บนบริษัททัวร์ นำเที่ยว : ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์พม่า ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์แอฟริกาใต้
Home บริษัททัวร์Home

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ทัวร์จีนทัวร์ จีน
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ ฮ่องกง
ทัวร์เกาหลีทัวร์ เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ ญี่ปุ่น
ทัวร์มาเลเซียทัวร์ มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์ สิงคโปร์
ทัวร์เวียดนามทัวร์ เวียดนาม
ทัวร์ลาวทัวร์ ลาว
ทัวร์กัมพูชาทัวร์ กัมพูชา
ทัวร์พม่าทัวร์ พม่า
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์ นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ ยุโรป
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์ แอฟริกาใต้

บริษัททัวร์ เอเพริล ฮอลิเดย์About us
ร่วมงานกับเรา บริษัททัวร์ร่วมงานกับเรา

รวมโปรแกรมทัวร์All Program Tour

บริษัททัวร์ เอเพริลฮอลิเดย์ทัวร์

  Home> Promotion> The World Exposition Shanghai China 2010 by MU

      Sweet Night Shanghai

                         เยือนเวนิสตะวันออก….นครเซี่ยงไฮ้ 5 วัน

                ล่องเรือชมเมืองโบราณโจวจวง อลังการหอไข่มุก

อาหาร...ไก่เศรษฐี กุ้งมังกร ขาหมูโจวจวง....พิเศษ !!! นั่งรถไฟแม่เหล็ก

โดยสายการบินไทย (TG662+TG665) 

เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ล่องทะเลสาบซีหู-ศาลเจ้างักฮุย-เมืองจำลองซ่ง+โชว์-

ซูโจว-สวนหลิวหยวน-วัดซีหยวน-HARMONY TIMES SQUARE-โจวจวง+ล่องเรือโบราณ-

เซี่ยงไฮ้-หอทีวี-อุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ตลาดเถาเป่า-รถไฟฟ้าแม่เหล็ก

นครเซี่ยงไฮ้   ซึ่งในอดีตเป็นนครเซี่ยงไฮ้และเขตเช่าชาวตะวันตกสมัยการล่าอาณานิคม ชมนครที่ยังคงกลิ่นไอแบบตะวันตกอาคารบ้านเรือนที่มีการผสมผสานกันระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออกและตะวันตก และมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างจุใจบริเวณถนนนานกิงและตลาดเถาเป่า

เขตไว่ทาน     หรือที่ชาวตะวันตกเรียกเขตนี้ว่า The Bund ชมเขตเช่าและชมทัศนียภาพอันงดงามของริมฝั่งแม่น้ำหวงผู่ แม่น้ำสายหลักของนครเซี่ยงไฮ้ และความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจสมัยปัจจุบัน ชมความงามของสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปและทัศนียภาพของแม่น้ำหวงผู่ ประกอบกับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่รอบๆ ตัวเมืองเซี่ยงไฮ้

เมืองหังโจว    ชมความงามของเมืองสวรรค์ในเมืองมนุษย์และล่องเรือทะเลสาบซีหู ชมสามโคมทับแสงจันทร์ในบึงน้ำลึก  สะพานขาด   และให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชาเขียวหลงจิ่งชาอันดับที่ 1 แห่งใต้หล้า ที่มีชื่อที่สุดของเมืองหังโจว

เมืองซูโจว     เมืองแห่งสาวงาม  ชมสวนหลิวหยวน

เมืองโจวจวง    เป็นเมืองที่ยังคงความงามทางด้านสถาปัตยกรรมบ้านเล็กเมืองน้อยริมน้ำ  จนได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก และยังได้รับการขนานนามให้เป็น “เวนิสแห่งประเทศจีน”
ทางลัดไป: [วันแรกฺ] [วันที่สอง] [วันที่สาม] [วันสุดท้าย]  [วันเดินทางและราคา]
รายการทัวร์
วันแรก

 กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้

22.30 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 3 สายการบิน Thai Airway International (TG) มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
วันทีสอง

 เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ล่องทะเลสาบซีหู-ศาลเจ้างักฮุย-หมู่บ้านใบชา-เมืองจำลองซ่ง+โชว์ พิเศษ...ไก่เศรษฐี ขาหมูตงโพ
 

01.10 น.
06.25
. 

