
[วันแรกฺ] [วันที่สอง] [วันสุดท้าย] [วันเดินทางและราคา]

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เชาตาจี-วัดพระเขี้ยวแก้ว-เจดีย์โบดาทาวน์ เทพทันใจ (นัตโบโบยี)-เทพกระซิบ-พระบรมธาตุชเวดากอง

05.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้าหมายเลข เคาน์เตอร์
เจ้าหน้าที่ของบริษัท วีทีจี คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
07.50 น. นำท่านเหินฟ้าสู่กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 303
08.45 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เม็งกะลาดง เมืองย่างกุ้ง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองย่างกุ้ง นำท่านสู่ พระพุทธไสยาสน์เชาตาจี แห่งเมืองย่างกุ้ง พระพุทธรูปองค์นี้ มีลักษณะพิเศษคือ ที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง อันล้วนเป็นมิ่งมงคลสูงสุด เพราะประกอบด้วย ลายลักษณธรรมจักร ข้างละองค์ ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาท และล้อมด้วย รูปอัฏฐุตรสตกตมงคล 108 ประการ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านชม วัดพระเขี้ยวแก้ว ซึ่งเป็นวัดที่สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วจำลองจากเมืองจีนที่เคยนำมาประดิษฐานที่บริเวณพุทธมณฑล จากนั้นนำท่านนมัสการ เจดีย์โบดาทาวน์ ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ภายในบรรจุพระเกศธาตุไว้ 1 เส้น สร้างเมื่อสองพันกว่าปีมาแล้ว โดยพระเจ้าโอกาละปะ ซึ่งเป็นกษัตริย์มอญและที่เจดีย์โบดาทาวน์ ท่านสามารถมองเห็นพระเกศธาตุได้ด้วยตาเปล่า นำท่านนมัสการ พระเขี้ยวแก้ว และ พระพุทธรูปทองคำ จากนั้นนำท่านสักการะ เทพทันใจ (นัตโบโบยี) ซึ่งเป็นเทพที่ชาวไทยและชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพรด้วย เชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา จากนั้นนำท่านสักการะ เทพกระซิบ ซึ่งการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆห้ามคนอื่นได้ยิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นี้กันมาก นำท่านชม พระบรมธาตุชเวดากอง พระมหาเจดีย์ทองคำ ที่งดงามตั้ง เด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางเมืองย่างกุ้ง มีความสูงประมาณ 109 เมตร ประดิษฐานอยู่บนเนินดินที่ชื่อ “SINGU-TTARA” ซึ่งมีลานรูปสี่เหลี่ยม และเป็นเนินที่สูงที่สุด ในเขตปริมณฑลเมืองย่างกุ้ง มีความยาวโดยรอบประมาณ 473 เมตร รอบฐานพระมหาเจดีย์รายล้อมไปด้วยเจดีย์องค์เล็กๆ อีกร้อยองค์ มีซุ้มประตูสี่ด้า น ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดีย์ ประกอบด้วยเพชร และ พลอย มากมาย นับเป็นงานสถาปัตยกรรมฝีมือช่างพม่า ที่งดงาม หาที่เปรียบมิได้ สันนิษฐานว่าเริ่มก่อสร้างขึ้น ตั้งแต่ สมัย พุทธศตวรรษแรกๆเชื่อกันว่าภายในองค์ พระมหาเจดีย์ได้บรรจุ เส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น พระมหาเจดีย์นี้ ยังคงฐานะของ พุทธสถานอันเป็นที่พึ่งทางใจ ของคนพม่า ในทุกชั้นวรรณะ ทุกเพศทุกวัย ในปัจจุบันชาวพุทธจากทั่วโลกก็ มาประกอบกิริยาบุญในลักษณะต่างๆ โดยเฉพาะการกวาดลาน พระเจดีย์ทุกวัน ทั้งเช้าและเย็น ท่านจะประทับใจ ในความงดงาม ของพระมหาเจดีย์ แห่งนี้ในยามเย็น จนทำให้ท่านเกิดปิติ ในพุทธบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อย่างน่าประหลาดใจ (การเที่ยวชมพระมหาเจดีย์ชเวดากอง แนะนำให้ไปชมในช่วงตอนเย็นถึงค่ำ เพราะอากาศไม่ร้อนและได้ดูพระมหาเจดีย์ในยามที่ไฟส่องตอนกลางคืน สวยงามมากครับ)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Nikko Royal Lake Yangon (Chartrium Hotel) หรือ Park Royal Hotel หรือ Kandawgyi Palace หรือระดับเดียวกัน

