บนบริษัททัวร์ นำเที่ยว : ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์พม่า ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์แอฟริกาใต้
Home บริษัททัวร์Home

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ทัวร์จีนทัวร์ จีน
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ ฮ่องกง
ทัวร์เกาหลีทัวร์ เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ ญี่ปุ่น
ทัวร์มาเลเซียทัวร์ มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์ สิงคโปร์
ทัวร์เวียดนามทัวร์ เวียดนาม
ทัวร์ลาวทัวร์ ลาว
ทัวร์กัมพูชาทัวร์ กัมพูชา
ทัวร์พม่าทัวร์ พม่า
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์ นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ ยุโรป
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์ แอฟริกาใต้

บริษัททัวร์ เอเพริล ฮอลิเดย์About us
ร่วมงานกับเรา บริษัททัวร์ร่วมงานกับเรา

รวมโปรแกรมทัวร์All Program Tour

บริษัททัวร์ เอเพริลฮอลิเดย์ทัวร์

  Home>  Promotion Venetian

Promotion Macau Zhuhai Venetian 4D/3N
    Starting Price THB 15,900

สัมผัสความอลังการโรงแรมหรูเกิน 5 ดาว The Venetian Macao Resort
ชมโชว์
Dragon’s Treaser
  และบุฟเฟ่ต์ที่ City of Dreams
อาหารพิเศษ..เป๋าฮื้อ + ซีฟู้ดจูไห่
***พักโรงแรมระดับมาตรฐาน มาเก๊า  1 คืน, จูไห่ 2 คืน***
โดยสายการบิน  แอร์ มาเก๊า (NX)

 

รายการทัวร์                                                         
 

วันแรก         กรุงเทพฯ – มาเก๊า -จูไห่

14.00 น.

16.20.

20.05 น.

เที่ยงค่ำ

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ N สายการบิน แอร์ มาเก๊า  พบเจ้าหน้าที่บริษัท คอยให้การต้อนรับ
เดินทางสู่มาเก๊า โดยเที่ยวบินที่ NX885 / บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
ดินทางถึงสนามบินมาเก๊า ที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้าเมือง
นำท่านเดินทางสู่ จูไห่ ใช้เวลาผ่านด่านประมาณ 45 นาที  เป็นเมืองตากอากาศที่มีความสำคัญของมณฑลกวางตุ้งมีชายทะเลที่มีความยาว และมีทิวทัศน์สวยงามมาก

พักที่
จูไห่ SWAN HOTEL หรือ DIHAO HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 

 

วันที่สอง        จูไห่-ผ่านชมถนนแห่งความรัก-สาวงามหวี่หนี่–วัดไป๋เหลียน-ช้อปปิ้งกงเป่ย-
                    สวนหยวนหมิง
+ชมโชว์

ช้า 

เที่ยง
ค่ำ
 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ( 1 )
นำท่านผ่านชม Lover Road ถนนแห่งความรัก ชมวิวทิวทัศน์กับถนนที่สวยงามและมักมีหนุ่มสาวมาพอดรักกัน จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับ สาวงาม “หวี่หนี่” สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ นำท่านชม วัดไป่เหลียน (วัดดอกบัวขาว) นมัสการเทพเจ้าแห่งโชคลาภ เทพเจ้ากวนอู, เจ้าแม่กวนอิม เพื่อเป็นสิริมงคล ชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไหมจีนที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะผ้าห่มไหม ที่ห่มอุ่นในหน้าหนาวและเย็นสบายในหน้าร้อน และชมสินค้ายาประจำบ้านของชาวจีน “ยาบัวหิมะ” สรรพคุณหลากหลาย แก้น้ำร้อนลวก,แผลไฟไหม้,
แก้ริดสีดวง
,ฮ่องกงฟุต ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน
ณ ภัตตาคาร ( 2 )
นำท่านสู่ ตลาดใต้ดินกงเป่ย แหล่งช้อปปิ้งแหล่งใหญ่ของเมืองจูไห่ มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้อ อาทิเช่น โทรศัพท์มือถือ, เกมส์บอย, mp3, mp4, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้าตามแฟชั่น ตามฤดูกาลในช่วงนั้น, ผลไม้, อาหารและขนม นำท่านชม สวนหยวนหมิงหยวน ซึ่งเป็นสวนจำลองจากสวนหยวนหมิงที่นครปักกิ่ง หลังถูกทำลายโดยพันธมิตรในปี ค.. 1860 และเสียหายจนยากแก่การบูรณะพระราชวังหยวนหมิงใหม่ได้งบประมาณก่อสร้างถึง 600 ล้านหยวน  จากนั้นชมโชว์ตระการตาด้วยแสง สี เสียง ซึ่งใช้ผู้แสดงกว่า 100 ชีวิต
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร( 3 ) ***อาหารพิเศษ เป๋าฮื้อ+ ซีฟู้ดจูไห่***
พักที่จูไห่ SWAN HOTEL หรือ DIHAO HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
    
