บนบริษัททัวร์ นำเที่ยว : ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์พม่า ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์แอฟริกาใต้
Home บริษัททัวร์Home

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ทัวร์จีนทัวร์ จีน
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ ฮ่องกง
ทัวร์เกาหลีทัวร์ เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ ญี่ปุ่น
ทัวร์มาเลเซียทัวร์ มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์ สิงคโปร์
ทัวร์เวียดนามทัวร์ เวียดนาม
ทัวร์ลาวทัวร์ ลาว
ทัวร์กัมพูชาทัวร์ กัมพูชา
ทัวร์พม่าทัวร์ พม่า
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์ นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ ยุโรป
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์ แอฟริกาใต้

บริษัททัวร์ เอเพริล ฮอลิเดย์About us
ร่วมงานกับเรา บริษัททัวร์ร่วมงานกับเรา

รวมโปรแกรมทัวร์All Program Tour

บริษัททัวร์ เอเพริลฮอลิเดย์ทัวร์

RGN02 ทัวร์ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน 8M
ทางลัดไป:
[วันแรกฺ] [วันที่สอง] [วันที่สาม] [วันสุดท้าย] [วันเดินทางและราคา]

 

วันแรก       สุวรรณภูมิ – ย่างกุ้ง – พระธาตุอินทร์แขวน

08.00 น.

10.30 น.
11.15 น.

 

เที่ยง
 

 

 

 

 

 

บ่าย 

 

 

 

 

 

 

ค่ำ

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 7 เคาน์เตอร์ N05-08 สายการบิน เมียนม่าร์แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระ

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่เมืองย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ 8M 336

ถึงสนามบินเม็งกาลาดง เมืองย่างกุ้งประเทศพม่า (เวลาพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร (กรุณาเแยกสัมภาระใส่กระเป๋าใบเล็กเพื่อขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน)

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ...กุ้งแม่น้ำเมืองหงสาวดี พร้อมน้ำพริกปาราชอง

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางไปยังเมืองหงสาวดี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง เมืองหงสาวดี หรือเมืองพะโค (Bago) เป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของมอญ และอดีตราชธานีของพระเจ้าบุเรงนอง ซึ่งเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ทั้งทางด้านพระพุทธศาสนา และประวัติศาสตร์ชาติพม่า

นมัสการ พระเจดีย์ชเวมอร์ดอร์ หรือพระธาตุมุเตา พระเจดีย์ในสมัยเดียวกันกับพระเจดีย์ชเวดากอง เป็นพระเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในหงสาวดี เป็นสัญลักษณ์แสดงความรุ่งเรืองของกรุงหงสาวดี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า เป็นสถานที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ก่อนออกศึกของบูรพกษัตริย์ ในสมัยโบราณกาล ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์มอญหรือพม่า รวมทั้งพระเจ้าบุเรงนองด้วย และเมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพระนางสุพรรณกัลยา ทรงประทับอยู่หงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดีย์องค์นี้ นมัสการ ณ จุดอธิษฐานศักดิ์สิทธิ์

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองไจ้โถ่ แห่งรัฐมอญ ระหว่างทางท่านจะได้พบกับสะพานเหล็กที่ข้ามผ่าน แม่น้ำ

สะโตง แม่น้ำที่สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปืนนกสับยาวเก้าคืบ ยิงข้ามแม่น้ำถูกพระสุรกรรมา  แม่ทัพหน้าพม่า ทหารเอกของพระมหาอุปราชตายบนคอช้าง ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง ก็จะถึง คินปุนแคมป์ เปลี่ยนเป็นรถโดยสารท้องถิ่นเพื่อขึ้นไปบนเขาไจ้เที่ยว ใช้เวลาเดินทางจากบริเวณนี้ 1 ชม. ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทาง เดินทางเกือบถึงพระธาตุอินทร์แขวนเปลี่ยนรถเป็นเสลี่ยง ใช้เวลาเดินทางโดยเสลี่ยง จากบริเวณนี้ประมาณ 45 นาที (ลักษณะเสลี่ยงเป็นเก้าอี้ผ้าใบ ผูกกับไม้ไผ่ขนาดใหญ่ 2 ลำ หาม ด้วยคน  4 คน ข้างหน้า 2 คน ข้างหลัง 2 คน) เดินทางถึงที่พักซึ่ง เป็นโรงแรมที่อยู่ใกล้พระธาตุอินทร์แขวนมากที่สุดซึ่งมีอยู่โรงแรมเดียวเท่านั้น ท่านจะเห็นภูเขาและทิวเขา ซึ่งอยู่รอบๆ มีทัศนียภาพที่งดงามมาก พระธาตุอินทร์แขวน หรือเจดีย์ไจ้ทีโย Kyaithiyo Pagoda (Golden Rock) แปลว่าก้อนหินทอง อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,200 เมตร ลักษณะเป็นเจดีย์องค์เล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนก้อนหินกลมๆ ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาอย่างหมิ่นเหม่ แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอยู่ภายในพระเจดีย์องค์ย่อมทำให้หินก้อนนี้ทรงตัวอยู่ได้อย่างสมดุลเรื่อยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจำปีเกิดของชาวล้านนาให้ถือเป็น พระธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ นำท่านขอพร โบโบยีนัต หรือเทพทันใจ

รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม

พักที่ KYAIKHTO HOTEL จากนั้นเชิญทุกท่านพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย ท่านสามารถขึ้นไปนมัสการ หรือนั่งสมาธิที่พระเจดีย์ได้ตลอดทั้งคืน (โรงแรมที่พัก อยู่ห่างจากองค์พระธาตุอินทร์แขวนเพียง 500 เมตร เท่านั้น)

 

 

วันที่สอง      พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – ย่างกุ้ง

เช้า

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง


 

 

 

ค่ำ

**อิสระทุกท่านทำบุญตักบาตรที่พระธาตุชมทัศนียภาพในยามเช้าตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารนำท่านอำลาที่พักเพื่อเดินทางกลับสู่เมืองหงสาวดี ระหว่างทางท่านจะยังคงได้เห็นองค์พระธาตุอินทร์แขวนอย่างชัดเจน และเก็บไว้เป็นความประทับใจ

เดินทางถึงเมืองหงสาวดีนำท่านเดินทางต่อเพื่อไปยัง วัดไจ้คะวาย เพื่อทำบุญใส่บาตรข้าวสวยแด่ภิกษุ สามเณรนับพันรูป (ถ้าต้องการถวายสิ่งอื่นๆ ก็สามารถนำไปได้ตามกำลังศรัทธา เช่น สมุด และเครื่องเขียน   สำหรับการศึกษาของ ภิกษุ สามเณร) สถานที่แห่งนี้เป็นโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนานักธรรมชั้น ตรี โท และเอก ของเมืองหงสาวดี

นำท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว มีอายุเก่าแก่กว่าพันปี ค้นพบเมื่อชาวอังกฤษ สร้างทางรถไฟ ไปมัณฑเลย์ กราบนมัสการพระพุทธรูปนอน ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ. 2524 ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศ และเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่า อีกทั้งยังสามารถเลือกหา เครื่องไม้แกะสลักที่มี ให้เลือกอย่างมากมาย ตลอดสองข้างทาง และยังสามารถเลือกซื้อ ของฝาก อาทิเช่น

ผ้าพม่า ของที่ระลึกต่างๆ ในราคาถูก

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางกลับเมืองย่างกุ้ง หลังจากนั้นนำท่านนมัสการ เจดีย์กาบาเอ เจดีย์ทรงกลมมีความสูง

และเส้นผ่าศูนย์กลางวัดได้เท่ากัน คือ 34 เมตร สร้างโดยนายอูนุ  นายกรัฐมนตรีคนแรกของพม่า เพื่อใช้เป็น

สถานที่ชำระพระไตรปิฎกครั้งที่ 6 ใน ช่วงระหว่างปี 2497-2499 และเพื่อให้บังเกิดสันติสุขแก่โลก ทุกท่านจะ

ได้เข้าพิธีปรกเศรียรปรกเกล้า ครอบศรีษะด้วยพระพระธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคคัลนะ เพื่อความเป็น

สิริมงคลสูงสุดแก่ชีวิต ที่เจดีย์เป็นที่เก็บพระธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลนะไว้ภายในถ้ำจำลองมหาปาส

ณคูหา หรือถ้ำสัตตบรรคูหา (Maha Pasan Guha) ตามแบบในกรุงราชคฤห์ นอกจากนี้ยังมีพระมหามุนีจำลอง

อีกด้วย นำท่านเที่ยวชม วัดปารมี ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานองค์พระอรหันต์ธาตุ และพระเกศาธาตุ เพื่อความเป็น

สิริมงคล

รับประทานอาหารค่ำ แบบบุฟเฟ่ต์ นานาชนิดให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองแบบพม่าพร้อมชมการแสดง

นาฏศิลป์ของพม่าอันงดงามชดช้อย ณ ภัตตาคารลอยน้ำการะเวก บนทะเลสาบหลวง ภัตตาคารนี้สร้างในปีที่

2513 เลียนแบบเรือกัญญาหัวเรือเป็นรูปนกการะเวก สัตว์ในวรรณคดีป่าหิมพานต์ ท่านสามารถเห็นวิวทิวทัศน์

ของพระมหาเจดีย์ชเวดากองได้งดงามน่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง

พักที่ CHATRIUM HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

 
 

วันที่สาม     ย่างกุ้ง-สิเรียม

เช้า

 

 

 

 

 

เที่ยง


 

 

 

 

 

 

ค่ำ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่าน เดินทางไปยังเมือง สิเรียม โดยรถปรับอากาศใช้เวลาเดินทางจากเมืองย่างกุ้งประมาณ 1 ชม.

