บนบริษัททัวร์ นำเที่ยว : ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์พม่า ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์แอฟริกาใต้
 

CTU01 เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หมีแพนด้า 6 วัน 5 คืน TG
ทางลัดไป:
[วันแรกฺ] [วันที่สอง] [วันที่สาม] [วันที่สี่] [วันที่ห้า] [วันที่หก] [วันสุดท้าย] [วันเดินทางและราคา]

รายการทัวร์
 

วันแรก      กรุงเทพฯ – เฉิงตู – ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า  - นั่งรถกอล์ฟ - เหมียนหยาง

07.30 น.

 

10.05 น.

14.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ำ

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เดินทางโดยสายการบินไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4

ประตู 3 เคาน์เตอร์ D เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านก่อนเดินทางขึ้นเครื่อง

นำท่านเหิรฟ้าสู่เมืองเฉิงตู โดยเที่ยวบินที่ TG618 (พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

นำท่านถึง ท่าอากาศยานซวงหลิว เมืองนครเฉิงตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากร

หนาแน่นที่สุดของประเทศจีนที่ มีอุณหภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขาและมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะ

สมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนัก และมีปริมาณความชื้น

สูง มีพื้นที่ประมาณ 218,920 ตารางไมล์ (567,000 ตารางกิโลเมตร) ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อย

เชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่, ทิเบต, เมี้ยว, หุย และเชี่ยง ชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ ส่วนใหญ่มีถิ่นฐานอยู่ในเขต

การปกครองของมณฑลเฉิงตู และยังเป็นศูนย์กลางของการเดินทางทั้งทางอากาศและทางรถไฟรวมไปถึง

การเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรมการปกครอง อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีความเป็น “เมืองจีน”

อย่างที่ผู้คนได้จินตนาการไว้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์วิจัยหมี

แพนด้า ที่นี่มีหมีแพนด้ากว่า 20 ตัว หมีแพนด้าเป็นสัตว์สงวนหายากมีกำเนิดในมณฑลเสฉวนมีลูกยากเพราะ

อุณหภูมิในร่างกายที่พร้อมจะตั้งท้องมีเพียง 3 วันใน 1 ปี และจะตกลูกครั้งละประมาณ 2 ตัว ตัวที่แข็งแรง

เพียงตัวเดียวเท่านั้นจะอยู่รอด อาหารโปรดของหมีแพนด้าคือไผ่ลูกศร รัฐบาลจีนได้ใช้หมีแพนด้าเป็นสื่อการ

ผูกมิตรไมตรีกับประเทศต่างๆ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเหมียนหยาง เมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญของจีน

แห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของมณฑลเสฉวน

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก พักที่ WANGZI HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่สอง    เหมียนหยาง – ผิงอู่ – วัดเป่าเอิน - ปากหุบเขาจิ่วไจ้โกว

เช้า


 

เที่ยง

 

 

 

บ่าย
 

 

 

 

ค่ำ    

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (2)

เหมียนหยางเป็นฐานการผลิตซอร์ฟแวร์ ศูนย์รวมความบันเทิงยุคใหม่ทางอินเตอร์เน็ต ไอซีความปลอดภัย

ข้อมูล ซึ่งฐานการผลิตสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์จัดอยู่ใน 10 อันดับแรกของจีน และติดอันดับ 1ในจีนตะวัน

ตก รัฐบาลเน้นการลงทุนและพัฒนาสาขาต่างๆ เช่น ซอร์ฟแวร์ อุปกรณ์สื่อสารและระบบเครือข่าเทคโนโลยี

ใหม่ สื่อดิจิตอลความปลอดภัยข้อมูลผลิตภัณฑ์ข้อมูลภาพหรือเสียงระบบดิจิตอลเหมียนหยางจึงเป็นเขต

เศรษฐกิจและเขตอุตสาหกรรมเทคโนโลยีใหม่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองผิงอู่ นำท่านสู่ วัดเป่าเอิน เป็น

วัดที่สวยงามด้วยศิลปะอันวิจิตร ซึ่งเป็นวัดที่โชคดีที่ไม่ถูกทำลายในครั้งที่มีการปฎิวัติ วัฒนธรรมภายในวิหาร

