บนบริษัททัวร์ นำเที่ยว : ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์พม่า ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์แอฟริกาใต้

SHA02 ทัวร์เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ซูโจว-อู๋ซี-รถไฟหัวกระสุน 5 วัน 4 คืน MU
ทางลัดไป:
[วันแรกฺ] [วันที่สอง] [วันที่สาม] [วันที่สี่] [วันสุดท้าย] [วันเดินทางและราคา]

รายการทัวร์
  วันแรก กรุงเทพ - เซี่ยงไฮ้
23.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบิน สุวรรณภูมิ
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ชั้น 4 บริเวณ ISLAND (U) เคาน์เตอร์U 15 - 21
สายการบิน China Eastern Airlines
พบเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนการเดินทาง
 
  วันที่สอง เซียงไฮ้ - รถไฟแม่เหล็ก - เมืองโบราณอูเจิ้น - หังโจว - หมู่บ้านใบชา - โชว์เมืองซ่ง
02.35 น.

07.15 น.เช้า


เที่ยงค่ำ  

เหิรฟ้าสู่เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เที่ยวบินที่ MU548

ถึงสนามบินเซี่ยงไฮ้ ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
จากนั้นนำท่าน นั่งรถไฟแม่เหล็ก เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของนครเซี่ยงไฮ้ ใช้เวลาเดินทางจากสนามบินผู่ตงถึงตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ใช้เวลาเพียง 7 นาทีเท่านั้น

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองหังโจวโดยรถโค้ชปรับอากาศ "หังโจว"ได้รับสมญานามว่า "สวรรค์บนดิน"

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านสู่ เมืองโบราณอูเจิ้น "อูเจิ้น" เป็นท้องถิ่นเก่าแก่ อุดมไปด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุ ตำบลอูเจิ้นตั้งอยู่ในเมือง "ถงเซียง" มณฑลเจ้อเจียงทางภาคตะวันออกของจีน อยู่ริมคลองขุด "ต้ายุ่นเหอ" ซึ่งเป็นคลองขุดที่ยาวที่สุดของโลก ห่างจากนครเซี่ยงไฮ้เพียง 1๐๐ กิโลเมตร และห่างจากเมืองหํงโจวเมืองท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อเพียง 6๐ กิโลเมตร ตำบลอูเจิ้น มีประวัติอารยธรรมที่ยาวนานถึง 7๐๐๐ ปี และมีประวัติในการสร้างตำบลที่นานกว่า 17๐๐ ปีเป็นตำบลที่มีวัฒนธรรมอันเก่าแก่และอุดมสมบูรณ์ ภายในตำบลอูเจิ้นมีแม่น้ำลำธารไหลผ่านสลับกันไปมา มีบ้านเรือนของชาวบ้านมากมาย ที่สร้างขึ้นตามริมแม่น้ำให้ท่านได้ชมบ้านเรือนเก่าแก่กว่า 100 ปี ภายในมีทั้งร้านขายยาโบราณ อีกทั้งนำท่านชมกรรมวิธีทำเหล้าแบบโบราณ และ การย้อมผ้าแบบดังเดิม

จากนั้นชมหมู่บ้านใบชาบ่อมังกรอันลื่อชื่อของเมืองจีนให้ท่านชิมชาหลากหลายรสตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
( อาหารยอดฮิตประจำเมือง ไก่หังโจว/ หมูพันชั้น/ กุ้งผัด ใบชา เฉพาะหน้าหนาวนี้ ***พิเศษ..ปูขน ท่านละ 1 ตัว )

จากนั้นนำท่านชม โชว์ราชวงศ์ซ่ง ที่มีความสวยงามตระการตาพร้อมชมการแสดงประวัติศาสตร์
และวิถีชีวิติของชาวซ่ง ในสมัยโบราณ

พักที่ NEW CENTURY GRAND // NEW XILAI HANGZHOU HOTEL 4* หรือเทียบเท่า


ด้านบน

  วันที่สาม หังโจว -ทะเลสาบซีหู - ซูโจว - วัดซีหยวน - โรงงานผ้าไห
เช้า
เที่ยงค่ำ  

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นนำท่านล่องเรือชม ทะเลสาบซีหู อันสวยงาม วิจิตรตระการตา ชมทิวทัศน์สิบแห่งของทะเลสาบซีหูได้แก่ ต้วนฉานเสียน, ชานถานอิ้นเหยียน และหนานผิง อ่วนจงเป็นต้น

แล้วนำท่านเดินทางสู่เมืองซูโจว ชมทัศนียภาพสองข้างทางแล้วนำท่านชม วัดซีหยวน นมัสการพระยูไล ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายใน วิหารหลังใหญ่ และชมพระพุทธรูป 500 องค์ที่มีพระพักตร์ไม่เหมือนกันแม้แต่องค์เดียว นมัสการเจ้าแม่กวนอิม 1000 มือ 1000 ตา และ ชม พระจี้กง ที่แกะสลักไว้ด้านบน มีความแปลกวิจิตรตระการตา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านชมโรงงานผ้าไหม ชมความงามในการเดินแฟชั่นโชว์เกี่ยวกับผ้าไหมโดยเฉพาะ
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมืองสุดฮิต กระดูกหมูอู๋ซิ, อาหาร ฮ่องเต้ ...เพิ่ม นกพิราบอบน้ำผึ้ง , เป็ดจักรพรรดิ ,ปลานึ่งสูตรฮ่องกง, ซุปแปดเซียน )

พักที่ MAILIDO HOTEL / LAKELAND HOTEL 4* หรือเทียบเท่า


ด้านบน

  วันที่สี่ พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ-อู๋ซิ- เซี่ยงไฮ้ - หาดว่ายทัน-หอไข่มุก-หุ่นขี้ผึ้ง-ถนนานกิง กายกรรม ERA
เช้าเที่ยง

