บนบริษัททัวร์ นำเที่ยว : ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์พม่า ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์แอฟริกาใต้
SEL05 เซี่ยงไฮ้ - เกาหลี 6 วัน 4 คืน MU
ทางลัดไป:
[วันแรกฺ] [วันที่สอง] [วันที่สาม] [วันที่สี่] [วันสุดท้าย] [วันเดินทางและราคา]

รายการทัวร์
 

วันแรก    กรุงเทพมหานคร ( ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินสุวรรณภูมิ )

23.30 น.

คณะเดินทาง พร้อมกันที่ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินหมายเลข U สายการบินไชน่า

อีสเทอร์น (MU)  ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข  10  (รับเอกสารต่าง ๆ พร้อมข้อแนะนำขั้นตอนจาก

เจ้าหน้าที่)  กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษา

ความปลอดภัยของสายการบิน 

ข้อแนะนำ ที่เกาหลีควรเตรียมแยกกระเป๋าสัมภาระสำหรับค้างหนึ่งคืนที่ต่างจังหวัดเพื่อความสะดวก ส่วนกระเป๋าใบใหญ่จะเก็บไว้ใต้รถโค้ช เนื่องจากโรงแรมที่พักในเกาหลีจะมีบริกรยกกระเป๋าน้อยมาก ดังนั้นนักท่องเที่ยวจึงต้องยกกระเป๋าขึ้นห้องพักด้วยตัวเอง ของเหลวนำขึ้นเครื่องทั้งหมดที่นำใส่กระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น  การนำผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว  ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาตให้นำเข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ 

 

วันที่สอง  สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ – ดีสนีย์แลนด์เกาหลี + เทศกาลดอกไม้

              – เมืองซูวอน

02.00 น.

11.55 น.


เที่ยง 

 

ค่ำ

ออกเดินทางสู่นครเซี่ยงไฮ้ โดยเที่ยวบินที่ MU 548 (0700)

และเปลี่ยนเครื่องไปยังประเทศเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ MU 5041 (0905)

(ภาพยนตร์ อาหาร พร้อมเครื่องดื่มบนเครื่อง) เวลาที่เกาหลีใต้เร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง

ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว

บริการอาหารกลางวัน  เมนูพื้นเมือง “ชาบู ชาบู หรือสุกี้หม้อไฟเกาหลี” 

จากนั้นรถโค้ชพาท่านข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาวกว่า4.42 กม.เดินทางไปเที่ยว “สวนสนุกเอเวอร์แลนด์” ซึ่งถูกขนานนามว่า “ดิสนีย์แลนด์เกาหลี”  สวนเปิดในหุบเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ ภายใน Festival World จะประกอบไปด้วย Global Fair, American Adventure, Magic Land, European Adventure และ Equatorial Adventure มีรถบัสท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ ท่านจะพบว่าเจ้าป่าสิงห์โตและเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข และชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับได้อย่างดี ทดลองสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด เช่น รถไฟเหาะ T-Express หนอนสะบัด ชาร์ป  โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิง หมุนตีลังกาสองตลบ เป็นต้น (พร้อมบัตร Special Pass เล่นไม่จำกัดรอบ) ร่วมฉลองเทศกาลดอกไม้ เช่น เทศกาลทิวลิป (มีนาคมถึงพฤษภาคม)  เทศกาลดอกกุหลาบ (มิถุนายน) เทศกาลดอกลิลลี่ (กรกฏาคมถึงสิงหาคม) ดอกเบญจมาศบาน (กันยายนถึงตุลาคม) ชมขบวนพาเหรด การแสดงต่างๆ  เป็นต้น

บริการอาหารค่ำ เมนู “หมูย่างคาลบี” หมูย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม อาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อ

และรู้จักกันดีทั่วโลก

หลังอาหารค่ำ เดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Yongin Hanwha Resort (3-4*) หรือเทียบเท่า


ด้านบน

 

วันที่สาม   เกาะนามิ – กรุงโซล – ตลาดพื้นเมืองทงแดมุน – คลองชงแกชอน – N ทาวเวอร์ +

