บนบริษัททัวร์ นำเที่ยว : ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์พม่า ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์แอฟริกาใต้
Home บริษัททัวร์Home

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ทัวร์จีนทัวร์ จีน
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ ฮ่องกง
ทัวร์เกาหลีทัวร์ เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ ญี่ปุ่น
ทัวร์มาเลเซียทัวร์ มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์ สิงคโปร์
ทัวร์เวียดนามทัวร์ เวียดนาม
ทัวร์ลาวทัวร์ ลาว
ทัวร์กัมพูชาทัวร์ กัมพูชา
ทัวร์พม่าทัวร์ พม่า
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์ นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ ยุโรป
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์ แอฟริกาใต้

บริษัททัวร์ เอเพริล ฮอลิเดย์About us
ร่วมงานกับเรา บริษัททัวร์ร่วมงานกับเรา

รวมโปรแกรมทัวร์All Program Tour

บริษัททัวร์ เอเพริลฮอลิเดย์ทัวร์

XIY02 เจิ้งโจว-ไคเฟิง-ลั่วหยาง-ซีอาน 6วันโดย CZ
ทางลัดไป:
[วันแรกฺ] [วันที่สอง] [วันที่สาม] [วันที่สี่] [วันที่ห้า] [วันสุดท้าย] [วันเดินทางและราคา]
รายการทัวร์
  วันแรก    กรุงเทพฯ
23.30น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบิน ไชน่าเซาส์เทรินส์ แอร์ไลน์
พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่องพร้อมเดินทางไปกับคณะทัวร์เพื่อให้บริการตลอดรายการ
 
  วันที่สอง  กรุงเทพฯ - เจิ้งโจว - อุทยานสวรรค์หยุนไถซาน - ลั่วหยาง
03.00 น.
07.15 น.
เช้า
เที่ยงค่ำ
 

นำท่านเหิรฟ้าสู่ เจิ้งโจว โดยสายการบิน ไชน่าเซาส์เทรินส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CZ….
ถึง สนามบินเมืองเจิ้งโจว นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แล้วนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หยุนไถซาน ชมพิธีเปิดประตูเมืองอันยิ่งใหญ่ โดยมีแม่ทัพบนหลังม้าและทหารกลองทหารรัวกลองรบกึกก้องปลุกขวัญทหารและสร้างกำลังใจให้ประชาชนชาวซ่ง ก่อนเข้าประตู ณ เมืองจำลองซ่งแห่งนี้ (จะมีพิธีเฉพาะช่วงเช้าเท่านั้น) แล้วเดินทางสู่ อุทยานสวรรค์หยุนไถซาน อุทยานที่สวยงามที่สุดของมณฑลเหอหนาน ระดับ 4A ของประเทศจีน
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่าน สัมผัสหยุนไถซาน อุทยานธรรมชาติที่ได้บรรจงสร้างอย่างงดงาม ชมน้ำตกที่มีฟองน้ำใสสะอาด กระจายดุจดังสำลี ตอนกลางวันจะมีแสงสีรุ้งพาดโค้งทิวทัศน์เป็นภูเขาสูงตระหง่านเกินเอื้อมถึงเมฆและหมอกลอยหนุนระหว่างยอดเขาตลอดปี โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีจะเหมือนอุทยานที่เต็มไปด้วยสีสันของใบไม้หลากสีสวยงามเต็มพื้นที่ทั่วอุทยานสวรรค์หยุนไถซาน แล้วเดินทางกลับสู่เมืองลั่วหยางเมืองเอกแห่งมณฑลเหอหนาน ลั่วหยางเป็นอดีตราชธานีที่ยิ่งใหญ่นับเป็นที่สองรองจากซีอาน เมืองนี้รุ่งโรจน์ที่สุดในสมัยราชวงศ์ซ่ง และราชวงศ์ถัง
รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ LUO YANG HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว


