บนบริษัททัวร์ นำเที่ยว : ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์พม่า ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์แอฟริกาใต้

SIN02  ทัวร์สิงคโปร์ สวนนกจูร่ง Singapore Flyer 3 วัน 2 คืน SQ
ทางลัดไป:
[วันแรกฺ] [วันที่สอง] [วันสุดท้าย] [วันเดินทางและราคา]

รายการทัวร์

 

วันแรก    กรุงเทพฯ - สิงคโปร์

07.00 น.

0
9.40 น.
1
3.05 น.

 

 

ค่ำ

 

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 (ประตู 5) โซน K เคาน์เตอร์สายการบิน Singapore

Airlines โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ พร้อมเช็คสัมภาระและที่นั่งก่อนการเดินทาง

เหิรฟ้าสู่ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ 973
เดินทางถึง...สนามบินชางฮี (ประเทศสิงคโปร์) นำคณะผ่านพิธีตรวจคนเมือง และด่านศุลกากร
(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
นำท่านเดินทางสู่ Suntec City กลุ่มอาคารที่สร้างขึ้นตามศาสตร์ฮวงจุ้ย ลักษณะคล้ายฝ่ามือ โดยมี Fountain of Wealth น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง ซึ่งใหญ่ที่สุดในโลก แรงส่งน้ำได้สูงถึง 30 เมตร เปรียบเสมือนแหวนบนฝ่ามือ จากนั้นนำท่านขึ้น Singapore Flyer ชิงช้าสวรรค์สูงที่สุดในโลก สูงถึง 165 เมตร ชมวิวมุมกว้าง 360 องศา สามารถมองเห็นไปถึงมาเลเซียและอินโดนีเซีย

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Royal หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน)

 

วันที่สอง    สิงคโปร์ - สวนนกจูร่ง - เกาะเซ็นโตซ่า

เช้า

 

 

 

 

เที่ยง


 

 

 

 

ค่ำ 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ สวนนกจูร่ง ซึ่งเป็นสวนนกที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ มีนกกว่า 10,000 ตัว จากกว่า 600 สายพันธุ์ นำท่านนั่งรถไฟฟ้ารางเดียวชมทิวทัศน์โดยรอบ ชมกรงนกแก้วยักษ์ เพลิดเพลินกับความน่ารักของสัตว์ปีกนานาชนิด รวมถึงนกฟลามิงโกสีสวย สนุกสนานกับการชมนกเพนกวินเล่นน้ำในบรรยากาศแบบขั้วโลกใต้ พร้อมชมโลกส่วนตัวของเหล่านกกลางคืนรวมถึงนกฮูกหิมะใน The World of Darkness ชื่นชมกับโชว์แสดงความสามารถของเหล่านกแสนรู้ต่างๆ และตื่นตากับการแสดงของนกนักล่า

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ร้านค้าปลอดภาษี เพื่อเลือกซื้อสินค้าถูกใจ อาทิ น้ำหอม เครื่องสำอาง จากนั้นเดินทางผ่านท่าเรือ Tanjong Pagar ซึ่งมีปริมาณการขนถ่ายสินค้ามากที่สุดในโลก แล้วนำนั่งกระเช้าไฟฟ้าข้ามทะเลสู่เกาะเซ็นโตซ่า ตื่นเต้นกับการชมภาพยนต์ 4 มิติ ประกอบกับสเปเชียลเอฟเฟ็คทันสมัย ที่จะทำให้รู้สึกราวกับอยู่ในเหตุการณ์จริงบนแผ่นฟิล์มที่ Sentosa 4D Magix และเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประเพณีของสิงคโปร์จากพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง Images of Singapore ที่จำลองความเป็นมาในการสร้างประเทศและเหตุการณ์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 รวมถึงเรื่องราววัฒนธรรมของชาวสิงคโปร์ แล้วประทับใจกับการขึ้นเมอร์ไลออนทาวเวอร์ รูปปั้นสิงโตทะเลสีทราย ซึ่งท่านสามารถชมทัศนียภาพของเกาะเซ็นโตซ่าได้โดยรอบ พร้อมรับของที่ระลึก

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมชายหาดในเกาะเซ็นโตซ่า หรือนั่งรถ Sentosa Express ได้เวลานำท่านชมการแสดง Songs of The Sea น้ำพุดนตรียุคใหม่ริมหาด ในยามค่ำคืนพร้อมแสงสีสวยงามตระการตาที่น่าชมยิ่ง

 

วันสุดท้าย

สิงคโปร์ - ซิตี้ทัวร์ - พระเขี้ยวแก้ว - เจ้าแม่กวนอิมพันมือ - ช้อปปิ้ง - กรุงเทพฯ

เช้า
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.50 น.