               Teddy Bear

เช้าเที่ยง
บ่ายค่ำ

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกันชุด ที่ ห้องอาหารโรงแรม คืนห้องพักตามเวลานัดหมาย   พร้อม

สัมภาระกระเป๋าเพื่อออกเดินทางไปท่าเรือเฟอรรี่ข้ามฟากไปยัง “เกาะนามิ” มีรูปร่างเหมือนใบไม้ที่ลอย

อยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำฮัน สถานที่โรแมนติคอีกแห่งหนึ่ง ทั้งยังเป็นสถานที่ถ่ายทำละครWinter

Love Song หรือเพลงรักในสายลมหนาว ท่านสามารถเช่าจักรยานหรือมอเตอร์ไบท์เที่ยวรอบเกาะ

คาราวะสุสานนายพลนามิ เดินเล่นท่ามกลางแมกไม้ธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นทิวต้นสน ต้นเกาลัด หรือจะเลือก

นั่งรับลมริมชายฝั่งท่ามกลางบรรยากาศแสนโรแมนติก มองดูพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ เช่น นกกระจอกเทศ

กระต่าย กระรอก ได้เวลาสมควร นั่งเรือกลับมายังฝั่ง

บริการอาหารกลางวัน ลิ้มลองเมนูดัง “ทัคคาลบี” หรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี 

เดินทางเข้าเมืองหลวงกรุงโซล  ที่มีประชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ  มีแม่น้ำฮันไหลผ่านใจกลางเมือง

หลวงของกรุงโซล  เดินชมสีสันและวิถีการค้าแบบพื้นเมืองที่ “ทงแดมุน” หรือ ประตูทิศตะวันออก มีร้าน

ค้ามากกว่า 10,000 ร้านค้า แหล่งรวมแฟชั่น จำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปแบบเกาหลี เครื่องประดับ รองเท้า

ประเภทต่าง ๆ ผ้าพันคอ เนคไท เครื่องกีฬา  ร้านคอสเมติกชื่อดัง Etude, The Face Shop, Skin Food

เป็นต้น และอื่นๆ อีกมากมาย ในราคาส่งและปลีกตามตึกต่างๆ  จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมบรรยากาศที่

บริเวณ“คลองชองเกชอน” เป็นคลองที่ถูกขุดขึ้นเมื่อราว 600 ปีก่อนในสมัยของกษัตริย์ YEONGJO

กษัตริย์องค์ที่ 21แห่งราชวงศ์โชซอน คลองชองเกชอนเป็นสัญลักษณ์แห่งการผสมกลมกลืนที่ลงตัวของ

ธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์  (อิสระถ่ายภาพ

บริการอาหารค่ำ ลิ้มลองเมนู “พุลโกกิ” หรือบาร์บีคิวหมูเกาหลี รับประทานพร้อมเครื่องเคียง กิมจินานา

ชนิด และข้าวสวย มีกลิ่นหอม รสออกหวานนุ่ม

หลังอาหารค่ำ ย้อนรอยละครดัง  “Witch You Hee”   “Kim Sang Soon” ณ เขานัมซาน ภูเขาลูก

เดียวที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวง จากนั้นนำท่านขึ้นลิฟท์สู่ N ทาวเวอร์ กรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยที่สูงที่สุด

ในโลก ด้วยความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล พร้อมสัมผัสกรุงโซลยามค่ำคืนแบบ 360 องศา

และชมความน่ารักของหมีตัวน้อยที่ “The Teddy Bear Museum” พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเรื่องราวและ

เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของราชวงศ์สุดท้ายของเกาหลี วัฒนธรรมต่างๆ รวมทั้งความทรงจำ

ของอดีตจนถึงปัจจุบันของกรุงโซลผ่านตัวละครที่น่ารักอย่างตุ๊กตาหมีและท่านยังสามารถเลือกซื้อ

ตุ๊กตาหมี Alfred จากละคร“เจ้าหญิงวุ่นวาย เจ้าชายเย็นชา” หรือแบบอื่นๆ เพื่อเป็นของที่ระลึกและ

