บนบริษัททัวร์ นำเที่ยว : ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์พม่า ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์แอฟริกาใต้
Home บริษัททัวร์Home

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ทัวร์จีนทัวร์ จีน
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ ฮ่องกง
ทัวร์เกาหลีทัวร์ เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ ญี่ปุ่น
ทัวร์มาเลเซียทัวร์ มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์ สิงคโปร์
ทัวร์เวียดนามทัวร์ เวียดนาม
ทัวร์ลาวทัวร์ ลาว
ทัวร์กัมพูชาทัวร์ กัมพูชา
ทัวร์พม่าทัวร์ พม่า
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์ นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ ยุโรป
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์ แอฟริกาใต้

บริษัททัวร์ เอเพริล ฮอลิเดย์About us
ร่วมงานกับเรา บริษัททัวร์ร่วมงานกับเรา

รวมโปรแกรมทัวร์All Program Tour

บริษัททัวร์ เอเพริลฮอลิเดย์ทัวร์

SEL02 - PINK ROAD KOREA 5 วัน 3 คืน 8B/7C
ทางลัดไป:
[วันแรกฺ] [วันที่สอง] [วันที่สาม] [วันสุดท้าย] [วันเดินทางและราคา]

รายการทัวร์
 

วันแรก     สนามบินสุวรรณภูมิ

20.30 น.


 

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ F ประตู 4 สายการบิน BUSINESS AIR โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน

 

วันที่สอง   สนามบินอินชอน  – เกาะนามิ – อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน – วัดซินฮันซา

00.10 น.

 

07.30 น.
 

 

เที่ยง
 

 

 

ค่ำ

ออกเดินทางสู่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดย สายการบิน BUSINESS AIR เที่ยวบิน 8B 868

บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช.ม.)

ถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (กรุณาปรับนาฬิกา

ของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อสะดวกในการนัดหมายเวลา ประเทศเกาหลีจะเร็วกว่าประเทศไทย 2

ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศสัมผัสภูมิประเทศริมทะเลของเกาะอินชอน ซึ่งเป็นที่ตั้งของ

สนามบินนานาชาติอินชอน ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นสนามบินที่ดีอันดับต้นๆของโลก นำท่านเดินทางสู่

 เกาะนามิ เกาะส่วนตัวซึ่งมีรูปร่างดุจใบไม้ลอยอยู่บนผิวน้ำและเป็นสถานที่ถ่ายทำละครดัง “The

 Winter Love Song" หรือ เพลงรักในสายลมหนาว ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศอันแสนโรแมนติก และ

ความงามของทิวสนที่ตั้งตรงดิ่งเป็นแถวยาวตลอด 2 ข้างทาง ซึ่งในแต่ละฤดูเกาะนามิจะมีความสวยงาม

แตกต่างกันไปอิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการเดินเล่นชมวิวหรือเช่าจักรยานปั่นเที่ยวรอบเกาะ และเก็บ

ภาพเป็นที่ระลึก ตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านชมสวนผลไม้ (ตามฤดูกาล) ให้ท่านได้ชมสวนผลไม้พร้อมเก็บรับประทาน (ห้ามนำออกนอก

สวนผลไม้)

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (ทักคาลบี้ ไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี - อาหารเลื่องชื่อของ

เมืองชุนชอน โดยนำไก่บาร์บีคิว มันหวาน ผัดกะหล่ำ ต้นกระเทียม ต๊อกหรือข้าวปั้นและซอสมาผัดรวมกัน

บนกระทะแบนดำ คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้าที่ รับประทานกับผัดกาดเกาหลีและเครื่องเคียง  เมื่อทานใกล้

หมด จะนำข้าวสวยและสาหร่ายแห้งมาผัดรวมกันเป็นทัคคาลบี้โพกึมที่แสนอร่อย และน้ำซุป)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นภูเขาสี่ฤดูและสวิสเซอร์แลนด์

ของเกาหลี จัดได้ว่าเป็นแนวเขาที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลี ตั้งอยู่ใจกลางภูเขาแทแบคซึ่งทอด

ยาวไปถึงเขาคึมคังของประเทศเกาหลีเหนือ มีเทือกเขา ป่าไม้ หุบเขา สายน้ำ ทะเลสาบ หินรูปร่างต่างๆ ที่

สวยงามซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่หาดูได้ยากยิ่ง ตามรอยตำนานที่เล่าขานของจุดกำเนิดเพลงอารีรัง

กราบนมัสการพระพุทธรูปปางสมาธิองค์มหึมาที่ตั้งอยู่กลางแจ้งเพื่อความเป็นสิริมงคล และเดินข้าม

สะพานเพื่อเป็นการชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ ภายในอุทยานท่านจะพบ วัดซินฮันซา วัดเก่าแก่กว่าพันปี

สร้างในสมัยซิลล่า พร้อมด้วยขึ้น กระเช้า ชมความงดงามของธรรมชาติบนยอดเขา ท่านสามารถเดินเท้า

ต่อขึ้นไปจนถึงบนยอดเขาหิน(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) อิสระให้ท่านได้สัมผัสธรรมชาติอันบริสุทธิ์และเก็บ

ภาพความประทับใจ จนได้เวลาอันสมควร

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (ชาบู ชาบู สุกี้เห็ดหม้อไฟ - อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทร

เกาหลีตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟของญี่ปุ่น โดยนำเครื่องเคียง

ต่างๆ เช่น ผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู หมูเบคอนที่จัดเตรียมไว้ มาจัดเรียงให้สวยงามในหม้อ เวลาทาน เติม

น้ำซุปชาบูปรุงรสแล้วต้มให้เดือด แล้วจึงนำอุด้งสดลงต้ม สามารถรับประทานเป็นอุด้งร้อน ทานพร้อมข้าว

สวยร้อน  น้ำจิ้มซีอิ๊วเกาหลี และเครื่องเคียง)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SEORAK HANWHA RESORT หรือเทียบเท่า


ด้านบน

 

วันที่สาม    สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – กิมจิแลนด์+ฮันบก – ป้อมฮวาซอง

เช้า
 

 

เที่ยง


 

 

 

 

ค่ำ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านสู่  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลี อิสระเวลาให้ท่านเพลิดเพลินและสนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ อาทิ T-Express, Double Rock Spin, Amazon Express, Rolling X-Train พร้อมด้วยบัตรเครื่องเล่นแบบ SPECIAL PASS TICKET (ไม่จำกัดรอบ เล่นได้ทุกอย่าง) รื่นรมย์และเก็บภาพสวยๆไปกับเทศกาลหิมะ ต่อด้วยนั่งรถบัสท่องป่า ชมไลเกอร์ ลูกผสมระหว่างเสือกับสิงโต หนึ่งเดียวในโลกได้ที่นี่ ท่านจะพบว่าเสือและสิงโตก็สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข พบความน่ารักของหมีแสนรู้ที่จะมาแสดงท่าทางต่างๆที่สื่อสารกับเจ้าหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยม และช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกต่างๆมากมายของเอเวอร์แลนด์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (คาลบี้ หมูย่างเกาหลี – อาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อ

และรู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม นำเนื้อหมูย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม และตัด

เป็นชิ้นพอคำ ห่อทานแบบเมี่ยงคำไทย  โดยใส่น้ำจิ้มเต้าเจี้ยว และเครื่องเคียงที่ชอบหรือข้าวสวยร้อนตาม

ความชอบ  เสิร์ฟพร้อมน้ำซุปสาหร่าย)

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ กิมจิแลนด์ เล่ากันว่า กิมจิเกิดขึ้นสมัยโชซอน โดยชาวบ้านเก็บผักสดมาหมักไว้ในไห

กิมจิทำเก็บไว้กินได้ทุกฤดูกาล ชาวเกาหลีใส่กิมจิในอาหารแทบทุกชนิด เชิญท่านร่วมหาประสบการณ์ใน

การทำกิมจิอาหารประจำชาติเกาหลี และกิมจินี้ยังมีมากกว่า 100 ชนิดให้เลือกรับประทาน ให้ท่านฝึกลอง

ทำและได้ชิมกิมจิฝีมือของตัวท่านเอง หากติดใจท่านสามารถบรรจุใส่ถุงสุญญากาศเพื่อนำกลับมารับ

ประทานต่อที่ประเทศไทยได้อีกด้วยพิเศษ เก็บความประทับใจ ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” ฟรี! จากนั้น