 

 

 

 

 


เที่ยง

บ่าย

 

 

 

 

ค่ำ

 

นำท่านออกเดินทางสู่นครเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG662เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง นครเซี่ยงไฮ้ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้น นำท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านออกเดินทางเข้าสู่เมืองหังโจว เมืองเอกของมณฑลเจิ้งเจียง เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “สวรรค์บนดิน” ที่จักรพรรดิ์สมัยโบราณยังหลงใหล และปัจจุบันยังเป็นเมืองเศรษฐกิจของเมืองจีนอีกแห่งหนึ่งด้วย ระหว่างทางท่านจะได้ผ่านชมทิวทัศน์สองข้างทางจากนครเซี่ยงไฮ้จนถึงเมืองหังโจวชมบ้านเรือนสองข้างทางที่มีรูปทรงแบบเดียวกันที่ในอดีตเป็นเพียงบ้านของกลุ่มชาวนาจน กระทั่งความเจริญก้าวหน้าได้เข้ามาถึงเขตชานเมืองและเมืองใกล้เคียง จึงมีการสร้างบ้านใหม่เป็นรูปแบบต่าง ๆ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามและวิจิตรตระการตาของ ทะเลสาบซีหู ชมทิวทัศน์สวยงามบริเวณทะเลสาบซีหู อาทิ ซานถานอิ้นเยี่ยะ–สามโคมทับแสงจันทร์ในบึงน้ำลึก สะพานขาดซึ่งเป็นสะพานที่เกิดนวนิยายเรื่องนางพญางูขาว จากนั้นนำท่านชม สุสานวีรบุรุษงักฮุย สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งวีรบุรุษงักฮุยในสมัยราชวงศ์ซ่ง ซึ่งถูกขุนนางกังฉินใส่ร้ายจนถูกประหารชีวิต และเป็นแหล่งเกิดเรื่องราว “อิ่วจาก้วย” แล้วนำท่านเดินทางมุ่งสู่หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง เพื่อชิม ชาหลงจิ่ง ชาที่มีชื่อเสียงอันดับ 1 แห่งใต้หล้า ของเมืองหังโจว ท่านสามารถเลือกซื้อใบชาอย่างดีไว้เป็นของฝากรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ***อาหารพิเศษ ไก่เศรษฐี ขาหมูตงโพ

จากนั้นนำท่านชมเมืองจำลองราชวงศ์ซ่ง ขนาดใหญ่ของประเทศจีน และวัฒนธรรมของราชวงศ์ซ่ง มีการแบ่งเขตทิวทัศน์ริมน้ำ เขตจตุรัสมังกร เขตจัตุรัสราชวงศ์ซ่ง เขตจัตุรัสเขาเซียนกับศาลาต่างๆ ถือเป็นต้นแบบของการก่อสร้างที่แสดงถึงความเติบโตด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมสมัยนั้น พร้อมชมการแสดงโชว์วัฒนธรรมสมัยซ่ง
สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ CROWN PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีสาม

 หังโจว-ซูโจว-สวนหลิวหยวน-วัดซีหยวน-โรงงานผ้าไหม-Harmony Time Square
 
 

 เช้า

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง

บ่าย 

 

 

ค่ำ


 

 รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซูโจว เมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานกว่า 2,500 ปี และได้รับสมญานามว่า “เมืองแห่งสาวงาม” นำท่านชม สวนหลิวหยวน โบราณสถานอันเก่าแก่และสวยงามของซูโจวที่สมบูรณ์แบบและ เลื่องชื่อของจีน ชมธารน้ำเล็กๆ ศิลามหึมา สะพานโค้ง อารามหลวง ขนาดย่อมและรวมถึงประวัติของพระจักรพรรดิ์คังซีที่พระองค์เคยเสด็จมา ณ ที่นี้เพื่อทรงหาพระแสงดาบวิเศษจนมี คำพังเพยจากนักกวีเอก “ซูตงปอ” ถ้าหากผู้ใดได้มาเยือนเมืองซูโจวแล้ว ไม่หาโอกาสชม อุทยานแห่งนี้ท่านผู้นั้นจะต้องเสียใจไปตลอดกาล นำท่านชมเจ้าแม่กวนอิมพันมือพันตาและพระอรหันต์ 500 องค์ พร้อมชมพระจี้กง 3 อารมณ์ ที่วัดซีหยวน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารนำท่านแวะชม โรงงานผ้าไหม ที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน พร้อมชมกรรมวิธีการผลิต และให้ท่านเลือกซื้อผ้าไหมคุณภาพดีเป็นของฝาก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ SUZHOU HARMONY TIME SQUARE เป็นแหล่งรวมความทันสมัยแห่งใหม่ของซูโจวมี JIU GUANG DEPARTMEAT เป็นต้น อีกทั้งท่านจะได้ชม SKY SCREEN ยาว 500 เมตร นับเป็น LED SCREEN จอยักษ์บนเพดานแบบ ชิ้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก JINJIANG HOTEL หรือเทียบเท่า
วันทีสี่

ซูโจว-โจวจวง+ล่องเรือ-เซี่ยงไฮ้-ยาสมุนไพร-หอทีวี-อุโมงค์เลเซอร์- หาดไว่ทาน-ไข่มุก-ถนนนานกิง พิเศษ...ขาหมูโจวจวง / กุ้งมังกร

 เช้า 

 

 

เที่ยง
บ่าย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ค่ำ

 

 รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม แล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองโจวจวง พาท่านชมวิวสองข้างทางระหว่างเดินทาง นำท่านนั่ง เรือโบราณโจงจวง ล่องเรือชมความงามรอบๆเมืองที่สะท้อนให้เห็นความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่ริมน้ำ ซึ่งยังได้รับการขนานนามว่าเป็น “เวนิส แห่งประเทศจีน” และได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก โจวจวงเป็นเมืองโบราณที่ยังคงอนุรักษ์ความงามทางด้านสถาปัตยกรรมของสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ซึ่งถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ***อาหารพิเศษ ขาหมูโจวจว 

 สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ เมืองที่ได้รับการพัฒนาจนมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากจนได้รับการขนานนามว่า “ปารีสตะวันออก” และเซี่ยงไฮ้ยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงใต้เมืองนี้มีพื้นที่ 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ 14 ล้านคน นับเป็นเมืองท่าพาณิชย์ ขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนปากทะเลจีนใต้ จากนั้นนำท่านรับฟังสรรพคุณยาสมุนไพรและครีมยาที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัฐบาลจีน ได้แก่ เป่าฟู่หลิงหรือบัวหิมะ ซึ่งเหมาะกับการเก็บไว้เป็นยาสามัญประจำบ้าน หลังจากนั้นนำท่านขึ้น หอทีวีไข่มุก หรือ Oriental Pearl Tower ซึ่งมีความสูง 468 เมตร ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีโทรทัศน์เมืองเซี่ยงไฮ้ ที่ฐานใต้หอจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองเซี่ยงไฮ้ ที่นี่ยังประกอบด้วยห้างสรรพสินค้า แหล่งช้อปปิ้งและสวนสนุกที่ขึ้นชื่ออีกด้วย ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามหาดไว่ทาน แล้วนำท่านนั่งรถไฟลอด อุโมงค์เลเซอร์ นำผู้โดยสารผ่านอุโมงค์ที่เต็มไปด้วยแสงสีเร้าใจ เป็นอุโมงค์ลอดแม่น้ำสายแรกในประเทศจีน เดินทางสู่ เขตไว่ทาน เขตเช่าของกลุ่มพ่อค้าชาวตะวันตก สมัยที่มีการล่าอาณานิคมของชาวตะวันตก ชมสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว จากนั้นนำท่านเลือกซื้อครีมและเครื่องประดับที่ทำจาก ไข่มุกน้ำจืด ที่เพาะเลี้ยงไว้ริมทะเลสาบไท่หู และได้ทำการคัดแยกไว้ตามอายุของมุก

 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ***อาหารพิเศษ กุ้งมังกร  

                                                      

วันทีห้า

 เซี่ยงไฮ้-หยก-ตลาดเถาเป่า-รถไฟแม่เหล็ก-กรุงเทพฯ

 เช้า

 

เที่ยง

บ่าย

 

 

 


17.20 น.

