บนบริษัททัวร์ นำเที่ยว : ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์พม่า ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์แอฟริกาใต้
Home บริษัททัวร์Home

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ทัวร์จีนทัวร์ จีน
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ ฮ่องกง
ทัวร์เกาหลีทัวร์ เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ ญี่ปุ่น
ทัวร์มาเลเซียทัวร์ มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์ สิงคโปร์
ทัวร์เวียดนามทัวร์ เวียดนาม
ทัวร์ลาวทัวร์ ลาว
ทัวร์กัมพูชาทัวร์ กัมพูชา
ทัวร์พม่าทัวร์ พม่า
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์ นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ ยุโรป
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์ แอฟริกาใต้

บริษัททัวร์ เอเพริล ฮอลิเดย์About us
ร่วมงานกับเรา บริษัททัวร์ร่วมงานกับเรา

รวมโปรแกรมทัวร์All Program Tour

บริษัททัวร์ เอเพริลฮอลิเดย์ทัวร์

SHA01 เหมาลำ เซี่ยงไฮ้ หังโจว ซูโจว อู๋ซี 7วัน 5คืน โดย FD
ทางลัดไป:
[วันแรกฺ] [วันที่สอง] [วันที่สาม] [วันสุดท้าย] [วันเดินทางและราคา]

รายการทัวร์
วันแรก     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ–หังโจว
07.00 น.    คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก   ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D-E ของสายการบิน Thai Air Asia (FD โดยเจ้า  หน้าที่จากทางบริษัทฯ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน
19.10 น.      ออกเดินทางสู่ หังโจวโดยสายการบิน Thai Air Asia เที่ยวบินที่  FD……00.20 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานหังโจว ตั้งอยู่ทางเหนือของมณฑล เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน ปรากกฎร่องรอยย้อนหลังไปได้ถึง 7,000 ปี ในสมัยราชวงศ์ฉิน มีชื่อเรียกว่าเมืองเฉียนถัง สมัยราชวงศ์สุยเปลี่ยนเป็นหังโจว ต่อมาในสมัยราชวงศ์ซ่งได้ตั้งหังโจวเป็นเมืองหลวง หังโจวเป็นเมือง งดงามด้วยธรรมชาติ ทั้งภูเขา ทะเลสาบ ต้นไม้ และสวนจนได้รับสมญานามว่า “สวรรค์บนดิน” นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก
พักที่   DAYJOY  HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ  4 ดาว  (นอนเมืองหังโจว)