ท่านจะได้ชมเจ้าแม่กวนอิมพันตาพันมือสร้างด้วยไม้แกะสลักอย่างละเอียดอ่อนภายในวัดมี มังกรอยู่ 9, 999

ตัวอยู่ตามที่ต่างๆรอบๆบริเวณวัด

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(3)

จากนั้นเดินทางต่อท่านจะได้พบกับความงดงามของปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกวและได้สัมผัสกับกลิ่นไอธรรม

ชาติบนผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่หาดูได้ยากต้นไม้นานาพันธุ์.. โดยเฉพาะการเดินทางของท่านอยู่ในระหว่าง

เดือนกันยายน-เดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วง ท่านจะได้สัมผัสกับต้นไม้เปลี่ยนสี สีของใบไม้มี

หลากหลายสีสันผสมผสานกับละอองหิมะที่โปรยปรายลงมาเพิ่มความงามและเสน่ห์ให้กับจิ่วจ้ายโกวมากขึ้น

คณะเดินทางมาถึงจิ่วจ้ายโกว เมืองที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะโรงแรมและบ้านพักที่มีจำนวนมาก

ตั้งแต่ระดับเกสท์เฮ้าน์จนถึงโรงแรมระดับ 5 ดาว โรงละคร อาคารพาณิชย์ ที่เรียงรายและมีผู้คนจำนวนมาก

ซึ่งล้วนแต่เป็นชาวจีนเชื้อสายธิเบต แบ่งแยกออกเป็นหลายเผ่า หลังอาหารนำท่านเข้าพักจิ่วไจ้โกว

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  XINGYU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่สาม     วนอุทยานธารสวรรค์จิ่วไจ้โกว (ไม่รวมรถเหมา) – โชว์วัฒนธรรมชนชาติธิเบต

เช้าเที่ยง

บ่าย
ค่ำ  

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (5)

นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานสวรรค์จิ่วไจ้โกว ณ ดินแดนแห่งนี้มีหมู่บ้านเก่าแก่ชาวธิเบตอยู่ 9 แห่ง ซึ่งอยู่

กระจัดกระจายในวนอุทยานแห่งนี้ และนี่คือที่มาของ จิ่วไจ้โกว อุทยานแห่งชาติประกอบด้วย ภูเขา และหุบ

เขาสลับกันในระดับความสูงกว่า 1,140 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ถึง 4,588 เมตร ที่ยอดเขาสูงสุดระดับ

พื้นดินลดหลั่นทำให้เกิดแอ่งน้ำ 114 แอ่ง มีขนาดตั้งแต่แอ่งเล็ก ไปจนถึงทะเลสาบใหญ่ กับน้ำตกมโหฬาร

น้ำตกที่ใหญ่ที่สุด ความกว้าง 300 เมตร ธรรมชาติที่สวยงามเป็นที่สุด แม่น้ำ 5 สาย หาดทราย และตาด

หินปูน 5 จุด ทะเลสาบห้าสี ความมหัศจรรย์ของอุทยานแห่งนี้คือสถาพของน้ำในแอ่งซึ่งมีสีสันพิสดาร

หลากหลายดุจเนรมิตกับลีลาฤดูกาลที่หมุนเวียน สร้างสีสันให้ทิวทัศน์ จนได้ชื่อว่า "เจ็ดแดนเทพนิยาย"

ภายในวนอุทยานมีเส้นทางท่องเที่ยวหลักอยู่ 2 เส้นทางชมส่วนแรกที่เป็นทะเลสาบแอ่งน้ำและบึงหญ้า

ชมความงามของธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ยังไม่ถูกนักท่องเที่ยวทำลายจึงมีความงดงามดั่งดินแดนที่ถูกเนรมิตร

พื้นน้ำที่มีสีฟ้า และสีเขียวที่ใส มองแล้วชวนให้หลงไหล เชิญท่านถ่ายรูปกับทิวทัศน์ให้จุใจ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)

นำท่านชมวนอุทยานโดยใช้อีกเส้นทางหนึ่งของวนอุทยานจิ่วไจ้โกว นี้จากทางภาคใต้ไปสู่แผ่นดินธิเบต

ชมชั้นหินและดินที่ถูกอัดหนุนขึ้นมาพร้อมแร่ธาตุ ละลายผสมปนดินจนทำให้น้ำมีสีสันประหลาด ให้ท่าน

