บนบริษัททัวร์ นำเที่ยว : ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์พม่า ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์แอฟริกาใต้
Home บริษัททัวร์Home

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ทัวร์จีนทัวร์ จีน
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ ฮ่องกง
ทัวร์เกาหลีทัวร์ เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ ญี่ปุ่น
ทัวร์มาเลเซียทัวร์ มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์ สิงคโปร์
ทัวร์เวียดนามทัวร์ เวียดนาม
ทัวร์ลาวทัวร์ ลาว
ทัวร์กัมพูชาทัวร์ กัมพูชา
ทัวร์พม่าทัวร์ พม่า
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์ นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ ยุโรป
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์ แอฟริกาใต้

บริษัททัวร์ เอเพริล ฮอลิเดย์About us
ร่วมงานกับเรา บริษัททัวร์ร่วมงานกับเรา

รวมโปรแกรมทัวร์All Program Tour

บริษัททัวร์ เอเพริลฮอลิเดย์ทัวร์

EURO2 ทัวร์เยอรมัน-ออสเตรีย-สวิส-ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (UL)

ทางลัดไป: [วันแรกฺ] [วันที่สอง] [วันที่สาม] [วันที่สี่] [วันที่ห้า] [วันที่หก] [วันที่เจ็ด] [วันสุดท้าย] [วันเดินทางและราคา]
รายการทัวร์

 

วันแรก    กรุงเทพฯ  - แฟรงเฟิร์ท (เยอรมัน)

18.00 น.


21.10 น.  

คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการ

บิน SRI LANKAN AIRLINES ( UL ) ROW  S  เคาน์เตอร์ 11-18 เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและ

อำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสารที่นั่งก่อนขึ้นเครื่อง

บินลัดฟ้าสู่ นครแฟรงเฟิร์ท โดยเที่ยวบินที่ UL 423 / UL 553
 

 

วันที่สอง   แฟรงเฟิร์ท-มิวนิค

06.30 น.เที่ยง
บ่าย ค่ำ

ถึงสนามบิน แฟรงเฟริต ประเทศ เยอรมัน  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงเฟิร์ท ผ่านชมความสวยงามของเส้นทางสายโรแมนติก จนถึงเมืองแฟรงเฟิร์ท นำท่านชม ย่านเมืองเก่า ชมอาคารโรเมอร์เบิร์ก, โบสถ์เซ็นปอล์ ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก นำท่านเดินทางสู่ มิวนิค

รับประทานอาหารเที่ยงที่ ภัตตาคาร

ชม วิหารมาเรียนพลาซ ที่สร้างแบบสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคที่สวยงาม ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกมีเวลาให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมืองอันเก่าแก่ ชม โบสถ์เฟาเอิ้นเคอเช่ ซึ่งเป็นโบสถ์ประจำเมืองของมิวนิค และเป็นย่านศูนย์การค้ามากมายหลากหลายนานาชนิดโดยรอบจัตุรัสแห่งนี้ นำท่านถ่ายรูปกับปราสาทนิมเฟนบรูคด้านนอก ถ่ายภาพอันสวยงามเก็บไว้เป็นที่ระลึก

รับประทานอาหารค่ำที่ ภัตตาคาร

ที่พัก MERCURE HOTEL หรือเทียบเท่า


ด้านบน

 

วันที่สาม   ซาลเบิร์ก-อินส์บรูค(ออสเตรีย)

07.00


เที่ยง
บ่าย 
 

 


ค่ำ

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม                 

เดินทางสู่ เมืองซาลเบิร์ก ประเทศออสเตรีย ถ่ายรูปกับ สวนมิลาเบล ที่ซึ่งเคยเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์