ของฝากคนทางบ้าน 

ได้เวลาสมควรพาท่านเข้าพัก ณ โรงแรม  Ramada Seoul Hotel (Deluxe Class) หรือเทียบเท่า 


ด้านบน

 

วันที่สี่     ศูนย์โสมเกาหลี – พระราชวังเคียงบก – บลูเฮาส์ – หมู่บ้านพื้นเมืองนัมซาน – เมียงดง

             - โรงงานเจียระไนพลอยแอมมาทีส – ชม Jump Show

เช้าเที่ยง

บ่าย
ค่ำ

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกันบุฟเฟ่ต์ที่ห้องอาหารโรงแรม พาท่านรู้จักและเข้าใจสมุนไพร”

โสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร”โสมใช้เป็นยารักษาสุขภาพของชนชาติตะวันออกมาตั้งแต่

อดีตกาล นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มว่าโสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกอีกด้วย

ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์รากโสมอบน้ำผึ้ง ผงโสมยอดนิยม โสมสกัด แคปซูล หรือโสมสกัดเข้มข้น เป็นสิ่งที่ขาด

ไม่ได้สำหรับของขวัญของฝากสำหรับผู้ที่คำนึงถึงสุขภาพ นั่งรถชมใจกลางเมืองหลวง ผ่านซิตี้ฮอล์ ประตู

เมืองคังฮวามุน ตึกเคียวโบ-ขายหนังสือที่ใหญ่สุดในประเทศ สถานนีรถไฟกรุงโซล  ศูนย์วัฒนธรรมเซ

จอง  เยี่ยมชม “พระราชวังเคียงบก” ที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค..1394 ในสมัยราชวงศ์โซซอน เป็นศูนย์

บัญชาการและที่ประทับของกษัตริย์ เมื่อสมัย 600 ปีก่อน ถือเป็นจุดที่ตั้งตามหลักฮวงจุ้ยที่ดีที่สุด ภายใน

พระราชวังประกอบไปด้วยพระที่นั่งต่างๆ เช่น พลับพลากลางน้ำ ห้องประทับของกษัตริย์และพระราชินี 

ห้องทรงพระอักษร ท้องพระโรง สวนกลางแจ้งเป็นต้น นั่งรถผ่านถนนสายสำคัญที่มีการเปิดปิดเป็นเวลา-

สถานที่ตั้งทำเนียบและ”บลูเฮาท์หรือบ้านประจำตำแหน่งประธานาธิบดี”    

บริการอาหารกลางวัน เมนู “บิบิมพับหรือข้าวหม้อดินหลากสี” อาหารครบคุณค่าโภชนาและเป็นอาหารยอดนิยมที่คนเกาหลีนิยมทานกันมากที่สุด 

นำสู่ “หมู่บ้านนัมซานฮันอก”เป็นที่ตั้งของบ้านชนชั้นยางบางหรือชนชั้นราชการหรือชั้นสูงของเกาหลีเมื่อ 600 ปีที่แล้ว บ้านกว่าห้าหลังที่ หมู่บ้านนัมซานฮันอก จะทำให้เราได้เห็นภาพการใช้ชีวิตประจำวัน เครื่องใช้ไม้สอย การกิน การอยู่และการจัดแต่งบ้าน พาชม “โรงงานเจียระไนพลอยแอมมาทีส” เกาหลีถือได้ว่าเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพพลอย ความมั่งคั่ง และนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ จะนำมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู หรือสร้อยข้อมือก็มีความสวยงามไม่แบบ อัญมณีชนิดอื่นเลยทีเดียว เลือกซื้อสินค้าแฟชั่นเกาหลีที่ “ถนนเมียงดอง” หรือ "ถนนสายแฟชั่นของเกาหลี"  ที่มีสินค้าและบริการให้เลือกตั้งแต่ราคาระดับกลางถึงสูงตามแต่ยี่ห้อเมื่อเทียบกับตลาดพื้นเมืองทงแดมุน และยังมีร้านเสื้อผ้าแฟชั่นบูติกเล็กๆ ร้านรองเท้า ร้านทำผม ร้านคอสเมติก อาทิ Etude, The Face Shop, Skin Food เป็นต้น ร้านกาแฟ และร้านอาหารนานาชนิด

