บนบริษัททัวร์ นำเที่ยว : ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์พม่า ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์แอฟริกาใต้
Home บริษัททัวร์Home

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ทัวร์จีนทัวร์ จีน
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ ฮ่องกง
ทัวร์เกาหลีทัวร์ เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ ญี่ปุ่น
ทัวร์มาเลเซียทัวร์ มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์ สิงคโปร์
ทัวร์เวียดนามทัวร์ เวียดนาม
ทัวร์ลาวทัวร์ ลาว
ทัวร์กัมพูชาทัวร์ กัมพูชา
ทัวร์พม่าทัวร์ พม่า
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์ นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ ยุโรป
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์ แอฟริกาใต้

บริษัททัวร์ เอเพริล ฮอลิเดย์About us
ร่วมงานกับเรา บริษัททัวร์ร่วมงานกับเรา

รวมโปรแกรมทัวร์All Program Tour

บริษัททัวร์ เอเพริลฮอลิเดย์ทัวร์

SHA04 ทัวร์เซี่ยงไฮ้ - ผู่ถ่อซาน 5 วัน 4 คืน UL
ทางลัดไป:
[วันแรกฺ] [วันที่สอง] [วันที่สาม] [วันที่สี่] [วันที่ห้า] [วันสุดท้าย] [วันเดินทางและราคา]

รายการทัวร์
 

วันแรก      กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้ – หาดไว่ทัน – ล่องเรือแม่น้ำหวงผู่

05.00 น.

 

07.25 น.

12.35 น.

 

 

ค่ำ

 

 

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูทางเข้าหมายเลข 2 สายการบินไทย เคาน์เตอร์  D เจ้าหน้าที่บริษัท วีทีจี คอยดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

นำท่านออกเดินทางสู่นครเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  UL886

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง นครเซี่ยงไฮ้ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วให้

ท่านรับกระเป๋า จากนั้นนำท่านโดยสารรถโค้ชปรับอากาศอันทันสมัยนำท่านเข้าสู่ตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ นำท่านสู่ เขต

ไว่ธาน เขตเช่าของกลุ่มพ่อค้าชาวตะวันตก สมัยที่มีการล่าอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ชมสถาปัตยกรรมแบบ

ผสมผสานระหว่างตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว จากนั้นนำท่านสู่ แม่น้ำหวงผู่ อู่ข้าวอู่น้ำของเมืองเซี่ยงไฮ้

ชมความทันสมัยตึกสูงตระง่าน นำท่านล่องเรือชมความงามบริเวณริมแม่น้ำหวงผู่

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก EXPRESS BY HOLIDAY INN HOTEL, SHANGHAI  หรือระดับเดียวกัน
 

 

วันที่สอง     เซี่ยงไฮ้-เกาะผู่ถ่อซาน-วัดผาจี๋-นมัสการเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป  -ไหว้เจ้าแม่กวนอิมใต้

เช้า

เที่ยง


ค่ำ    

รับประทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทางสู่               เกาะผู่ถ่อซาน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นำท่านสู่ วัดผู่จี๋ ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงและใหญ่ที่สุดในเกาะผู่ถ่อซานสักการะเจ้าแม่กวนอิมปางนั่งที่มีลักษณะ

รูปร่างเป็นผู้ชาย ที่ใหญ่ที่สุดในเกาะมีประวัติความเป็นมา900 ปี นำท่านนมัสการ เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป  

ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวผู่ถ่อซาน ให้ความเคารพนับถือมากกว่า 2,000 ปี ประดิษฐานอยู่ที่ตำหนักริมทะเลจากนั้นนำท่านสู่ วัดไผ่ม่วง ซึ่งอยู่ด้านหน้าของตำหนักเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไปบริเวณรอบวัดจะปลูกต้นไผ่ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือมีลำต้นเป็นสีม่วงซึ่งสามารถปลูกได้ที่เดียวคืนบนเกาะผู่ถ่อซานเท่านั้น จากนั้นนำท่านชม

เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้  เป็นเจ้าแม่กวนอิมปางยืนหันพระพักตร์ออกทะเล

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก  PUTUOSHAN HOTEL , PUTUOSHAN หรือระดับเดียวกัน


ด้านบน

 

วันที่สาม     วัดฝาอวี่–หนิงปอ–เมืองอู๋ซี–วัดหลิงซานต้าฝอ-ไข่มุกน้ำจืด

เช้า

เที่ยง 

 

