บนบริษัททัวร์ นำเที่ยว : ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์พม่า ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์แอฟริกาใต้
SEL01 ทัวร์ I LOVELY SNOW (สกีรีสอร์ท 5 วัน 3 คืน
ทางลัดไป:
[วันแรกฺ] [วันที่สอง] [วันที่สาม] [วันที่สี่] [วันสุดท้าย] [วันเดินทางและราคา]

รายการทัวร์
 

วันแรก     กรุงเทพมหานคร ( ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินสุวรรณภูมิ )

22.00 น.


01.
05 น.

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ M ประตู โดยมี    เจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน
เหิรฟ้าสู่ เกาหลี โดยสายการบิน โคเรียน แอร์ (KE)   ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ช.ม. )
(มีอาหารเช้าหรืออาหารค่ำและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

 

วันที่สอง  เกาะนามิ ตามรอยซี่รี่ย์ WINTER LOVE SONG – ฟาร์มแกะ Sheep Farm - พักสกีรีสอร์ท !!!                       

07.30 น.
เที่ยง
ค่ำ

ถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (กรุณาปรับนาฬิกา

ของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อสะดวกในการนัดหมายเวลา ประเทศเกาหลีจะเร็วกว่าประเทศไทย

2 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศสัมผัสภูมิประเทศริมทะเลของเกาะอินชอน ซึ่งเป็นที่ตั้งของ

สนามบินนานาชาติอินชอน ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นสนามบินที่ดีอันดับต้นๆของโลก จากนั้นนำท่านเดิน

ทาง นำท่านสู่ เกาะนามิ เกาะส่วนตัวซึ่งมีรูปร่างดุจใบไม้ลอยอยู่บนผิวน้ำและเป็นสถานที่ถ่ายทำละครดัง

 “The Winter Love Song" หรือ เพลงรักในสายลมหนาว ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศอันแสน

โรแมนติก และความงามของทิวสนที่ตั้งตรงดิ่งเป็นแถวยาวตลอด 2 ข้างทาง ซึ่งในแต่ละฤดูเกาะนามิจะมี

ความสวยงามแตกต่างกันไปอิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการเดินเล่นชมวิวหรือเช่าจักรยานปั่นเที่ยวรอบ

เกาะ และเก็บภาพเป็นที่ระลึก ตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (ทักคาลบี้ ไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี)

นำท่านออกเดินทางสู่ ฟาร์มเลี้ยงแกะ “แทกวานลยอง” (Daegwallyeong Sheep Farm) เป็นสถานที่ที่มีความลงตัวเป็นอย่างดีระหว่าง   ความสวยงามของเส้นทางเดินเล่นในฟาร์ม กับรูปร่างขนาด

อันยิ่งใหญ่ของเทือกเขาแทแบกวานแบกอีกด้วย และด้วยความที่มีบรรยากาศ  และความงดงามทาง

ธรรมชาติที่เป็นลักษณะเฉพาะของทั้ง 4 ฤดูกาล ที่ทำให้นึกไปถึงบรรยากาศอัน    งดงามของเทือก

เขาแอลป์ในยุโรป โดย ฟาร์มแห่งนี้นักท่องเที่ยวจะสามารถสัมผัสกับประการณ์ในการให้หญ้าแห้งแก่

แกะที่มีจำนวน มากกว่า 200 ตัว และ ฟาร์มแห่งนี้ยังให้ความสำคัญทางระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติอีกด้วย มีการจัดตกแต่งเป็นสนามหญ้าที่ยาว   ประมาณ 1.4 กิโลเมตร อิสระท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (ชาบู ชาบู สุกี้เห็ดหม้อไฟ - อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟของญี่ปุ่น โดยนำเครื่องเคียงต่างๆ เช่น ผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู หมูเบคอนที่จัดเตรียมไว้ มาจัดเรียงให้สวยงามในหม้อ เวลาทาน เติมน้ำซุปชาบูปรุงรสแล้วต้มให้เดือด แล้วจึงนำอุด้งสดลงต้ม สามารถรับประทานเป็นอุด้งร้อน ทานพร้อมข้าวสวยร้อน  น้ำจิ้มซีอิ๊วเกาหลี และเครื่องเคียง)

จากนั้นนำท่านสู่ที่พักสกีรีสอร์ท VIVALDI ,YONGPYEONG DRAGON VAllEY, PHOENIX SKI RESORT, Hi 1 SKI RESORT หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม    หมู่บ้านโพรวองซ์ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – วัดวาวูจองซา

