บนบริษัททัวร์ นำเที่ยว : ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์พม่า ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์แอฟริกาใต้
Home บริษัททัวร์Home

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ทัวร์จีนทัวร์ จีน
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ ฮ่องกง
ทัวร์เกาหลีทัวร์ เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ ญี่ปุ่น
ทัวร์มาเลเซียทัวร์ มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์ สิงคโปร์
ทัวร์เวียดนามทัวร์ เวียดนาม
ทัวร์ลาวทัวร์ ลาว
ทัวร์กัมพูชาทัวร์ กัมพูชา
ทัวร์พม่าทัวร์ พม่า
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์ นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ ยุโรป
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์ แอฟริกาใต้

บริษัททัวร์ เอเพริล ฮอลิเดย์About us
ร่วมงานกับเรา บริษัททัวร์ร่วมงานกับเรา

รวมโปรแกรมทัวร์All Program Tour

บริษัททัวร์ เอเพริลฮอลิเดย์ทัวร์

XIAN01 ซีอาน-สุสานดินเผากองทัพทหารม้าจิ๋นซี
ทางลัดไป:
[วันแรกฺ] [วันที่สอง] [วันที่สาม] [วันที่สี่] [วันสุดท้าย] [วันเดินทางและราคา]

รายการทัวร์
  วันแรก กรุงเทพฯ
23.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ F
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เจ้าหน้าที่ พร้อมอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ

  วันที่สอง กรุงเทพฯ-สุสานทหารม้าจิ๋นซี-อุทยานหรือน้ำพุร้อนหัวชิงฉือ
02.25 น.


07.00 น.

08.00 น.กลางวัน
ค่ำ 

นำท่านออกเดินทางสู่เมืองซีอาน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG831
พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

เดินทางถึงเมืองซีอาน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านชมสุสานทหารม้าจิ๋นซี กองทัพนักรบรูปปั้นดินเผาและทหารม้า ที่มีอายุยาวนานกว่า 2,000 ปี ซึ่งถูกค้นพบอย่างบังเอิญโดยชาวนาที่มาทำการขุดบ่อน้ำ และได้ขุดพบรูปม้าและรูปขุนศึกขนาดเท่าของจริงเหล่านี้ และนักโบราณคดีได้มาทำการขุดค้นขึ้นมาจากสุสานได้ราว 7,000 ชิ้น และได้ทำการจัดแสดงไว้ที่ห้องนิทรรศการ ทางด้านบนของพื้นที่ที่ขุดพบ รูปปั้นเหล่านี้ถูกจัดวางตามอย่างกองทัพในขณะออกศึกเรียงหน้ากระดาน แถวละ 11 นาย โดยมีขนาดเท่ากันหมดสูง 5 ฟุต 6 นิ้ว แต่หน้าตาของรูปปั้นล้วนแตกต่างกันทั้งสิ้น โดยเริ่มเปิดให้เข้าชมเมื่อปี ค.ศ. 1979

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชมอุทยานหรือน้ำพุร้อนหัวชิงฉือ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันมานานกว่า 3,000 ปี
ชมความงดงามของบ่ออาบน้ำซึ่งในอดีตเป็นที่อาบน้ำของนางหยางกุ้ยเฟย นางสนมผู้มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอย่างยิ่งในสมัยราชวงศ์ถัง ซึ่งเดิมสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ฉิน ที่เชิงเขาลี้ซาน ภายหลังสมัยราชวงศ์ถัง พระเจ้าถังเสียนจงกับนางสนมเอกหยางกุ้ยเฟยมาพักผ่อนทุกปีจนเป็นที่กล่าวขานของบุคคลทั่วไป ภายในประกอบด้วยบ่อน้ำร้อนและสระอาบน้ำของหยางกุ้ยเฟย นอกจากนั้นยังมีห้องโถงอีก 5 ห้อง และเมื่อปี ค.ศ. 1938 ยังถูกใช้เป็นที่ทำการชั่วคราวของเจียงไคเช็ก ซึ่งถูกนายพลจากเสียเหลียงและหยางหู่เฉินกักตัว พร้อมทั้งบีบบังคับให้เซ็นสัญญาต่อต้านญี่ปุ่นกับคอมมิวนิสต์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
แล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก PRINCE INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า


ด้านบน

  วันที่สาม สุสานหลวงเฉียนหลิง-สุสานเจ้าหญิงหย่งไท่-วัดฝ่าเหมิน-ชมโชว์ราชวงศ์ถัง
เช้ากลางวัน