นำท่านเดินท่านสู่ เมืองซูวอน นำท่านเดินทางสู่ ป้อมฮวาซอง ที่ตั้งล้อมรอบบริเวณเมืองซูวอน ป้อมนี้

สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแห่งยุคของอาณาจักรโชซอน สร้างขึ้นด้วยหินและอิฐเผาใช้เวลาสร้างถึง 2 ปี ในปี

ค.ศ. 1794 นั่นคือช่วงการปกครองของกษัตริย์ซองโจ กษัตริย์องค์ที่ 22 แห่งราชวงศ์โชซอน สร้างขึ้นเพื่อ

เป็นที่ระลึกแก่พระราชบิดาซึ่งถูกใส่ร้ายจากราชสำนัก และถูกขังจนสิ้นพระชนม์ ป้อมแห่งนี้มีระยะทางยาว

ประมาณ 5,500 เมตรประกอบด้วยเชิงเทิน 48 หลัง แต่บางส่วนถูกทำลายในสมัยสงครามเกาหลี ปัจจุบัน

ป้อมนี้ได้รับการสถาปนาจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลก เมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ 2540 ให้ท่านอิสระได้

ชื่นชมความสวยงามและความยิ่งใหญ่ของป้อม

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนู โอซัม - หมู ปลาหมึกย่างบาร์บีคิว หมู ปลาหมึกย่างบาร์บีคิว

หมักสไตล์สมัยใหม่เกาหลี มีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย โดยนำบาร์บีคิวหมู ปลาหมึกลงในกระทะทรง

ครึ่งวงกลมพร้อมน้ำซุปปรุงรส เมื่อสุกรับประทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวย)

นำท่านเข้าสู่ YANGJI PINE RESORTหรือเทียบเท่า


ด้านบน

 

วันที่สี่       นัมซาน วิวพ้อยท์ – ดิวตี้ฟรี – ทงแดมุน - NANTA SHOW – SEOUL TOWER

เช้า 

 

 

 

 

 

เที่ยง 

ค่ำ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ภูเขานัมซาน NAMSAN VIEW POINT ซึ่งเป็นภูเขาเพียงลูกเดียวที่อยู่ใจกลางเมืองหลวง ท่านจะได้ชมทัศนียภาพกรุงโซลโดยรอบ จากจุดนี้มีผู้คนให้ความนิยมเดินทางมาถ่ายภาพ และเป็นสัญลักษณ์กรุงโซล ท่านสามารถขึ้นไปบนเฉลียงบริเวณหลังคาซึ่งคุณจะเห็นทิวทัศน์ของกรุงโซล พร้อมสัมผัสบรรยากาศที่บรรดาคู่รักเกาหลีมาคล้องกุญแจที่เขานัมซาน อิสระให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศภูเขานัมซาน นำท่านชม ศูนย์โสมรัฐบาล เรียนรู้วิธีการปลูกและดูแลโสมอย่างไรให้ได้คุณภาพดีจากเจ้าหน้าที่ ที่ผ่านการอบรบจากรัฐบาลเกาหลี พร้อมเลือกซื้อหาผลิตภัณฑ์โสมต่างๆที่ราคาถูกกว่าเมืองไทย ไว้บำรุงสุขภาพตัวท่านเองหรือเป็นของฝากสำหรับครอบครัว

จากนั้นนำท่าน ชมทัศนียภาพกรุงโซลและเขตชายแดนแบบรอบทิศ 360 องศา ณ N-SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล พาท่านไปเยี่ยมชม ความน่ารักของเท็ดดี้แบร์ จะจัดแสดงถึงเท็ดดี้แบร์ ในคอลเล็คชั่นต่างๆทั้งอดีต ปัจจุบันและอนาคตโดยจะมีเท็ดดี้แบร์สวมชุดของกษัตริย์ราชวงศ์โชซอน รวมถึงจะแสดงถึงภาพของกรุงโซลในอดีตและปัจจุบัน เช่นภาพของสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในกรุงโซล เช่น คลองชองเกชอน, เมียงดง, อินซาดงและทงแดมุน จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้ออาทิ LOUIS VUITTON, FENDI, PRADA, HERMES หรือเครื่องสำอางผสมโสมคุณภาพดี SULHWASOO และ HERA, THE FACE SHOP

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนู พูลโกกิ หมูสไลด์หมักกับซอสและเครื่องเคียงต่างๆ ให้

