บนบริษัททัวร์ นำเที่ยว : ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์พม่า ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์แอฟริกาใต้
SIN01 ทัวร์สิงค์โปร์ มารีน่า เบย์ แซนด์ ยูนิเวอร์แซล 3 วัน 2 คืน TG
ทางลัดไป:
[วันแรกฺ] [วันที่สอง] [วันสุดท้าย] [วันเดินทางและราคา]

รายการทัวร์
 

วันแรก    กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - ซิตี้ทัวร์ - Singapore Flyer

09.00 น.

11.30 น.
14.50
น.


 

 

 

 

 

 

 

ค่ำ

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น4 (ประตู 4) โซนH เคาน์เตอร์สายการบินThai Airways

โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ พร้อมเช็คสัมภาระและที่นั่งก่อนการเดินทาง

เหิรฟ้าสู่ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 413

ถึงสนามบินชางฮี ขอต้อนรับท่าน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านชมเมือง

สิงคโปร์ ย่านการค้าต่างๆ ย่านอลิซาเบธวอล์ค พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกคู่กับเมอร์ไลออน สัญลักษณ์

ของสิงคโปร์ และโรงละครริมน้ำ เอสพลานาด ริมอ่าว Marina Bay ซึ่งมีลักษณะเป็นอาคารทรงโดม

ลักษณะคล้ายทุเรียนขนาดยักษ์ ชมอาคารรัฐสภาเก่า ด้านหน้าอาคารมีรูปปั้นช้างทองสัมฤทธิ์ ซึ่งเป็น

ของขวัญพระราชทานจากพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ 5 แห่งประเทศสยาม ที่มอบให้ไว้ในวโรกาสเสด็จ

ประพาสสิงคโปร์ครั้งแรก ชมทิวทัศน์ริมแม่น้ำสิงคโปร์ ที่บริเวณ Raffles Landing Site พร้อมถ่าย

ภาพคู่กับรูปปั้นหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์ของ Sir Thomas Stamford Raffles ผู้สร้างประเทศสิงคโปร์จากหมู่

บ้านชาวประมงเป็นเมืองท่าสำคัญ นำท่านเดินทางสู่ Suntec City กลุ่มอาคารที่สร้างขึ้นตามศาสตร์

ฮวงจุ้ย ลักษณะคล้ายฝ่ามือ โดยมี Fountain of Wealth น้ำพุแห่งความมั่งคั่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เปรียบเสมือนแหวนบนฝ่ามือตั้งอยู่ตรงกลางหมู่อาคาร แล้วชมทิวทัศน์ของสิงคโปร์ จาก Marina

Barrage อ่างเก็บน้ำแห่งใหม่ล่าสุดซึ่งตั้งอยู่กลางใจเมือง จากนั้น

หลังจากนั้นสนุกสนานไปกับโปรแกรม ทัวร์สิงคโปร์ยามค่ำคืนที่ โรแมนติก  ชมและถ่ายรูปตึก MARINA

BAY SAND HOTEL (ค่าบัตรเข้าชม Sky Park สวนลอยฟ้า ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ให้คุณได้สัมผัส

ประสบการณ์ชมวิว แบบพาโนราม่าทั้งหมดนี้ให้คุณในราคาสบาย กระเป๋า ท่านละ 20 เหรียญ

สิงคโปร์ดอลล่าร์)

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Royal / Royal@Queen หรือเทียบเท่า 2 คืน

 

วันที่สอง    ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ  

เช้า
09.00 น.
ค่ำ

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางข้ามทะเลสู่ เกาะเซ็นโตซ่า เข้าชมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สวนสนุกชื่อดังแห่งใหม่ของสิงคโปร์พบกับเครื่องเล่นทั้งหมด 24 ชนิด โดยมีเครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่ หรือดัด

แปลงเพื่อสวนสนุกแห่งนี้โดยเฉพาะถึง 18 ชนิดด้วยกัน ใน 7 โซนหฤหรรษ์ อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นนานาชนิด เช่น อาทิ รถไฟเหาะรางคู่ที่สูงที่สุดในโลก ปราสาทแสนโรแมนติกของเชร็ค ฮีโร่ตัวเขียวผู้โด่งดัง การโชว์ร้องเพลงสดโดยเหล่าสัตว์ประหลาดจากยูนิเวอร์แซล ขบวนแคแรคเตอร์ยอดนิยมอย่าง มาริลิน มอนโร และเบ็ตตี้ บู๊บ ที่จะคอยต้อนรับการมาเยือนของท่าน พร้อมด้วยเมนูเด็ดจาก 30 ภัตตาคาร และรถจำหน่ายสินค้ายอดนิยม ถึง 20 แห่ง

(อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย)

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Royal / Royal@Queen หรือเทียบเท่า


ด้านบน

 

วันสุดท้าย   พระเขี้ยวแก้ว - เจ้าแม่กวนอิมพันมือ - ช้อปปิ้ง - กรุงเทพฯ

เช้า


 

 

 

15.55 น.
17.15
น.

