บนบริษัททัวร์ นำเที่ยว : ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์พม่า ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์แอฟริกาใต้
Home บริษัททัวร์Home

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ทัวร์จีนทัวร์ จีน
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ ฮ่องกง
ทัวร์เกาหลีทัวร์ เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ ญี่ปุ่น
ทัวร์มาเลเซียทัวร์ มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์ สิงคโปร์
ทัวร์เวียดนามทัวร์ เวียดนาม
ทัวร์ลาวทัวร์ ลาว
ทัวร์กัมพูชาทัวร์ กัมพูชา
ทัวร์พม่าทัวร์ พม่า
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์ นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ ยุโรป
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์ แอฟริกาใต้

บริษัททัวร์ เอเพริล ฮอลิเดย์About us
ร่วมงานกับเรา บริษัททัวร์ร่วมงานกับเรา

รวมโปรแกรมทัวร์All Program Tour

บริษัททัวร์ เอเพริลฮอลิเดย์ทัวร์

RGN03 ทัวร์ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑเลย์ อินเล 5 วัน 4 คืน 8M
ทางลัดไป:
[วันแรกฺ] [วันที่สอง] [วันสุดท้าย] [วันเดินทางและราคา]

 

วันแรก     กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง

17.00 น.

19.15 น.
20.10 น.
ค่ำ

พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  ผู้โดยสายขาออก ชั้น 4  (ประตู 6)  เคาน์เตอร์ N สายการบิน

เมียนม่าร์  แอร์เวย์ (8M) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน

ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่  8M 332  (เวลาที่พม่าช้ากว่าเมืองไทย 30 นาที)

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ เม็งกะลาดง เมืองย่างกุ้ง  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร  ã พักที่  CHATRUIM HOTEL หรือเทียบเท่า (ระดับ 5 ดาว)

 

วันที่สอง   ย่างกุ้ง - พุกาม 

05.30 น.
06.30 น.
07.50 น.

 

 

 

 

เที่ยง

บ่าย

 

 


 

 

ค่ำ

นำท่านเดินทางสู่สนามบิน มิงกะลาดง เมืองย่างกุ้ง  (บริการอาหารกล่อง)
เหิรฟ้าสู่เมืองพุกาม โดยสายการบิน YANGON AIRWAYS เที่ยวบินที่ HK917

เดินทางถึงเมืองพุกาม ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์” ที่มีอายุกว่า 200 ปี ของกษัตริย์อนุรุทมหาราชแห่งอาณาจักรพุกามพร้อมนำท่านสัมผัสแหล่งโบราณสถานและประวัติศาสตร์ของอาณาจักรพุกาม นำท่านชมเจดีย์ชเวสิกอง(SHWEZIGON PAGODA) ซึ่งเป็นสถูปของพม่าโดยแท้ มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ที่เชื่อว่าภายในพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า ต่อจากนั้นนำท่านชมวัดอนันดา(ANANDA TEMPLE) ซึ่งวิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขยื่นออกไปทั้ง 4 ด้าน ซึ่งต่อมาเจดีย์แห่งนี้เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม และสิ่งที่น่าทึ่งของวิหารแห่งนี้ก็คือช่างได้ทำการส่องแสงสว่างเข้าไปในวิหาร เฉพาะให้ตรงองค์พระประธาน ทำให้มองดูโดดเด่น สวยงามมาก จากนั้นพาท่านชมวัดมนุหา (MANUHA TEMPLE) ที่สร้างโดยพระเจ้ามนูกษัตริย์แห่งมอญ

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นพาท่านเที่ยว วัดกุบยางกี(GUBYAUKKYI TEMPEL)สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิทธะ สิ่งที่

โดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม ที่ยังคงเหลืออยู่ จากนั้นพาท่านชม HTILOMINLO

TEMPLE ที่สันนิษฐานว่าน่าจะเพี้ยนมาจากคำว่าติโลกมงคล” จากนั้นพาท่านเที่ยวชมชเวกุจี แปลว่าถ้ำ

ทองที่ยิ่งใหญ่งดงามด้วยถาปัตยกรรมที่อยู่ในช่วงต่อของศิลปะพุกามยุคแรก และยุคหลัง จากนั้นนำท่าน

นมัสการเจดีย์สัพพัญญู ซึ่งเป็นเจดีย์หที่สูงที่สุดในเมืองพุกาม มีความสูงถึง 6 เมตร ชมวิหารธรรมยันจี

(DHAMMAYANGYT) ที่ตั้งโดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่านดังตำนานที่โหดร้ายต้องตามไปฟัง.... แล้วชมพระ