ออกรสหวานนุ่มเวลาทานนำมาย่างขลุกขลิกกับซุปโกกิบนกระทะแบนหรือทรงครึ่งวงกลมพร้อมผักกะหล่ำ

โดยจะมีลักษณะออกเป็นแบบน้ำข้น)

จากนั้นอิสระท่านช้อปปิ้งย่าน ตลาดทงแดมุน ตลาดค้าปลีกและค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี ให้เวลาท่าน

ได้สำรวจราคาและเลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ สตรี เด็กเล็ก เด็กโต เนคไท เครื่องสำอาง

ถุงเท้า รองเท้า เครื่องนอน เครื่องประดับต่างๆมากมาย หรือเครื่องสำอางค์ ETUDE, SKIN FOOD, THE

FACE SHOP ฯลฯ

จากนั้นนำท่านชมสุดยอดการแสดง NANTA SHOW สับ หั่น มัน ซ่า ฮา ตะหลิวปลิว การแสดงที่ไม่ใช้คำ

พูด ซึ่งผสมผสานดนตรีดั้งเดิมของเกาหลีอย่าง "Samulnori" เข้ากับความตลกและความเป็นละคร เป็นโชว์

แรกของเอเชียที่สร้างความประทับใจให้แฟนละคร ที่เวที Broadway New York มาแล้ว 

รับประทานอาหารคำ ณ ภัตตาคาร  ข้าวยำเกาหลี ถือเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างมากเพราะประกอบไปด้วยเครื่องปรุงที่เป็นผักนานาชนิดถึง 18 อย่าง อุดมไปด้วยวิตามินหลากหลายชนิด โดยนำข้าวไปย่างบนชามหิน แล้วโรยผักต่างๆ อาทิ แครอท เห็ด หัวไชเท้า แตงกวา มันฝรั่งผัด ผักกาดขาวพร้อมไข่ดิบ ราดน้ำซอส แล้วนำมายำรวมกันในขณะที่ถ้วยยังร้อนๆพร้อมซุปทะเล

นำท่านเข้าสู่ LAMIR HOTEL หรือเทียบเท่า


ด้านบน

 

วันสุดท้าย  พระราชวังเคียงบ๊กคุง - บูลเฮ้าท์ - เมียงดง - พลอยสีม่วง - ซุปเปอร์มาเก็ตของฝาก – สุวรรณภูมิ

เช้า


 

 

 

เที่ยง 


 

 

17.00 น.
21.0
0
น.

 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านชมพระราชวังเคียงบ๊กคุง ซึ่งเป็น 1 ใน 5 พระราชวังหลวงเก่าแก่กว่า 600 ปี ที่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมเพื่อความสมบูรณ์และสวยงามเหมาะแก่การเยี่ยมชม ชมความยิ่งใหญ่ของที่ว่าราชการกษัตริย์ในสมัยอาณาโซซอนที่ตำหนักทองและความสวยงามของพลับพลากลางน้ำที่ใช้สำหรับรับรองแขกบ้านแขกเมืองของประเทศ ตำหนักที่บรรถมของกษัตริย์และราชินี ต่อด้วยเข้าชมวิถีชิวิตของชาวเกาหลีทั้งชายหญิงตั้งแต่เกิดจนวาระสุดท้ายของชิวิตพร้อมเรียนรู้ความเป็นอยู่และการใช้ชีวิต ชมเครื่องใช้ไม้สอย เครื่องมือทำมาหากินของคนเกาหลี รวมถึงเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และวัฒนธรรมต่างๆได้ใน พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกาหลี จากนั้นถ่ายรูปคู่นกฟีนิกซ์และชมความสวยงามของ บ้านประธานาธิบดีหรือ บูลเฮาท์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ไก่ตุ๋นโสม อาหารชาววังในสมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอาหาร

เลื่องชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันว่าบำรุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน ภายในตัวไก่จะ

มีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋น เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุกี เส้นขนม

จีน เหล้าโสม พริกไทยดำ และเกลือ) จากนั้นช้อปปิ้งต่อที่ย่าน เมียงดง แหล่งช้อปปิ้งขึ้นชื่อและสถานที่

รวมแฟชั่นชั้นนำของกรุงโซล หรือที่คนไทยรู้จักในชื่อของ สยามสแควร์เกาหลี ท่านจะได้พบกับสินค้าวัย