เรื่อง เดอะซาวน์ออฟมิวสิค ชม บ้านเกิดของโมสาร์ท สะพานข้ามแม่น้ำซาลซาร์ค

รับประทานอาหารเที่ยงที่ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินส์บรูค และขึ้นสู่   จุดชมวิวของเมืองอินส์บรูค  ท่านจะได้พบกับภาพอันสวยงามของตัวเมืองทั้งหมดจากเบื้องบนยอดเขา และก็ยังเป็นสถานที่แข่งขันกีฬาฤดูหนาวอีกด้วย และยังเคยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งข้นกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาว เมืองอินสบรูค  เดิมเป็นเมืองเล็ก ๆ ริมแม่น้ำอินน์ ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ที่โอบล้อมรอบตัวเมือง   และเป็นเมืองตากอากาศพักผ่อนของราชวงศ์ฮัปฟ์บวร์ก นำท่านชมความร่มรื่นอันสวยงามของ สวนสาธารณะฮอฟการ์เด้น นำชม วังหลังคาทองคำ ของจักรพรรดิ์มักสิมิเลี่ยน  ชม  เสาสูงอนาซอล    ซึ่งเป็นสัญลักษณ์การป้องการการ  รุกรานของแคว้นบาวาเรีย   ให้ท่านได้เลือกหาซื้อ คริสตัล  ที่สวยหรูถูกใจของ สวารอฟสกี้ ที่ลือชื่อ หรือ แชนเดอเลียร์ ที่สุดสวย และเครื่องใช้ที่เป็นคริสตัลแท้จากออสเตรียในราคาโรงงาน

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก AUSTROTEL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า


ด้านบน

 

วันที่สี่     อินส์บรูค-ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ลูเซิร์น

07.00

เที่ยง

บ่าย

 

 


ค่ำ

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โฮเฮ่นชวานเกา เพื่อเที่ยวชมความสวยงานของปราสาทนอยชวานสไตน์

นำท่านเดินทางขึ้นเขา (โดยรถบัสเล็ก) เพื่อเชมความงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ โดยการบัญชา

ของพระเจ้าลุดวิคที่ 2 ให้สร้างขึ้นมา นำท่านเดินเที่ยวชม สะพานมาเรียนพลาส ที่สร้างให้เป็นที่ระลึก

สำหรับมารดาท่านรุกวิค ซึ่งท่านสามารถมองเห็นปราสาทจากจุดนี้ได้ อิสระท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย

ณ จุดชมวิวอันงดงามที่ท่านจะประทับใจมิรู้ลืม

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น

เมืองลูเซิร์นเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่สวยงาม    เดินทางถึงลูเซิร์นนำท่านชมสะพานไม้คาเปล

( Kapellbruck หรือ Chapellbridge) สะพานที่มีอายุกว่า 600 ปี ที่ทอดข้ามแม่น้ำรอยส์  ตลอดสะพานประดับด้วยภาพเขียนที่บอกเล่าถึง  ประวัติศาสตร์ของประเทศได้เป็นอย่างดี  สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้เสียหายอย่างมากใน ค.. 1993 แต่ได้รับการซ่อมแซมใหม่จนอยู่ในสภาพที่ดีเหมือนเดิม     

นำท่านชมโรงงานบัลลี่อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าราคาโรงงาน อาทิเช่น รองเท้า มีดพับ สวิส

ช็อกโกแล็ต นาฬิกา ฯลฯ

รับประทานอาหารค่ำที่ ภัตตาคาร

ที่พัก ASTRORIA HOTEL หรือเทียบเท่า


ด้านบน

 

วันที่ห้า    ยอดเขาทิทลิส-ดีจอง

07.00
เที่ยง
บ่าย

ค่ำ 

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพื่อนำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่

ยอดเขาทิทลิส ซึ่งมีความสูง 3,020 เมตร ระหว่างทางผ่านชมความสวยงาม ให้ท่านได้สนุกสนานกับการ

เล่นหิมะบนยอดเขา จากนั้นนำท่านชม ถ้ำน้ำแข็งพันปี และอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกตาม

อัธยาศัย จนได้เวลานำท่านลงจากยอดเขา โดยกระเช้าไฟฟ้า

รับประทานอาหารกลางวันที่ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองดีจอง เมืองหลวงของแคว้นเบอร์กันดี อีกทั้งยังเป็นแหล่งผลิตไวน์และโรงงานทำ