ถ่ายรูปจุดชมวิว ทะเลสาบกระจก ทะเลสาบหงส์ ทะเลสาบแพนด้า ทะเลสาบไผ่ลูกศร ทะเลสาบสวยๆ

ผ่านบึงหญ้า ตาดน้ำ ชั้นน้ำตก และน้ำตกธารไข่มุข ที่แสนสงบและงดงาม พื้นที่ของอุทยานประกอบ

ด้วยทะเลสาบ 14 แห่ง น้ำตก 17 แห่ง

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7)

"พาท่านดูโชว์วัฒนธรรมชนชาติธิเบต ศิลปะการแสดงของชาวธิเบต"                               

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก XINGYU  HOTEL หรือระดับเดียวกัน


ด้านบน

 

วันที่สี่        จิ่วไจ้โกว  –  เมืองเฉิงตู

เช้า

เที่ยง


ค่ำ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (8)

นำท่านออกเดินทางจากจิ่วไจ้โกว  สู่เมือง เฉินตู  ชมทิวทัศน์ 2 ข้างทางตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเฉินตู พักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถ พร้อมเพลิดเพลินชมวิวทิวทัศน์ระหว่างทาง

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (10)

พักที่ เฉินตู โรงแรม DYNASTY  HOTEL หรือระดับเดียวกัน


ด้านบน

 

วันที่ห้า      เฉินตู – ศาลเจ้าสามก๊ก – วังแพะเขียว – ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

เช้า

 

 

เที่ยง

บ่าย


 

 

 

 

ค่ำ 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (11)

 นำท่านชม ศาลสามก๊ก ซึ่งป็นศาลเจ้าของนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงในสมัย 3 ก๊ก บนพื้นที่ 37,000 ตาราง

เมตร ภายในนำท่านชมรูปปั้นของบุคคลสำคัญในตำนานอันยิ่งใหญ่ของชนชาติจีน อาทิเช่น ขงเบ้ง โจโฉ

เล่าปี่ ชมหลุมศพจอมทัพเล่าปี่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12)

นำท่านเดินทางสู่ วังแพะเขียว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของนครเฉินตู ถือว่าเป็นสำนักที่ใหญ่ที่สุดของลัทธิเต๋า

ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ นำท่านชมสิ่งก่อสร้างสำคัญ มีตำหนักหลินจู่ ตำหนักเฉียนคุน ตำหนักซานซิน

ตำหนักถังอ่องและศาลายันต์แปดทิศ ภายในตำหนักประดิษฐานรูปปั้นเทวดาที่คนจีนนับถือ สิ่งที่น่าสนใจมา

ที่สุดคือตำหนักซานเซิน มีแพะทองเหลืองที่ศักดิ์สิทธิ์สองตัว ตั้งตระหง่านอยู่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์เชง ตัวหนึ่ง

น่าประหลาดใจมาก“มีเขาข้างเดียว” กล่าวว่าอวัยวะส่วนต่างๆ ของแพะ จะมีความเกี่ยวข้องกับสัตว์สิบสองราศี

มีลักษณะดังนี้ มีหูเหมือนหนู ตาเหมือนไก่ จมูกเหมือนวัว กีบเล็บเหมือนเสือ ปากเหมือนกระต่าย เขาเหมือน

มังกร หางเหมือนงู หน้าเหมือนม้า คอเหมือนลิง หนวดแพะ ท้องเหมือนหมา ก้นเหมือนหมู ซึ่งคนจีนมีเชื่อว่า

ถ้าหากเจ็บป่วยไม่สบาย อวัยวะส่วนไดของร่างกายให้นำมือไปลูบจับส่วนนั้นของแพะ แล้วจะหายจากอาการ

ป่วยทันที และวังแพะเขียวยังเป็นสำนักลัทธิเต๋าที่ระลึกถึงท่านเล่าจื้อ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(13)

นำท่านชม การแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ศิลปะการแสดงชั้นสูงของเสฉวน ชมการเปลี่ยนหน้ากากภายใน

เสี้ยววินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน เป็นการอสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูลหลายชั่วอายุ

คน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทั่วไป

พักที่ เฉินตู โรงแรม   DYNASTY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 

 