เมืองสิเรียมอยู่ห่างจากกรุงย่างกุ้งประมาณ 45 กิโลเมตร เมื่อเดินทางถึงเมืองสิเรียมแล้วนำทุกท่านชมความ

แปลกตาของเมืองซึ่งเมืองนี้เคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกส ในสมัยโบราณตั้งอยู่ริมแม่น้ำย่างกุ้งที่เชื่อมต่อกับแม่

น้ำอิระวดีจากนั้นนำทุกท่าน ชมความสวยงามของ เจดีย์กลางน้ำ หรือพระเจดีย์เยเลพญา เจดีย์จะตั้ง

ตระหง่านอยู่บนเกาะกลางน้ำเป็นที่สักการะของชาวสิเรียม บริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะสามารถซื้ออาหารเลี้ยง

ปลาดุกตัวใหญ่นับร้อยๆ ตัวที่ว่ายวนเวียนให้เห็นครีบหลังที่โผล่เหนือผิวน้ำ จากนั้นได้เวลาอันเหมาะสมนำทุก

ท่านเดินทางกลับไปยังเมืองย่างกุ้ง

รับประทานอาหาร เที่ยง ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำทุกท่านชม พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี  ซึ่งเป็นพระที่มีตาสวยงามที่สุดในประเทศพม่า ชมพระบาทที่มีภาพมงคล 108 ประการและพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย มีขนาดความยาว 55 ฟุต ความสูง 16 ฟุต  นำท่านเลือกซื้อสินค้าที่ “สก๊อตมาเก็ต” หรือตลาดโบโจ๊ก ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของพม่า รวบรวมความหลากหลายของสินค้า อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก งานไม้สัก ไม้หอมแกะสลัก งาช้างแกะสลัก ผ้าโสร่ง และผ้าต่างๆ ส่งตรงจากเกาหลีและญี่ปุ่น ภาพเขียนสีน้ำ และสีน้ำมันอันงดงามในราคาถูก

เพื่อนำทุกท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า โบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ของโลกอายุ 2,500 ปี ยอดบนสุดของเจดีย์ประดับด้วยทองคำแท้ห่อหุ้มหนัก 23 ตัน เพชร พลอยเม็ดใหญ่ และอัญมณีต่างๆ บนยอดพระเจดีย์ประดับด้วยทับทิมขนาดเท่าไข่ไก่ ส่วนบนยอดสุดประดับด้วยเพชรที่ประเมินค่าไม่ได้ ภายในประดิษฐานเส้นเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน และบริโภคเจดีย์ (เครื่องใช้) ของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้ง 3 พระองค์ นมัสการ ณ จุด อธิษฐานศักดิ์สิทธิ์ พร้อมใบไม้ที่มีความหมายถึง “ชัยชนะและความสำเร็จ” และนำท่านไหว้ขอพร โบโบยีนัต หรือเทพทันใจ

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พร้อมอาหารพิเศษ...สลัดกุ้งมังกร และเป็ดปักกิ่ง

พักที่ CHATRIUM HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

 
 

วันสุดท้าย ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ

เช้า

 

 

 

 

 

 

เที่ยง


 

 

 

 


16.30 น.
1
8.15
น.
 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านชมทัศนียภาพ และเก็บภาพความประทับใจของใจกลางเมืองย่างกุ้ง เจดีย์ซูเล่ย์ เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม

สร้างในสมัยที่อังกฤษยังปกครองพม่าอยู่เปรียบเจดีย์ซูเลนี้ได้ดั่งหัวใจของย่างกุ้ง เพราะชาวอังกฤษได้วางผัง

เมืองให้เจดีย์นี้เป็นศูนย์กลาง ฝั่งตรงข้ามของเจดีย์มีสวนสาธารณะมหาบัณฑุละ ภายในสวนมีอนุสาวรีย์อิสรภาพ

รูปเสาแหลมสูง 40 เมตร ล้อมรอบด้วยเสาหินสูง 9 เมตร 5 ต้น แทนรัฐที่ปกครองตนเองกึ่งอิสระ 5 รัฐ คือ

ชินฉาน กะฉิ่น กะยิน(กะเหรี่ยง) กะยา และ พม่า และนำท่านไหว้ขอพร โบโบยีนัต หรือเทพทันใจ ณ เจดีย์