เช้า
เที่ยง


 

 

 

ค่ำ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่  หมู่บ้านโพรวองซ์ (La Provence Village) นำท่านสัมผัสกับบรรยากาศหมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส ชมสีสันบ้านเรือนที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองโพรวองซ์ในฝรั่งเศส หมู่บ้านที่เต็มสีสันระบายด้วยสีลูกกวาดหวาน ๆ ให้สีสันสดใสและทำให้ท่านรู้สึกเหมือนกับอยู่ในประเทศฝรั่งเศสจริง ๆ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (คาลบี้ หมูย่างเกาหลี)

นำท่านเดินทางสู่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีอิสระเวลาให้ท่านเพลินเพลินและสนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ อาทิ T-Express , Double Rock Spin , Amazon Express , Rolling X-Train  พร้อมด้วยบัตรเครื่องเล่นแบบSPECIAL.PASS.TICKET(ไม่จำกัดรอบเล่นได้ทุกอย่าง)รื่นรมย์และเก็บภาพสวยๆไปกับเทศกาลหิมะต่อด้วยนั่งรถบัสท่องป่าชมไลเกอร์ลูกผสมระหว่างเสือกับสิงโตหนึ่งเดียวในโลกได้ที่นี่ท่านจะพบว่าเสือและสิงโตก็สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุขพบความน่ารักของหมีแสนรู้ที่จะมาแสดงท่าทางต่างๆที่สื่อสารกับเจ้าหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมและช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกต่างๆมากมายของเอเวอร์แลนด์

จากนั้นนำท่านเดินท่านสู่จากนั้นนำทุกท่านนมัสการไหว้พระณ วัดวาวูจองซา ซึ่งสร้างขึ้นในปี1970ภายในวัดเป็นที่รวมของรูปแกะสลักเกี่ยวกับพระพุทธเจ้ามากกว่า3,000ชิ้นซึ่งหนึ่งในรูปสลักที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือเศียรของพระพุทธเจ้าขนาดใหญ่ที่มีความสูง8เมตรซึ่งถูกบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊คอีกด้วยนอกจากนั้นยังมีพระนอนขนาดใหญ่ที่สร้างจากไม้สนจีนอีกด้วยวัดวาวูจองซาเพื่อสักการะพระเศียรของพระพุทธรูปขนาดมหึมาซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านหลังสระน้ำขนาดย่อมโดยบริเวณรอบสระจะมีพระพุทธรูปองค์เล็กๆวางเรียงรายอยู่โดยรอบและเมื่อเดินขึ้นสู่เนินเขาท่านจะพบอุโบสถซึ่งภายในเป็นที่ประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ที่แกะสลักมาจากไม้ซึ่งนำมาจากอินเดียนอกจากนี้ที่วัดแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บรักษาระฆังที่ใช้ตีในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิค ในปี ค..1988

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร โอซัม หมูปลาหมึกย่าง - บาร์บีคิวหมักสไตล์สมัยใหม่เกาหลี

คนต่างประเทศนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย โดยนำบาร์บีคิวหมูปลาหมึกลงใน

กระทะครึ่งวงกลมพร้อมน้ำซุปปรุงรส เมื่อสุกรับประทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวย)

นำท่านเข้าสู่ YANGGI PINE RESORT หรือเทียบเท่า


ด้านบน

 

วันที่สี่     หมู่บ้านนัมซาน –ศูนย์โสม -  ดิวตี้ฟรี – ทงแดมุน - คลองชองเกชอน

เช้า


เที่ยง ค่ำ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านนัมซานฮันบก หมู่บ้านที่งดงามนี้ อยู่บริเวณเชิงเขานัมซาน ภูเขาที่อยู่ใจกลางเมือง มีเนื้อที่กว้างถึง 7,934 ตารางเมตรประกอบด้วยสวนแบบเกาหลีและตัวหมู่บ้านเองบ้านที่เป็นลักษณะเฉพาะของเกาหลี หรือฮันบก ในราชวงศ์ซอน บ้านพวกนี้ถูกรื้อจากที่เดิมที่กระจายอยู่รอบๆกรุงโซล และนำมาประกอบและตกแต่งขึ้นใหม่อย่างสมบูรณ์เราจะได้เห็นชีวิตพื้นเมืองของชาวเกาหลีได้ที่นี่ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศภูเขานัมซาน

นำท่านชม ศูนย์โสมรัฐบาล เรียนรู้วิธีการปลูกและดูแลโสมอย่างไรให้ได้คุณภาพดีจากเจ้าหน้าที่ ที่ผ่านการอบรบจากรัฐบาลเกาหลี พร้อมเลือกซื้อหาผลิตภัณฑ์โสมต่างๆที่ราคาถูกกว่าเมืองไทย ไว้บำรุงสุขภาพตัวท่านเองหรือเป็นของฝากสำหรับครอบครัว  จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ  DUTY FREE  มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้ออาทิ LOUIS VUITTON, FENDI, PRADA, HERMES หรือเครื่องสำอางผสมโสมคุณภาพดี SULHWASOO และ HERA, THE FACE SHOP

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู โอซัม - หมู ปลาหมึกย่างบาร์บีคิว หมู ปลาหมึกย่าง

บาร์บีคิว หมักสไตล์สมัยใหม่เกาหลี มีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย โดยนำบาร์บีคิวหมู ปลาหมึกลงใน

กระทะทรงครึ่งวงกลมพร้อมน้ำซุปปรุงรส เมื่อสุกรับประทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวย)

จากนั้นอิสระท่านช้อปปิ้งย่าน ตลาดทงแดมุน ตลาดค้าปลีกและค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี ให้เวลาท่านได้สำรวจราคาและเลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ สตรี เด็กเล็ก เด็กโต เนคไท เครื่องสำอาง ถุงเท้า รองเท้า เครื่องนอน เครื่องประดับต่างๆมากมาย หรือเครื่องสำอางค์ Etude,Skin Food, The Face Shop ฯลฯ

จากนั้นนำท่านชมความงดงามของ คลองชองเกชอน น้ำในคลองใส สะอาด ให้ท่านได้ลงไปเดินเล่นในคลองนี้ เพราะคลองชองเกชอนเป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกรวมถึงคนเกาหลีต่างๆ พากันมาพักผ่อนมากมาย มีแหล่งช็อปปิ้งที่บริเวณนี้มากมายด้วย ในช่วงเวลาเย็นหรือกลางคืนก็จะเป็นการแสดงของศิลปินอิสระ มีการตกแต่งแสงสีเสียง กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม

รับประทานอาหารคำ ณ ภัตตาคาร  ข้าวยำเกาหลี ถือเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างมากเพราะประกอบไปด้วยเครื่องปรุงที่เป็นผักนานาชนิดถึง 18 อย่าง อุดมไปด้วยวิตามินหลากหลายชนิด โดยนำข้าวไปย่างบนชามหิน แล้วโรยผักต่างๆ อาทิ แครอท เห็ด หัวไชเท้า แตงกวา มันฝรั่งผัด ผักกาดขาวพร้อมไข่ดิบ ราดน้ำซอส แล้วนำมายำรวมกันในขณะที่ถ้วยยังร้อนๆพร้อมซุปทะเล

นำท่านเข้าสู่ LAMIR HOTEL หรือเทียบเท่า


ด้านบน

 

วันสุดท้าย  COSMETIC GALLERY - เมียงดง – พลอยสีม่วง – ซุปเปอร์มาเก็ตของฝาก –

                 สุวรรณภูมิ

เช้า


เที่ยง 


 

18.20 น.
2
2.05
น.

 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเลือกซื้อเครื่องสำอางค์แบรนด์ดัง ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ แบรนด์ดังของเกาหลี เช่น  ROJUKISS, LOTREE, ETUDE, SULWASOO และอีกหลายแบรนด์ให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ไก่ตุ๋นโสม – อาหารชาววังในสมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอาหาร

เลื่องชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันว่าบำรุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน ภายในตัวไก่

จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋น เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุกี เส้น

ขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดำ และเกลือ)

จากนั้นช้อปปิ้งต่อที่ ย่าน เมียงดง แหล่งช้อปปิ้งขึ้นชื่อและสถานที่รวมแฟชั่นชั้นนำของกรุงโซล หรือที่

คนไทยรู้จักในชื่อของ สยามแสควร์เกาหลี ท่านจะได้พบกับสินค้าวัยรุ่นมากมายหลากหลายยี่ห้อ ไม่ว่า

จะเป็นเครื่อง สำอางค์ยี่ห้อดังๆอย่าง THE SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA

 ฯลฯ เสื้อผ้าแฟชั่นมีสไตล์, รองเท้าส้นสูงน่ารักๆ, รองเท้าผ้าใบเก๋ๆ ร้านกระเป๋าแฟชั่น รวมถึงเครื่อง