 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ไชน่าทาวน์ นมัสการพระเขี้ยวแก้ว ในวัดซึ่งสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมัยราชวงค์ถัง และศิลปะแบบบุโรพุทโธ แล้วเดินทางสู่ย่าน Bugis เพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิมพันมือซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวสิงคโปร์ ชมความงดงามแปลกตาของวัดแขก พร้อมทั้งสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนออร์ชาร์ด ที่เต็มไปด้วยสีสันของห้างสรรพสินค้าต่างๆ อาทิ Takashimaya, Tang’s อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมหรูหราจากทั่วโลกที่สลับกันมาลดราคาตามอัธยาศัย หรือจะลองนั่งรถไฟฟ้าใต้ดิน ช้อปปิ้งต่อย่าน Suntec City หรือพีเพิลปาร์ค (อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย)

นำท่านลัดฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 414

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสุขสวัสดี


ด้านบน

   
ราคาทัวร์
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ราคา
ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริมพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำ
กว่า12 ปีไม่มี
เตียงเสริม
พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่มท่านละ
         
**วันที่ออกกรุ๊ปเซ็คที่เซลล์**

Booking


ด้านบน

ราคาทัวร์นี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นทัศนาจร และค่าธรรมเนียมในตั๋วของสายการบิน

2. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีเชื้อเพลิง

3. ค่าโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พัก 2 ท่านต่อห้อง เด็กพักรวม)

4. ค่าหัวหน้าทัวร์คอยบริการตลอดการเดินทาง (จำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์)

5. ค่าเข้าชมสถานที่ รถรับส่ง อาหารตามที่ระบุรายการ – ค่าประกันภัยการเดินทาง

ราคาทัวร์นี้ไม่รวม
1. ค่าระวางกระเป๋าเดินทางในกรณีที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดไว้ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
2. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช่จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ( กรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี ) และ ค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ คนขับรถ พร้อมด้วย หัวหน้าทัวร์ไทย / ต่อคน / ต่อวัน
หมายเหตุ
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือเกิน 6 เดือนขึ้นไป ( โปรดตรวจสอบด้วยตนเองอีกครั้งก่อนนำส่งบริษัท )

2. เมื่อท่านสำรองที่นั่งในทัวร์เรียบร้อยแล้ว  ในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท  หรือถือ   ศีล

    มังสวิรัติ กรุณาแจ้งให้แผนกขายทราบล่วงหน้าอย่างน้อย  7 วัน ก่อนการเดินทาง  

3. บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนสายการบิน และตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวในต่างประเทศ ไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสีย

    หายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน ปฏิวัติ จลาจล ยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยน

    แปลงเวลาหรือเหตุการณ์อันเกิดจากสายการบิน หรือบริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ตลอดจนภัยธรรมชาติ

    ต่างๆ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่นการเจ็บป่วย การถูกทำร้าย สูญหาย ความล่าช้า

    หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ แต่ทั้งนี้บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างสุดความสามารถ

4. ส่วนหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดโทรมาสอบถามพนักงาน เพราะขึ้นอยู่กับกรณีไป


--------------------  ทัวร์เส้นทางอื่น  --------------------
[ทัวร์จีน] [ทัวร์ฮ่องกง] [ทัวร์เกาหลี] [ทัวร์ญี่ปุ่น] [ทัวร์มาเลเซีย] [ทัวร์สิงค์โปร์] [ทัวร์เวียดนาม]
[ทัวร์ลาว] [ทัวร์กัมพูชา] [ทัวร์พม่า] [ทัวร์ออสเตรเลีย] [ทัวร์นิวซีแลนด์] [ทัวร์ยุโรป] [ทัวร์แอฟริกาใต้]

 

April Holiday  TAT No : 11/3081
90 อาคาร ฟิฟตี้ฟิฟ พลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิท ซอย 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-7149794 (20 สาย)       แฟ๊กซ์ : 02-7149733    Hotline: 086-7786218, 086-3308286
E-mail : sales@aprilholiday.com           website : www.aprilholiday.com
  

ด้านบน


Copy Rights 2003. April Holiday. All rights Reserved.