วันสุดท้าย   อาหารพิเศษสมุนไพร – อิสระช้อปปิ้งชวนซีลู่ - กรุงเทพ

เช้า 

 

เที่ยง

15.05 น.
17.
20
น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (14)

นำท่านสู่ ศูนย์วิจัย และเพาะพันธุ์หมีแพนด้ายักษ์ นำท่านนั่งรถไฟฟ้าภายในศูนย์วิจัย เป็นศูนย์วิจัยเพาะ

พันธุ์หมีแพนด้าพันธุ์ต่างๆ ตั้งแต่แรกเกิดเพื่ออนุรักษ์ไว้ เพลิดเพลินกับการชมสภาพแวดล้อมและพร้อม

ชมความน่ารัก น่าเอ็นดูของหมีแพนด้าทั้งแบบที่อยู่ในกรง จากนั้นพาท่านช้อปปิ้งต่อที่ย่าน ถนนคนเดิน

ชวนซีลู่ หรือ Walking Street ของเสฉวน บริเวณใกล้ๆ โรงแรมที่พัก ซึ่งเป็นย่านวัยรุ่น และขายสินค้า

ที่ทันสมัยเป็นถนนที่ปิดไม่ไห้รถสามารถวิ่งผ่านได้ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง และถ่ายรูปตามอัธยาศัย

บริการอาหารกลางวัน    ภัตตาคาร (15) ด้วย อาหารสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสียง “ถงเหรินถัง”

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินซวงหลิงเมืองเฉินตู

นำท่านเหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่TG619 (พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ


ด้านบน

   
ราคาทัวร์
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ราคา
ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริมพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำ
กว่า12 ปีไม่มี
เตียงเสริม
พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่มท่านละ
         
**วันที่ออกกรุ๊ปเซ็คที่เซลล์**

Booking


ด้านบน

ราคาทัวร์นี้รวม
1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ กรุงเทพฯ-เฉินตู (ไป-กลับ) (พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าประกันวินาศภัย      

2.  ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)         

3.  ค่าพาหนะนำเที่ยวตลอดรายการ

4.  ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ                 

5.  ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ

6.  ค่าระวางสัมภาระน้ำหนักท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม    

7.  ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีนชั่วคราว                                           

8.  ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินสูงสุด ท่านละ 500,000 – 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

9.  แจกน้ำดื่มบนรถ ท่านละ 1 ขวดต่อวัน

ราคาทัวร์นี้ไม่รวม
1. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด

2. ค่าทำหนังสือเดินทาง

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ

4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

5. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว

6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

7. กระเป๋าเดินทาง

หมายเหตุ
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 

3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์

4. ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,500 บาท

5. ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท

6. สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวจีนเล่มเหลือง ต้องเพิ่มท่านละ 3,500 บาท และรูปถ่ายภาพสี 2 นิ้ว 5 รูป

7. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว

8. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี (ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน) เอกสารพาสปอร์ตพร้อม

รูปถ่าย 2 ใบ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีนรายละเอียดที่อยู่)

หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,850 บาท

9. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการ และยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

10.ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้

11. คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทยรับ) ครบ 15 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ

12. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 200 หยวน / คน / วัน

สำรองที่นั่ง   * ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง   * ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน  


--------------------  ทัวร์เส้นทางอื่น  --------------------
[ทัวร์จีน] [ทัวร์ฮ่องกง] [ทัวร์เกาหลี] [ทัวร์ญี่ปุ่น] [ทัวร์มาเลเซีย] [ทัวร์สิงค์โปร์] [ทัวร์เวียดนาม]
[ทัวร์ลาว] [ทัวร์กัมพูชา] [ทัวร์พม่า] [ทัวร์ออสเตรเลีย] [ทัวร์นิวซีแลนด์] [ทัวร์ยุโรป] [ทัวร์แอฟริกาใต้]

 

April Holiday  TAT No : 11/3081
90 อาคาร ฟิฟตี้ฟิฟ พลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิท ซอย 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-7149794 (20 สาย)       แฟ๊กซ์ : 02-7149733    Hotline: 086-7786218, 086-3308286
E-mail : sales@aprilholiday.com           website : www.aprilholiday.com
  

ด้านบน


Copy Rights 2003. April Holiday. All rights Reserved.