บนบริษัททัวร์ นำเที่ยว : ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์พม่า ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์แอฟริกาใต้
SHA03 ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว ซูโจว โจวจวง 5 วัน 4 คืน TG
ทางลัดไป:
[วันแรกฺ] [วันที่สอง] [วันที่สาม] [วันที่สี่] [วันที่ห้า] [วันสุดท้าย] [วันเดินทางและราคา]

รายการทัวร์
 

วันแรก    ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ

08.00 น.

10.35 น.

15.50 น.

ค่ำ

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ D7-12 โดยสายการบินไทย
โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

คณะออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 664

ถึงสนามบินนานาชาติผู่ตง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 3 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นเมือง อุตสาหกรรมเบา และมีฉายาว่าเมืองเซี่ยงไฮ้น้อยเดิมมีชื่อว่า หยิ่วซี เล่อ

กันว่าเมื่อสองพันปีก่อนมีการผลิตตะกั่วในเมืองนี้ และต่อมาแร่ ตะกั่วถูกขุดเจาะจนหมดสิ้นแต่บังเอิญมีคน

ขุดพบศิลาจารึกโบราณชิ้นหนึ่งมีใจความว่า “มีทหารตะกั่ว แผ่นดินจะไม่สงบ หากปราศจากทหารตะกั่วแผ่น

ดินจะร่มเย็นเป็นสุข”จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า อู๋ซี แปลว่าไม่มีตะกั่ว

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่โรงแรม  RAMADA WUXI  HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

 

วันที่สอง  อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถแบตเตอร์รี่)-ร้านไข่มุก-ซูโจว-สวนโอ่หยวน-

              วัดซีหยวน-ร้านผ้าไหม

เช้า
เที่ยง

บ่าย
 

ค่ำ

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

นำท่านนมัสการ พระใหญ่หลินซานต้าฝอ วัดหลิงซาน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ สูง 88 เมตร  เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติขนาดใหญ่ ลักษณะพระพักตร์สง่างาม  เชิญท่านไหว้พระขอพรตามอัธยาศัย  จากนั้นนำท่านชม  ศาลาฝานกงวัดหลิงซาน ตั้งอยู่ริมทะเลสาบไท่หูที่กว้างใหญ่ อยู่เชิงเขาหลิงซานที่สวยงาม เป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่อลังการ ด้านข้าง ๆของศาลาฯ เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางห้ามญาติทองสำริดที่เขาหลิงซาน หรือตามภาษาจีนเรียกว่า "หลิงซานต้าฝอ" ซึ่งมีความสูง 88 เมตร หนัก 700 ตัน ปางห้ามญาติ และมีพระพักตร์สง่างาม สมควรแก่เวลาจากนั้นนำท่านแวะชม ร้านไข่มุก สินค้าที่มีคุณภาพ และมีชื่อเสียงของเมืองจีน มีสินค้าให้เลือกซื้อ เลือกชมมากมาย เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ แหวน กำไร ครีมไขมุกเป็นต้นจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซูโจว (โดยรถโค้ชประมาณ 1 ชั่วโมง) ซึ่งมีประวัติ 2,500 ปีมาแล้ว เดิมมีชื่อว่า “เมืองกู่ซู”  ซึ่งเป็นเมืองที่มีสวนต่าง ๆ มาก เป็นอันดับหนึ่งในลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียงตอนใต้และได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสาวงามอีกทั้งเป็นเมืองที่งดงามมากจนได้รับฉายาว่า “เมืองสวรรค์ในโลกมนุษย์”  พร้อมเมืองหังโจว