วันที่สอง    หังโจว-อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซาน+ตำหนักฝานกง(รวมรถราง)-ร้านไข่มุก-
                ซูโจว
ทะเลสาบไก่ทอง-
SUZHOU HARMONY TIMES SQUARE
เช้า              บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นเมือง อุตสาหกรรมเบา และมีฉายาว่า เมืองเซี่ยงไฮ้น้อยเดิมมีชื่อว่า หยิ่วซี เล่ากันว่าเมื่อสองพันปีก่อนมีการผลิตตะกั่วในเมืองนี้ และต่อมาแร่ ตะกั่วถูกขุดเจาะจนหมดสิ้นแต่บังเอิญมีคนขุดพบศิลาจารึกโบราณชิ้นหนึ่งมีใจความว่า “มีทหารตะกั่ว แผ่นดินจะไม่สงบ หากปราศจากทหารตะกั่วแผ่นดินจะร่มเย็นเป็นสุข”  จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า อู๋ซี แปลว่าไม่มีตะกั่ว  นำท่านสักการะ พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่เขตเขาม้าริมทะเลสาบไท่หู เป็นพระพุทธรูปทองสำริดที่มีความสูงถึง 88 เมตร หนัก 700 ตัน ปรางค์ยืนแลดูสง่างามและน่าเลื่อมใสยิ่ง เป็นพระยืนทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก บันไดหน้าวัดขาขึ้นด้านซ้ายสร้างเป็นฝ่ามือทรงห้ามญาติของพระพุทธเจ้า เรียกว่า “ฝ่ามือหนึ่งเดียวแห่งใต้หล้า” ด้านหน้าวัดสร้างเป็นกำแพงแกะสลักเรื่องราวต่าง ๆ ของพุทธศาสนายาวประมาณ 50 เมตร ชื่อ “กำแพงหนึ่งเดี่ยว” แห่งประเทศจีน หน้าลานจัตุรัสเป็นปางพระองค์ประสูติ 9 มังกรสรงน้ำ พระสูง 25 เมตร สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ ยืนบนดอกบัว และดอกบัวจะบานตามดนตรี  และมังกรก็จะพ่นน้ำสรงพระตามดนตรีและมีเสียงสวดมนต์  นำท่านชม ตำหนักฝานกงวัดหลิงซาน ตั้งอยู่ริมทะเลสาบไท่หูที่กว้างใหญ่ อยู่เชิงเขาหลิงซานที่สวยงาม เป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่อลังการ ด้านข้าง ๆของศาลาฯ เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางห้ามญาติทองสำริดที่เขาหลิงซาน หรือตามภาษาจีนเรียกว่า "หลิงซานต้าฝอ" ซึ่งมีความสูง 88 เมตร หนัก 700 ตัน มีพระพักตร์ที่สง่างามมาก  จากนั้นนำท่านแวะชม ร้านไข่มุก สินค้าที่มีคุณภาพ และมีชื่อเสียงของเมืองจีน มีสินค้าให้เลือกซื้อ เลือกชมมากมาย เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ แหวน กำไร ครีมไขมุกเป็นต้น 
กลางวัน     ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย           นำท่านเดินทางสู่ เมืองซูโจว (โดยรถโค้ชประมาณ 1 ชั่วโมง) ซึ่งมีประวัติ 2,500 ปีมาแล้ว เดิมมีชื่อว่า “เมืองกู่ซู”  ซึ่งเป็นเมืองที่มีสวนต่าง ๆ มาก เป็นอันดับหนึ่งในลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียงตอนใต้และได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสาวงามอีกทั้งเป็นเมืองที่งดงามมากจนได้รับฉายาว่า “เมืองสวรรค์ในโลกมนุษย์” พร้อมเมืองหังโจว   นำท่านชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของ ทะเลสาบไก่ทอง ยามตะวันรอนซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของซูโจว ทะเลสาบแห่งนี้ได้ชื่อมาจากตำนานที่ว่า “มีไก่ทองตัวหนึ่งตกอยู่บนเรือที่ลอยอยู่บนทะเลสาบแห่งนี้” ชาวบ้านจึงนำมาตั้งเป็นชื่อของทะเลสาบ  จากนั้นนำท่านสู่ SUZHOU HARMONY TIMES SQUARE เป็นแหล่งรวมความทันสมัยแห่งใหม่ของซูโจว มี JIU GUANG DEPARTMEAT STORE เป็นแหล่งรวบรวมอาหาร ผัก ผลไม้ เครื่องดื่ม จากทุกมุมโลก นอกจากนี้ ยังมีร้านอาหาร อาทิ KFC , PIZZA HUT เป็นต้น อีกทั้งท่านจะได้ชม SKY SCREEN ยาว 500 เมตร นับเป็น LED SCREEN จอยักษ์บนเพดานแบบชิ้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่   KAIYUAN  YIJIA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ  4 ดาว  (นอนเมืองซูโจว) 