อาทิตย์ยามอัสดงที่ เจดีย์ชเวซานดอว์(SHWESANDAW PAGODA) ที่ตั้งอยู่กลางทะเลเจดีย์ ท่าน

สามารถมองเห็น ทะเลเจดีย์ได้อย่างชัดเจน

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก  ท่านจะได้ชมการเชิดหุ่นที่ดูเหมือนมี

ชีวิตจริง  พร้อมลิ้มรสอาหารพื้นเมือง

พักที่  MYANMAR TRESURE BAGAN HOTEL หรือเทียบเท่า (ระดับ 5 ดาว)

 

วันที่สาม      พุกาม - มัณฑะเลย์ 

05.00 น.
08.05 น.
08.35 น. 

 

 

 

เที่ยง
 

 

 

 

ค่ำ

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านออกเดินทางไปยังสนามบินเมือง พุกาม

บินลัดฟ้าสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบินย่างกุ้งแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ HK 917

เดินทางถึงมัณฑะเลย์ นำท่านเดินทางสู่ เมืองอมรปุระ(AMRAPURA) เมืองแห่งผู้เป็นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ซึ่งเป็นราชธานีเพียง 76 ปี แห่งหนึ่งของพม่าก่อนที่จะย้ายมายอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ในปี พ..2400 แล้วนำท่านไปทำบุญที่วัดมหากันดายง ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมที่ใหญ่ที่สุดในพม่า มีสามเณรและพระจำพรรษาอยู่มากถึงพันกว่ารูป จากนั้นชม สะพานไม้อูเบ็ง(U-BEN) สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกโดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชื่อว่าเสาอู เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง1,208 ต้นซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี ทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน (TOUNGTHAMON) ไปสู่วัดจอกตอจี ซึ่งมีเจดีย์ที่สร้างตามแบบวัดอนันดาแห่งพุกาม จากนั้นนำท่านไปชมหนังสือที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนังสือเล่มใหญ่ที่สุดในโลกที่ วัดกุโทดอ (UTHODAW  PAGODA) ซึ่งจารึก พระไตรปิฏก คำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ทั้งหมดบนหิน 729 แผ่น แล้วสร้างเจดีย์ครอบไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาโดยจารึกไว้เป็นภาษาบาลีด้านหนึ่งส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นภาษาพม่า

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร       

จากนั้น นำท่านชมพระราชวังมัณฑะเลย์ รอยอดีตสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมือง ชม วิหารชเวนันดอร์ สร้าง

ด้วยไม้สักทองทั้งหลังและเคยเป็นที่ประทับนั่งสมาธิของพระเจ้ามินดงพระราชบิดาของพระเจ้าสีป้อ จนสิ้น

พระชนม์ชีพที่วิหารแห่งนี้  นำท่านเดินทางสู่ MANDALAY HILL  ซึ่งเป็นจุดชมวิว ทิวทัศน์ ที่สวยงามที่

สุดของเมืองมัณฑะเลย์ สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้งเมือง เชิญท่านบันทึก

ภาพไว้เป็นที่ระลึก

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม MANDALAY HILL Hotel 

พักที่  MANDALAY HILL RESORT & HOTEL หรือเทียบเท่า (ระดับ 5 ดาว)

 

วันที่สี่         มัณฑะเลย์ - เฮโฮ - ทะเลสาบอินเล

04.00 น.


 

 

 

 

 

 

07.00 น.
08.50 น.

09.20 น.

 

11.00 น.


 

 

 

 

เที่ยง

 

 

 

 

 

 

ค่ำ

นำท่านไปนมัสการพระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่าถือเป็นต้นแบบพระพุทธ

รูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม” ที่พระเจ้า

กรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองคำเปลวหนา 2 นิ้ว ทรง

เครื่องประดับทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.. 2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัด

ยะไข่ (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ..2422 สมัยพระเจ้า สีปอ

ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วัดทองคำ จึงทำให้ทองคำเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้อทอง

ได้น้ำหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ..2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่า

เดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็นวัดที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูป

เก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดีย์ยังมีโบราณวัตถุที่นำไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตก

ครั้งที่ 1 เชิญทุกท่านร่วมทำบุญบูรณวัดกุสินารา ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ปาง

ปรินิพพาน สวยงามมาก

ออกเดินทางสู่ สนามบินมัณฑะเลย์   (บริการอาหารเช้า อาหารกล่อง)