ซูเลย์ นำท่านชม เจดีย์โบตาทาวน์ สถานที่รับพระเกศาธาตุก่อนประดิษฐานที่พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

ออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่ง ให้คนสามารถเดินเข้าไปภายในได้ โดยอัญเชิญพระธาตุ

ประดิษฐานไว้ในผอบทองคำ และของมีค่าต่างๆ ที่พุทธศาสนิกชนนำมาถวายมากมาย จากนั้นนำท่านขอ โบโบ

ยีนัต หรือเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย

รับประทานอาหาร เที่ยง ณ ภัตตาคาร

นำทุกท่านนมัสการ พระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว ซึ่งเป็นพระรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนองค์ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า สีขาวสะอาดและไม่มีตำหนิ สูง 37 ฟุต กว้าง 24 ฟุต หนัก 600 ตัน เป็นพระพุทธรูปประทับนั่ง พระหัตถ์ขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากสิงคโปร์ และศรีลังกายกขึ้นหันฝ่าพระหัตถ์ออกจากองค์ หมายถึงการไล่ศัตรูและประทานความเจริญรุ่งเรือง นอกจากนี้ยังมีการนำหินที่เหลือมาสลักเป็นพระพุทธบาท ซ้าย-ขวา ประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหลังพระพุทธรูปด้วย

จากนั้นชม ช้างเผือก ที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่า มีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัว มีลักษณะทั้ง 9 ประการ ตรงตามตำราโบราณ ซึ่งหาชมได้ยากในปัจจุบันจำนวน 3 ตัว (ห้ามถ่ายรูป)

จากนั้นนำทุกท่านเดินทาง ไปยังสนามบิน เพื่อ เตรียมตัว เดินทางกลับ กรุงเทพฯ

เดินทางออกจากสนามบินกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เมียนม่าร์แอร์เวย์เที่ยวบินที่ 8M 331

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจในบริการ

 
 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ราคา
ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริมพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำ
กว่า12 ปีไม่มี
เตียงเสริม
พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่มท่านละ
         
**วันที่ออกกรุ๊ปเซ็คที่เซลล์**

Booking


ด้านบน

price.gif (1027 bytes)
1.
 ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) โดยสารการบินเมียนม่าร์แอร์เวย์        

2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ อาหารพิเศษ สลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + กุ้งแม่น้ำ      

3. ค่าที่พัก 3 คืน       

4. ค่าเสลี่ยง / ค่าวีซ่าพม่า / ค่าภาษีสนามบินพม่า  

5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.

6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้

7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท

8. ค่าภาษีสนามบินไทย


1
.
ทิปไกด์ / คนขับรถ / ทิปคนหามเสลี่ยง

2. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

4. ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.

5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ

6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

remark.gif (977 bytes)
1.
บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม

    ของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความ

    ล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้

    ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร

    เดินทางไม่ถูกต้องหรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พัก

    ในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม

    สถานการณ์ดังกล่าว

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน

    บริษัทฯขนส่งหรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืน

    เงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม

    โดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสาย

    การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้

    โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าต่อสถานทูต

1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือเกิน 6 เดือนขึ้นไป ( โปรดตรวจสอบด้วยตนเองอีกครั้งก่อนนำส่งบริษัท )
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำ
หรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า - ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง ฉากสีฟ้าอ่อน หรือ ขาว 2 รูป รูปขนาด นึ้วครึ่ง - 2 นึ้ว ต้องไม่ใช่รูปที่ปริ๊นซ์ออกมาจากคอมพิวเตอร์
4. ส่วนหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดโทรมาสอบถามพนักงาน เพราะขึ้นอยู่กับกรณีไป


--------------------  ทัวร์เส้นทางอื่น  --------------------
[ทัวร์จีน] [ทัวร์ฮ่องกง] [ทัวร์เกาหลี] [ทัวร์ญี่ปุ่น] [ทัวร์มาเลเซีย] [ทัวร์สิงค์โปร์] [ทัวร์เวียดนาม]
[ทัวร์ลาว] [ทัวร์กัมพูชา] [ทัวร์พม่า] [ทัวร์ออสเตรเลีย] [ทัวร์นิวซีแลนด์] [ทัวร์ยุโรป] [ทัวร์แอฟริกาใต้]

 

April Holiday  TAT No : 11/3081
90 อาคาร ฟิฟตี้ฟิฟ พลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิท ซอย 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-7149794 (20 สาย)       แฟ๊กซ์ : 02-7149733    Hotline: 086-7786218, 086-3308286
E-mail : sales@aprilholiday.com           website : www.aprilholiday.com
  

ด้านบน


Copy Rights 2003. April Holiday. All rights Reserved.