รุ่นมากมายหลากหลายยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางยี่ห้อดังๆอย่าง THE SKIN FOOD, THE FACE

SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯ เสื้อผ้าแฟชั่นมีสไตล์, รองเท้าส้นสูงน่ารักๆ, รองเท้าผ้าใบเก๋ๆ

ร้านกระเป๋าแฟชั่น รวมถึงเครื่องประดับต่างๆ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและร้านคาเฟ่น่ารักๆ ฯลฯ ซึ่งที่นี่จะ

มีวัยรุ่นหนุ่มสาวเกาหลีไปรวมตัวกันมากมาย

จากนั้นนำท่านชม โรงงานพลอยสีม่วง อัญมณีที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศเกาหลี เลือกซื้อหาเป็นของที่

ระลึก ที่มีค่าให้แก่คนที่คุณรัก  ก่อนเดินทางไปยังสนามบิน ระหว่างทางแวะซุปเปอร์มาเก็ต ให้ท่านได้

เลือกซื้อขนมเกาหลี ช็อกโกแลต กิมจิ มาม่า ผลไม้ หมอนสุขภาพฯลฯ ก่อนเดินทางเข้าสู่สนามบิน

นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบิน BUSINESS AIR เที่ยวบินที่ 8B 867

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพ


ด้านบน


 

 
ราคาทัวร์
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ราคา
ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริมพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำ
กว่า12 ปีไม่มี
เตียงเสริม
พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่มท่านละ
         
**วันที่ออกกรุ๊ปเซ็คที่เซลล์**

Booking


ด้านบน

ราคาทัวร์นี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว

2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ

3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

4. ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า

5. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี

7. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก.

8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ราคาทัวร์นี้ไม่รวม
1.
ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง

-     2. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)**

    **กรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด ทางสายการบินอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มจ่ายผู้เดินทาง..

-     3. ค่าทิปไกด์และคนขับรถนำเที่ยว (โดยเฉลี่ย 20,000  วอน หรือ 600 บาท ต่อลูกค้าหนึ่งท่านต่อทริป)

-     4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร  มินิบาร์  ทีวีช่องพิเศษ

-     5. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ

         จลาจลหรือการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่แรงงานทั้งไทย เกาหลี

-     6. ภาษีการบริการ 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (กรณีต้องการใบเสร็จในรูปแบบบริษัทฯ)

หมายเหตุ
1. PASSPORT ของท่านควรมีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน

      2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนวันเดินทาง กรณีคณะเดินทางไม่ครบ 15 ท่าน

      3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินต่างๆตามที่สายการบินอนุมัติโดยมิต้องแจ้งให้

          ทราบล่วงหน้า

      4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสม ไม่ว่าจะเกิดจากความขัดข้องของยานพาหนะ

          หรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามหมายกำหนดการได้

      5. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการทั้งหมดและไม่รับผิดชอบ กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือ ออกเมือง

         จากเจ้าหน้าที่ ทั้งประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้  

      6. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามไม่

         สามารถนำตั๋วมาเลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้

      7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ กรณีที่ท่านแยกตัวออกจากคณะในช่วงใดช่วงหนึ่งไม่สามารถคืนเงินค่าบริการส่วนนั้นได้


--------------------  ทัวร์เส้นทางอื่น  --------------------
[ทัวร์จีน] [ทัวร์ฮ่องกง] [ทัวร์เกาหลี] [ทัวร์ญี่ปุ่น] [ทัวร์มาเลเซีย] [ทัวร์สิงค์โปร์] [ทัวร์เวียดนาม]
[ทัวร์ลาว] [ทัวร์กัมพูชา] [ทัวร์พม่า] [ทัวร์ออสเตรเลีย] [ทัวร์นิวซีแลนด์] [ทัวร์ยุโรป] [ทัวร์แอฟริกาใต้]

 

April Holiday  TAT No : 11/3081
90 อาคาร ฟิฟตี้ฟิฟ พลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิท ซอย 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-7149794 (20 สาย)       แฟ๊กซ์ : 02-7149733    Hotline: 086-7786218, 086-3308286
E-mail : sales@aprilholiday.com           website : www.aprilholiday.com
  

ด้านบน


Copy Rights 2003. April Holiday. All rights Reserved.