ค่ำ    

รับประทานอาหาร ณ โรงแรม หลังอาหารนนำท่านสู่ วัดฝาอวี่ หรือวัดธรรมพิรุณวัดนี้ได้ชื่อจากป้ายพระราชทานแห่งจักรพรรดิ  คังซีเมื่อ ปี ค..1699 เป็นวัดใหญ่อันดับสองรองจากวัดผู่จี้   

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ให้ท่านชิมกระดูกหมูอู๋ซี ต้นตำรับดังของเมืองอู๋ซี

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทางสู่เมืองหนิงปอ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี เมืองแห่งดีบุก

จากนั้นนำท่านนมัสการ พระใหญ่เขาหลิงซาน  หรือชาวจีนเรียกว่า หลิงซานต้าฝอ ซึ่งชาวจีนให้ความนับถือ

เป็นอย่างยิ่ง ชมพระใหญ่กลางแจ้ง ที่มีความสูงกว่า 88 เมตร และนมัสการมือของพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์จากนั้น

นำท่านเลือกซื้อครีมและเครื่องประดับที่ทำจาก ไข่มุกน้ำจืด ที่เพาะเลี่ยงไว้ริมทะเลสาบไท่หู และได้ทำการคัด

แยกตามอายุของไข่มุก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ให้ท่านชิมอาหารพิเศษ กุ้งมังกร และหมูหันอันเลิศรส

 นำท่านเข้าสู่ที่พัก  HAI YUE STAR  HOTEL , WUXI  หรือระดับเดียวกัน


ด้านบน

 

วันที่สี่          เมืองอู๋ซิ-ยาสมุนไพร-ถนนนานกิง-นครเซี่ยงไฮ้-วัดหลงหัว- ตลาดฉินหวังเมี่ยว - ERA

                  INTERSECTION OF TIME - GOLDEN JAGUAR

เช้า
 

 

 

เที่ยง

ค่ำ    

รับประทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทากลับสู่นครเซี่ยงไฮ้ ระหว่างทางนำท่านฟังสรรพคุณ ยาสมุนไพร และครีมยาที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัฐบาลจีน ได้แก่  เป่าฟู่หลิง หรือบัวหิมะ ซึ่งเหมาะกับการเก็บไว้เป็นยาสามัญประจำบ้าน จากนั้นนำท่านสู่ ถนนนานกิง หรือถนนคนเดิน แหล่งช้อป ปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองเซี่ยงไฮ้ มีความยาว 5.5 ก.ม. เริ่มตั้งแต่หาดไว่ทานจนถึงวัดจิ้งอันซื่อ สองฝั่งถนนมีสินค้านานาชนิดให้ท่านได้เลือกสรรกว่า 800 ร้าน จำหน่ายทั้งของกินของใช้ ของที่ระลึก เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋าที่นำแฟชั่น ปัจจุบันถนนสายนี้เป็นถนนปิดไม่ให้รถวิ่งผ่าน ถือเป็นแหล่งช้อปปิ้งและแหล่งท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้ของมหานครเซี่ยงไฮ้

นำท่านเดินทางกลับนครเซี่ยงไฮ้ (ใช้เวลาประมาณ 4 ชม) จากนั้นนำท่านขึ้น หอทีวีไข่มุก ให้ทุกท่านได้ชมนครเซี่ยงไฮ้ในจุดชมวิวด้านบนของหอทีวี ชมความงามของสีสัน ของนครเซี่ยงไฮ้                 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านชม วัดโบราณ วัดหลงหัว ให้ท่านนมัสการพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ของนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งวัดนี้ ซุนกวน สร้างถวายเป็นพระกุศลแก่พระมารดา ให้ท่านได้ไหว้พระขอพร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเอง จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ตลาดเฉินหวังเมี่ยว และมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึก และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย จากนั้นนำท่านชม ERA INTERSECTION OF TIME ชมโชว์อันตระการตา ตื่นเต้น สวยงาม ชมการขับมอเตอร์ไซด์ 4 คัน ใน ลูกโลกเหล็กและมี ชื่อเสียงคณะหนึ่งในประเทศจีน

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ระดับ 5 ดาว ให้ท่านได้ลองชิมอาหารนานาชาติมากกว่า 400 ชนิด