ค่ำ  

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำทัวร์ท่านไปชมสุสานหลวงเฉียนหลิง ที่นี่เป็นสุสานแห่งเดียวในประเทศจีนที่มีกษัตริย์ 2 พระองค์ฝังอยู่รวมกันคือ ฮ่องเต้ถังเกาจง และ พระนางบูเซ็คเทียน ฮ่องเต้หญิงองค์เดียวในประวัติศาสตร์จีน สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 683 ใช้เวลาก่อสร้าง 22 ปี สุสานสร้างตามลักษณะนครฉางอาน (ซีอาน)ในสมัยโบราณ คือมีกำแพง 2 ชั้น กำแพงชั้นในมีประตู 4 ทิศ ความยาววัดรอบสุสานทั้งหมด 40 ก.ม. บันไดสุสานมี 500 ขั้น แต่ละขั้นที่พักจะมีความหมายแตกต่างกันออกไป พระนางบูเซ็คเทียนเป็นผู้เลือกสถานที่ตั้งสุสาน โดยเลือกพื้นที่ที่มีภูเขาด้านหลังมองดูเหมือนเขานางนอน ด้านหน้าสุสานมีรูปปั้นหินแกะสลักและมีรูปปั้นของแขกชาวต่างชาติ 61 ประเทศที่เคยมาร่วมงานพระราชพิธีฝังพระศพ แล้วนำท่านเดินทางไป สุสานเจ้าหญิงหย่งไท่ เป็นลูกของหลี่เสี่ยนองค์ที่ 7 เสียชีวิตเมื่ออายุ 17 ปี ค.ศ. 706 ฝังศพรวมกับสาม หลานของอู๋เจ๋อเทียนปี ค.ศ. 706 เป็นสุสานเคียงข้างเฉียนหลิง สองข้างทางมีหินแกะสลักขุนนางขุนศึกและสัตว์ต่างๆ และที่นี่มีโบราณวัตถุหลายอย่าง โดยเฉพาะภาพวาดตามผนังในสุสาน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชมวัดฝ่าเหมินเป็นศูนย์กลางทางศาสนาของมณฑลส่านซี อยู่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของซีอานประมาณ 20 กิโลเมตร ภายหลังเจดีย์ของวัดพังทลายลง โบราณวัตถุที่อยู่ภายในจึงถูกนำมาเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ และปลูกสร้างเจดีย์ขึ้นใหม่อีกครั้ง หนึ่งในโบราณวัตถุล้ำค่าที่ค้นพบก็คือ พระบรมสารีริกธาตุข้อนิ้วมือพระพุทธเจ้าบรรจุในหีบทองคำ 7 ชั้นเก็บอยู่ในห้องใต้เจดีย์เป็นอย่างดี

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นให้ท่านชิมเกี๊ยวน้ำซีอานอันเลื่องชื่อ แบบฉบับชาวซีอาน
แล้วนำท่านชมการแสดงโชว์อันสวยงามตระการตาสมัยราชวงศ์ถัง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก PRINCE INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า


ด้านบน

  วันที่สี่ ซีอาน-เจดีย์ห่านป่าใหญ่-กำแพงเมืองโบราณ-จัตุรัสหอกลอง-จัตุรัสหอระฆัง
เช้ากลางวัน

ค่ำ  
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ต้าเอี้ยนถ่า หรือเจดีย์ห่านป่าใหญ่ ชมสถานที่ที่พระถังซัมจั๋งใช้ในการแปลพระคัมภีร์ไตรปิฎกหลังจากที่ท่านอาราธนาพระคัมภีร์และเดินทางกลับมาจากประเทศอินเดีย ตามประวัติที่จดบันทึกกล่าวไว้ว่าเคยมีฝูงหงส์บินผ่านสถานที่แห่งนี้ หงส์ตัวหนึ่งพลัดตกลงมาปีกหักตาย ณ ที่นี้ ผู้ออกบวชบำเพ็ญที่พำนักอยู่เห็น จึงเกิดความประหลาดใจพร้อมกับตกใจ อีกทั้งเข้าใจว่าหงส์ก็คือพระโพธิสัตว์จึงได้ก่อสร้างเจดีย์ขึ้นเพื่อระลึกแก่หงส์ดังกล่าว เจดีย์องค์นี้มีความสูงถึง 64 เมตร และเป็นเจดีย์ก่ออิฐที่มีรูปร่างตามแบบฉบับของศิลปะการก่อสร้างประเทศจีน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านชมกู่เฉิงเฉียงกำแพงเมืองโบราณซีอานสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงมีความยาว 14 กิโลเมตร และมีความสูง 39 ฟุต ปัจจุบันทรุดโทรมแต่ยังคงล้อมรอบเมืองซีอานอยู่และได้มีการบูรณะให้อยู่ในสภาพเดิม โดยด้านนอกจัดเป็นสวนสาธารณะให้ผู้คนเข้ามาเที่ยวชมและพักผ่อน