20.15 น.
 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมเมืองสิงคโปร์ ย่านการค้าต่างๆ ย่านอลิซาเบธวอล์ค พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกคู่กับเมอร์ไลออน สัญลักษณ์ของสิงคโปร์ และโรงละครริมน้ำ เอสพลานาด ริมอ่าว Marina Bay ซึ่งมีลักษณะเป็นอาคารทรงโดม จากนั้นนำท่านชมอาคารรัฐสภาเก่า ด้านหน้าอาคารมีรูปปั้นช้างทองสัมฤทธิ์ ซึ่งเป็นของขวัญพระราชทานจากพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ 5 แห่งประเทศสยาม ที่มอบให้ไว้ในปี ค.ศ. 1871 ในวโรกาสเสด็จประพาสสิงคโปร์ครั้งแรก ชมทิวทัศน์ริมแม่น้ำสิงคโปร์ ที่บริเวณ Raffles Landing Site พร้อมถ่ายภาพคู่กับรูปปั้นหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์ของ Sir Thomas Stamford Raffles ผู้สร้างประเทศสิงคโปร์จากหมู่บ้านชาวประมงเป็นเมืองท่าสำคัญ นำท่านชมทิวทัศน์ของสิงคโปร์จาก Marina Barrage อ่างเก็บน้ำแห่งใหม่ล่าสุด ซึ่งตั้งอยู่กลางใจเมือง แล้วนำท่านเดินทางสู่ไชน่าทาวน์ นมัสการพระเขี้ยวแก้ว ในวัดซึ่งสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมัยราชวงค์ถัง และศิลปะแบบบุโรพุทโธ จากนั้นเดินทางสู่ย่าน Bugis เพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิมพันมือซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวสิงคโปร์ ชมความงดงามแปลกตาของวัดแขก พร้อมทั้งสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำท่านเดินทางสู่ถนนออร์ชาร์ด ที่เต็มไปด้วยสีสันของห้างสรรพสินค้าต่างๆ อาทิ Takashimaya, Tang’s อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมหรูหราจากทั่วโลกที่สลับกันมาลดราคา หรือจะลองนั่งรถไฟฟ้าใต้ดิน ช้อปปิ้งต่อย่าน Suntec City หรือพีเพิลปาร์ค

(อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย)

นำท่านลัดฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ 978

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสุขสวัสดี

 


 

 
ราคาทัวร์
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ราคา
ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริมพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำ
กว่า12 ปีไม่มี
เตียงเสริม
พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่มท่านละ
         
**วันที่ออกกรุ๊ปเซ็คที่เซลล์**

Booking


ด้านบน

ราคาทัวร์นี้รวม
1. 
ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นทัศนาจร และค่าธรรมเนียมในตั๋วของสายการบิน

2. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีเชื้อเพลิง

3. ค่าโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พัก 2 ท่านต่อห้อง เด็กพักรวม)

4. ค่าหัวหน้าทัวร์คอยบริการตลอดการเดินทาง (จำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์)

5. ค่าเข้าชมสถานที่ รถรับส่ง อาหารตามที่ระบุรายการ - ค่าประกันภัยการเดินทาง

ราคาทัวร์นี้ไม่รวม
1. ค่าระวางกระเป๋าเดินทางในกรณีที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดไว้ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
2. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช่จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ( กรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี ) และ ค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ คนขับรถ พร้อมด้วย หัวหน้าทัวร์ไทย / ต่อคน / ต่อวัน
หมายเหตุ
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือเกิน 6 เดือนขึ้นไป ( โปรดตรวจสอบด้วยตนเองอีกครั้งก่อนนำส่งบริษัท )

2. เมื่อท่านสำรองที่นั่งในทัวร์เรียบร้อยแล้ว  ในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท  หรือถือ   ศีล

    มังสวิรัติ กรุณาแจ้งให้แผนกขายทราบล่วงหน้าอย่างน้อย  7 วัน ก่อนการเดินทาง  

3. บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนสายการบิน และตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวในต่างประเทศ ไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสีย

    หายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน ปฏิวัติ จลาจล ยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยน

    แปลงเวลาหรือเหตุการณ์อันเกิดจากสายการบิน หรือบริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ตลอดจนภัยธรรมชาติ

    ต่างๆ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่นการเจ็บป่วย การถูกทำร้าย สูญหาย ความล่าช้า

    หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ แต่ทั้งนี้บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างสุดความสามารถ

4. ส่วนหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดโทรมาสอบถามพนักงาน เพราะขึ้นอยู่กับกรณีไป


--------------------  ทัวร์เส้นทางอื่น  --------------------
[ทัวร์จีน] [ทัวร์ฮ่องกง] [ทัวร์เกาหลี] [ทัวร์ญี่ปุ่น] [ทัวร์มาเลเซีย] [ทัวร์สิงค์โปร์] [ทัวร์เวียดนาม]
[ทัวร์ลาว] [ทัวร์กัมพูชา] [ทัวร์พม่า] [ทัวร์ออสเตรเลีย] [ทัวร์นิวซีแลนด์] [ทัวร์ยุโรป] [ทัวร์แอฟริกาใต้]

 

April Holiday  TAT No : 11/3081
90 อาคาร ฟิฟตี้ฟิฟ พลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิท ซอย 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-7149794 (20 สาย)       แฟ๊กซ์ : 02-7149733    Hotline: 086-7786218, 086-3308286
E-mail : sales@aprilholiday.com           website : www.aprilholiday.com
  

ด้านบน


Copy Rights 2003. April Holiday. All rights Reserved.