ด้านบน

  วันที่สาม   ลั่วหยาง - ถ้ำหลงเหมิน - สุสานกวนอู - ซีอาน - โชว์ราชวงศ์ถัง
เช้า


เที่ยงค่ำ 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านชม ถ้ำหินหลงเหมิน หรือ ถ้ำประตูมังกร (รวมรถเล็ก) พุทธสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีน การสร้างถ้ำพระพุทธแห่งนี้ที่ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียและเอเชียกลาง สร้างเมื่อราวปี พ.ศ. 1038 ในสมัยเว่ยเหนือ และสร้างเพิ่มเติมเรื่อยมาจนถึงสมัยราชวงศ์ถัง โดยการเจาะหน้าผาหินให้เป็นถ้ำหรืออุโมงค์เข้าไปแล้วสลักรูปพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตย์ เทวดา นางฟ้า ทวารบาล รวมถึงการเขียนภาพจิตรกรรมลงบนผนังถ้ำ พระนางบูเซ็คเทียนสมัยเป็นฮองเฮาเคยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากบูรณะถ้ำหินหลงเหมินแห่งนี้
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
จากนั้นพาท่านชม สุสานกวนอู แม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยสามก๊ก และเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าองค์ หนึ่งของชาวจีน
นำท่านชมหลักจารึกอัตชีวประวัติของกวนอูและเหตุการณ์สำคัญ ๆ ในสมัยนั้น ได้เวลา เดินทางสู่เมืองซีอานเมืองหลวงของมณฑลส่านซีเคยเป็นศูนย์กลางการปกครองของจีนมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นและรุ่งเรืองมากในสมัยราชวงศ์ถัง ถูกสถาปนาเป็นราชธานีในนาม "นครฉางอาน" (4.30 ช.ม.)
แวะเลือกซื้อกระเบื้องสามสี OTOP พื้นบ้านที่มีชื่อเสียงของมณฑลเหอหนาน นำท่านสู่ตำบล "หลินถ่ง" ที่มีชื่อเสียงในการผลิตผลทับทิม
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (ชวนชิมเกี้ยวซีอาน) หลังอาหารนำท่านชม โชว์ราชวงศ์ถัง
ที่พัก โรงแรมเจี้ยนกั๋ว หรือเทียบเท่า 4 ดาว


ด้านบน

  วันที่สี่       ซีอาน - สุสานทหารดินเผาจิ๋นซี - เจดียต้าเอี้ยน (เจดีย์ห่านป่าใหญ่) -หลิงเป่า
เช้า

เที่ยง


ค่ำ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนำชมสถานที่ที่น่าสนใจและสำคัญที่สุดของเมืองซีอานคือ กองทัพทหารดินเผาของกษัตริย์จิ๋นซี (รวมรถเล็ก) ชมหุ่นปั้นนักรบกองทหารอารักขาสุสาน ซึ่งถูกฝังไว้ใต้ดินพร้อมกับจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ สุสานทหารหุ่นแห่งนี้ชาวนาจีนได้ขุดค้นพบในปี ค.ศ. 1974 เป็นจำนวนกว่า 7,000 ตัว หุ่นทหารทุกตัวมีขนาดเท่าตัวคนจริง และมีใบหน้าแตกต่างกันทุกตัวมีบันทึกว่าสุสานแห่งนี้ใช้แรงงานทาสเป็นจำนวนถึง 726,000 คน และใช้เวลาก่อสร้าง 36 ปี นำชมประวัติฯ บนจอยักษ์ 360 องศา
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทาง สู่ต้าเอี้ยนถ่า หรือ เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ชมสถานที่ที่พระถังซัมจั๋งใช้ในการแปลพระคัมภีร์ไตรปิฎกหลังจากที่ท่านอาราธนาพระคัมภีร์ และเดินทางกลับมาจากประเทศอินเดีย ตามประวัติที่จดบันทึกกล่าวไว้ว่าเคยมีฝูงหงส์บินผ่านสถานที่แห่งนี้ หงส์ตัวหนึ่งพลัดตกลงมาปีกหักตาย ณ ที่นี้ ผู้ออกบวชบำเพ็ญที่พำนักอยู่เห็น จึงเกิดความประหลาดใจพร้อมกับตกใจ อีกทั้งเข้าใจว่าหงส์ก็คือพระโพธิสัตว์ จึงได้ก่อสร้างเจดีย์ขึ้นเพื่อระลึกแก่หงส์ดังกล่าว เจดีย์องค์นี้มีความสูงถึง 64 เมตร
จากนั้นเดินทางสู่เมืองหลิงเป่า
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ โรงแรมจื่อ จิง กง หรือเทียบเท่า 4 ดาว