      

 

วันที่สาม       จูไห่- มาเก๊า -โบสถ์เซ็นพอลล์-เจ้าแม่กวนอิม–เซนาโด สแควร์- City of Dream - Venetian Macao Resort - กรุงเทพฯ

ช้า เที่ยง
ค่ำ

 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  ( 4 )
นำท่านเดินทางสู่ มาเก๊า ใช้เวลาผ่านด่านประมาณ 45 นาที
นำท่านถ่ายรูปคู่กับองค์รูปปั้น เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่งผสมผสานระหว่างจีนกับโปรตุเกส ซึ่งพระพักตร์เป็นพระแม่มารี โปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าในโอกาสส่งมอบเกาะมาก๊าคืนให้กับจีน เพื่อคนให้รุ่นหลังได้ระลึกถึง และภายใต้รูปปั้นยังจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงถึงประวัติความเป็นมา และวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้ แล้วนำท่านสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 13 ภายในวัดมีแท่นบูชาสวยงาม สำหรับประดิษฐานองค์พระพุทธรูป พร้อมรูปปั้นทองลงรักของสาวกอีก 3 รูป นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปปางนิพพานประทับอยู่ในดอกบัว และองค์เจ้าแม่กวนอิมในชุดเจ้าสาวของจีนที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมอย่างงดงาม ให้ท่านนมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมเก่าแก่ที่มีอายุ 600 กว่าปี จากนั้นนำท่านสู่ โบสถ์เซ็นพอลล์ สร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 นับเป็นสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ.1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง ทำให้คงเหลือแต่ซากประตูโบสถ์ด้านหน้าและบันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่างาม จากนั้นนำท่านมายังย่านการค้าสำคัญของมาเก๊า หรือเซ็นเตอร์พอยท์มาเก๊า เรียกว่า เซนาโด้ สแควร์ ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่น ล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส
รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร ( 6 )  
นำท่านสู่ “ซิตี้ ออฟ ดรีมส์"  City of Dreams เป็นรีสอร์ทสำหรับการพักพ่อนหย่อนใจ และความบันเทิงในมาเก๊า ประกอบด้วยเกมส์คาสิโนเฟสแรก  โรงแรมระดับชั้นนำของโลก 3 แห่ง ภัตตาคารและบาร์มากกว่า 20 แห่ง และร้านค้าเพื่อช้อบปิ้ง พร้อมการแสดงแสงสีเสียง มัลติมีเดีย และโชว์ในโรงละครชั้นนำและทันสมัย(The Bubble)  โดย ซิตี้ ออฟ ดรีมส์ ตั้งเป้าหมายพลักดันให้มาเก๊าเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและความบันเทิงของเอเชีย และนำท่านชมโชว์การแสดง Dragon’s Treaser  โชว์มังกรใต้ทะเล อลังการและสวยงามตระการตา
จากนั้น
นำท่านชม The Venetian Macao Resort Hotel หรูเลิศอลังการ และให้ท่านอิสระพักผ่อนถ่ายรูปและชมความงามตามอัธยาศัย ซึ่งแบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น Grand Canal Shop  มีร้านอาหารและร้านค้าแบรนด์เนมหลากหลายกว่า 300 ร้านค้า, โซน Casino สำหรับท่านที่ชอบคาสิโน ที่นี่ก็ยังมีให้ท่านเลือกเล่นได้ 4 โซน, ล่องเรือ Condola  ชมความงามและสัมผัสเมืองจำลองจากลาสเวกัส และได้ชมท้องฟ้าจำลองเสมือนจริง (ไม่รวมค่าล่องเรือประมาณ HK$ 120 ต่อท่าน/ ต่อรอบ นั่งได้ 4 ท่าน)
พักที่มาเก๊า CHINA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 

 

วันที่สี่           มาเก๊า – อิสระตามอัธยาศัย - กรุงเทพฯ

ช้า

10.30 น.