วันที่สาม    ซูโจว-ร้านผ้าไหม-เมืองโบราณถงหลี่(รวมรถราง+ล่องเรือ)-
                 สวนทุ่ยซือหยวน
เซี่ยงไฮ้-ร้านภาพเขียนในขวดคริสตัน
-ถนนนานจิง-                 GOLDEN JAGUAR
เช้า              บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเยี่ยมชม ร้านผ้าไหมจีน ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไหม ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด (แปลกแต่จริง) เพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม เหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง จากนั้นนำท่านชม ล่องเรือชมหมู่บ้านโบราณถงหลี่ หมู่บ้านโบราณที่ซึ่งยังคงวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม ชาวจีนให้ฉายาหมู่บ้านโบราณแห่งนี้ว่า “เวนิสน้อยแห่งตะวันออก” แล้วชมสถานที่อันถูกบันทึกอยู่ในรายนามของสถานที่อันเป็นมรดกโลก   จากนั้นนำท่านชม  สวนหวนคำนึง หรือ ทุ่ยซือหยวน สร้างขึ้นในช่วงปลายยุคราชวงศ์ชิง ในรัชสมัยของฮ่องเต้กวงสู้ (ค.ศ.1885-1887) เจ้าของเป็นขุนนางนาม เหรินหลานเซิง ที่ใช้จ่ายเงินมากถึงราว หนึ่งแสนตำลึงเงินเพื่อสร้างสวนแห่งนี้ขึ้นที่บ้านเกิด ถึงแม้จะมีพื้นที่ไม่ใหญ่มาก แต่หยวนหลง คนออกแบบผู้เป็นทั้ง ศิลปิน กวี และสถาปนิก ฝีมือเยี่ยม ก็ใช้สอยพื้นที่อันจำกัดอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด บรรยากาศของ สวนหวนคำนึง จะกระตุ้นผู้มาเยือนเกิดความรู้สึก 'แจ่มใส-เงียบสงบ-สว่างไสว' ขึ้นในจิตใจ สวนแห่งนี้มีสะพานที่มีความหมายที่ดีมีชื่อว่า สามสะพาน หรือ ซานเฉียว ประกอบไปด้วย สะพานสันติสุข สะพานโชคดี และสะพานฉางชิ่ง ถึงยุคปัจจุบันชาวถงหลี่ยังมีความเชื่อด้วยว่า หากข้ามสะพานสันติสุข ร่างกายจะแข็งแรงตลอดปี หากข้ามสะพานโชคดี ธุรกิจจะทำมาค้าขึ้น (หรือ ตำแหน่งหน้าที่การงานจะสูงขึ้นๆ) หากข้ามสะพานเฉลิมฉลอง จะหนุ่ม-สาว คงกระพัน ไม่แก่เฒ่า  เก็บภาพความประทับใจแสนสวยงามตามอัธยาศัย 
กลางวัน       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  
นำท่านเดินทางสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ที่ได้รับการขนานนามว่า “นครปารีสแห่งตะวันออก” ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำหวังผู่เส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงมหานครเมืองนี้และมีความยาวถึง 80 กม. เป็นเมืองศูนย์กลาง เมืองท่าและเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สุดของจีน เนื่องจากเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆ ของภูมิภาค ทั้งทางด้านเศรษฐกิจการค้า การเงิน การลงทุน รวมถึงด้านแฟชั่น และการท่องเที่ยว เซี่ยงไฮ้จึงนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวจีนโดยถือได้ว่าเซี่ยงไฮ้เป็นสัญลักษณ์ของจีนยุคใหม่ในด้านความก้าวหน้าและความทันสมัย  นำท่านชม ร้านภาพเขียนในขวดคริสตัน  ซึ่งมีสินค้านานาชนิดให้ท่านเลือกซื้อฝากญาติสนิทมิตรสหายในราคาย่อมเยาว์  จากนั้น นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ถนนนานจิง ถนนแห่งนี้เปรียบเสมือน ย่านสีลมของเมืองไทยและคล้ายถนนออร์ชาร์ดของประเทศสิงคโปร์ ถนนนี้มีความยาวถึง 5 กม. มีห้างสรรพสินค้ามากมายอยู่บนถนนแห่งนี้ อีกทั้ง ย่านนี้เป็นย่านที่คึกคักและทันสมัยที่สุดในเมืองเซี่ยงไฮ้ ให้ท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าแบรนด์เนม ทั้งสองข้างทาง มีห้างสรรพสินค้าให้ท่านเลือกซื้อหานานาชนิด 
ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว    ท่านจะได้ชิมอาหารกว่า 200 ชนิด อาทิ หูฉลามรังนก หอยนางรม ปลาดิบ สเต๊กเนื้อ เป็ด ไก่งวง แพะย่าง กุ้งทอด ติ่มซำ รวมถึงเค็กหลากหลายชนิด พิเศษ!!!!! เครื่องดื่มไม่อั้น เช่น ชาเขียวหลงจิ่ง  ชาอวู่หลง น้ำผลไม้ เบียร์ท้องถิ่น ไวน์แดงท้องถิ่น และ ไอศกรีม ยี่ห้อ Haagen Dazs
พักที่   EASTERN AIRLINE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ  4 ดาว (นอนเมืองเซี่ยงไฮ้)
 