วันที่สองของการเดินทาง กรุงย่างกุ้ง-สุสานทหารพันธมิตร-พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น-พระราชวังบุเรงนอง

คิมปูนแค้มป์ (เชิงเขาไจ้เที่ยว)-สะพานข้ามแม่น้ำสะโตง
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมืองหงสาวดี ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 80 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ระหว่างทางแวะชม สุสานทหารพันธมิตร ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งทหารอังกฤษและญี่ปุ่นมาสูญเสียชีวิตที่พม่าเป็นจำนวนมาก นำท่านชม พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับ นั่งโดยรอบทิศประกอบด้วยสมเด็จพระสมณโคตมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต 3 พระองค์ คือ พระพุทธเจ้าโกนาคม์(ทิศใต้) พระพุทธเจ้ากกุสันธะ (ทิศตะวันออก) และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ จากนั้นนำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งได้เริ่มขุดค้นและบูรณะในปี พ.ศ. 2533 จากหลักฐานที่เหลืออยู่ ทำให้เชื่อได้ว่า เป็นพระราชวังของ พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง แม้ว่าการขุดค้นนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เราก็พอจะมองเห็นได้ว่า บริเวณของพระราชวังแห่งนี้กว้างใหญ่เพียงใด
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ คิมปูนแค้มป์ (เชิงเขาไจ้เที่ยว) ชมทัศนียภาพของทุ่งนาอันยิ่งใหญ่แห่งเมืองหงสาวดี ผ่านชม สะพานข้ามแม่น้ำสะโตง แม่น้ำที่พระนเรศวรทรงพระแสงปืน ถึง คิมปูนแค้มป์ เปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อเพื่อขึ้นบนภูเขาไจ้เที่ยว จากนั้นเดินเท้าขึ้นสู่โรงแรม (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร) ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทางและสัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อยๆ เย็นขึ้นเรื่อยๆ (สำหรับท่านที่ไม่สะดวกเดินเท้า มีเสลี่ยงไว้บริการ แต่ค่านั่งเสลี่ยงไม่ได้รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ ราคาประมาณ 20 USD./คน) นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมไจ้ทีโย เป็นโรงแรมที่อยู่ใกล้พระธาตุอินทร์แขวนมากที่สุด ชมทัศนียภาพงดงาม และนำท่านไปนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน (1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม หลังอาหารให้ทุกท่านได้พักผ่อน หรือ หากท่านใดมีความสนใจจะไปนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ก็สามารถทำได้ตามความสมัครใจ (สำหรับการไปนมัสการพระเจดีย์ไจ้เที่ยว ควรเตรียมเสื้อกันหนาวหรือกันลม หรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ ไปด้วย พระธาตุอินทร์แขวน เปิดให้ประชาชนไปนมัสการ 24 ชั่วโมง)

วันที่สามของการเดินทาง พระธาตุอินทร์แขวน-พระเจดีย์ชเวมอดอว์-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว

