บนบริษัททัวร์ นำเที่ยว : ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์พม่า ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์แอฟริกาใต้
Home บริษัททัวร์Home

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ทัวร์จีนทัวร์ จีน
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ ฮ่องกง
ทัวร์เกาหลีทัวร์ เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ ญี่ปุ่น
ทัวร์มาเลเซียทัวร์ มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์ สิงคโปร์
ทัวร์เวียดนามทัวร์ เวียดนาม
ทัวร์ลาวทัวร์ ลาว
ทัวร์กัมพูชาทัวร์ กัมพูชา
ทัวร์พม่าทัวร์ พม่า
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์ นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ ยุโรป
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์ แอฟริกาใต้

บริษัททัวร์ เอเพริล ฮอลิเดย์About us
ร่วมงานกับเรา บริษัททัวร์ร่วมงานกับเรา

รวมโปรแกรมทัวร์All Program Tour

บริษัททัวร์ เอเพริลฮอลิเดย์ทัวร์

  Home>  Promotion > คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-แชงกรีลา 6วัน 5คืนโดย MU
คุนหมิง - ต้าลี่ - ลี่เจียง - แชงกรีลา 6วัน 5คืน โดย MU

 

 

 

ขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอีก 1 แห่งที่ท่านไม่ควรพลาด หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ณ ที่แห่งนี้ท่านนี้สามารถ ย่ำหิมะ ชมทะเลภูเขาน้ำแข็ง แห่งแชงกรีลาได้ถึง 360 องศา เลยทีเดียวยามท้องฟ้าสดใสไร้เมฆหมอก ท่านสามารถมองเห็นเทือกภูเขาหิมะได้ถึงสามเทือกเขา คือภูเขาหิมะเหมยหลี่ ภูเขาหิมะมังกรหยก และภูเขาหิมะกงก่า

 

ทางลัดไป: [วันแรกฺ] [วันที่สอง] [วันที่สาม] [วันสุดท้าย] [วันเดินทางและราคา]
รายการทัวร์
 

วันแรก    กรุงเทพฯ - คุณหมิง- ต้าลี่ – เจดีย์สามองค์ – เมืองโบราณต้าลี่

00.00 น.    
                
02.30 น.
 

05.40 น

.


 

      พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ U 15 สายการบินไชน่าอีสเทริน แอร์ไลน์ (MU) เจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก

              หินฟ้าสู่ คุนหมิง โดยสายการบิน CHINA EASTERN (MU) เที่ยวบิน MU 7420

 

วันที่สอง  ต้าลี่–หมู่บ้านชาวไป๋-น้ำชา 3 ถ้วย–ลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ–เมืองโบราณซุ่เหอ - เมืองเก่าลี่เจียง

          

เช้า

เที่ยง             ค่ำ

 
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  นำท่าน เยี่ยมชมหมู่บ้านชาวไป๋ ชมศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าไป๋ อาทิ การแสดงนาฎศิลป์ พิธีการแต่งงาน ชิมน้ำชา 3 ถ้วย 3 รส ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของชนชาวไป๋ ที่หาดูได้ยาก นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองลีเจียงใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สระน้ำมังกรดำ หรือ สระน้ำมังกรดำเฮยหลงถาน ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่มีตำนานเล่ากันว่าในอดีตมีมังกรปรากฏกายอยู่ในห้วงน้ำแห่งนี้ ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์บริเวณสะพานหินอ่อนที่สวยงามเป็นเลิศสวนนี้ยังสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของภู   รับประทานอาหารค่ำ (อาหารไทย) ณ โรงแรมลี่เจียงแกรนด์  ….ทานอาหารเลิศรส อาทิเช่น.. ผัดกะเพราหมูสับ, ต้มยำไก่ , ปลาราดพริก ,แกงเขียวหวานไก่ , ผัดผักรวมมิตร ,ผัดพริกแกงหมู,ไข่เจียว...และผลไม้ตามฤดูกาล (เมนูนี้อาจเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยขึ้นอยู่กับวัตถุดิบในการปรุง และสภาพอากาศ)....นำท่านชม เมืองเก่าลี่เจียง (ต้าเอี้ยนเจิ้น) ประชากรของลี่เจียงส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าน่าซีอาศัยอยู่ตั้งแต่ราชวงศ์ซ้อง ในบริเวณที่มีลักษณะคล้ายหินฝาหมึกจีนโดยมีแม่น้ำล้อมรอบ ทางตะวันตกมีภูเขาซีซาน ทางเหนือมีภูเขาเซียงหมิงซาน ถนนหนทางปูด้วยหินอู่ฮัวสือ อันมีจุดเด่นคือ ฤดูฝนจะไม่มีดินเลอะและฤดูร้อนก็จะไม่มีฝุ่น อีกทั้งเป็นเมืองที่ไม่มีกำแพงล้อมรอบ มีคุณค่าในด้านการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยามค่ำคืนก็มีการประดับไฟแสงสีงดงามอีกด้วย จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ณ ตลาดสี่เหลี่ยม “ต้าเอี้ยนเจิ้ง” ซึ่งเต็มไปด้วยสินค้าพื้นเมืองมากมายã   พักที่   GRAND LIJIANG HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