บริการอาหาค่ำ ณ ภัตตาคาร ด้วยเมนู “ไก่ตุ๋นโสม” เมนูชาววังในสมัยก่อน เป็นอาหารเลื่องชื่อสำหรับบำรุงและเสริมสุขภาพ หลังอาหารค่ำ พาทุกท่านชมการแสดงโชว์ระดับ World Class “Jump Show”   เป็นการแสดงที่นำศิลปะการต่อสู้ชั้นสูงมาผสมผสามกับความตลกขบขัน สนุกสนานได้อย่างลงตัว โดยผูกเรื่องราวผ่านตัวแสดงในครอบครัวพิสดารชาวเกาหลีโบราณ รวมทั้งสองหัวขโมยติ๊งต๊องที่คิดผิด จากนั้นนำท่านกลับที่พักในกรุงโซล Ramada Seoul Hotel หรือเทียบเท่า 


ด้านบน

 

วันที่ห้า    ศูนย์สินค้าพื้นเมือง -สนามบินอินชอน -สนามบินผู่ตง - หอไข่มุก+พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง 

              – นานกิงลู่ – เขตไว่ทัน – กายกรรม ERA

เช้า

13.00 น.

 

13.50 น.
 

 

 

 

 

 

 

ค่ำ

คืนห้องพัก ชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี) และเตรียมสัมภาระพร้อม

บริการอาหารเช้าแบบชุดพื้นเมืองเกาหลียามเช้าที่ห้องอาหารเกาหลี 

ก่อนอำลาเกาหลีแวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ร้านละลายเงินวอน) สาหร่าย

ขนมต่างๆ  ช็อกโกแล๊ตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสมในรูป ขนมโสม ชาโสม

โคลนพอกหน้าโสม เครื่องสำอางโสม เป็นต้น  และยังมีหมอนสุขภาพ  กิมจิ  ชินราเมง (มาม่าเกาหลี)

เป็นต้น จากนั้นเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติอินชอน

เหินฟ้าสู่นครเซี่ยงไฮ้ โดยเที่ยวบิน MU 5042(บริการภาพยนตร์ อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

เวลาที่จีนเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง

ถึงสนามบินผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นมหานครยุคใหม่ของจีน ได้รับการขนานนามว่า “นคร

ปารีสแห่งตะวันออก” ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำหวังผู่ ซึ่งมีความยาวกว่า 80 กิโลเมตร ถือว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่

หล่อเลี้ยงนครแห่งนี้ เซี่ยงไฮ้เป็นเมืองเศรษฐกิจการค้าและเมืองท่าที่สำคัญที่สุดของจีน

เดินทางไปยัง “หอไข่มุก” สัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่ท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกมากที่สุด มีความสูงถึง 468 เมตร เป็นหอส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ที่สูงที่สุดในเอเชียและสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก โดยรูปร่างของหอไข่มุกประกอบไปด้วยไข่มุก 3 เม็ด วางเรียงในระดับความสูงที่แตกต่างกันบนเสาที่มีฐาน 3 ต้น นำท่านขึ้นลิฟท์ที่มีความเร็วสูง 7 เมตรต่อวินาที ไปยังหอไข่มุกเพื่อชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของเมืองเซี่ยงไฮ้ พิเศษสุดพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง” ที่จัดแสดงเรื่องราวและประวัติความเป็นมาของเมืองเซี่ยงไฮ้ได้อย่างดีเยี่ยมและสมจริง โดยเล่าเรื่องราวตั้งแต่ยุคร้อยปีที่ผ่านมาจนถึงยุคสงครามฝิ่นเรื่อยมาจนถึงเซี่ยงไฮ้ยุคใหม่ที่มีแต่ความเจริญก้าวหน้า ตามรอยเจ้าพ่อเซียงไฮ้ที่“เขตไว่ทัน” ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่ มีความยาวถึง 4 กิโลเมตรและยังเป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์สิ่งก่อสร้างหมื่นปีแห่งชาติจีน” ถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นอีกแห่งหนึ่งของนครเซี่ยงไฮ้ และยังเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่สำคัญแห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย ทั้งโรมัน โกธิค บารอค รวมทั้งการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออกและตะวันตก รวมถึงยังเป็นที่ตั้งหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็น กรมศุลกากร โรงแรม หรือสำนักงานใหญ่ของธนาคารต่างชาติ อีกด้วย  อิสระให้ท่านชมสีสันใจกลางเมืองที่ “ถนนนานกิงหรือนานกิงลู่” ถนนสายเก่าแก่ของเซี่ยงไฮ้ที่มีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตรและยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัยและคึกคักมากที่สุด มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ร้านขายเสื้อผ้า ร้านขายของแห้ง ขนมขบเคี้ยว ร้านอาหารจีน ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด เป็นต้น