ประดับต่างๆ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและร้านคาเฟ่น่ารักๆ ฯลฯ ซึ่งที่นี่จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวเกาหลีไปรวม

ตัวกันมากมาย  ชม โรงงานพลอยสีม่วง อัญมณีที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศเกาหลี เลือกซื้อหาเป็น

ของที่ระลึกที่มีค่าให้แก่คนที่คุณรัก ก่อนเดินทางไปยังสนามบิน ระหว่างทางแวะซุปเปอร์มาเก็ตให้ท่าน

ได้เลือกซื้อขนมเกาหลี ช็อกโกแล๊ต กิมจิ มาม่า ผลไม้ หมอนสุขภาพฯลฯ ก่อนเดินทางเข้าสู่สนามบิน

นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ TG        

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพ


ด้านบน

   
ราคาทัวร์
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ราคา
ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริมพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำ
กว่า12 ปีไม่มี
เตียงเสริม
พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่มท่านละ
         
**วันที่ออกกรุ๊ปเซ็คที่เซลล์**

Booking


ด้านบน

ราคาทัวร์นี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดเส้นทาง กรุงเทพฯ – อินชอน – กรุงเทพฯของสายการบิน

-     2. ค่าภาษีสนามบินทั้งประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ , ค่าธรรมเนียมน้ำมัน , ค่าประกันภัยสายการบิน

-     3. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ห้องละ 2 - 3 ท่าน

-     4. ค่าอาหารเช้าในโรงแรม อาหารกลางวัน และอาหารเย็น ตามรายการระบุ

-     5. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการระบุ

-     6. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวรับส่งตลอดรายการ

-     7. ประกันภัยคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ  1,000,000  บาท

-     8. ประกันค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ วงเงิน     1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

ราคาทัวร์นี้ไม่รวม
1.
ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง

-     2. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (18 กิโลกรัมต่อท่าน)**

    **กรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด ทางสายการบินอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มจ่ายผู้เดินทาง..

-     3. ค่าทิปไกด์และคนขับรถนำเที่ยว (โดยเฉลี่ย 20,000  วอน หรือ 600 บาท ต่อลูกค้าหนึ่งท่านต่อทริป)

-     4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร  มินิบาร์  ทีวีช่องพิเศษ

-     5. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ

         จลาจลหรือการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่แรงงานทั้งไทย เกาหลี

-     6. ภาษีการบริการ 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (กรณีต้องการใบเสร็จในรูปแบบบริษัทฯ)

หมายเหตุ
1. PASSPORT ของท่านควรมีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน

      2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนวันเดินทาง กรณีคณะเดินทางไม่ครบ 15 ท่าน

      3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินต่างๆตามที่สายการบินอนุมัติโดยมิต้องแจ้งให้

          ทราบล่วงหน้า

      4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสม ไม่ว่าจะเกิดจากความขัดข้องของยานพาหนะ

          หรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามหมายกำหนดการได้

      5. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการทั้งหมดและไม่รับผิดชอบ กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือ ออกเมือง

         จากเจ้าหน้าที่ ทั้งประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้  

      6. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามไม่

         สามารถนำตั๋วมาเลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้

      7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ กรณีที่ท่านแยกตัวออกจากคณะในช่วงใดช่วงหนึ่งไม่สามารถคืนเงินค่าบริการส่วนนั้นได้


--------------------  ทัวร์เส้นทางอื่น  --------------------
[ทัวร์จีน] [ทัวร์ฮ่องกง] [ทัวร์เกาหลี] [ทัวร์ญี่ปุ่น] [ทัวร์มาเลเซีย] [ทัวร์สิงค์โปร์] [ทัวร์เวียดนาม]
[ทัวร์ลาว] [ทัวร์กัมพูชา] [ทัวร์พม่า] [ทัวร์ออสเตรเลีย] [ทัวร์นิวซีแลนด์] [ทัวร์ยุโรป] [ทัวร์แอฟริกาใต้]

 

April Holiday  TAT No : 11/3081
90 อาคาร ฟิฟตี้ฟิฟ พลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิท ซอย 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-7149794 (20 สาย)       แฟ๊กซ์ : 02-7149733    Hotline: 086-7786218, 086-3308286
E-mail : sales@aprilholiday.com           website : www.aprilholiday.com
  

ด้านบน


Copy Rights 2003. April Holiday. All rights Reserved.