12.50 น.
14.35 น.

 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  ( 7 )
*** ให้ท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย ***  
นำท่านเดินทางสู่สนามบินมาเก๊า เพื่อเดินทางสู่กรุงเทพฯ
ออกเดินทางโดย แอร์ มาเก๊า เที่ยวบินที่  NX882 /ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 โดยสวัสดิภาพ

ราคาทัวร์
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ราคา
ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริมพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำ
กว่า12 ปีไม่มี
เตียงเสริม
พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่มท่านละ
พฤษภาคม-สิ่งหาคม 56  15,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.-
**วันที่ออกกรุ๊ปเซ็คที่เซลล์**

Booking


ด้านบน

ราคาทัวร์นี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด

2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ

5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

6. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

7. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทำการ (1,000 บาท)

8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท)

    ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

ราคาทัวร์นี้ไม่รวม

1. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท

2. ค่าทำหนังสือเดินทาง

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ

4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

5. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว

6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

7. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 10 หยวน , คนขับรถ 10 หยวน (รวมประมาณ 100 บาท) / ต่อท่าน /ทริปการเดินทางนี้

8. กระเป๋าเดินทาง

หมายเหตุ

1. พาสปอร์ตอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน (สำหรับพาสปอร์ตไทย)

2. สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวจีนเล่มเหลือง (ไม่มีสัญชาติ) ต้องเพิ่มค่าวีซ่าฮ่องกงท่านละ 2,200 บาท 

    และค่าวีซ่ามาเก๊าท่านละ 100 ดอลล่าร์ฮ่องกงพร้อมรูปถ่ายภาพสีพื้นหลังสีขาว 2 นิ้ว 3 รูป

3. สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวจีนเล่มแดง (สัญชาติจีน) ต้องเพิ่มค่าวีซ่าฮ่องกงท่านละ 2,200 บาท 

    และค่าวีซ่ามาเก๊าท่านละ 100 ดอลล่าร์ฮ่องกงพร้อมรูปถ่ายภาพสีพื้นหลังสีขาว 2 นิ้ว 3 รูป

4. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งอาจสืบเนื่องมาจากความล่าช้าของ

    สายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ หรือไม่ว่าเหตุผลใดก็ตาม

    (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวร์ฯ) โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้า

    ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม หรือ เหตุการณ์ทางการ

    เมืองอันเป็นเหตุการณ์เหนือการควบคุมของบริษัททัวร์ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูต

    งดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง

6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ

    คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

7. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ

    สิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

--------------------  ทัวร์เส้นทางอื่น  --------------------
[ทัวร์จีน] [ทัวร์ฮ่องกง] [ทัวร์เกาหลี] [ทัวร์ญี่ปุ่น] [ทัวร์มาเลเซีย] [ทัวร์สิงค์โปร์] [ทัวร์เวียดนาม]
[ทัวร์ลาว] [ทัวร์กัมพูชา] [ทัวร์พม่า] [ทัวร์ออสเตรเลีย] [ทัวร์นิวซีแลนด์] [ทัวร์ยุโรป] [ทัวร์แอฟริกาใต้]

 

April Holiday  TAT No : 11/3081
90 อาคาร ฟิฟตี้ฟิฟ พลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิท ซอย 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-7149794 (20 สาย)       แฟ๊กซ์ : 02-7149733    Hotline: 086-7786218, 086-3308286
E-mail : sales@aprilholiday.com           website : www.aprilholiday.com
 

ด้านบน


Copy Rights 2003. April Holiday. All rights Reserved.