ปางช้างเผือก-ทานอาหาร ณ. ภัตตาคาร การะเวก พร้อมชมโชว์
05.00 น. นำท่านไปนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน หรือใส่บาตรพระสงฆ์ ในยามเช้า สัมผัสกับบรรยากาศอันหนาวเย็นยามเช้า ถ่ายภาพและชมทัศนียภาพรอบๆ องค์พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าแห่งองค์พระธาตุที่ตั้งอยู่โดยไม่ล้มหรือหล่นลงมา (เพื่อความสะดวกของตัวท่านเองกรุณาเตรียมไฟฉายไปด้วยทุกคน)
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารเช้า ทุกท่านเก็บสัมภาระพร้อมออกเดินทางกลับสู่เมืองหงสาวดีตามเส้นทางเดิม นำท่านนมัสการ พระเจดีย์ชเวมอดอว์ หรือ พระธาตุมุเตา (1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า) ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในหงสาวดี สัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองของกรุงหงสาวดีในอดีต
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์อันดับสองของเมืองหงสาวดี รองจากพระมหาธาตุมุเตา และเป็นพระพุทธไสยาสน์ที่มีความยาว 181 ฟุต สูง 50 ฟุต สร้างโดยพระเจ้าเมงกะติปะ พ.ศ.1537 ในสมัยมอญเรืองอำนาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหลื่อมพระบาท ต่างจากพระพุทธไสยาสน์ของไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกัน เล่าขานว่าเป็นพระรูปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคืนก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพาน จากนั้นนำชม ปางช้างเผือก ที่เป็นช้าง คู่บ้านคู่เมืองของพม่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร การะเวก พร้อมชมการแสดงนาฎศิลป์ของพม่าอันงดงามอ่อนช้อย ที่ภัตตาคารการะเวก บนทะเลสาบหลวง ซึ่งภัตตาคารนี้ สร้างขึ้นในปี 2513 โดยเลียนแบบเรือกัญญา หัวเรือเป็นรูปนกการะเวก สัตว์ป่าในหิมพานต์พร้อมทิวทัศน์ของมหาเจดีย์ชเวดากอง ซึ่งมีความงดงามน่าประทับใจอย่างยิ่ง
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Nikko Royal Lake Yangon (Chartrium Hotel) หรือ Park Royal Hotel หรือ Kandawgyi Palace หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่ของการเดินทาง เมืองสิเรียม-พระเจดีย์เยเลพญา-ย่างกุ้ง-พระเจดีย์ซูเล-ตลาดโป๊ะโยคย่านไชน่าทาวน์ กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 45 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง เดินทางถึง สิเรียม ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึ่งเมืองนี้เคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำย่างกุ้งที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำอิระวดี นำท่านชม
พระเจดีย์เยเลพญา บนเกาะกลางน้ำอายุนับพันปี เป็นที่สักการะของชาวสิเรียม ที่บริเวณท่าเทียบ
เรือบนเกาะ สามารถซื้ออาหารเลี้ยงปลาดุกตัวขนาดใหญ่นับร้อยๆ ตัวที่ว่ายวนเวียนให้เห็นครีบ
หลังที่โผล่เหนือผิวน้ำ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเมืองย่างกุ้ง นำท่านชมบรรยากาศเมืองย่างกุ้งผ่านชม พระเจดีย์ซูเล เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมกลางเมืองย่างกุ้ง สร้างในสมัยที่อังกฤษยังปกครองพม่าอยู่ เปรียบเจดีย์ซูเลนี้ได้ดั่งหัวใจของย่างกุ้ง เพราะชาวอังกฤษได้วางผังเมืองให้เจดีย์นี้ เป็นศูนย์กลาง ฝั่งตรงข้ามของเจดีย์ซูเล มี สวนสาธารณะมหาบัณฑุละ ภายในมีอนุสาวรีย์อิสรภาพรูปเสาแหลมสูง 40 เมตร ล้อมรอบด้วยเสาหินสูง 9 เมตร 5 ต้น แทนรัฐที่ปกครองตนเองกึ่งอิสระ 5 รัฐ คือ ฉาน กะฉิ่น กะยิน(กะเหรี่ยง) กะยา และชิน นำท่านเยี่ยมชม เจดีย์กาบาเอ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ชำระพระไตรปิฎกครั้งที่ 6 ในระหว่างปี พ.ศ. 2497- 2499 โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีอูนุ แห่งสหภาพพม่าในสมัยนั้น นอกจากนั้นเจดีย์แห่งนี้มีจุดประสงค์เพื่อก่อให้เกิดสันติสุขแก่ชาวโลก เจดีย์แห่งนี้มีความสูงและเส้นผ่าศุนย์กลางอย่างละ 34 เมตร และเป็นที่ประดิษฐานของพระอรหันต์สาวก 2 องค์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านช้อบปปิ้ง ตลาดโป๊ะโยค หรือ “สก๊อตมาร์เก็ต” ซึ่งตลาดแห่งนี้ ท่านสามารถ เลือกซื้อของ ฝากญาติมิตรได้นานาชนิดเป็นต้นว่า เครื่องเงิน, เครื่องเขิน, ไม้แกะสลักพระพุทธรูปเทวรูปที่ทำด้วยไม้ จันทน์, เครื่องแกะสลัก, เครื่องลงรักปิดทองต่างๆ, ถ้วยชามกังไสจีนโบราณ, โคมไฟแก้ว และแจกัน เจียระไนโบราณ, ผ้าไหมลายต่างๆ ฯลฯ นำท่านสู่ ย่านไชน่าทาวน์ ทุกท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศอีกแบบ ให้ทุกท่านได้มีเวลาเลือกซื้อสินค้าเพื่อเป็นที่ระลึก หรือเป็นของฝาก
19.45 น. นำท่านเหินฟ้าจากกรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 306
21.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ …
 