 

วันที่สาม   ภูเขาหิมะมังกรหยก  (กระเช้าใหญ่)– อุทยานน้ำหยก- วัดอวี้เฟิง

 

เช้า

  

 

 

 

 

 


เที่ยง

บ่าย
 

 

 

 

 

 

 

 ค่ำ

 

                        รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  นำท่านเดินทางสู่นำท่านเดินทางเดินทางสู่เชิง เขาหิมะมังกรหยก  ด้านตะวันออกอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 5,596 เมตร  นั่งกระเช้าใหญ่เพื่อชมกราเซียที่ใกล้เมืองไทยมากที่สุด ซึ่งท่านสามารถสัมผัสหิมะที่ปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปีอย่างใกล้ชิด เพื่อชมทิวทัศน์และธรรมชาติบนจุดที่สูงที่สุด และสวยงามที่สุด ตลอดสองข้างทางที่ขึ้นยอดเขา ทิวเขาแห่งนี้เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายมังกรกำลังเลื้อย บนพื้นสีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยู่นั้น ดูราวกับหยกขาว ที่ตัดกันสีน้ำเงินของท้องฟ้า คล้ายมังกรขาว กำลังล่องลอยอยู่บนฟากฟ้า เขาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าภูเขาหิมะมังกรหยกให้ท่านได้ชื่นชมและดื่มด่ำกับความหนาวเย็นของธรรมชาติซึ่งวิวทวทัศน์  พาท่านชม  IMPRESSION LIJIANG โชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียง การแต่งกายตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชม อุทยานน้ำหยก (อวี้สุ่ยไจ้)  สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของลี่เจียงและเป็นที่แสดงถึงวัฒนธรรมของชนเผ่าหน่าซีภายในอุทยานประกอบด้วย ประตูสวรรค์ มีรูปปั้นซึ่งแกะสลักด้วยไม้ ข้างขวา หมายถึง พ่อ ข้างซ้ายหมายถึง แม่ และน้ำตกมังกร ซึ่งไหล่ลงมาลดหลั่นกันเป็น 3 ชั้น ชั้นแรก ชื่อ มังกรออกถ้ำ, ชั้นสอง ชื่อ มังกรเล่นน้ำ และชั้นสามชื่อ มังกรโบยบิน นอกจากนี้ยังมีต้นไม้เทวดาอายุกว่า 500 ปี ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของคนในท้องถิ่นด้วย.... นำท่านชม วัดอวี้เฟิง หรือ วัดยอดหยก เป็นวัดลามะธิเบต สร้างในสมัยราชวงศ์ชิง ทางวัดได้ปลูกต้นคามีเลียพันธุ์ต่าง ๆ ไว้มากมาย มีต้นหนึ่งอายุมากกว่า 500 ปี โดยมีลำต้นเท่ากับถังน้ำและต้นไม้เหล่านี้ออกดอกตลอดปีนับหมื่นดอก ซึ่งเป็นดอกคามีเลียที่ใหญ่และออกดอกมากที่สุดในโลก และยังถือเป็นพันธุ์ไม้ดั้งเดิมของมณฑลยูนนาน ปัจจุบันได้กลายมาเป็นดอกไม้ประจำเมืองของคุนหมิงด้วย โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ผลิจะส่งกลิ่นหอมไปทั่วและงดงามยิ่ง แล้วชมวิหารแห่งเมืองไป๋ซา ชุมชนโบราณของชาวเชียง ชาวพื้นเมืองสาขาหนึ่งของธิเบต ก่อนที่จะอพยพไปเมืองลี่เจียง ชมภาพเขียนอายุหลายร้อยปีที่ยังคงสภาพสมบูรณ์

                           ä    รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

พักที่               GRAND LIJIANG HOTEL หรือเทียบเ
 

วันที่สี่     โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง – ช่องแคบเสือกระโจน – วัดซงจ้านหลิง – หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน

เช้า


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เที่ยง

บ่าย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ค่ำ

 