วันที่สี่    ศูนย์วิจัยแพทย์แผนโบราณ-หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หอไข่มุก-
             ร้านหยก
-
หอจีน-ชมกายกรรม ERA 
เช้า            บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านสู่ศูนย์สุขภาพให้ท่านชม ศูนย์วิจัยแพทย์แผนโบราณ นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใคร  นำท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4 กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์สิ่งก่อสร้างหมื่นปีแห่งชาติจีน” ถือ เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งถือเป็นศูนย์กลางทาง  ด้านการเงินการธนาคารที่สำคัญแห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ ตลอดแนวยาวของหาดไว่ทานเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทั้งการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร โรงแรม และ  สำนักงานใหญ่ของธนาคารต่างชาติ เป็นต้น  นำท่าน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ใต้แม่น้ำหวงผู่ ลงไป 50 เมตร ภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์ เป็นรูปต่าง ๆ ตื่นตาตื่นใจ   จากนั้นนำท่านขึ้น หอไข่มุก หอสูง หนึ่งในสัญลักษณ์เมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นหอส่งสถานีโทรทัศน์ที่สูงสุดที่เอเชีย และ สูงที่สุดเป็นอันดับสามของโลก ด้วยความสูงถึง 468 เมตร มีความโดดเด่นในการออกแบบ เป็นไข่มุก ถึง 11 ลูก และ เสา 3 เสา ขนาด มหึมา ที่ค้ำหอสูงเสียดฟ้า นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นสู่หอสูงเสียดฟ้าได้ด้วยลิฟท์หกตัว เพื่อชมความยิ่งใหญ่ของนครเซี่ยงไฮ้ ในระดับความสูงที่ 267 เมตร
กลางวัน       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
             นำท่านแวะชม ร้านหยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  หอจีน  (เริ่มเปิดให้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 53) ภายในบริเวณที่จัดงานเอ๊กซ์โปร 2010 สัมผัสบรรยากาศหลังงานเอ็กโปรที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก อีกหนึ่งงานที่ชาวจีนภาคภูมิใจ หอจีนนับเป็นหอนิทรรศการแห่งประเทศจีน มีความสูง 50 เมตร สีแดงสด โครงสร้างหอจีนเน้นสถาปัตยกรรมโบราณของจีนที่เรียกกันว่า "เต๋าก๋ง" ซึ่งชั้นบนใหญ่กว่าชั้นล่างลดหลั่นกันลงมา ทั้งอาคารมีเสา 56 ต้น เป็นสัญลักษณ์ความสมานสามัคคีแห่ง 56 ชนเผ่าในจีน ที่ปลายเสาแต่ละต้นล้วนแกะสลักอักษรจีนโบราณไว้คำหนึ่งตามทิศ เช่น "ตง" ซึ่งแปลเป็นไทยว่า "ตะวันออก" "ซี" ซึ่งแปลเป็นไทยว่า "ตะวันตก" " หนาน" ซึ่งแปลเป็นไทยว่า "ใต้" และ"เป๋ย "ซึ่งแปลเป็นไทยว่า "เหนือ" ผู้ออกแบบหอจีนเล่าว่า หอจีนนับได้ว่าเป็นนามบัตรแห่งประเทศจีน จะเป็นสถานที่ที่ผู้ชมเรือนพันเรือนหมื่นสามารถสัมผัสวัฒนธรรมจีนและความคิดของชาวจีนตลอดจนค่านิยมจีนยุคปัจจุบันได้อย่างใกล้ชิด
ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  นำท่านชม  กายกรรม ERA INTERSECTION OF TIME เป็นกายกรรมที่ดีที่สุดในปัจจุบันงบประมาณกว่า 100 ล้าน ทุกฉากตื้นเต้นเร้าใจ
พักที่ ã EASTERN AIRLINE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ  4 ดาว (นอนเมืองเซี่ยงไฮ้)