มากกว่า 9 โซน อาทิเช่น สลัดผักเมืองหนาวเสริฟ พร้อมเนื้อปลาแซลม่อน ขาปูยักษ์ ชูชิหน้าต่างๆ กุ้งเทมปุระ ซุปหูฉลามน้ำแดง หมูรมควัน ไส้กรอกเยอมัน นกพิราบทอดกรอบ บะหมี่หมูแดง เป็ดย่าง ห่านย่าง รวมถึง ติ่มซำ และ พิซซ่าหน้าต่างๆ สปาเก็ตตี้ ที่มีให้เลือกหลากหลายซอส หอยนางรมสด หรือ แบบผัดเนย รวมถึง สเต็กเนื้อ ไก่ ปลา พร้อมของหวานอันเลิศรส ไม่ว่าจะเป็น ช็อตโกแล็ต ไอศรีมฮาเก้นดาสรสต่างๆ ผลไม้อันหลากหลาย พร้อมชิมไวน์แดง ไวน์ขาว หรือเบียร์  อาหารทั้งหมดทุกท่านสามารถชิมได้แบบไม่อั้น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก EXPRESS BY HOLIDAY INN HOTEL, SHANGHAI  หรือระดับเดียวกัน


ด้านบน

 

วันสุดท้าย    ตลาดเซี่ยงหยางใหม่ – ชมโรงงานผ้าไหมจีน -นั่งรถไฟแม่เหล็กความเร็วสูง-กรุงเทพฯ

เช้า


 

เที่ยง


 

14.05 น.
17.55 น.

 

รับประทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดเซี่ยงหยางใหม่ ให้ทุกท่านได้เลือกซื่อสินค้ามากมายหลายชนิด ทั้งเสื้อผ้า 

รองเท้า  กระเป๋า นาฬิกา ฯลฯ   นำท่านชม โรงงานผ้าไหม ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองจีน พร้อมชมกรรมวิธีการ

ผลิต และให้ท่านเลือกซื้อ ผ้าไหมคุณภาพดีเป็นของฝาก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

          อำลาเมืองเซี่ยงไฮ้ และให้ท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบิน โดยให้ท่าน นั่งรถไฟแม่เหล็ก การคมนาคมใหม่

         ล่าสุดของนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งสามารถทำความเร็วได้ถึง 450 กิโลเมตรต่อ  ชั่วโมง เพลิดเพลินกับจอมอนิเตอร์

          และสัมผัสความทันสมัยภายในรถไฟ

          ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL 887
          เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ

 


ด้านบน

 
ราคาทัวร์
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ราคา
ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริมพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำ
กว่า12 ปีไม่มี
เตียงเสริม
พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่มท่านละ
         
**วันที่ออกกรุ๊ปเซ็คที่เซลล์**

Booking


ด้านบน

ราคาทัวร์นี้รวม
1.
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เส้นทางกรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด

2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ และ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ

4. ค่ารถรับส่งและระหว่างการนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

5. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

6. ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศจีน และ ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

7. ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบินซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ

    ณ วันที่ 01 เมษายน 2553

ราคาทัวร์นี้ไม่รวม
1.
ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)

2. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ

4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และ สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

5. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 

3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์

4. ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,500 บาท

5. ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท

6. สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวจีนเล่มเหลือง ต้องเพิ่มท่านละ 3,500 บาท และรูปถ่ายภาพสี 2 นิ้ว 5 รูป

7. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว

8. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี (ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน) เอกสารพาสปอร์ตพร้อม

รูปถ่าย 2 ใบ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีนรายละเอียดที่อยู่)

หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,850 บาท

9. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการ และยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

10.ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้

11. คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทยรับ) ครบ 15 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ

12. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 200 หยวน / คน / วัน

สำรองที่นั่ง   * ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง   * ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน  


--------------------  ทัวร์เส้นทางอื่น  --------------------
[ทัวร์จีน] [ทัวร์ฮ่องกง] [ทัวร์เกาหลี] [ทัวร์ญี่ปุ่น] [ทัวร์มาเลเซีย] [ทัวร์สิงค์โปร์] [ทัวร์เวียดนาม]
[ทัวร์ลาว] [ทัวร์กัมพูชา] [ทัวร์พม่า] [ทัวร์ออสเตรเลีย] [ทัวร์นิวซีแลนด์] [ทัวร์ยุโรป] [ทัวร์แอฟริกาใต้]

 

April Holiday  TAT No : 11/3081
90 อาคาร ฟิฟตี้ฟิฟ พลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิท ซอย 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-7149794 (20 สาย)       แฟ๊กซ์ : 02-7149733    Hotline: 086-7786218, 086-3308286
E-mail : sales@aprilholiday.com           website : www.aprilholiday.com
  

ด้านบน


Copy Rights 2003. April Holiday. All rights Reserved.