ออกเดินทางสู่สนามบินเฮโฮโดยสายการบิน YANGON AIRWAYS  เที่ยวบินที่ HK918

เดินทางถึงเดินทางถึงสนามบิน HEHO เดินทางต่อสู่ทะเลสาบอินเล  สู่เมืองยอง ชเว โดยรถปรับอากาศ

ระหว่างทาง นำท่านชมวัด SHWE YAN PHEซึ่งแปลว่าสมปรารถนามีอายุ 115 ปี สร้างโดยเจ้าฟ้าไทยใหญ่

เดินทางถึงเมืองยอง ชเว (Nyuang Shwe) หลังจากนั้นนำท่านนั่งสามล้อพม่า หรือภาษาพม่าเรียกว่า

ไซก้า (Saika) ชมเมืองยอง ชเว (Nyuan Shwe) ยามเย็น ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพม่า และ

ชนกลุ่มต่าง ๆ ของรัฐฉาน มากถึง 35 ชนเผ่า ซึ่งในประเทศพม่ามีมากกว่า 135 เชื้อชาติ และเจดีย์เก่าแก่

ประจำเมืองยอง ชเว จากนั้นนำคณะลงเรือ ชมความงามของทะเลสาบอินเล ชมวิถีชีวิตของชาวอินตา

 (ลูกแห่งทะเลสาบอินเล) ที่อาศัยอยู่รอบ ๆ ทะเลสาบ นำท่านไปชมตลาดเช้าของชาวอินตา ซึ่งจะมีอยู่

หลายแห่งหมุนเวียนกันไป เรียกว่า FIVE DAYS MARKET จะเป็นศูนย์รวมของชนเผ่าต่างๆ ขนของจาก

ดอย ใส่เกวียนมาขายกันในตลาดแห่งนี้ ซึงท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชนเผ่าต่างๆอย่างใกล้ชิด ท่านจะ

ได้ผ่านหมู่บ้านชาวประมง,หมู่บ้านผลิตเครื่องเงิน, เครื่องทอง, โรงงานตีมีดแบบโบราณโดยวิธีเผาไฟ ท่านจะ

ได้สัมผัสกับวิธีการหาปลาแบบชาวอินตาโดยใช้เท้าพายเรือขาเดียว

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร กลาง ทะเลสาบ พร้อมสัมผัสกับวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบ

และนำท่านไปนมัสการพระบัวเข็ม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่แกะจากไม้จันทน์ อายุนับพันปี เดิมมีขนาด

เพียง 5 ..แต่ด้วยศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนได้มาปิดทองจนมีขนาดใหญ่กว่าเดิมถึง 6 เท่า 

นำท่านล่องเรือต่อไปยังศูนย์ทอผ้าพื้นเมืองของชาวอินตา ชมการทอผ้าไหม, ผ้าฝ้าย ลวดลาย ต่าง ๆ ที่สวย

งามยิ่งที่หมู่บ้านอินปอค่อน น่าซื้อเป็นของที่ระลึก  หลังจากนั้นเดินทางกลับไปหมู่บ้านผลิตบุหรี่พื้นเมือง

และสวนลอยน้ำ (Floating Garden) ที่ปลูกผักมากมาย เช่น พริก, ผักกาด, มะเขือเทศ ในจำนวนมากพอที่

จะเลี้ยงคนพม่าทั้งประเทศได้ หลังจากนั้นนำท่านไป Nga-Phe-Kyanng Monastary เป็นสำนักสงฆ์ที่

รวบรวมพระพุทธรูปสำคัญ ๆ ไว้เป็นจำนวนมากเป็นวัดที่ได้รับการประกาศให้เป็นโบราณสถาน ประกอบด้วย

เสาไม้สักถึง 654 ต้น สร้างในปี ค.. 1205 สมัยพระเจ้ามินดง และชมแมวกระโดดลอดบ่วงซึ่งได้รับการฝึก

มาอย่างดีจากพระวัดนี้เพื่อโชว์ให้นักท่องเที่ยวโดยฉพาะ ได้เวลาสมควรนำท่านเข้าสู่ที่พัก

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักอิสระผ่อนตามอัธยาศัย

พักที่  MYANMAR TRESURE RESORT INLE LAKE หรือเทียบเท่า (ระดับ 5 ดาว)

 

วันสุดท้าย    ทะเลสาบอินเล - ย่างกุ้ง - นมัสการมหาเจดีย์ชเวดากอง - ตลาดสก๊อต - กรุงเทพฯ

05.30 น.

06.00 น.

06.30 น.
09.35 น.
1
0.45 น.

 

 

เที่ยง
บ่าย

 

 

16.30 น.