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (อาหารจีน) 

หลังอาหารค่ำชม “กายกรรม ERA” สุดยอดการแสดงที่ไฮเทค ตระการตาด้วยแสง สี เสียง การแสดงที่งดงาม อ่อนช้อย เตรียมตัวและหัวใจของคุณให้พร้อมเพื่อสัมผัสกับความผาดโผน ตื่นเต้น เร้าใจ โดยเฉพาะโชว์ชุดมอเตอร์ไซด์ไต่ลูกโลก และชุดวงล้อผาดโผน (เป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัวของนักแสดงที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี ไม่ควรลอกเลียนแบบ) ได้เวลาอันสมควร พาท่านเข้าเช็คอินโรงแรม

ที่พัก Four Points by Sheraton Hotel (5*) หรือเทียบเท่า  


ด้านบน

 

วันสุดท้าย นวดฝ่าเท้า – เฉินหวังเมี่ยว – ตลาดหลงหัว – นั่งรถไฟแม่เหล็ก – สุวรรณภูมิ

เช้า

 

 

เที่ยง

บ่าย


เย็น


21.
40 น.
01.00 น.

อาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ที่ห้องอาหารของโรงแรม  คืนห้องพักตามเวลานัดหมาย   พร้อมสัมภาระ

กระเป๋าเพื่อออกเดินทาง  จากนั้นพาท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้า โดยการแช่เท้าด้วย

ยาสมุนไพรจีน ที่ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ พร้อมรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่

อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี และรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญ  จากนั้นพาท่านย่ำย่าน “ตลาดเฉินหวังเมี่ยว” หรือตลาดร้อยปี  เดิมเป็นที่ตั้งของวัดเฉิงหวัง

เมี่ยว เป็นสวนสาธารณะใจกลางเมือง ช่วยสร้างเมืองให้น่าอยู่ ลดความตึงเครียดของชีวิตเมืองได้ดี 

อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง สีสันร้านค้าต่างๆ ที่ตกแต่ง

สไตล์สถาปัตยกรรมแบบโบราณจีน (โทนสีเข้มแดงคลาสิกโบราณและโคมสีแดง) ทั้งร้านขายอาหาร

ร้านขนมพื้นเมือง  (โดยเฉพาะเสี่ยวหลงเปาเลื่องชื่อ คิวยาวมากๆ) ร้านกาแฟดัง (ที่ยังต้องลดสีโลโก้

ตัวเอง) ของที่ระลึกต่างๆ มากมาย ถือเป็นตลาดนัดขนาดใหญ่ที่นอกจะทำให้ท่านได้ของที่ถูกใจแล้วและยังได้อิ่มเอมกับบรรยากาศความสวยงามเป็นของแถมด้วยและที่ไม่ควรพลาดคือตุ๊กตา “ไฮ้เปา” สัญลักษณ์ของงาน Expo 2010 Shanghai China

อาหารจีนกับ เมนูสุดพิเศษ ณ GOLDEN JAGUAR! ละลานตากับนานาเมนู หูฉลาม เป๋าฮื้อ  รังนก