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าชมการจัดสวนแบบจีนที่ สวนโอ่หยวน สวนบ้านเศรษฐีโบราณสร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ในสมัยราชวงศ์ชิง ปัจจุบันได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก นั่งเรือพายชมสวนและชมการแสดงดนตรีพื้นเมือง จากนั้นนำท่านชม วัดซีหยวน นมัสการพระอรหันต์ไม้แกะสลัก 500 องค์ เจ้าแม่กวนอิม 1,000 มือ 1,000     ตา และพระจี้กงที่แกะสลักอย่างประหลาดที่สุดเพราะใบหน้าแสดงได้ถึง 3 อารมณ์ วัดนี้ยังเป็นวัดที่สมเด็จพระเทพ ฯ เคยเสด็จและได้ถ่ายรูป ณ ลานวัดหน้าโบสถ์ ซึ่งมีต้นแปะก้วยเก่าแก่ปลูกไว้อย่างสวยงาม จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม ร้านผ้าไหมจีน ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไหม ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง) เพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม เหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่โรงแรม  GRAND METRO PARK HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า


ด้านบน

 

วันที่สาม    ซูโจว-โจวจวง-ล่องเรือโจวจวง-หังโจว-ร้านหยก-เมืองจำลองราชวงศ์ซ่ง-

                โชว์ราชวงศ์ซ่ง

เช้า

 

 

 

เที่ยง
บ่าย 

 

 

 

 

 

 

ค่ำ

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโจวจวง (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ซึ่งได้รับ

ฉายาว่า "ยอดหมู่บ้านกลางน้ำแห่งเจียงหนาน" ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของมณฑลเจียงซู ในเขตเมืองคุนซาน

เสน่ห์อันบริสุทธิ์ของโจวจวง ที่คงทนอยู่มานานหลายร้อยปี โดยมากกว่าร้อยละ 60 ของบ้านในโจวจวงนั้น

สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง (ค.ศ.1368-1644) และ ราชวงศ์ชิง (ค.ศ.1644-1911) อันประกอบด้วย

อาคารและบ้านทรงจีนราว 100 หลัง และ สะพานหินราว 60 หลัง ซึ่งถูกอนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบันให้ท่านได้

ล่องเรือชมความงดงาม

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว (โดยรถโค้ชประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน ปรากกฎร่องรอยย้อนหลังไปได้ถึง 7,000 ปี ในสมัยราชวงศ์ฉิน มีชื่อเรียกว่าเมืองเฉียนถัง สมัยราชวงศ์สุยเปลี่ยนเป็นหังโจว ต่อมาในสมัยราชวงศ์ซ่งได้ตั้งหังโจวเป็นเมืองหลวง หังโจวเป็นเมืองงดงามด้วยธรรมชาติ ทั้งภูเขา ทะเลสาบ ต้นไม้ และสวนจนได้รับสมญานามว่า “สวรรค์บนดิน” นำท่านชม อัญมณีล้ำค่า หยก เป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่แล้วจะช่วยป้องกันอันตรายได้ ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองจำลองราชวงศ์ซ่ง เป็นเมืองจำลองที่ทางรัฐบาลจีนได้สร้างขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรม และสิ่งก่อสร้างในสมัยราชวงศ์ ซ่ง โดยได้ออกแบบและสร้างให้เป็นเมืองหังโจวโบราณ ภายในได้จัดสร้างเมืองจำลอง ซึ่งมีทั้ง กำแพงเมือง บ้าน ตลาด โรงเตี๊ยม และชุมชนโบราณ อยู่ด้านใน นำท่านสัมผัสบรรยากาศและสัมผัสวิถีชีวิตสมัยราชวงศ์ซ่ง ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรม การดำเนินชีวิต การแต่งกาย วัฒนธรรม ประเพณี ที่จำลองให้เราเห็นภายในเมืองจำลองนี้ จากนั้นนำท่านชมโชว์ราชวงศ์ซ่ง การแสดงโชว์ย้อนยุคที่สวยงามและสุดยอดด้วยเทคนิคซึ่งตระการตาทั้ง รูปแบบการโชว์ เทคนิค แสง สี เสียง จนไม่อาจละสายตา และสมกับคำที่ว่า “เที่ยวเมืองซ่งหนึ่งวัน เหมือนย้อนกลับไปหนึ่งพันปี ”

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

พักที่โรงแรม HONGLOU HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


ด้านบน

 