วันทึ่ห้า      ร้านชาก้อน-ตลาดก๊อปปี้ TAOBAOCHENG–เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ชมโชว์
                 
NIGHT OF XIHU
เช้า              บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ ร้านใบชา ให้ท่านชิมชาผู๋เอ๋อซึ่งเป็นผลผลิตของมณฑลยูนนาน ชาผู่เอ๋อนี้เรียกได้ว่าเป็นประเภทชาดำ แบ่งเป็น 2 ชนิด ชนิดแรกเซินฉานี้จะมีกลิ่นที่หอมและสีของน้ำจะออกเป็นสีน้ำตาลชนิดที่สองคือซู่ฉา ชาชนิดนี้ไม่มีกลิ่นและสีของน้ำจะเป็นสีออกน้ำตาลแดงเข้มชาผู่เอ๋อนี้สามารถเก็บได้เป็นนับสิบปี ยิ่งผู่เอ๋อที่มีการเก็บนานจะยิ่งมีราคาและมีค่า ในด้านรสชาตินั้นยิ่งเก็บไว้นาน ยิ่งมีรสดีและยิ่งมีกลิ่นที่หอมส่วนใหญ่จะมีลักษณะอัดมาเป็นก้อนกลม เล็กหรือเป็นแผ่นกลมใหญ่ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีขนาด เป็นที่แบ่งขายตามน้ำหนัก มีตั้งแต่ 1 กิโลกรัม 500 กรัม 250 กรัม 125 กรัม เป็น  นำท่านช้อปปิ้งจุใจกับ  ตลาดก๊อปปี้ TAOBAOCHENG มีสินค้าให้เลือกซื้อมากมายหลากหลายยี่ห้อ ในราคาย่อมเยาว์ ให้ท่านเลือกช้อปอย่างเต็มอิ่ม  
เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย
             นำท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว (โดยรถโค้ชประมาณ 3 ชั่วโมง) ระหว่างทางให้ท่านได้ชื่นชมความงดงามของธรรมชาติสองฟากฝั่ง
ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านชมโชว์ NIGHT OF XIHU สัมผัสกับการแสดง แสง สี เสียง พร้อมกับนักแสดงร่วม 100 ชีวิต ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับเมืองหังโจว นครแสนงามและตำนานการกำเนิดทะเลสาบซีหู
พักที่   DAYJOY  HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ  4 ดาว  (นอนเมืองหังโจว) 

 
วันทึ่หก     ล่องเรือทะเลสาบซีหู(เหมาเรือ)-หมู่บ้านใบชา-ถ้ำวิสูตร+รถไฟลอยน้ำ-
               ถนนโบราณ- เหอฟังเจี่ย-สนามบิน
 