ซีฟู้ด ไวน์ กินดื่มไม่อั้น ที่บรรจงคัดสรรกำนัลแด่ทุกท่านเพื่อความอิ่มและสุดประทับใจ
ก่อนไปตะลุยช้อปปิ้งที่ “ตลาดหลงหัว” (คล้ายตลาดเซียงหยางเก่า) แหล่งช้อปปิ้งสินค้าเลียนแบบ  

แบรนด์เนมแห่งใหม่ อาทิเช่น กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ไม้กอล์ฟ ฯลฯ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

อาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

จากนั้นพาท่านนั่งรถไฟแม่เหล็กความเร็วสูงที่สุดในโลก 430 กม./ชั่วโมง ไปยังท่าอากาศยานเซี่ยงไฮ้ ด้วยเวลาเพียง 7 นาที

เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดย MU547 (บริการอาหารค่ำและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ


ด้านบน

   
ราคาทัวร์
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ราคา
ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริมพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำ
กว่า12 ปีไม่มี
เตียงเสริม
พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่มท่านละ
         
**วันที่ออกกรุ๊ปเซ็คที่เซลล์**

Booking


ด้านบน

ราคาทัวร์นี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ –เซี่ยงไฮ้-โซล – กรุงเทพฯ ไปกลับ พร้อมที่พัก 4 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน อาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำตามรายการ) บัตรท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศน์ ค่าน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.  ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีน้ำมันของสายการบินตามรายการ
ราคาทัวร์นี้ไม่รวม
 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าซักรีด ค่าทิปคนขับรถและไกด์วันละ 4000 วอน (เกาหลี) ค่าทิปคนขับรถและไกด์วันละ 20 หยวน (จีน)  หัวหน้าทัวร์วันละ 100 บาท (น้อยหรือมากเท่าที่ท่านประทับใจ)  ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าว  ค่าภาษีการบริการ  3%  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  7% 

หมายเหตุ

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 

3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์

4. ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,500 บาท

5. ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท

6. สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวจีนเล่มเหลือง ต้องเพิ่มท่านละ 3,500 บาท และรูปถ่ายภาพสี 2 นิ้ว 5 รูป

7. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว

8. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี (ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน) เอกสารพาสปอร์ตพร้อม

รูปถ่าย 2 ใบ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีนรายละเอียดที่อยู่)

หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,850 บาท

      9. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนวันเดินทาง กรณีคณะเดินทางไม่ครบ 15 ท่าน

      10. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินต่างๆตามที่สายการบินอนุมัติโดยมิต้องแจ้งให้

          ทราบล่วงหน้า

      11. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสม ไม่ว่าจะเกิดจากความขัดข้องของยานพาหนะ

          หรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามหมายกำหนดการได้

      12. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการทั้งหมดและไม่รับผิดชอบ กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือ ออกเมือง

         จากเจ้าหน้าที่ ทั้งประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้  

      13. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามไม่

         สามารถนำตั๋วมาเลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้

      14. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ กรณีที่ท่านแยกตัวออกจากคณะในช่วงใดช่วงหนึ่งไม่สามารถคืนเงินค่าบริการส่วนนั้นได้


--------------------  ทัวร์เส้นทางอื่น  --------------------
[ทัวร์จีน] [ทัวร์ฮ่องกง] [ทัวร์เกาหลี] [ทัวร์ญี่ปุ่น] [ทัวร์มาเลเซีย] [ทัวร์สิงค์โปร์] [ทัวร์เวียดนาม]
[ทัวร์ลาว] [ทัวร์กัมพูชา] [ทัวร์พม่า] [ทัวร์ออสเตรเลีย] [ทัวร์นิวซีแลนด์] [ทัวร์ยุโรป] [ทัวร์แอฟริกาใต้]

 

April Holiday  TAT No : 11/3081
90 อาคาร ฟิฟตี้ฟิฟ พลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิท ซอย 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-7149794 (20 สาย)       แฟ๊กซ์ : 02-7149733    Hotline: 086-7786218, 086-3308286
E-mail : sales@aprilholiday.com           website : www.aprilholiday.com
  

ด้านบน


Copy Rights 2003. April Holiday. All rights Reserved.