เนยแข็งที่มีชื่อเสียงอีกด้วย นำท่านนั่งรถผ่านย่านเมืองเก่าที่มีตึกรามบ้านช่องสวยงามคลาสสิค

รับประทานอาหารค่ำที่ ภัตตาคาร

ที่พัก LE JULA HOTEL หรือเทียบเท่า


ด้านบน

 

วันที่หก    ดีจอง-ปารีส-ชมเมือง-ล่องแม่น้ำแซน-พระราชวังแวร์ซายน์

07.00 

 


เที่ยง
บ่าย 


ค่ำ

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

เดินทางสู่ กรุงปารีส ชมความงามของอาคารพิพิธภัณฑ์ลูฟท์, จัตุรัสคองคอร์ด ลานประหารพระเจ้า

หลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต, ชื่นชมกับถนนชองป์เอลิเซ่ ประตูชัย, ถ่ายภาพกับหอไอเฟล

บริเวณจัตุรัสทรอคาเดโร  ซึ่งเป็นจุดชมหอไอเฟลที่สวยที่สุด ชมความงามของ โบสถ์นอร์ทเทรอดาม ที่

เคยใช้เป็นสถานที่ราชาภิเษก นโปเลียนขึ้นครองราชย์และมีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี  สร้างแบบ

สถาปัตยกรรมสไตล์ โกธิค      มีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีมากมาย อาทิ เสื้อผ้า  รองเท้า 

กระเป๋า  เครื่องสำอางค์  น้ำหอม เป็นต้น

รับประทานอาหารเที่ยงที่ ภัตตาคาร                  

เดินทางสู่ พระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป พระราชวังแวร์-ซายส์อยู่ห่าง

จากจุดศูนย์กลางกรุงปารีสไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นระยะทาง 20 .. นำท่านเข้าชมความงดงาม

ของห้องต่างๆ อาทิ ห้องอพอลโล ห้องฮอลล์ออฟมิลเล่อร์ ให้ท่านชมสวนพฤกษชาติของพระราชวัง ซึ่ง

จัดตกแต่งได้อย่างงดงามตระการตา อิสระให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่มหานครปารีส

นำคณะชมความสวยงามของนครปารีสยามค่ำคืนด้วยการ ล่องเรือ “บาโตมูซ”ท่านจะได้ชมความสวย

งามของสองฝากฝั่งและสะพานที่ทอดตัวข้ามลำน้ำแซนด์ กับบรรยากาศสุดโรแมนติค

รับประทานอาหารค่ำที่ ภัตตาคาร

ที่พัก MERCURE HOTEL หรือเทียบเท่า


ด้านบน

 

วันที่เจ็ด      ปารีส-กรุงเทพฯ

07.00

14.
3

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมเก็บสัมภาระ เพื่อนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

คณะออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ UL 564 / UL 422


ด้านบน

 

วันสุดท้าย   กรุงเทพฯ

12.20

คณะเดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

จุดเด่นของรายการทัวร์          โดยไม่ต้องจ่ายใดๆ อีกทั้งสิ้น

1.  ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ยูโรต่อวันต่อคน รวมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในราคาทัวร์

2.  บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด ทุกท่าน

3.  รวม ทิปพนักงานยกกระเป๋าเข้า และ ออก ในโรงแรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

4.  อาหารเมนูพิเศษ  อาหารพื้นเมือง ของแต่ละประเทศจริงๆ สวิสฟองดู, ฝรั่งเศส หอยเอสคาโก+ไวน์

     เป็ดอมซอส, ขาหมูเยอรมัน

5.  ล่องเรือแม่น้ำแซน ที่ ปารีส รวมไว้ในรายการทัวร์และราคาทัวร์เรียบร้อยแล้ว

 


ด้านบน

   
ราคาทัวร์
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ราคา
ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริมพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำ
กว่า12 ปีไม่มี
เตียงเสริม
พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่มท่านละ
         