แล้วพาท่านชม จัตุรัสหอกลอง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซีอานบนถนนซีต้าเจีย ตรงข้ามเป็น จัตุรัสหอระฆัง หอระฆังโบราณ เป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิง ต่อมาในสมัยราชวงศ์ชิงได้ทำการบูรณะขึ้นมาใหม่สองครั้ง โดยรักษารูปแบบเดิมไว้ มีความสูง 33 เมตร หน้ากว้าง 9 เมตร และลึก 3 เมตร โครงสร้างหลังคาเป็นไม้ 3 ชั้น ฐานอิฐสูง 77 เมตร กว้าง 52.6 เมตร ยาว 38 เมตร ประตูด้านเหนือและใต้สูงและกว้าง 6 เมตร ชั้นล่างก่อเป็นผนังอิฐและประตูทางเข้าชั้นที่สองและชั้นที่สามเป็นเครื่องใม้หลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบ สร้างขึ้นในปีที่ 17 แห่งการครองราชย์ของ พระจักรพรรดิหงหวู่ (จูหยวนจาง) ซึ่งเป็นพระจักรพรรดิองค์แรกของราชวงศ์หมิง ทางเดินผ่านประตูปูด้วยหินแกรนิต มีความคงทนแข็งแรงทนทาน พร้อมให้ท่านถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
แล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก PRINCE INTERNATIONAL HOTE หรือเทียบเท่า


ด้านบน

  วันสุดท้าย ซีอาน-กรุงเทพฯ
เช้า


07.50 น.

10.40 น.

รับประทานอาหารเช้า ( อาหารกล่อง )
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองซีอาน

ออกเดินทางจากเมืองซีอาน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ PG 832

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไป แสนนาน


ด้านบน

   
ราคาทัวร์
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ราคา
ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริมพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำ
กว่า12 ปีไม่มี
เตียงเสริม
พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่มท่านละ
         
**วันที่ออกกรุ๊ปเซ็คที่เซลล์**

Booking


ด้านบน

ราคาทัวร์นี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินทั้งขาไปและกลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง
3. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ ( สองท่านต่อหนึ่งห้อง )
4. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. ค่ารถรับ - ส่งตามสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
7. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศที่ท่องเที่ยว
8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท ( ค่ารักษาพยาบาล 2 แสนบาท ) ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบรัษัทประกันชีวิต
ราคาทัวร์นี้ไม่รวม
1. ค่าระวางกระเป๋าเดินทางในกรณีที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดไว้ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
2. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช่จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ( กรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี ) และ ค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ คนขับรถ พร้อมด้วย หัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 10 หยวน / ต่อคน / ต่อวัน
หมายเหตุ
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 

3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์

4. ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,500 บาท

5. ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท

6. สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวจีนเล่มเหลือง ต้องเพิ่มท่านละ 3,500 บาท และรูปถ่ายภาพสี 2 นิ้ว 5 รูป

7. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว

8. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี (ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน) เอกสารพาสปอร์ตพร้อม

รูปถ่าย 2 ใบ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีนรายละเอียดที่อยู่)

หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,850 บาท

9. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการ และยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

10.ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้

11. คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทยรับ) ครบ 15 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ

12. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 200 หยวน / คน / วัน

สำรองที่นั่ง   * ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง   * ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน  


--------------------  ทัวร์เส้นทางอื่น  --------------------
[ทัวร์จีน] [ทัวร์ฮ่องกง] [ทัวร์เกาหลี] [ทัวร์ญี่ปุ่น] [ทัวร์มาเลเซีย] [ทัวร์สิงค์โปร์] [ทัวร์เวียดนาม]
[ทัวร์ลาว] [ทัวร์กัมพูชา] [ทัวร์พม่า] [ทัวร์ออสเตรเลีย] [ทัวร์นิวซีแลนด์] [ทัวร์ยุโรป] [ทัวร์แอฟริกาใต้]

 

April Holiday  TAT No : 11/3081
90 อาคาร ฟิฟตี้ฟิฟ พลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิท ซอย 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-7149794 (20 สาย)       แฟ๊กซ์ : 02-7149733    Hotline: 086-7786218, 086-3308286
E-mail : sales@aprilholiday.com           website : www.aprilholiday.com
  

ด้านบน


Copy Rights 2003. April Holiday. All rights Reserved.