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง ซึ่งแม่น้ำแยงซีไหลผ่านที่ราบสูงธิเบตสู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้มาถึงจงเตี้ยนหักมุมไหลขึ้นไปทางภาคเหนืออย่างเชี่ยวกราดจนเป็นรูปตัว V อย่างตื่นตาตื่นใจ  บริเวณนี้เป็นทางข้ามฟากโบราณทางยุทธศาสตร์  สมัยสามก๊กขงเบ้งพิชิตยูนนาน เมื่อ 1,800 ปีก่อนกุบไลข่านพิชิตตาลีบูเมื่อ 1,000 ปีก่อนและสมัยสงครามกลางเมือง 1934 คอมมิวนิสต์เดินทัพทางไกล  ล้วนข้ามฟาก ณ หมู่บ้านคลองหิน (สือกู่เจิ้น) บริเวณฟ้าใส น้ำเชี่ยว ป่าไม้อุดมสมบูรณ์   นำท่านเดินทางสู่ หู่เทียวเสีย “ช่องแคบเสือกระโจน” ช่องแคบเสือกระโจน ซึ่งเป็นบริเวณที่ราบสูงต่อจากธิเบต เมื่อสายแม่น้ำแยงซีเกียงไหลผ่านมาถึงด้านหลังของเทือกเขาหิมะมังกรหยก และเทือกเขาหิมะฮาบา ซึ่งทั้งสองสูงกว่า 5,000 เมตร ใช้เวลาหลายล้านปีกัดเซาะจนเกิดเป็น หุบเหวที่ลึกที่สุดในโลกบางช่วงลึกถึง 3,900 เมตร บางช่วงแคบเพียง 30 เมตร จะได้ยินสายน้ำกระแทกหินดังคึกโคมแล้วเดินทางต่อจนถึงโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ที่ไหลลงมาจากธิเบต ได้เลี้ยวจากทิศใต้มุ่งสู่ทิศเหนือโดยตีโค้งถึง 180 องศา แล้วไหลไปรวมกับแม่น้ำอีกสายหนึ่งกลายเป็นแม่น้ำแยงซีเกียงสายสำคัญและเป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับ 3 ของโลก ลักษณะเป็นหน้าผาหินสูงชัน  (ผ่านชม)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง จงเตี้ยน...... เมืองจงเตี้ยนตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานมีพรมแดนติดกับ อาณาเขตหนาซี ของเมืองลี่เจียงและอาณาจักรหยีของเมืองหนิงหลางซึ่งอยู่ห่างจากนครคุนหมิงถึง 700 กิโลเมตร และอุดมไปด้วยธรรมชาติที่งดงามของป่าไม้ ทุ่งหญ้า ภูเขา ทะเลสาบ และสัตว์นานาชนิด ด้วยภูมิประเทศรวมกับทัศนีย์ภาพที่งดงาม... ตลอดการเดินทาง ท่านจะได้ ชมธรรมชาติของแชงกรีล่า   นำท่านชมแม่น้ำจินชาเจียง (แม่น้ำทรายทอง) สาขาหนึ่งของแม่น้ำแยงซีเกียงยามต้องแสงพระอาทิตย์งดงามราวกับสีทอง สะกดตาสะกดใจผู้ผ่านมาพบจนต้องถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก  จากนั้นนำท่านนมัสการขอพร ณ “วัดซงจ้านหลินซื่อหรือ วัดกุ้ยหัว” วัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี สร้างขึ้นโดยดะไลลามะองค์ที่ 5ในปี พ.ศ. 2222 ใช้เวลาก่อสร้าง 18 ปี จึงสร้างเสร็จในสมัยจักรพรรดิคังซีแห่งราชวงศ์ชิงมีรูปแบบคล้ายพระราชวังโปตาลา ณ เมืองหลวงลาซาแห่งทิเบต แต่ย่อส่วนลง... นำท่านเดินทางสู่ภูเขาหิมะสือข่า เป็นที่ตั้งของ หุบเขาพระจันทร์ สีน้ำเงิน ตั้งอยู่ใกล้กับแชงกรีลา เป็นหุบเขาสูงเกิน 4,000 เมตร เป็นจุดชมวิวจุดเดียวที่สูงที่สุดของเมืองจงเตี้ยน กล่าวกันว่า ยามท้องฟ้าสดใสไร้เมฆหมอก สามารถมองเห็นเทือกภูเขาหิมะได้ถึงสามเทือกเขา คือภูเขาหิมะเหมยหลี่ ภูเขาหิมะมังกรหยก และภูเขาหิมะกงก่า มีหิมะปกคลุมเกือบทั้งปี เราสามารถเดินทางขึ้นยอดสูงสุดของหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงินโดยขึ้นกระเช้าไป 2 ช่วง โดยจุดเปลี่ยนกระเช้าจุดแรก จะมีศูนย์ท่องเที่ยวหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ไกลออกไปผ่านทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ และต้นกุหลาบพันปีเรียงราย ซึ่งบานเพียงปีละครั้ง จะเริ่มผลิดอกในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม มีหมู่บ้านชาวธิเบตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ เมื่อเปลี่ยนกระเช้าแล้ว จะเดินทางถึงยอดเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ชมทิวทัศน์ทะเลหุบเขาล้อมรอบได้ถึง 360 องศา ของทะเลภูเขาแห่งแชงกรีลาที่รายล้อมหุบเขา พระจันทร์สีน้ำเงิน