**วันที่ออกกรุ๊ปเซ็คที่เซลล์**

Booking


ด้านบน

ราคาทัวร์นี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง

4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า

5. ค่าธรรมเนียมในการชมสถานที่ต่างๆ

6. ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ

7. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ

8. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen

9.  ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์

10. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท

ราคาทัวร์นี้ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง

2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ

4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ

5. กระเป๋าเดินทาง

หมายเหตุ

1.   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน

      ( ผู้ใหญ่ ) และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้

      ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ

      ** ในกรณีกรุ๊ป ต่ำกว่า 15 ท่าน (ไม่ต่ำกว่า  10 ท่าน)  ถ้าต้องการเดินทาง ต้องเพิ่มเงินท่านละ 

      7,000 บาท**

2.   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ  

      แก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทรัพย์สินสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบ

      ของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ

3.   เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ

      การเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

4.   กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ใน

      ดุลพินิจของสถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของ

      บริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชำระโดยตรง

      กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า

เอกสารประกอบการขอวีซ่า
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือเกิน 6 เดือนขึ้นไป ( โปรดตรวจสอบด้วยตนเองอีกครั้งก่อนนำส่งบริษัท )
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า - ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง ฉากสีขาว 3 รูป รูปขนาด นึ้วครึ่ง - 2 นึ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและไม่ใช่รูปที่ปริ๊นซ์ออกมาจากคอมพิวเตอร์
4. หลักฐานการเงิน เช่น สมุดบัญชีเงินฝากเล่มจริง พร้อมสำเนาย้อนหลัง 6 เดือน หรือ หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร พร้อมด้วยสำเนาเงินฝากประทับตรารับรองสำเนาจากธนาคาร
5. หลักฐานการทำงาน หนังสือรับรองจากบริษัทฯ,หรือใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองการจดทะเบียน (กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ)
6. กรณีเป็นนักศึกษา ใช้สำเนาบัตรนักศึกษาและหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ทั้ง 2 อย่าง)
7. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาใบสูติบัตร, สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
8. สำเนาทะเบียนสมรส,ใบหย่า หรือ ใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
9. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดา หรือคนใด คนหนึ่ง ต้องทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ ประเทศ โดยขอหนังสือยินยอมจากทางอำเภอหรือเขตที่ท่านอยู่เท่านั้น พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของบิดา หรือมารดา
10. กรณีเป็นผู้สูงอายุ อายุ 70 ปีขึ้นไป จะต้องมีใบรับรองแพทย์และแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพ ออกโดยโรงพยาบาลที่ทางสถานทูตฯ กำหนด โดยระบุว่า “ สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้” และใบประกันสุขภาพการเดิน ทางสำหรับผู้สูงอายุ (ค่าใช้จ่ายในการทำประกันสุขภาพการเดินทางสำหรับผู้สูงอายุ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการ


--------------------  ทัวร์เส้นทางอื่น  --------------------
[ทัวร์จีน] [ทัวร์ฮ่องกง] [ทัวร์เกาหลี] [ทัวร์ญี่ปุ่น] [ทัวร์มาเลเซีย] [ทัวร์สิงค์โปร์] [ทัวร์เวียดนาม]
[ทัวร์ลาว] [ทัวร์กัมพูชา] [ทัวร์พม่า] [ทัวร์ออสเตรเลีย] [ทัวร์นิวซีแลนด์] [ทัวร์ยุโรป] [ทัวร์แอฟริกาใต้]

 

April Holiday  TAT No : 11/3081
90 อาคาร ฟิฟตี้ฟิฟ พลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิท ซอย 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-7149794 (20 สาย)       แฟ๊กซ์ : 02-7149733    Hotline: 086-7786218, 086-3308286
E-mail : sales@aprilholiday.com           website : www.aprilholiday.com
  

ด้านบน


Copy Rights 2003. April Holiday. All rights Reserved.