เช้า              บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เหมาเรือ) ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก มีเนื้อที่ 5.66 ตร.กม. ความยาวโดยประมาณ 15 กม. น้ำลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ทะเลสาบนี้มีความแปลกคือมีเกาะอยู่ในทะเลสาบอีก 3 เกาะด้วยกัน ชมเจดีย์ 3 ดวงสะท้อนดวงจันทร์  จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านใบชา ซึ่งเป็นชาที่มีชื่อที่สุดของประเทศจีนให้ท่านได้ชิมชาเพื่อสุขภาพ
เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย
             นำท่านชมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของหังโจว ถ้ำวิสูตร “มังกรม่านน้ำ” ถ้ำฟงจุ้ย ทางผ่านของพญามังกร เป็นถ้ำที่มีน้ำตกไหลลงมาเปรียบเสมือนผ้าม่านผืนใหญ่ที่ไหลลงมา จากนั้นชมหัวพญามังกร ร่องรอยขนดหางบนเพดานถ้ำ ผ่านเทพเจ้า “ฮก” และเทพเจ้า “ลก” รับลาภและความสุข ผ่านผาเก้ามังกร ผาแห่งความโชคดี ตามหาเทพเจ้า “ซิ่ว” เพื่อรับพรอายุยืนยาว นมัสการเทพเจ้าฟงจุ้ยแล้ว นั่งเรือธารน้ำใต้ดิน ผ่านม่านน้ำมังกร นำชมปลาวาวา ปลาตุ๊กตา ที่มีเสียงร้องเหมือนเด็ก สนุกสนานกับการ นั่งรถไฟลอยน้ำ จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ถนนโบราณเหอฟังเจี่ย  ซึ่งมีสินค้ามากมาย ให้ท่านซื้อไปเป็นของฝากของที่ระลึก เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของที่ระลึกต่าง ๆ
ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน เมืองหังโจว เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพ ฯ

 วันทึ่เจ็ด    หังโจว-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
01.10 น.     
ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานหังโจว โดยสายการบิน Thai Air Asia เที่ยวบินที่  FD……
04.20 น.     
เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

ราคาทัวร์
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ราคา
ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริมพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำ
กว่า12 ปีไม่มี
เตียงเสริม
พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่มท่านละ
         
**วันที่ออกกรุ๊ปเซ็คที่เซลล์**

Booking


ด้านบน

ราคาทัวร์นี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินทั้งขาไปและกลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง
3. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ ( สองท่านต่อหนึ่งห้อง )
4. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. ค่ารถรับ - ส่งตามสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
7. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศที่ท่องเที่ยว
8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท ( ค่ารักษาพยาบาล 2 แสนบาท ) ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบรัษัทประกันชีวิต
ราคาทัวร์นี้ไม่รวม
1. ค่าระวางกระเป๋าเดินทางในกรณีที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดไว้ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
2. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช่จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ( กรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี ) และ ค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ คนขับรถ พร้อมด้วย หัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 10 หยวน / ต่อคน / ต่อวัน
หมายเหตุ
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 

3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์

4. ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,500 บาท

5. ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท

6. สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวจีนเล่มเหลือง ต้องเพิ่มท่านละ 3,500 บาท และรูปถ่ายภาพสี 2 นิ้ว 5 รูป

7. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว

8. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี (ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน) เอกสารพาสปอร์ตพร้อม

รูปถ่าย 2 ใบ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีนรายละเอียดที่อยู่)

หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,850 บาท

9. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการ และยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

10.ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้

11. คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทยรับ) ครบ 15 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ

12. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 200 หยวน / คน / วัน

สำรองที่นั่ง   * ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง   * ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน  


--------------------  ทัวร์เส้นทางอื่น  --------------------
[ทัวร์จีน] [ทัวร์ฮ่องกง] [ทัวร์เกาหลี] [ทัวร์ญี่ปุ่น] [ทัวร์มาเลเซีย] [ทัวร์สิงค์โปร์] [ทัวร์เวียดนาม]
[ทัวร์ลาว] [ทัวร์กัมพูชา] [ทัวร์พม่า] [ทัวร์ออสเตรเลีย] [ทัวร์นิวซีแลนด์] [ทัวร์ยุโรป] [ทัวร์แอฟริกาใต้]

 

April Holiday  TAT No : 11/3081
90 อาคาร ฟิฟตี้ฟิฟ พลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิท ซอย 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-7149794 (20 สาย)       แฟ๊กซ์ : 02-7149733    Hotline: 086-7786218, 086-3308286
E-mail : sales@aprilholiday.com           website : www.aprilholiday.com
  

ด้านบน


Copy Rights 2003. April Holiday. All rights Reserved.