วันที่สี่     หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู-หมู่บ้านใบชา-เซี่ยงไฮ้-ร้านบัวหิมะ-หาดไว่ทาน-
             อุโมงค์เลเซอร์
-ขึ้นตึก SWFC
-ช้อปปิ้งถนนนนกิง

เช้า


 

กลางวัน

ค่ำ

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม  

นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบซีหู ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก มีเนื้อที่ 5.66 ตร.กม. ความยาวโดยประมาณ 15 กม. น้ำลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ทะเลสาบนี้มีความแปลกคือมีเกาะอยู่ในทะเลสาบอีก 3 เกาะด้วยกัน ชมเจดีย์ 3 ดวงสะท้อนดวงจันทร์  สมควรแก่เวลานำท่านชม หมู่บ้านใบชา ซึ่งเป็นชาที่มีชื่อที่สุดของประเทศจีน ให้ท่านได้ชิมชาเพื่อสุขภาพ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม.) ที่ได้รับการขนานนามว่า

“นครปารีสแห่งตะวันออก” ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำหวังผู่เส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงมหานครเมืองนี้และมีความยาวถึง

80 กม. เป็นเมืองศูนย์กลาง เมืองท่าและเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สุดของจีน เนื่องจากเป็นเมืองศูนย์กลาง

ความเจริญในด้านต่างๆ ของภูมิภาค ทั้งทางด้านเศรษฐกิจการค้า การเงิน การลงทุน รวมถึงด้านแฟชั่น

และการท่องเที่ยว เซี่ยงไฮ้จึงนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวจีนโดยถือได้ว่าเซี่ยงไฮ้เป็นสัญลักษณ์ของ

จีนยุคใหม่ในด้านความก้าวหน้าและความทันสมัย นำท่านชมศูนย์สมุนไพรและค้นคว้า ยาแผนโบราณ

หรือเป่าซูถัง พร้อมฟังการบรรยายสรรพคุณของ  สมุนไพรจีน หรือในชื่อว่า ยาบัวหิมะ ซื้อยาแก้น้ำร้อ

ลวกเป่าฟู่หลิง “ ยาบัวหิมะ ” ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง สมควรแก่เวลานำท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตั้ง

อยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4 กิโลเมตร เป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้

ชื่อว่า “ พิพิธภัณฑ์สิ่งก่อสร้างหมื่นปีแห่งชาติจีน ” ถือ เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งถือ

เป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่สำคัญแห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ ตลอดแนวยาวของไว่ทานเป็น

แหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทั้งการผสม

ผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร โรงแรม

และสำนักงานใหญ่ของธนาคารต่างชาติ เป็นต้น บริเวณหาดไว่ทานแห่งนี้ท่านจะสามารถมองเห็นหอไข่มุก

จากนั้นนำท่านลอดอุโมงค์เลเซอร์ใต้แม่น้ำหวงผู่ ลงไป 50 เมตร ภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์

เป็นรูปต่าง ๆ ตื่นตาตื่นใจ  จากนั้นนำท่าน ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้ ไฟแนนเชียล เซ็นเตอร์ SWFC ชมวิวที่สูงที

สุดในประเทศจีน ระดับความสูง 423 เมตร สูงกว่าที่ชมวิวหอไข่มุกร้อยกว่าเมตร

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร        

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิง ถนนแห่งนี้เปรียบเหมือนย่านสีลมของเมืองไทย หรือย่านออร์ชาร์ด

ของสิงคโปร์ ถนนนี้มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีห้างสรรพสินค้ามากมายอยู่บนถนนแห่งนี้ เป็นย่านที

คึกคักและทันสมัยที่สุดในเซี่ยงไฮ้

ที่โรงแรม RAMADA SHANGHAI WUJIAOCHANG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 


ด้านบน

 

วันสุดท้าย    เซี่ยงไฮ้-ตลาดเฉินหวังเมี่ยว-ตลาดก๊อปปี้เถาเป่าเฉิง-รถไฟแม่เหล็ก-กรุงเทพฯ 

เช้า

 

 

เที่ยง

บ่าย

 

 

 

 

17.20 น.