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   พักที่    ENJOYING   HOTEL

 

วันที่ห้า     จงเตี้ยน - คุนหมิง – วัดหยวนทง – ช็อปปิ้ง

 

เช้า


 

 

 

 

 


เที่ยง

บ่าย

 

 


ค่ำ

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่านเที่ยว ชมวัดหยวนทง เป็นวัดศาสนาพุทธที่ใหญ่มากแห่งหนึ่งของคุนหมิง สร้างขึ้นในราชวงศ์หยวน วัดหลวงเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและใหญ่ที่สุดแห่งเมืองคุนหมิงและมีประวัติยาวนานกว่า 1,200 ปีซึ่งเป็นวัดของนิกายมหายาน ถือได้ว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในเมืองคุนหมิง ซึ่งภายในเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าแม่กวนอิมและพระพุทธชินราชจำลองจากประเทศไทยที่วัดหยวนทง โดย ฯพณฯ ท่านพอ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ นำมาถวายที่วัดนี้ เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่าง ไทย-จีน พร้อมชมศิลปะจีนที่งดงาม

      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   **อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าย่านใจกลางเมือง สินค้าที่นิยมซื้อฝากคือ เห็ดหอมแห้ง, บ๊วยรสต่าง, สาหร่าย, ท้อดอง หรือท้อแห้ง ของที่ระลึก

        รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร     หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก     พักที่    ENJOYING   HOTEL

 

วันที่หก     วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย-ต้าลี่ - คุนหมิง(โดยรถบัส ) - วัดหยวนทง -  อิสระช้

                                     อปปิ้งประตูม้าทอง ไก่หยก--สนามบิน-กรุงเทพฯ

เช้า

 

.เหินฟ้าสู่กรุงเทพเดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

0100-0200  น.

วันทีเจ็ด       สนามบิน - กรุงเทพฯ   MU  0741 

ราคาทัวร์
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ราคา
ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริมพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำ
กว่า12 ปีไม่มี
เตียงเสริม
พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่มท่านละ

พฤษภาคม-สิ่งหาคม 56  

32,500 32,500 31,999 3,500.-
**วันที่ออกกรุ๊ปเซ็คที่เซลล์**

Booking


ด้านบน

ราคาทัวร์นี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป - กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

2. ค่าวีซ่าและภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ

3. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

4. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

5. น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

6. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

ราคาทัวร์นี้ไม่รวม

1. ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

4. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์และคนขับรถ วันละ 20 หยวนต่อวัน รวม 80 หยวนตลอดการเดินทาง

5. ค่า VAT 7 %   หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

หมายเหตุ
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 

3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์

4. ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,500 บาท

5. ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท

6. สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวจีนเล่มเหลือง ต้องเพิ่มท่านละ 3,500 บาท และรูปถ่ายภาพสี 2 นิ้ว 5 รูป

7. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว

8. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี (ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน) เอกสารพาสปอร์ตพร้อมรูปถ่าย

2 ใบ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีนรายละเอียดที่อยู่)

หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,850 บาท

9. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการ และยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

10.ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้

11. คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทยรับ) ครบ 15 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ

12. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 200 หยวน / คน / วัน

สำรองที่นั่ง   * ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง   * ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน  


--------------------  ทัวร์เส้นทางอื่น  --------------------
[ทัวร์จีน] [ทัวร์ฮ่องกง] [ทัวร์เกาหลี] [ทัวร์ญี่ปุ่น] [ทัวร์มาเลเซีย] [ทัวร์สิงค์โปร์] [ทัวร์เวียดนาม]
[ทัวร์ลาว] [ทัวร์กัมพูชา] [ทัวร์พม่า] [ทัวร์ออสเตรเลีย] [ทัวร์นิวซีแลนด์] [ทัวร์ยุโรป] [ทัวร์แอฟริกาใต้]

 

April Holiday  TAT No : 11/3081
90 อาคาร ฟิฟตี้ฟิฟ พลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิท ซอย 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-7149794 (20 สาย)       แฟ๊กซ์ : 02-7149733    Hotline: 086-7786218, 086-3308286
E-mail : sales@aprilholiday.com           website : www.aprilholiday.com
 

ด้านบน


Copy Rights 2003. April Holiday. All rights Reserved.