 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ราคา
ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริมพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำ
กว่า12 ปีไม่มี
เตียงเสริม
พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่มท่านละ
         

Booking


ด้านบน

price.gif (1027 bytes)
1. ค่าตั๋วเครื่องบินทั้งขาไปและกลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง
3. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ ( สองท่านต่อหนึ่งห้อง )
4. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. ค่ารถรับ - ส่งตามสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
7. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศที่ท่องเที่ยว
8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท ( ค่ารักษาพยาบาล 2 แสนบาท ) ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบรัษัทประกันชีวิต

1. ค่าระวางกระเป๋าเดินทางในกรณีที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดไว้ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
2. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช่จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ( กรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี ) และ ค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ คนขับรถ พร้อมด้วย หัวหน้าทัวร์ไทย / ต่อคน / ต่อวัน
7. ค่าวีซ่ากัมพูชา 25 USD.- /ท่าน / ค่าภาษีสนามบินกัมพูชา 25 USD/ ท่าน
remark.gif (977 bytes)
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือเกิน 6 เดือนขึ้นไป ( โปรดตรวจสอบด้วยตนเองอีกครั้งก่อนนำส่งบริษัท )
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า - ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง ฉากสีฟ้าอ่อน หรือ ขาว 2 รูป รูปขนาด นึ้วครึ่ง - 2 นึ้ว ต้องไม่ใช่รูปที่ปริ๊นซ์ออกมาจากคอมพิวเตอร์


--------------------  ทัวร์เส้นทางอื่น  --------------------
[ทัวร์จีน] [ทัวร์ฮ่องกง] [ทัวร์เกาหลี] [ทัวร์ญี่ปุ่น] [ทัวร์มาเลเซีย] [ทัวร์สิงค์โปร์] [ทัวร์เวียดนาม]
[ทัวร์ลาว] [ทัวร์กัมพูชา] [ทัวร์พม่า] [ทัวร์ออสเตรเลีย] [ทัวร์นิวซีแลนด์] [ทัวร์ยุโรป] [ทัวร์แอฟริกาใต้]

 

April Holiday TAT No : 11/3081
90 อาคาร ฟิฟตี้ฟิฟ พลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิท ซอย 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-7149588 (20 สาย)                  แฟ๊กซ์ : 02-7149733
E-mail : sales@aprilholiday.com           website : www.aprilholiday.com
MSN : aprilholiday3@hotmail.com    aprilholiday4@hotmail.com

ด้านบน


Copy Rights 2003. April Holiday. All rights Reserved.