21.15 น.

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านชม หยกแท้ ของเมืองจีนพร้อมทั้งให้ท่านได้รับคำแนะนำและวิธีการดูหยกและให้ท่านเลือกซื้อหยกไว้เป็นของฝากล้ำค่า

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ตลาดเถาเป่า เป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าก๊อปปี้แห่งใหม่ ขายสินค้าอาทิเช่น กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ไม้กอล์ฟ ฯลฯ สมควรแก่เวลาให้ท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินผู่ตง โดยนำท่าน นั่งรถไฟแม่เหล็กความเร็วสูง การคมนาคมใหม่ล่าสุดของนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งสามารถทำความเร็วได้ถึง 438 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพลิดเพลินกับจอมอนิเตอร์และสัมผัสความทันสมัยภายในรถไฟ

ออเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไปอีกนานแสนนานกเดินทางจากสนามบินนครเซี่ยงไฮ้โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่TG665

                                                                      

ราคาทัวร์
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ราคา
ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริมพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำ
กว่า12 ปีไม่มี
เตียงเสริม
พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่มท่านละ
ตุลาคม-ธันวาคม 57 
 
22,900 22,900 22,900 5,500
**วันที่ออกกรุ๊ปเซ็คที่เซลล์**    

Booking


ด้านบน

ราคาทัวร์นี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

2. ค่าวีซ่าและภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ

3. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

4. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

5. น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการ

    เรียกเก็บ

6. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้

    ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

ราคาทัวร์นี้ไม่รวม

1.  ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

4. ค่าทิปกระเป๋า

5. ค่าทิปไกด์ วันละ 10 หยวนต่อคน ต่อวัน และ คนขับรถ วันละ 10 หยวนต่อคน ต่อวัน แปลว่า เดินทางทั้งหมด

    5 วัน จ่ายไกด์ 50 หยวน  คนขับ 50 หยวน

6. ค่า VAT 7 %   หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

หมายเหตุ
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 

3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์

4. ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,500 บาท

5. ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท

6. สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวจีนเล่มเหลือง ต้องเพิ่มท่านละ 3,500 บาท และรูปถ่ายภาพสี 2 นิ้ว 5 รูป

7. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว

8. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี (ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน) เอกสารพาสปอร์ตพร้อม

รูปถ่าย 2 ใบ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีนรายละเอียดที่อยู่)

หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,850 บาท

9. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการ และยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

10.ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้

11. คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทยรับ) ครบ 15 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ

12. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 200 หยวน / คน / วัน

สำรองที่นั่ง   * ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง   * ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน  


--------------------  ทัวร์เส้นทางอื่น  --------------------
[ทัวร์จีน] [ทัวร์ฮ่องกง] [ทัวร์เกาหลี] [ทัวร์ญี่ปุ่น] [ทัวร์มาเลเซีย] [ทัวร์สิงค์โปร์] [ทัวร์เวียดนาม]
[ทัวร์ลาว] [ทัวร์กัมพูชา] [ทัวร์พม่า] [ทัวร์ออสเตรเลีย] [ทัวร์นิวซีแลนด์] [ทัวร์ยุโรป] [ทัวร์แอฟริกาใต้]

 

April Holiday  TAT No : 11/3081
90 อาคาร ฟิฟตี้ฟิฟ พลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิท ซอย 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-7149794 (20 สาย)       แฟ๊กซ์ : 02-7149733    Hotline: 086-7786218, 086-3308286
E-mail : sales@aprilholiday.com           website : www.aprilholiday.com
 

ด้านบน


Copy Rights 2003. April Holiday. All rights Reserved.