ค่ำ  
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นนำท่านชม พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ ชมพระพุทธรูปปรางค์ยืนองค์ใหญ่ตั้งอยู่กลางแจ้งมีความสูงถึง88เมตรอิสระให้ท่านกราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคล

จากนั้นนำท่านชมทะเลสาบไท่หูทะเลสาบกว้างใหญ่ที่มีพื้นที่ติดต่อกับหลายเมืองและเป็นทะเลสาบที่มีการเพาะเลี้ยงไข่มุกน้ำจืดที่ขึ้นชื่อในประเทศจีนและที่นี่ท่านสามารถหาเลือกซื้อไข่มุกและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไข่มุกในราคาถูกแสนถูก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
แล้วนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ นำท่านขึ้นชม หอไข่มุก ชมบรรยากาศพร้อมถ่ายรูปบนหอคอยTVสูงถึงระดับที่สามของโลกเรากับตึกที่สูงที่สุดในเมืองจีนสูงถึง88ชั้น

จากนั้นนำท่าน ชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ให้ท่านได้ชมปฎิมากรรมอันงดงามฝีมือช่างปั้นขชาวจีน ซึ่งงดงามยากแก่การบรรยาย ชม หาดว่ายทันสมัยก่อนเรียกว่าหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำหวงผู่ซึ่งในอดีตเป็นที่เช่าของบรรดาประเทศนักกล่าอาณานิคมสิ่งปลูกสร้างจึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกและฝั่งเมืองใหม่เป็นสิ่งก่อสร้างที่ทันสมัยที่สุดของจีนซึ่งมีตึกที่สูงที่สุดของเมืองจีน

นำท่านไปสู่ ถนนนานจิง ถนนแห่งนี้เปรียบเสมือน ย่านสีลม ของเมืองไทย และคล้าย ถนนออร์ชารด์ของเมืองสิงคโปร์ ถนนนี้มีความยาวถึง 5 กม. มีห้างสรรพสินค้ามากมายอยู่บนถนนแห่งนี้ย่านนี้เป็นย่านที่คึกคักและทันสมัยที่สุดในเมืองเซียงไฮ้ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้า Brand nameทั้งสองข้างทางมีห้างสรรพสินค้าให้ท่านเลือก ซื้อมากมาย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
(อาหารพื้นเมืองสุดนิยม ..เสี่ยวหลงเปา -กุ้งมังกร -ไก่แดงเซียงไฮ้)
หลังอาหารนำท่านชมสุดยอดกายกรรม ERA ชมกายกรรมรูปแบบใหม่สุดแสนตื่นตา

พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS // EASTERN AIRLINES HOTEL 4* หรือเทียบเท่า


ด้านบน

  วันสุดท้าย เซี่ยงไฮ้ - ลาดเฉินหัวเมี่ยว- กรุงเทพฯ
เช้า


เที่ยง

15.00 น.

17.50น. 

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอิ่มเอมกับอาหารนำท่านไปสู่ ตลาดเฉินหัวเมี่ยว ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง สินค้าราคาถูกกันอย่างจุใจ แล้วนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MU 541

ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


ด้านบน

   
ราคาทัวร์
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ราคา
ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริมพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำ
กว่า12 ปีไม่มี
เตียงเสริม
พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่มท่านละ
         
**วันที่ออกกรุ๊ปเซ็คที่เซลล์**

Booking


ด้านบน

ราคาทัวร์นี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินทั้งขาไปและกลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง
3. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ ( สองท่านต่อหนึ่งห้อง )
4. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. ค่ารถรับ - ส่งตามสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
7. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศที่ท่องเที่ยว
8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท ( ค่ารักษาพยาบาล 2 แสนบาท ) ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบรัษัทประกันชีวิต
ราคาทัวร์นี้ไม่รวม
1. ค่าระวางกระเป๋าเดินทางในกรณีที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดไว้ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
2. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช่จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ( กรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี ) และ ค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ คนขับรถ พร้อมด้วย หัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 10 หยวน / ต่อคน / ต่อวัน
หมายเหตุ
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 

3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์

4. ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,500 บาท

5. ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท

6. สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวจีนเล่มเหลือง ต้องเพิ่มท่านละ 3,500 บาท และรูปถ่ายภาพสี 2 นิ้ว 5 รูป

7. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว

8. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี (ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน) เอกสารพาสปอร์ตพร้อม

รูปถ่าย 2 ใบ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีนรายละเอียดที่อยู่)

หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,850 บาท

9. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการ และยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

10.ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้

11. คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทยรับ) ครบ 15 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ

12. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 200 หยวน / คน / วัน

สำรองที่นั่ง   * ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง   * ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน  


--------------------  ทัวร์เส้นทางอื่น  --------------------
[ทัวร์จีน] [ทัวร์ฮ่องกง] [ทัวร์เกาหลี] [ทัวร์ญี่ปุ่น] [ทัวร์มาเลเซีย] [ทัวร์สิงค์โปร์] [ทัวร์เวียดนาม]
[ทัวร์ลาว] [ทัวร์กัมพูชา] [ทัวร์พม่า] [ทัวร์ออสเตรเลีย] [ทัวร์นิวซีแลนด์] [ทัวร์ยุโรป] [ทัวร์แอฟริกาใต้]

 

April Holiday  TAT No : 11/3081
90 อาคาร ฟิฟตี้ฟิฟ พลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิท ซอย 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-7149794 (20 สาย)       แฟ๊กซ์ : 02-7149733    Hotline: 086-7786218, 086-3308286
E-mail : sales@aprilholiday.com           website : www.aprilholiday.com
  

ด้านบน


Copy Rights 2003. April Holiday. All rights Reserved.