ด้านบน

  วันที่ห้า       หลิงเป่า - เติ้งฟง - วัดเส้าหลิน - ป่าเจดีย์ - โชว์กังฟูเส้าหลิน -ไคเฟิง
เช้าเที่ยงค่ำ  
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
แล้วเดินทางสู่เมืองเติ้งฟง (ประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองเติ้งฟง (หยางเฉิง) ราชธานีโบราณในสมัยราชวงศ์เซี่ย เพื่อชมวัดเส้าหลินหรืออารามเส้าหลินซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเทือกเขาซงซาน(รวมรถเล็ก) เส้าหลินก่อตั้งโดยภิกษุชาวอินเดียนามว่าพระโพธิธรรม ซึ่งเป็นผู้นำพุทธศาสนานิกายเซนที่เข้ามาเผยแพร่พระศาสนาเมื่อราวปี พ.ศ. 1070 โดยเน้นการฝึกญาณสมาธิเพื่อให้เข้าถึงสัจธรรม ต่อมาอารามแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางของการฝึกฝนศิลปะการป้องกันตัวที่รู้จักกันดีในนาม "กังฟู" ปัจจุบันกังฟูมีการสืบทอดเป็นบทเรียน แล้วชมสิ่งสำคัญในวัดเส้าหลินอันได้แก่ วิหารสหัสพุทธ ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐาน ประติมากรรมรูปพระพุทธเจ้าในอดีตปัจจุบันและอนาคต รวม 1,000 องค์
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นำท่านชม ป่าเจดีย์หรือถ่าหลิน ชมหมู่เจดีย์กว่า 200 องค์ ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสของวัดเส้าหลิน ออกจากวัดเส้าหลิน แล้วนำท่านไปเลือกซื้อหยกจีนซึ่งเป็นของฝากที่มีคุณค่า จากนั้นนำท่านไปชมการแสดงกังฟูอันน่าตื่นตาตื่นใจ ที่โรงเรียนฝึกกังฟูจากนั้นเดินทางสู่เมืองไคฟง
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ โรงแรม เทียน จง หรือเทียบเท่า 3 ดาว *** ไม่มีโรงแรมระดับ 4-5 ดาวที่เมืองไคเฟิง


ด้านบน

  วันสุดท้าย   ไคเฟิง - เจิ้งโจว - กรุงเทพฯ
เช้า
เที่ยง
20.00น.
22.00 น. 

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านโดยสารรถโค้ชสู่ เมืองไคฟง
นำท่านเที่ยวชม ศาลไคเฟิง หรือ เปากงซื่อ สร้างในปี ค.ศ.1984 บนเนื้อที่ 4,000 ตารางเมตร โดยสร้างตามแบบสมัยราชวงศ์ซ้อง ชม ตำหนักทองสัมริดของเปาปุ้นจิ้น สูง 2.5 เมตร และมีภาพวาดฝาผนัง 4 ภาพ ซึ่งแต่ละภาพแสดงถึงประวัติความซื่อสัตย์และความยุติธรรมของเปาปุ้นจิ้น
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางสู่ สนามบินเมืองเจิ้งโจว
อำลา เมืองเจิ้งโจว เดินทางกลับ กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ CZ
เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ...


ด้านบน

   
ราคาทัวร์
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ราคา
ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริมพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำ
กว่า12 ปีไม่มี
เตียงเสริม
พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่มท่านละ
         
**วันที่ออกกรุ๊ปเซ็คที่เซลล์**

Booking


ด้านบน

ราคาทัวร์นี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินทั้งขาไปและกลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง
3. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ ( สองท่านต่อหนึ่งห้อง )
4. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. ค่ารถรับ - ส่งตามสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
7. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศที่ท่องเที่ยว
8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท ( ค่ารักษาพยาบาล 2 แสนบาท ) ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบรัษัทประกันชีวิต
ราคาทัวร์นี้ไม่รวม
1. ค่าระวางกระเป๋าเดินทางในกรณีที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดไว้ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
2. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช่จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ( กรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี ) และ ค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ คนขับรถ พร้อมด้วย หัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 10 หยวน / ต่อคน / ต่อวัน
หมายเหตุ
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 

3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์

4. ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,500 บาท

5. ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท

6. สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวจีนเล่มเหลือง ต้องเพิ่มท่านละ 3,500 บาท และรูปถ่ายภาพสี 2 นิ้ว 5 รูป

7. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว

8. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี (ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน) เอกสารพาสปอร์ตพร้อม

รูปถ่าย 2 ใบ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีนรายละเอียดที่อยู่)

หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,850 บาท

9. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการ และยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

10.ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้

11. คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทยรับ) ครบ 15 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ

12. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 200 หยวน / คน / วัน

สำรองที่นั่ง   * ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง   * ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน  


--------------------  ทัวร์เส้นทางอื่น  --------------------
[ทัวร์จีน] [ทัวร์ฮ่องกง] [ทัวร์เกาหลี] [ทัวร์ญี่ปุ่น] [ทัวร์มาเลเซีย] [ทัวร์สิงค์โปร์] [ทัวร์เวียดนาม]
[ทัวร์ลาว] [ทัวร์กัมพูชา] [ทัวร์พม่า] [ทัวร์ออสเตรเลีย] [ทัวร์นิวซีแลนด์] [ทัวร์ยุโรป] [ทัวร์แอฟริกาใต้]

 

April Holiday  TAT No : 11/3081
90 อาคาร ฟิฟตี้ฟิฟ พลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิท ซอย 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-7149794 (20 สาย)       แฟ๊กซ์ : 02-7149733    Hotline: 086-7786218, 086-3308286
E-mail : sales@aprilholiday.com           website : www.aprilholiday.com
  

ด้านบน


Copy Rights 2003. April Holiday. All rights Reserved.