18.15 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ของทะเลสาบอินเลยามเช้า 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางกลับสู่เมือง เมืองยอง ชเว (Nyuang Shwe) แล้วสู่สนามบินเฮโฮ

บินลัดฟ้าสู่กรุงย่างกุ้ง โดยสายการบินย่างกุ้งแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ HK 918

เดินทางถึงสนามบินเมงกาลาดองกรุงย่างกุ้ง  จากนั้นนำชม เจดีย์ชเวดากอง  พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า ที่มีอายุกว่า 2,500 ปี เป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุ 8 เส้น ของพระพุทธเจ้า องค์พระเจดีย์ สร้างด้วยทองคำหนัก 2 ตัน ประดับด้วยเพชร 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดเจดีย์ ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่า และชาวต่างชาติมากมายพากันเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ณ  ตลาดสก๊อต ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าความหลากหลาย

ของสินค้าของฝากของที่ระลึกมากมายราคาถูก อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่อง

หวาย งานฝีมือ เช่นผ้าปูโต๊ะที่มีความสวยงามและราคาถูกมาก ผ้าโสร่งหญิงชายที่มีลวดลายงามมาก 

ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่  8M 331

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ  (* * กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป **) ***

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ราคา
ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริมพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำ
กว่า12 ปีไม่มี
เตียงเสริม
พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่มท่านละ
         

      **วันที่ออกกรุ๊ปเซ็คที่เซลล์**

Booking


ด้านบน

price.gif (1027 bytes)
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)

2. ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ

4. ค่าที่พัก 4 คืน

5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.

6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้

7. มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 

8. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท

9. ค่าวีซ่าพม่า  810  บาท (วีซ่ากรุ๊ป  ใช้เวลายื่น  10 วันทำการ)

10. ค่าภาษีสนามบินไทย ค่าภาษีสนามบินพม่า

11. รวมค่าเสลี่ยงขึ้น-ลงพระธาตุอินทร์แขวน


1.
ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

3. ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.  

4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบารฯลฯ 

5. ค่าภาษีน้ำมันที่มีการปรับเพิ่มจากสายการบิน

6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

7. ไม่รวมค่าทิป เสลี่ยงคนละ 2,000 จ๊าดโดยประมาณ (ประมาณ 50 บาท)

8. ค่าทิปไกด์, คนขับ, หัวหน้าทัวร์ประมาณ 500.-/ลูกค้า 1 ท่าน

9. ยื่นวีซ่าเดี่ยว  เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท  (หากไม่เสียค่าวีซ่าเดี่ยวเพิ่ม ลูกค้าสามารถยื่นได้ด้วย

    ตัวเองใช้เวลา  3 วันทำการ)

remark.gif (977 bytes)
1.
บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ

    ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การ

    สูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่

    ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ

    เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และ

    โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว

    เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก

    สายการบินบริษัทฯขนส่งหรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น

    ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร

    ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก

    ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ

    สงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าต่อสถานทูต

1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือเกิน 6 เดือนขึ้นไป ( โปรดตรวจสอบด้วยตนเองอีกครั้งก่อนนำส่งบริษัท )
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำ
หรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า - ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง ฉากสีฟ้าอ่อน หรือ ขาว 2 รูป รูปขนาด นึ้วครึ่ง - 2 นึ้ว ต้องไม่ใช่รูปที่ปริ๊นซ์ออกมาจากคอมพิวเตอร์
4. ส่วนหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดโทรมาสอบถามพนักงาน เพราะขึ้นอยู่กับกรณีไป


--------------------  ทัวร์เส้นทางอื่น  --------------------
[ทัวร์จีน] [ทัวร์ฮ่องกง] [ทัวร์เกาหลี] [ทัวร์ญี่ปุ่น] [ทัวร์มาเลเซีย] [ทัวร์สิงค์โปร์] [ทัวร์เวียดนาม]
[ทัวร์ลาว] [ทัวร์กัมพูชา] [ทัวร์พม่า] [ทัวร์ออสเตรเลีย] [ทัวร์นิวซีแลนด์] [ทัวร์ยุโรป] [ทัวร์แอฟริกาใต้]

 

April Holiday  TAT No : 11/3081
90 อาคาร ฟิฟตี้ฟิฟ พลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิท ซอย 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-7149794 (20 สาย)       แฟ๊กซ์ : 02-7149733    Hotline: 086-7786218, 086-3308286
E-mail : sales@aprilholiday.com           website : www.aprilholiday.com
  

ด้านบน


Copy Rights 2003. April Holiday. All rights Reserved.