21.15 น.

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่าน ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว หรือที่เรียกกันว่า วัดเทพเจ้าประจำเมือง เคยตั้งอยู่ใจ

กลางเมืองเก่า ซึ่งได้กลายเป็นศูนย์รวมสินค้า และอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ

ซึ่งมีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบันได้อย่างลงตัว ซึ่งเป็นย่านสินค้าราคาถูกที่มีชื่อ อีกย่านหนึ่ง

ของ  นครเซี่ยงไฮ้ นำท่านช้อปปิ้งจุใจกับ ตลาดก๊อปปี้เถาเป่าเฉิง มีสินค้าให้เลือกซื้อมากมายหลากหลาย

ยี่ห้อ ในราคาย่อมเยาว์ ให้ท่านเลือกช้อปอย่างเต็มอิ่ม

สมควรแก่เวลา จากนั้นนำท่านนั่ง รถไฟแม่เหล็ก เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของนครเซี่ยงไฮ้ ใช้เวลาเดินทาง

จากตัวเมืองเซี่ยงไฮ้สู่สนามบินผู่ตงใช้เวลาเพียง 7 นาทีเท่านั้น

นำท่านออกเดินทางจากสนามบิน นครเซี่ยงไฮ้  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG665

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไปอีกนานแสนนาน


ด้านบน

   
ราคาทัวร์
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ราคา
ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริมพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำ
กว่า12 ปีไม่มี
เตียงเสริม
พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่มท่านละ
         

**วันที่ออกกรุ๊ปเซ็คที่เซลล์**                    

Booking


ด้านบน

ราคาทัวร์นี้รวม
1.
 ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้(ตั๋วกรุ๊ป)-กรุงเทพฯ สายการบินไทย ชั้นทัศนาจร

2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)          

3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการระบุ

4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการระบุ                               

5. ค่ารถรับส่งระหว่างการนำเที่ยวตามรายการระบุ

6. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี                                              

7. ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศจีน

8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

9. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

ราคาทัวร์นี้ไม่รวม
1.
ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)

2. ค่าทำหนังสือเดินทาง                                                                              

3. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

4. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว                   

5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี  3%

6. สำหรับราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

7. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ

8. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 10 หยวน/คน/วัน, ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 10 หยวน/คน/วัน,  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์

    10หยวน/คน/วันและค่าทิปคนยกกระเป๋า

หมายเหตุ
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 

3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์

4. ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,500 บาท

5. ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท

6. สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวจีนเล่มเหลือง ต้องเพิ่มท่านละ 3,500 บาท และรูปถ่ายภาพสี 2 นิ้ว 5 รูป

7. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว

8. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี (ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน) เอกสารพาสปอร์ตพร้อม

รูปถ่าย 2 ใบ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีนรายละเอียดที่อยู่)

หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,850 บาท

9. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการ และยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

10.ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้

11. คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทยรับ) ครบ 15 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ

12. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 200 หยวน / คน / วัน

สำรองที่นั่ง   * ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง   * ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน  


--------------------  ทัวร์เส้นทางอื่น  --------------------
[ทัวร์จีน] [ทัวร์ฮ่องกง] [ทัวร์เกาหลี] [ทัวร์ญี่ปุ่น] [ทัวร์มาเลเซีย] [ทัวร์สิงค์โปร์] [ทัวร์เวียดนาม]
[ทัวร์ลาว] [ทัวร์กัมพูชา] [ทัวร์พม่า] [ทัวร์ออสเตรเลีย] [ทัวร์นิวซีแลนด์] [ทัวร์ยุโรป] [ทัวร์แอฟริกาใต้]

 

April Holiday  TAT No : 11/3081
90 อาคาร ฟิฟตี้ฟิฟ พลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิท ซอย 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-7149794 (20 สาย)       แฟ๊กซ์ : 02-7149733    Hotline: 086-7786218, 086-3308286
E-mail : sales@aprilholiday.com           website : www.aprilholiday.com
  

ด้านบน


Copy Rights 2003. April Holiday. All rights Reserved.